Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

Di sản Hán Nôm/ THỤ GIỚI PHÚC受介福

Bức Hoành phi  giát vàng nét chữ rất đẹp trên Status của người bạn.
Không rõ niên đại / địa danh.
Nguyên văn:
受介福
THỤ GIỚI PHÚC.
Nghĩa là:
(Mong) cầu được phúc lớn. 
Theo điển chữ Quẻ Tấn trong Kinh Dịch:
受兹介福于其王母. Thụ tư giới phúc vu kì vương mẫu
, và bài Sở Tư, phần Tiểu Nhã trong Kinh Thi/诗·小雅·楚茨:
“报以介福,万寿无疆 Báo dĩ giới phúc, vạn thọ vô cương
Giới phúc ở đây cũng hiểu như là Đại Phúc大福, Cảnh Phúc景福 vậy. Mang nghĩa phước hạnh to lớn từ trời.

Di sản Hán Nôm/ Đồ khảm trai: Mẫu đơn - Lan

Bức liễn cổ khảm trai, người trên Face hỏi nhau. Mình ngẫm lạ cái sự mình thấy hay là cứ thọc mồm vào. Chưa đủ bộ nhưng lưu đây để lần sau có gặp thì cũng đọc được cho khỏi quên.  Vì không quen biết chủ nhân nên chả dám xin hình để đăng. Có sao đăng vậy.
Đây là bức khảm về 1 loài hoa được khen là loài biểu tượng cho Phú Quí. Chắc là hoa mẫu đơn. Vì người Tàu chơi tranh hoa thường vẽ Mẫu đơn đề 4 chữ: Phú quý hoa khai 富贵花开。
Nguyên là 2 câu thơ, đọc từ bên phải sang trái:
重塘碧叠千層玉
怪得人称富贵花
Phiên âm:
trùng đường bích Điệp thiên tằng ngọc 
Quái đắc nhân xưng phú quí hoa
Dịch tạm là:
Muôn tầng ngọc đẹp trong đường biếc.
 Chả trách người khen phú quý đây.
Bức thứ 2 là 
高节林泉甘用晦
願辞幽谷入栏杆

Cao tiết lâm tuyền cam dụng hối; Nguyện từ u cốc nhập lan can. 
Nghĩa là: Thanh cao cam ẩn Lâm tuyền. Cũng lìa hang vắng tới miền lan can

Bức này chắc nói về hoa Lan. Vì cổ nhân xưng hoa Lan thích nơi u cốc, vương vương giả chỉ hương.

Tây dương niên quí Cơ Đốc giáng sinh hậu 2015 niên. 
/31/12/ Deutschland. Taucha.
Cổ Hoan Nguyễn Lưu Tử sưu tầm trên face từ các bạn.

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

An -Nam chí lược

CHƯƠNG I

CÁC SÁCH THAM KHẢO

BẢNG PHÂN TÍCH MỘT SỐ TÀI LIỆU CHÍNH LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC BIÊN SOẠN “LƯỢC TRUYỆN CÁC TÁC GIA VIỆT NAM” TẬP I

I-                  SỬ CHÍ
2. An -Nam chí lược
Tác giả: Lê Trắc
 20 quyển (nguyên thiếu quyển 20, nay chỉ còn 19 quyển), sách in, giấy Trung Quốc (khổ giấy 22 x 14) cộng 132 tờ, tờ 2 trang, trang 10 dòng, dòng 24 chữ, đóng thành 1 tập. Ký hiệu: A.16.
Người làm: Lê Trắc[1] , người Việt Nam, quán ở Đông Sơn Thanh Hóa: sách viết ở Trung Quốc, viết xong năm Nguyên thống đời Nguyên (1333). Về tiểu truyện tác giả, xem bài tự sự ở Quyển 19 (tờ 2-4).
Nội dung: Trên quyển 1, là quyển thủ có 10 bài tựa về sách ấy, đều do các danh nhân đời Nguyên làm, và đề niên hiệu đời Nguyên (Đại đức (1297- 1308), Chí  Nguyên (1335- 1341) vân vân … ) và tựa của tác giả đề năm Nguyên thống thứ nhất (1333)[2]
Quyển 1- Địa lý đồ (theo mục lục có biên địa lý đồ nhưng đã mất, trong sách không có) thứ đến tổng tự, nói tóm tắt cả lịch sử Việt Nam, từ thượng cổ đến trước đời Trần; Kế đến các mục: quận ấp, sơn, thủy, cổ tích, tên các Châu quận về đời Đường, phong tục, các nước phụ thuộc Việt Nam, như Chiêm thành, Chân lạp, Liêu tử và kinh nghiệm đo bóng mặt trời.
Quyển 2 - Đại Nguyên chiếu chế, các giấy tờ Triều Nguyên gửi cho Việt Nam, v.v …tức là các công văn.
Quyển 3 - Đại Nguyên Phụng sứ, các sứ thần triều Nguyễn sai sang Việt Nam. Trong mục này có bài Tựa tập Sứ giao lục của Tiêu phương Nhai, là một tập sách nói về Việt Nam rất hiếm có.
Quyển 4- Chinh Thảo vận xướngTiền triều chinh phạt, nói về việc vận tải lương thực trong các cuộc hành quân xâm lược Việt Nam; Kế đó đến các cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam về các thời trước.
Quyển 5- Đại Nguyên chư thần vãng phục thư vấn, các thư từ giữa các quan nhà Nguyên về vấn đề Việt Nam.

