Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

Nhân quả chư kinh trích yếu diễn âm 因 果 諸 經 摘 要 演音 河 內 佛 教 會 佛 學 中 級 學 校 - Hoài Yên Nguyễn Văn Thanh phụng phiên

 Kinh Phật muôn vàn, chư vị Tổ sư chứng đạo lựa ra những Kinh gần gũi với giáo hóa để cho đàn na thiện tín tụng trì. Lại Quốc âm nước ta khác nước Tàu, nên diễn Nôm na lời 6-8 để dưới già trẻ quê mùa cùng được biết, trên sĩ thứ có ngâm nga. Làm cái để răn lòng người ở chỗ tinh vi duy nhất. Ông Đồ Hoài Yên mùa Hạ năm rồi, thuận ý Tam Bảo mà phụng phiên Quốc ngữ làm tài liệu giảng dạy tại Trường Phật học Trung cấp Hà Nội. Cái hay lâu ngày chưa được phát ra. Giờ thì khí căng, đem gửi lên Blog này để làm cái Khí cho người cần thôi. Tôi lâu chưa chỉnh đốn thư phòng cũng muốn đem nó ra cho sáng sủa một tý. Chỉ đưa lời Quốc ngữ, còn phụ lục ảnh Nôm thì tạm đưa trang Bìa minh họa. Nguyên bản xin để dịp khác. 
曆 二 五 五 七 孟 夏
  因 果 諸 經 摘 要 演音
  河 內 佛 教 會 佛 學 中 級 學 B
          Hoài Yên Nguyễn Văn Thanh phụng phiên
Nhân Quả chư kinh diễn âm[1]

Phật truyền Nhân Quả chư kinh,
Chọn ra yếu nghĩa phân minh ghi lời.
Người nào trí tuệ vẹn mười,
Muôn điều lành cả ấy người Phật thân.
Nhược bằng Bồ Tát giáng thần,
Từ bi quảng đại trí nhân khoan hòa.
Người nào ngay thẳng thật thà,
Ăn chay giới sát rồi đà sinh thiên.
Người nào tu tạo chùa chiền,
Được trùng lâu các ở miền thanh cao.
Người nào làm quán sửa cầu,
Ngựa xe thầy tớ dập dìu vào ra.
Đèn nhiều cúng Phật đăng ra,
Được sinh tinh  tú ở tòa thiên cung.
Tràng phan cúng Phật điện trung,
Rồi được tàn tán lầu cung rườm rà.
Cho con tu ở chiền già,
Rồi cha mẹ được lên tòa thiên cung.

Niệm Phật tưởng Phật làm lòng,
Rồi về nước Phật khỏi vòng trần duyên.
Thụ trì ngũ giới[2] sinh thiên,
Hay là hồi hướng về miền Tây phương.
Thụ Tam quy[3] khỏi phải vương,
Địa ngục ngạ quỷ cùng đường súc sinh.
Tu mười điều thiện ở mình,
Lên thiên Đâu Suất tự tình tiêu giao.
Lâm chung mượn bạn thiện vào,
Niệm Phật cho cùng siêu cao thiên đường.
Tại gia Bồ Tát giữ thường,
Được chứng Phật quả lên đường thang mây.
Thụ bát quan trai[4] một ngày,
Sau rồi thành Phật kể rày mới thôi.
Ruộng nương của cải những người,
Đem lên chùa cúng rồi thời kết duyên.
Giàu sang thầy tớ siêng cần,
Bồ đề kết quả thành nhân có ngày.
Dù hương hoa quả lòng ngay,
Cúng Phật cúng tháp đến ngày lâm chung.