Quyển 6 - Biểu chương, có cả các biểu chương từ các đời trước đến thời đó.
Quyển 7- 9 - Lược truyện các thứ sử, thái thú từ đời Hán đến mãi cuối đời Đường (thế kỉ 10).
Quyển 10- Lịch triều cơ thần (các thần tử cơ mi[3] dưới các triều); Triệu thị thế gia (lịch sử họ Triệu); Ngũ Đại thời tiếm thiết (các người xưng vương về thời Ngũ đại, (thế kỷ thứ 10).
Quyển 11- Đinh Thị thế gia, Lê Thị thế gia (lịch sử họ Đinh, họ Lê)
Quyển 12 - Lý thị Thế Gia
Quyển 13 - Trần Thị thế gia
Quyển 14-  Học Hiệu; Quan chế; Chương phục; Hình chính; Binh chế; Lịch đại khiển sứ (các sứ ta sai sang Trung Quốc về các đời).
Quyển 15- Nhân vật. Mục này chia làm nhiều loại: 1. Người có nhận tước mệnh của Trung Quốc, như: Lữ Gia, Lý Cầm, Trương Trọng, Đỗ Hoằng Văn, Đỗ Anh Sách; 2. Người làm quan ở Trung Quốc, như:  Đỗ Viên, Đỗ Tuệ Độ, Đỗ Tuệ Hối, Lê Hồi, Khương Thần Châu, Khương công Phụ, Khương công Phục; 3. Danh nhân, như: Liêu Hữu Phương là một Thi nhân Giao Châu đời Đường, bạn với Liễu Tử Hậu, An Trung Vương, Uy Minh Vương (đều tu học đắc đạo); Lê Hiểu, Trần Lãm, Trần Toại, hiệu Sầm Lâu, có Sầm Lâu văn tập; Trần Tấn thường làm các sách Việt chí; Lê Tần, Lê Hưu, tu Việt chí (làm sách Việt chí); 4. Tiết phụ; 5. Phương ngoại, các nhà sư, như Mai Viên Chiếu thiền sư, Không Lộ, Giác Hải, Thảo Đường, Từ Đạo Hạnh, Giới Châu, Hoàn Nguyên; 6. Bạn nghịch( Lê chắc đã dùng danh từ này theo lập trường phong kiến Trung Quốc) như Trưng Trắc, Triệu Ẩu, Lý Bôn Dương Thanh, Nùng trí Cao. Vật sản trên Mục lục có ghi Lâm Ấp phụ nhưng trong sách không có, chỉ đến Vật sản là hết quyển 15.
Quyển 16 – Tạp ký, các truyện vặt và các bài thơ của các vị có tiếng, nói về Việt Nam xưa dưới đề mục Lịch triều Danh Hiền tạp đề.
Quyển 17 - các thơ văn của sứ thần Nguyên sang Việt Nam từ niên hiệu Chí Nguyên (1264- 1294) về sau.
Quyển 18- thơ của các danh nhân An nam. (Trong này có thơ của các vua, quan triều Trần, như Trần Đại Vương (có lẽ là Thái Tông), Trần Thánh Vương (đời thứ 3), Trần Nhân Vương, Trần Anh Vương, Trần Thái hư tử, Chiêu Minh Vương, Lạc Đạo Tiên sinh. 15 bài của Lê Trắc (trong ấy có 5 bài đề Quế Lâm dịch), v.v…
Quyển 19 - Đồ chí ca, sau đó có bài “Tự sự” của Lê Trắc, nói về thân thế mình. Sau bài tự sự có lời ghi của Tiền đại Hân[4], hiệu Trúc đinh cư sĩ, đọc xong sách này ngày tháng 7 năm Canh Tuất (tháng 8 năm 1790). Sau đó có bài trí, ký tên là Phục ông[5] và kế theo hai bài kí nữa cũng của Phục ông. Sau cùng đến bài ký của chủ nhân nhà xuất bản, và danh sách một số sách Trung Quốc của nhà xuất bản ấy ở Thượng Hải.
Quyển 20 – Thiếu.
Trên bài Tổng tự, là bài bắt đầu vào sách An Nam chí lược, ta thấy có 10 bài tựa  về sách ấy của các danh nhân đời Nguyên, và bài tưạ của tác giả đề năm Thống nguyên năm đầu (1333). Theo bài tựa này, tác giả đã lấy các tài liệu trong các sách sử Việt Nam chắc là Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu và Việt sử lược (?)của Trần Tấn (vô danh thị thì phải hơn), hai bộ sách này đã thấy ghi ở mục danh nhân quyển 15 tờ 6b) nhưng đều ghi là Việt chí. Về sách Việt chí  của Trần Tấn thì chưa biết đích xác thế nào, nhưng ta biết chắc chắn là Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu đã viết xong từ năm 1272 đời Trần Thánh Tông (xem Nghệ văn chí trong Đại Việt Thông Sử của Lê Quý Đôn). Ngoài ra, tác giả còn dùng các tài liệu Giao Chỉ đồ kinh cùng là những chính lệnh đang thi hành đời Trần, là những điều mà chính tác giả tai nghe mắt thấy.
Sau đây là bài đề yếu trong Khâm định tứ khố toàn thư tổng mục (sử bộ/ ký tải loại , quyển 66, tờ 27 đến 28)
An Nam chí lược 19 Quyển (bản lưu tàng của nhà Mã Dụ ở Lưỡng Hòai).
Lê Trắc đời Nguyễn soạn. Trắc tự  Cảnh Cao, hiệu Đông Sơn[6],  người nước An Nam, là dòng dõi Nguyễn Phu, làm thứ sử Giao Châu đời Đông Tấn (đầu thế kỷ thứ 4). Mấy đời vẫn ở Ái Châu, thửa nhỏ bị đem cho làm con Lê Bổng; vì thế mới theo họ Lê. Năm lên 9 tuổi thi đậu Đồng khoa. Khi lớn ở trong nước, làm quan đến thị lang, thiên làm chức mạc khách cho Tá tĩnh hải quân Tiết độ sứ là Trần Kiện. Trong khoảng năm Chí Nguyên, Thế tổ sang đánh nước An Nam, Kiện đem bọn Trắc ra hàng, bị người trong nước đón đánh. Kiện bị mất ở trong quân, Trắc chạy  về triều đình, được làm Phụng nghị đại phu ở đất Hán Dương. Trắc nghĩ Kiện chưa được thỏa trí mà tên bị mai một, nên soạn sách này để gửi ý mình vào đó. Sách này đã được Nguyên Minh Thiện, Hứa Hữu Nhâm, Âu Dương Nguyên đề tựa, chép những sự thực về An nam. Những sự thực ấy so với Liệt Truyện trong sử có nhiều chỗ khác hẳn, như việc Lý Công Uẩn cướp ngôi của nhà Lê, chứ không phải của nhà Đinh; Trương Hoài hầu là Quốc thúc (chú vua), Trương Hiến hầu là con anh Nhật Hằng đều không phải là rể. Người gặp nạn Hưng Đạo Vương là Minh Thành Hầu chứ không phải là Nghĩa Quốc hầu, đều có thể chứng thực được cái sai của người làm sử Trung Quốc. Vả lại, sử Trung Quốc nói trong tờ chiếu năm Chí Nguyên thứ 23, có câu kể tội An Nam giết hại Di Ái mà không chép rõ việc ấy.  Bạn chí này chép năm Chí Nguyên thứ 19, trao cho Sài Thung  chức nguyên soái đem một nghìn quân đưa Di Ái về nước, đi đến địa giới Vĩnh Bình, An Nam không nhận Di Ái  sợ, ban đêm trốn về trước, thế tử (?)bỏ Di Ái làm dân thường. Những việc ấy lại càng đủ chứng minh thêm sự bỏ sót của sử Trung Quốc. Còn đến như nói về sông, núi, nhân vật, thì sách này cũng đều gọi là tường tận, thực có thể giúp cho việc so sánh tham khảo, vì rằng văn học ở An Nam không khác gì Trung Quốc, việc mở khoa thi, lưạ nhân tài cũng gần giống Trung Quốc, cho nên những điều trình bày trong sách này, đều thật sáng tỏ, đủ cả đầu đuôi, gãy gọn không kém gì Sử Cao Ly”


安南志略(四庫).jpg


[1] Chữ Trắc ta thường đọc là Tắc, nhưng theo các tự điển Trung quốc, chữ ấy âm Trắc, vậy nên đọc là Trắc cho đúng
[2] Trong sách đề là “Nguyên thống sơ nguyên Ất mão xuân Thanh minh tiết” nhưng năm Nguyên thống năm đầu là năm Quý Dậu, tính kỹ ra ất mão đây đúng là tháng 2 năm Quý Dậu, là tháng ất mão vậy có lẽ phải hiểu là: Tiết Thanh Minh mùa xuân, tháng Ất Mão, năm …
[3] Thần tử cơ mi nghĩa là người bài tôi mà triều đình chỉ trông coi gọi là có tiếng là thần phục không trực tiếp cai quản được
[4] Tiền đại Hân (1728- 1804) tự Hiểu Trung, hiệu Trúc đinh, người đất Gia Định, tỉnh Giang Tô, đậu cử nhân năm  Kiền Long thứ 16 (1751), một nhà nghiên cứu lịch sử học có tiếng đời Thanh, các tác phẩm của ông  rất nhiều và rất có giá trị như Nhị thập nhị sử khảo dị, 100 quyển; Tứ sử nhuận sóc biểu, 4 quyển v.v …(văn học trang 1564)
[5] Phục ông là tên hiệu Hoàng Phi Liệt (1763- 1825) tự Nghiêu Phố, người Giang Tô, đậu cử nhân năm Kiền Long thứ 53 (1788), học giỏi, thích tàng trữ sách cổ, nhất làsách bản in đời Tống; tác phẩm của ông phần nhiều nói về các sách cổ, rất có tiếng. (Văn học trang 1622)
[6] Đúng ra Đông sơn là tên đất, nơi sinh quán của Lê Trắc
https://en.wikipedia.org/wiki/An_Nam_ch%C3%AD_l%C6%B0%E1%BB%A3c
https://vi.wikipedia.org/wiki/An_Nam_ch%C3%AD_l%C6%B0%E1%BB%A3c
http://quangduc.com/a4705/an-nam-chi-luoc-pdf
http://ourartnet.com/Siku_02/0464/0464_223_020/0464_223_020.htm