Bạch vân hóa ngự trên không,
Liên hoa tòa báu liên hoa rước mình.
Bằng người của ít lòng thành,
Nhân gian phú quý phúc mình dài lâu.
Thấy người đói khát ở đâu,
Bây giờ thí một rồi hầu được trăm.
Tu hành nhân kết duyên thâm,
Thí một được vạn phúc thầm ai hay.
Cứ rằm mùng một ăn chay,
Được năm trăm kiếp đều nay sang giàu.
Lại như ác báo về sau,
Có chùa có tượng không hầu đèn hương.
Quỷ ma lẩn quất  nhiễu nhương,
Tai kia họa nọ thời thường xông pha.
Vào chùa phóng uế nhổ ra,
Rồi làm ngạ quỷ những là ăn dơ.
Vào chùa lớn tiếng khinh sư,
Cởi trần múa hát mới như đánh người.
Đều vào địa ngục lâu dài,
Muôn đời sầu khổ chẳng hoài nhân thân.
.
Người nào rượu thịt ăn gần,
Ở chùa dâm dục hoặc phần trăng hoa.
Thác vào địa ngục Khôi hà[5],
Tội rồi lại phải ra là súc sinh.
Người nào chẳng học văn kinh,
Chẳng kính thiện hữu lại tình gièm chê.
Địa ngục Hắc ám phải về,
Sinh ra hèn hạ lại bề thanh manh.
Người nào ngày tháng sát sinh,
Âm cung bắt lấy tâm mình lên dương.
Ốm đau thất thểu mọi đường,
Thác vào địa ngục sống thường chết non.
Người nào chẳng kính Sa môn,
Khinh nhờn cha mẹ dạy còn lần khân.
Đều vào địa ngục hãm thân,
Trải nghìn muôn kiếp không phần được tha.
Gian dâm thê nữ người ta,
Trước vào địa ngục sau là súc sinh.
Ăn gian nói dối liền mình,
Nước đồng rót miệng khổ hình càng ra.