http://www.kanripo.org/text/KR2i0020/002#1a
[000-1a]
欽定四庫全書   史部九
 安南志畧    載記類
 提要
  臣/等謹案安南志畧二十卷元黎崱撰崱字
  景髙號東山安南國人東晉交州刺史阮敷
  之後世居愛州幼與黎琫為子因從其姓九
  嵗試童科仕其國至侍郎遷左静海軍節度
  使陳鍵幕至元中世祖伐安南鍵率崱等出
[000-1b]
  降其國邀擊之鍵歿於軍崱入朝授奉議大
  夫居於漢陽以鍵志不伸而名冺乃撰此志以
  致其意所紀安南事實與元史列傳多有異
  同如李公藴所奪是黎非丁張懐侯為國叔
  張憲侯為日烜兄子俱非壻遭興道王之難
  者乃明誠侯而非義國侯皆可證史氏之訛
  又史於至元二十三年詔書内數安南罪有
  戕害遺愛語而不著其事今志載至元十九
[000-2a]
  年授柴椿元帥以兵千人送遺愛就國至永
  平界安南勿納遺愛懼夜先逃歸世子廢遺
  愛為庶人更足明史有脱漏其他山川人物
  敘述亦皆詳贍洵可為參稽互考之助盖安
  南文字通於中國其開科取士制亦略同故
  所敘述彬彬然具有條理不在髙麗史下云
  乾隆四十六年十一月恭校上
      總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-2b]
       總 校 官臣/ 陸 費 墀
[005-1a]
[001-1a]
欽定四庫全書
 安南志畧卷一
       元 黎崱 撰
 郡邑
古南交周號越裳秦名象郡秦末南海尉趙佗擊併
之自立國僣號西漢初髙帝封為南越王歴數世其
 相吕嘉叛殺其王及漢使者孝武遣伏波將軍路博
德平南越滅其國置九郡設官守任今安南居九郡
[001-1b]
 之内曰交阯九真日南是也後歴朝沿革郡縣不一
 五季間愛州人吳權領交阯後丁黎李陳相繼篡奪
 宋因封王爵官制刑政稍效中州其郡邑或仍或革
 姑槩存之
大羅城路古交阯漢仍之唐置安南都䕶府其城在瀘
 江西岸唐張伯義始築張舟髙駢繼增修之真宗時李
 公藴在此建國陳繼李以其屬増龍興天長長安
龍興府舊多岡鄉陳祖微時夜過溪橋既渡四顧橋不
[001-2a]
 見矣未幾陳氏有國人號其水曰龍溪改多岡為龍
 興
天長府舊多塞鄉陳祖所生地及其有國建行宫於此
 嵗一至示不忘本更名曰天長府潮水繞城岸邊花
 木香氣襲人畫船往來類仙境也
長安府本華閭峒丁部領所生地五季末丁氏立國於
 此
歸化江路接西南界  宣化江路接特麻道
[001-2b]
陀江路接金齒界  諒州江路接左右兩界
北江路在羅城東岸瀘江分通于海江有十橋皆傑麗
如月江路    南柵江路
大黄江路    烘路
快路
  州皆接廣西雲南界雖/名州縣其實洞也
國威州在羅城南  古州在江北
仙州古龍編   富良州
[001-3a]
思農州一云楊舎  定邊州一云眉州
萬崖州一云明黄  文州一云門州
七源州    思浪州
太原州一云黄源  通農州
渭龍州一云乙舎  光州
羅順州一云來臣  道黄州即平/林場
  古州名
峯州呉曰新昌   長州
[001-3b]
武峩州    唐林州
  縣
武寧縣  萬載縣  丘温縣  新立縣
恍縣  紙縣  歴縣  闌橋縣
追延縣  古勇縣  供縣  窟縣
上坡縣  門縣
  古縣名
龍編西漢交州刺史所治舊名龍源後有蛟龍盤編於
[001-4a]
 木改曰龍編   羸 羸音蓮/ 音簍
朱鳶漢縣唐改鳶州置髙凌安定縣
麊泠     曲昜昜古/陽字
茍屚屚與/漏同    安順唐順州
崇平唐安平   海平唐寧海
古都     安定
清化府路西漢九真郡隋唐愛州其屬邑今曰江曰場
 曰甲曰社
[001-4b]
梁江  波籠江  荼江  貢江
采舎江 安暹場  文場  古藤甲
支明甲 古弘甲  古戰甲 縁甲
典臾甲 結帨甲
  古縣名
都龎龎顔師/古音聾   居風馬援擒徴側餘黨處
無功漢九真都尉治  越裳一云九德
乂安府路西漢日南郡隋唐為驩州
[001-5a]
幼津江 明道江  偈江  尚路社
唐家社 張舎社
演州路本西漢日南郡唐演州縣曰扶演安人
巨賴江 池袁江  孝江  多璧場
巨藍社 髙家社  班剥社
布政府路本西漢日南郡象林縣漢末邑人殺令自立
 國曰林邑唐元和初復隸安南府今名布政地山林重
 複栁子厚詩林邑東南山似㦸
[001-5b]
闍黎江接占城界
 山
佛跡山石上有足跡故名
繖圓山山形如傘
仙遊山有盤石隠然有枰紋昔傳仙奕於此樵女野合
 其上石覆且裂
武寧山俗傳下有趙越王墳
普賴山至元丁未官兵築木柵儲糧於此
[001-6a]
萬刼山前控大江後山萬重有茂林脩竹小橋流水之勝
 興道王隠其中
傑特山入山徑路花木繁茂玉泉潄石幽谷迎人翛然
 世境外
鞍子山一名安山或名象山髙出雲雨之上
崱山有煙蘿洞千巖俱勝絶善樂王常置弟子其間
地覲山尤嶮峻有古松俗傳龍蟠其上陳太王建行宫
 於此
[001-6b]
天養山秀且險潮汐始通舟楫王族構第其中以避國
 難
武林洞昔安南四世國主陳仁王棄位隠其中以成道
 號曰竹林道士有香海印詩集傳於世
神投山羅城清化二郡界山也山連兩岸海潮中流昔
 人徑鑿兩岸三峯來往初李聖王攻占城欲濟海煙
 浪不能渡禱于山神遂濟軍還即立祀此後諸山皆
 隸清化
[001-7a]
龍岱巖一云寶臺鬱然獨秀巖内事佛外懸閣宇清江
 横前紅荷繞後松數里山萬重昔傳有大形䑕居洞
 中俗名蝙蝠巖
文場山巖石淨白堪為水晶珠
卞山在海洋昔有立化者蜕骨貫石竅尚存
安穫山出碑硯石舊志載豫章太守范甯遣使九真採
 石磬為學中用
東山臨支明江髙且秀山洞上有竅登而逺望水天一
[001-7b]
 色真嘉景也崱父中年休官自號思惟居士常隠其
 中
驅儺山髙曠多山鬼每出焚舍有僧名奉符日夜誦大
 悲呪鬼畏逺避免其害山多雜果人至任噉之挾歸
 者則迷其歸路
立石山孤石特起昔傳有神人擎巨石為愛演二州界
陀伎山有地園逺在海濵出墨石棊子色可愛余嘗遊
 之逢老者云此山百餘里又有出白石棊子俗傳仙
[001-8a]
 人嘗奕於此
香象山極髙廣産名香犀象
崇山唐沈佺期流驩州從崇山向越裳詩朝登崇山下
 暮至越裳隂西從杉谷度北出竹溪深竹溪通明水
 杉谷古崇岑差池將不合繚繞復相尋桂葉藏金嶼
 藤花閉石林天窗虛的的雲竇下沈沈造化功偏厚
 真仙跡累臨豈徒探怪異聊復緩歸心
分山一云裂山安南占城以山為兩國界俗傳草木亦
[001-8b]
 分南北而俯
金牛山古載石赤色其中有金夜光如螢
都隆嶺有劉方敗林邑王所
 水
 古載淹水瀘渝水漏水西隨水自越巂東南流至交
 阯龍門揚雄曰交阯荒裔水與天際
瀘江水曰三帶江至羅城白瀘又通于海
歴江瀘江分為繞羅城江有五橋皆傑麗至元丙子宋亡
[001-9a]
 㕘政曽子淵歸安南遊歴江橋詩白首蘇郎天一涯
 武皇仙去雁南來歴江橋上望天北今見秋風第幾
 迴
三帶江歸化江水自雲南宣化江水自特磨道陀江水
 自撞龍因名焉
富良江宋郭逵敗交阯處
大黄江至元甲申官軍破安南處
大惡江一云大安
[001-9b]
㜑吕淵水深多水怪
慈亷水九域志慈亷水在交阯者李仁祖居水邊兄弟
 十人並慈孝因得名焉
龍門水古載交阯封谿縣有龍門水深百尋大魚登此
 化為龍不得則暴腮㸃額
越裳苑扶南記山溪瀨中曰苑
九得苑一云捕苑
 古跡
[001-10a]
越王城俗名可縷城有古池國王每嵗採珠用此水洗
 珠色鮮麗在交阯外城記昔未有郡縣時雒田隨潮
 水上下墾其田者為雒民綂其民者為雒王副者為
 雒將皆銅印青綬蜀王嘗遣子將兵三萬降諸雒因
 據其地自稱安陽王而王趙佗舉兵襲之有神人名
 㫤通下為安陽王輔佐治神弩一發殺萬人趙佗知
 不可敵因住武寧縣遣太子始詐降以為圖後㫤通
 去語王曰能持予弩則興否則亡安陽王有女名媚
[001-10b]
 珠見太子始悦之遂與相通媚珠取弩視之隂易弩
 機趙佗進兵安陽王敗持避水犀入海趙佗奄有其
 地今平地縣有安陽王宫城跡猶存劉昭云交阯安
 陽國漢馬伏波平交阯立銅柱為漢界唐馬總為安
 南都䕶又建二銅柱以總為伏波之裔昔傳欽州古
 森洞有馬援銅柱誓云銅柱折交阯滅交人每過其
 下以瓦石擲之遂成丘杜詩云雨來銅柱北應洗伏
 波軍占城界亦有銅柱
[001-11a]
九域志云交州井非人所鑿
馬援平交阯擊牛釃酒勞饗軍士從容謂官屬曰吾從
 弟少游常哀吾慷慨有大志曰士生一世但取衣食
 裁足乗下澤車御欵段馬為郡掾吏守墳墓鄉里稱善
 人斯足矣至求贏餘但自苦耳吾在浪泊西里間賊
 未滅時下潦上霧毒氣薫蒸仰視飛鳶跕跕墮水中
 念少游平生時語何可得也
威武廟東坡記漢兩伏波皆有功於嶺南之民前伏波
[001-11b]
 邳離路侯後伏波新息馬侯南越自三代不能平秦
 雖通道置吏旋復為夷邳離始滅其國開九郡然至
 東漢女子徴側反震動六十餘城時世祖初平民勞
 厭兵方下玉闗謝西域況國荒何足以辱王師非新
 息苦戰則九郡左袵至今矣由此論之兩伏波廟食
 嶺南均矣海上有伏波祠元豐中詔封忠顯王凡濟
 海必卜焉謂可濟則濟否則止使人信之如度量衡
 必不吾欺者嗚呼非盛德其孰能如此某以罪謫儋
[001-12a]
 耳三年今乃復還海北往返皆順風無以答神貺乃
 碑而銘之至險莫測海與風至幽不仁魚與龍至信
 可恃惟二公寄命一葉萬仞中自此而南洗心胷撫
 循良民必清通自此而北端汝躬屈伸窮達常正忠
 生為人英死愈雄神雖無言我意同
冲天廟在扶董鄉境内亂忽見一人有威德民皆歸之
 遂領衆平其亂已而騰空去號為冲天王民乃立祠
 祀之
[001-12b]
古州佛春驟雨山之巨木流至州津回旋不去民異而
 觀之内有石類佛民禱神驗即雕木為佛遇旱祈雨
 輒應故曰法雲法雨
報天寺塔昔李聖王攻占城得能造者令甃十三層號
 天資萬壽塔銅鑄塔頂曰忉利天為雷擊去莫知墮
 處後田夫得之復立雷又擊去
九重臺昔李仁王構臺於水晶池上將成雷擊之再構
 再擊後雷聲發王以紅帕頭佩劍登臺焚香祝曰天
[001-13a]
 不誘其衷當加誅我臺何與焉有頃清霽臺成迨三
 葉孫李髙王聞雷畏之幾死左右以計白雷興則以
 手抱佛背庶免從畏息焉
粉驛亭俗以暑熱多構一亭於通衢以憩行旅陳祖微
 時嘗憩此驛有僧謂曰少年後當大貴言訖失僧所
 在及陳氏有國命國中有驛亭之處皆塑佛一尊以
 答之
金牌州有老父宅江濵其子得一卵歸父畜之乃生一
[001-13b]
 蛇尤加愛養後蛇大入水夜常饋魚庭中老父殁遇
 祭時蛇來盤結庭下而去後江邊聚沙成洲子孫得
 利人謂蛇報德云
宋寧宗開禧間朝請郎直寶章閣致仕賜諡文憲張洽
 纂歴朝郡縣地理書三十卷唐安南大都䕶府元隸
 州郡後更革不一姑録以備參考