Rồi làm cú cáo nữa mà,
Người ta chửi rủa ai là phàm ưa.
Người nào ăn trộm lấy lừa,
Trước đà làm súc sau bề đền muôn.
Rượu say kế đó lại hơn,
Tam thập lục báo rồi còn ngu si.
Trước mình làm phúc của đi,
Bây giờ giàu có của thì chan chan.
Người nào chức tước quan sang,
Bởi xưa lễ bái cúng nhường Phật Tăng.
Người nào thọ khảo tài năng,
Bởi xưa giới hạnh lòng hằng giữ chuyên.
Người nào đẹp đẽ như tiên,
Bởi xưa nhẫn nhục thảo hiền nết na.
Người nào cung kính người ta,
Bây giờ phận sự được là đàn anh.
Người nào hèn hạ xấu danh,
Bởi xưa thắc mắc hay khinh rẻ người.
Người nào ngu nột mọi lời,
Bởi xưa chẳng chịu dạy người lễ nghi.
.
Người nào xấu xí đen xì,
Bởi xưa giận dỗi mãi thì chẳng thôi.
Người nào câm ngọng nhịu lời,
Bởi xưa phỉ báng những người phải chăng.
Người nào hèn hạ ở ăn,
Bởi xưa chẳng giả nợ nần người ta.
Người nào chốc lở mình ra,
Bởi xưa hay đánh oan hòa chúng sinh.
Có ăn tích giữ một mình,
Rồi làm ngạ quỷ thân hình bẩn dơ.
Nghe kinh chểnh mảng làm lừa,
Nghe kinh nói chuyện lại bề làm chim.
Ăn không cá thịt chẳng yên,
Nặng duyên làm hổ nhẹ duyên làm mèo.
Đa dâm thời phải làm hươu,
Ác độc làm rắn lắm điều làm chim.
Chiếm xâm lấy của chùa chiền,
Đọa đày địa ngục tội đền còn lâu.
Nghe chuông nghe khánh đánh đâu,
Nằm không trở dậy phải đầu rắn lươn.
.
Uế ô guốc dép vào chiền,
Mã đề nước ấy là miền đầy thân.
Quả chưa hiến Phật trước ăn,
Súc sinh địa ngục chịu phần tội khiên.
Vu ô dâm uế Tăng thiền,
Rồi sau chịu khổ đọa miền súc sinh.
Người nào săn bắn tư tình,
Sau rồi phải chịu động kinh táng hồn.
Người nào đốt rừng đốt non,
Sau rồi phải chịu mê man dại nu.
Vợ chồng chẳng kính chẳng hòa,
Rồi làm cưu các kết là oan khiên.
Ăn ăn uống uống liền liền,
Thân sau đói khát nhiều miền bệnh nhân.
Thấy người hiền thiện chẳng gần,
Luân hồi ác đạo chẳng phần nào ra.
Hủy báng Tam bảo nữa mà,
Đui mù câm điếc lâu đà khổ thân.
Của chùa phí dụng quá phần,
Luân hồi ức kiếp ngục nhân lâu dài.
.
Nghịch cha trái mẹ tâm hoài,
Sau rồi sấm sét thiên tai giết mình.
Thấy người làm ác tùy tình,
Sau rồi khổ não nhiều chừng lo âu.
Đấu to đấu nhỏ hay đâu,
Tấc dài tấc ngắn càng lâu luân hồi.
Hai lưỡi thêm đặt cho người,
Sau rồi không lưỡi kém loài nhân luân.
Trai đàn tiến bạt tiên nhân,
Cúng mặn đi trước thêm phần tội khiên.
Hay đồ chưa cúng Phật tiên,
Thừa cho trẻ trước mang thêm tội nhiều.
Chí thành trai cúng làm tiêu,
Bảy đời cha mẹ năm điều tông thân.
Cùng sinh thiên thượng đăng vân,
Giải thoát khổ nạn ngục nhân tam đồ.
Hay là lúc sống lên chùa,
Thắp đèn treo phướn cầu về tây phương.
Hay là giới sát giữ thường,
Phóng sinh bố thí mọi đường thiện duyên.
.
Nhẫn nhục ngay thật giữ bền,
Học kinh học giáo cho chuyên lòng thành.
Thế thời phúc tuệ tâm sinh,
Chẳng còn vướng bận tội tình liên miên.
Cứ kinh nhân quả làm tin,
Ai mà nhận lấy phúc duyên ở mình.
Phật xưa trí tuệ thông minh,
Xem mười phương giới như hình bàn tay.
Xem nghìn muôn kiếp xưa nay,
Cũng như xem báu đặt bày trong xe.
Rõ ràng thiện ác mọi bề,
Nhân nào quả ấy chẳng hề sai đâu.
Có người phúc hưởng dài lâu,
Trăm nghìn kiếp nữa còn hầu chưa thôi.
Có người gian ác bời bời,
Thế mà giàu có đời đời phong quang.
Ấy là quả trước còn sang,
Ác này chưa đến tội đường chưa ra.
Có người hiền hiếu thật thà,
Thế mà khốn đốn cùng là long đong.
.
Ấy là tội trước chưa xong,
Quả lành chưa chín để dùng về sau.
Trồng đậu được đậu từ xưa,
Chưa ai trồng đậu được dưa bao giờ
Trồng lúa cách năm cách mùa,
Bằng như trồng phúc phải cho cách đời.
Cách đời chóng đã như chơi,
Ngựa qua cửa sổ đến nơi bao giờ.
Xin người nghĩ lại tóc tơ,
Thân kia đã mất bao giờ được thân.
Ba đường ác đạo thời gần,
Thiên đường nhân thế có phần còn xa.
Bây giờ ta giữ thân ta,
Hồi tâm tưởng Phật Di Đà niệm chuyên.
Tâm ta là đất trồng sen,
Miệng ta là nước tưới liền tốt xanh.
Sớm khuya hai buổi tinh thành,
Như ôm trái núi như canh đống vàng.
Lại thêm khuyên bảo họ hàng,
Niệm trì ấn tống thì càng phúc thêm.
.
Rồi ra được thấy thánh hiền,
Cùng mười phương Phật ở miền tây phương.
Tam đồ bát nạn chẳng vương,
Lại được chứng quả Phật đường trao ghi.
Ai mà ấn tống đưa đi,
Kinh này một quyển bằng thì nghìn trăm.
Phật rằng thí pháp không chừng,
Muôn nghìn châu báu không bằng lời kinh.
Bớt ăn bớt mặc ở mình,
Để mà lấy phúc hiển vinh lâu dài.
Áo cơm có hạn thì thôi,
Rồi ra của đời giả hết về không.
Sao bằng tích phúc lấy công,
Nhân duyên thoát khỏi cái vòng tử sinh.
Tu thời muôn kiếp được vinh,
Há như dương phúc chung mình mà thôi.
Kìa như xá man cõi ngoài,
Kinh vàng lời ngọc đến tai bao giờ.
Luân hồi ức kiếp từ xưa,
Bây giờ mới gặp được cơ duyên này.
.
Ngọc vàng như núi nhiều thay,
Không bằng mừng được kinh này còn hơn.
Kinh này tai đã nghe tràn,
Phúc duyên Phật quả ắt còn nảy nhân.