  安南路
 宋平 太平 交阯 朱鳶 龍編
[001-14a]
 武平
  峯州
 嘉寧 新昌 承化 髙山 珠緑
  瀼州
 瀼江 波零 鵠山 弘逺
  巖州
 常樂 思封 髙城 石巖
  田州
[001-14b]
 都救 惠佳 武龍 横山 如賴
  愛州
 九真 安順 崇平 日南 軍寧
 長林
  驩州
 九德 浦陽 越裳 懐驩
  陸州
 烏雷 華清 寧海
[001-15a]
  福禄州
 柔遠 唐林 福禄
  長州
 文陽 銅蔡 長山 其常
  湯州
 湯泉 緑水 羅韶
  演州
 忠義 龍池
[001-15b]
  林州
 金龍 海界
  景州
 北景 朱吾 由文
  山州
 龍池 盆山
  古州
 樂山 樂興 古書
[001-16a]
  籠州
 武勒 武禮 羅龍 扶南 龍額
 武觀 武江
  環州
 正平 福零 龍源 饒勉 思恩
 武石 歌良 都䝉
  武峩州
 武峩 武勞 武縁 梁山
[001-16b]
  粤州
 龍水 崖山 東璽 天河
  平琴州
 容山 懷義 福陽 古符
  德化州
 德化 歸義
  武寧州
 武安
[001-17a]
  郎茫州
 郎茫 古勇
  龍武州
 龍丘 福武
 風俗
安南古交阯地唐虞三代中國聲教所暨西漢以
 來為内郡男耕賈女蠶績言善見寡逺人漂至
 其國數相存問此其常性交愛人倜儻有謀驩
[001-17b]
 演人淳秀好學餘皆愚樸民文身效呉越之俗
 柳詩云共來百越文身地暑熱好浴於江故便
 舟善水平居不冠立义手席坐盤雙足謁尊者
 跪膝三拜待客以㯽榔嗜鹹酸海味飲過度多
 羸弱五十歲免役年節前二日王乘輿從官章
 服導前禮帝釋奠除日王坐端拱門臣僚行禮
 畢觀伶人呈百戲晚如洞仁宫宿先是夕僧道入
 内驅儺民間門首鳴爆竹杯盤祀祖貧家男女無
[001-18a]
 媒婚禮者則自相配正旦五更王坐永壽殿宗子近
 侍官先賀次入長春宫拜祖陵晨坐天安殿嬪妃列
 坐内官錯立殿奏樂於大庭宗子臣僚分班拜賀三
 進觴宗子登殿侍宴内官僚坐西傍小殿外官僚坐
 西廡飲燕晡時出匠者即殿前構衆仙臺兩層頃刻
 成之金碧炫燿王坐燕其上前後九拜九觴而散二
 日臣僚各行家禮三日王坐大興閣上看宗子内侍
 官抛接繡團毬接而不落者為勝團毬以錦製之如
[001-18b]
 小兒拳綴綵帛帶二十條五日開閣宴罷縱吏民㕘
 禮寺觀遊賞名園元宵立燈樹於廣庭名廣照燈萬
 㸃交輝光徹上下僧繞諷經羣僚羅拜謂之朝燈二
 月起春臺伶人糚十二神歌舞其上王觀衆鬭於庭
 觀勇夫與兒孺搏勝者賞之公侯馬上擊毬吏士博
 奕樗蒲蹴踘角鬭三呼侯等戲寒食以捲餅相饋四
 月四日宗子内侍官㑹山神廟誓無異志八日磨沈
 檀水浴佛以團餅供獻端陽節江中構閣王坐觀競
[001-19a]
 渡中元結盂蘭盆㑹超薦亡者廣費無惜仲秋重九
 貴族賞之良月朔具饌祭先曰薦新縱臣僚視田收
 稻捕獵為樂臘月祀祖如上家禮立春命其宗長鞭
 土牛畢臣僚簪花入内宴㑹婚娶禮春月媒氏奉㯽
 榔匣詣女家通問成財物以百至千庶民以至百為
 數好禮家不論多寡喪制宫室器用與中國畧同樂
 有飯士鼓本占城體圓長研器飯粘鼓面中拍之清
 亮合篳篥小管小鈸大鼓名為大樂惟國主用之宗
[001-19b]
 室貴官非祭醮不得用琴箏琵琶七絃雙絃笙笛簫
 管名小樂貴賤通用曲有南天樂玉樓春踏青遊夢
 遊仙更漏長不能殫紀或用土語為詩賦樂譜便於
 歌吟觀樂愁怨一寓其情此其國俗云
 邊境服役
占城 立國於海濵中國商舟泛海往來謂畨者皆聚
 於此以積新水為南方第一馬頭
占臘     王琴
[001-20a]
蒲茄     道覽
□淮     稔婆羅
獠子 獠子者蠻子異名也多隸湖廣雲南有服役於
 交阯又有雕題鑿齒者種類頗多古載有頭形獠子
 赤裩獠子鼻飲獠子皆居巖窟或橧巢飲蘆酒好戰
 敵擊銅鼔以髙大者為貴鼔初成置庭中設酒招同
 類來者盈門豪富女子以金銀釵擊鼔叩畢留與主
 人或云銅鼔乃諸葛亮征蠻鉦也
[001-20b]
 測景
宋文帝元嘉中南征林邑五月立表望之日在表北九
 寸一分交州影在表南二寸三分交州去洛陽水路
 七千餘里蓋山川回折使之然也以表取其絃直當
 下千里唐開元十二年測交州夏至影在表南三寸
 二分與元嘉所測畧同王充論衡曰日南郡去洛且
 萬里為日南李筌曰安南府至長安七千二百五十
 里孟錧云以四方揆之安南通當中國末地耳今自
[001-21a]
 羅城至京師約一百一十五驛計七千七百餘里
[001-21b]
 安南志畧卷一
[002-1a]
欽定四庫全書
 安南志畧卷二
       元 黎崱 撰
 大元詔制
  中綂元年十二月初三日世祖聖德神功文武
  皇帝㫖諭安南國陳詔
我祖宗以武功創業文德未脩朕纉承丕緒鼎新革故
撫綏萬邦遂以庚申嵗建元為中統元年誕敷詔赦次
[002-1b]
第頒行其不泄邇不忘逺誠之所在事有未遑也適大
理寺臣安撫職聶陌丁馳驛表聞爾邦嚮風慕義之誠
及念卿在先朝已歸欵臣附逺貢方物故頒詔㫖遣禮
部郎中孟甲充安南宣諭使禮部員外郎李文俊充副
使諭爾國官僚士庶凡衣冠典禮風俗百事一依本國
舊例不須更改况髙麗比遣使來請已經下詔悉依此
例除戒雲南等處邊將不得擅興兵甲侵掠疆埸撓亂
人民卿國官僚士民各宜安堵如故故茲詔示念宜知
[002-2a]

  至元四年七月諭安南詔
太祖皇帝聖制凡有歸附之國君長親朝子弟入質編
民數出軍役輸納税賦仍置達嚕噶齊統治之以數事
請表來附之深誠也卿今來貢不踰三年之期其誠足
知故告以我祖宗之法亦以誠諭也且君長來朝子弟
入質籍民定賦出軍相助古亦有之豈今日創為之哉
卿能備行數事朕復何言彼卒未能朕亦不責卿行而
[002-2b]
全之也畧舉出軍一事無以征行逺戍為慮但來使楊
安養稱有占臘山獠之患彼二寇如能内附復有何事
交兵之道孰以為易倘不用命必當討伐况雲南之駐
兵於彼汝即助軍以成其功又當來奏嘗有一家之言
今聞納喇丹在彼中多有回鶻禁約不使交談果如所
言一家之禮豈有如是耶君臣之義實同父子豈有臣
子而背其君父者耶朕若不言是又不以誠待卿也當
熟思以全終始之好
[002-3a]
  至元四年詔
朕即位以來薄海内外親如一家夫任土作貢古今常
制三年一貢今已旅庭事大以信禮也元遣達嚕噶齊
納喇丹卿等相安其政所諧宜允其餘邊境騷攪以别
戒勅卿其知之今回賜禮物具諸别幅至可領也
  右賜安南國王
  至元十二年詔
祖宗定制凡内外附之國君長親朝子弟入質編民數
[002-3b]
出軍役輸納税賦仍置達嚕噶齊統治之此六事往年
已諭卿矣歸附踰十五年未嘗躬自來覲數事竟未舉
行雖云三年一貢所貢之物皆無補於用謂卿久當自
悟遂過而不問何為迄今猶未知省故復遣格色爾哈
雅往爾之國諭卿來朝倘有他故必不果來可令子弟
入朝此外本國户口若有未定籍輸税賦調兵何由斟
酌茍爾民實少或多取之力將不及今籍爾户口葢欲
量其多寡以定兵賦之數其所調兵亦以今逺適他所
[002-4a]
止從雲南戍兵相與協力故茲詔示
  至元十五年八月詔諭安南世子陳
曩者爾國内附之初凡有所請皆賜允從意謂事大之
禮久當自知能舉而行也歴年滋逺禮意浸薄故於至
元十二年復降詔㫖責以親朝助兵等事頃黎克復等
至省所上表語涉誕妄有謂爾國歸附在先且四方諸
國先爾來降者衆矣在爾後惟亡宋偏師一出舉國悉
平計爾亦已聞知所言非妄而何又謂占城等二讎為
[002-4b]
患不能助兵且彼之與爾為隣匪始自今日至謂地逺
不克入覲黎克復等安能至哉二者之妄亦已明矣昔
爾與宋通好固所素知及宋平之後所以慕奉之禮著
之載籍可覆視也天下之事以至誠為本今欺紿若是
將誰信之向以爾父衰老不任跋涉猶云可也今爾年
方强仕入朝受命此正其時况彼境土接我邕欽莫憚
一來也爾或不思安全固拒朕命則脩爾城隍繕爾兵
甲以待我師禍福轉移之機在此一舉宜審圖之今遣
[002-5a]
禮部尚書柴椿等奉使
  至元十八年詔
曩安南國陳生存之日嘗以祖宗收撫諸蠻舊列六事
諭汝父未嘗奉行汝父既殁汝不請命而自立遣使逺
召托故不至今又以疾為辭故違朕命止令汝叔父遺
愛入覲即欲興師致討縁爾内附入貢有年矣其可效
爾無知之人枉害衆命爾既稱疾不朝今聽汝以醫藥
自持故立汝之叔父遺愛代汝為安南國王撫治爾衆
[002-5b]
境内官吏士庶其各安生業毋自驚懼其或與汝百姓
輒有異圖大兵深入戕害性命無或怨懟實乃與汝百
姓之咎
  右諭安南宗族官吏
  至元二十三年四月詔
曩以爾國陳既稱臣服嵗輸貢獻而不躬親入朝因彼
叔父陳遺愛來以安南事委之至則已為戕害所遣達
嚕噶齊巴延特穆爾又却之弗納至於出師占城宜相
[002-6a]
餽餉而畧不供給以致鎮南王托歡行省阿爾哈雅進
兵彼兵交之際互有殺傷今因爾國近親陳益稷陳秀
嵈慮宗國覆滅殃及無辜屢觀爾來庭終不見從自拔
來歸朕憫其忠孝特封陳益稷為安南國王陳秀嵈為
輔義公以奉陳祀申命鎮南王托歡平章政事鄂囉齊
興兵平定其國前此罪戾止於爾之身吏民無有所預
詔書到日其各復歸田里安生樂業故茲詔示
  右諭安南國官吏百姓
[002-6b]
  至元二十五年十二月諭安南世子詔
朕君臨萬邦德威並用爾名為向化實未造朝累示徴
書輒辭以疾及命爾叔假守彼公然拒違敢行專殺至
若阿爾哈雅占城之役就爾假途俾之繕治津梁飛輓
芻粟不惟失信又復抗師此而不征王憲何在民殘國
破實自爾取今爾表稱伏罪似已知悔外據來人代奏
爾自責者三被召不來一也托歡撫軍而不迓二也索
多闕/ 遮當三也若䝉赦宥當遣其子進美姬嵗貢
[002-7a]
方物凡茲謬敬將焉用此若果出誠恐何不來此面陳
安有聞遣將則事逋逃見班師則聲言入貢以斯奉上
情偽可知爾誠思與其嶺海偷生無慮兵禍曷若來庭
歸命寵被榮還二策之間孰得孰失爾今一念違悞係
彼一方存亡故遣遼東道提刑按察司劉廷直禮部侍
郎李思衍兵部郎中鄂諾同唐古特哈薩鴻吉哩特等
引前差來阮義全等二十四人回國親諭朕意朕當悉
宥前過復爾舊封或更遲疑决難寛恕但脩爾城郭礪
[002-7b]
爾甲兵聽爾所為候吾此舉爾嘗臣事亡宋自揆氣力
何如今爾知機毋貽後悔爾知悉戾機忝為族以禮
遣還彼乃有過謫戍之人闕/言如此飾辭合將烏瑪喇
索多軍官等一同來彼中所宜事理朕當區處完備津
道遣還故茲詔示念宜知悉
  至元二十八年諭世子陳詔
祖宗立法凡諸國歸附親來朝者俾人民安堵如故抗
拒不服者無不殄滅汝所具知故遣使召汝父來庭竟
[002-8a]
不聽命止令其叔父入覲以其來庭遂封其叔父遣巴
延特穆爾同往汝父殺其叔逐我使以致興師問罪汝
之生靈殺戮實多在我軍旅無不損傷葢鎮南王托歡
年幼水道進兵悞聽從索多烏瑪喇落在汝手因是茍
安至今汝能親赴闕庭其王爵符印朕所不惜土地人
民庶永保之
  至元二十九年諭安南詔
上天眷命皇帝聖㫖諭安南國陳省表具悉去嵗禮部
[002-8b]
尚書張立道奏曽到安南識彼事體請往開諭使之來
朝因遣立道往使今汝國罪愆既已自陳朕復何言若
曰孤子在制及畏死道路不敢來朝且有生之寧有
長久安全者乎天下亦復有不死之地乎朕所來諭汝
當具聞徒以虛文嵗幣巧飾見欺於義安在故茲詔示
念宜悉知
  至元三十一年四月成宗皇帝聖㫖諭安南國
  陳詔
[002-9a]
先皇帝新棄天下朕嗣奉大統踐祚之始大肆赦宥恩
沛所及無内外逺邇之間惟爾安南亦從寛貸已勅有
司罷兵陪臣陶子竒即與放還茲命禮部侍郎李思衍
兵部郎中蕭泰登齎詔往諭自今以往所以畏天事大
者其審思之故茲詔示念宜知悉
  至大四年十月二十五日仁宗皇帝詔諭安南
  世子陳
惟我祖宗受天明命撫有萬方威德所加柔逺能邇乃
[002-9b]
者先皇帝龍馭上賔朕以王侯臣民不釋之故於至大
四年三月十八日即皇帝位遵踰年改元之制以至大
五年為皇慶元年今遣大中大夫禮部尚書奈曼岱奉
直郎兵部郎中杜興可齎詔往諭仍頒皇慶厯日一本
卿其敬授人時益脩臣職毋替爾祖父事大之誠以副
朕不忘柔逺之意故茲詔示念宜悉知
  皇慶元年制加内附安南國陳益稷品秩
委質來朝既去逆而效順以爵馭貴宜崇德以報功誕
[002-10a]
播明綸用孚衆聽銀青榮禄大夫遥授湖廣等處行中
書省平章政事安南國王陳益稷知畏天以事大期保
境以全民慕帝王之有真見機而作懼祖宗之不祀自
拔而來以忠孝之誠而受知世皇恢天地之量而錫封
故國始者周王之赫怒伐罪弔民終焉舜帝之誕敷班
師整旅彼迷不復爾守彌堅拯溺救焚從王師凡一再
舉適館授粲居湖右幾三十年身歴事於四朝志不忘
於初節肆朕踐祚亟其來庭是用増新秩以示恩仍舊
[002-10b]
封而授職嗚呼内寧外撫朕不忘銅柱之南近悦逺來
爾益拱星辰之北對揚休命永堅一心可加金紫光禄
大夫餘如故
  延祐五年制加安南國品秩
國家所重莫先忠孝之褒爵賞至公豈有遐邇之間闕/服
勤三紀誠知君父之大不顧兄弟之私嘉此前功蔚為
舊德葢委質以自効終秉節而不踰文之以禮樂衣冠
同進於中土加之以詩書道義化及於南交是用秩仍
[002-11a]
一品之隆儀視三司之峻嗚呼信順者臣之偉績益勵
初忠懐柔者君之厚恩再班新命往膺恩命尚迪予懐
可加儀同三司餘如故
  至治元年八月英宗皇帝諭安南國世子陳詔
惟我國家法天繼統奄有四方先皇帝仁涵義浹罔間
遐邇臨御十年遂棄天下朕以世嫡之重宗戚大臣合
辭推戴於延祐八年為至治元年今遣亞中大夫吏部
尚書教化奉議大夫禮部郎中文矩齎詔往諭卿推朕
[002