[1] Hiện Viện Nghiên cứu Hán Nôm còn lưu giữ hai văn bản Kinh Nhân quả diễn âm mang ký hiệu AB.351: 32TR., 26X16 và AB.96: 24TR., 26X14,5.
Bản diễn Nôm, thể lục bát, một số đoạn kinh nói về nhân quả, trích trong các sách Phật, nhằm khuyên người dốc chí tu hành và làm điều thiện để được phúc báo, nếu làm điều ác thì bị ác báo đọa địa ngục, ngạ quỉ súc sinh. Văn bản chọn đọc đối chiếu là bản AB. 351

[2] Ngũ giới là năm giới, năm điều ngăn cấm, phải giữ của người Phật tử tại gia. Sở dĩ đức Phật đặt ra năm giới, vì Ngài mong muốn cho người Phật tử tại gia hưởng được quả báo tốt đẹp. Người Phật tử không thể chỉ thọ Tam Quy mà không trì Ngũ Giới. Người đã quy y là đã bước một nấc thang đầu tiên, nếu không giữ giới có nghĩa là dừng lại tại đó, không tiến bước tới nữa. Năm giới này không những để tiến bước trên đường giải thoát, mà còn đem lại trật tự, an vui, hòa bình cho gia đình, xã hội.
Người Phật tử tại gia đã quy y giữ từ một tới năm giới sau đây:
1/- Không sát sinh,
2/- Không trộm cướp,
3/- Không tà dâm,
4/- Không nói dối,
5/- Không uống rượu ( không dùng các chất gây nghiện).

[3] Tam Quy nói đủ là Quy y Tam Bảo. Tam Bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Phật là chỉ đức Phật Thích Ca Mâu Ni, do trước kia ngài tu hành giác ngộ thành Phật. Pháp bảo là giáo pháp do Đức Phật nói ra chỉ dạy đường lối tu hành. Tăng bảo là những vị tu hành theo giới luật và chánh pháp của Đức Phật.

[4] Bát quan trai giới là một phép tu hành của người tại gia áp dụng trong một ngày một đêm (24 giời).
Chữ "Quan" là cửa, cửa ngăn chặn 8 điều tội lỗi. Chữ "Trai", tiếng Phạn là Posadha, nghĩa là khi đã qua giờ ngọ (12 giờ trưa) không được ăn nữa. Vậy "Bát quan trai giới" là sự giữ gìn cho thân tâm được thanh tịnh trong 24 tiếng đồng hồ bằng cách ngăn chặn 8 điều tội lỗi sau đây:
1. Không được sát sanh
2. Không được trộm cướp
3. Không được dâm dục
4. Không được nói dối
5. Không được uống rượu
6. Không được trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và xem múa hát.
7. Không được nằm ngồi giường cao rộng đẹp đẽ
8. Không được ăn quá giờ ngọ

[5]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét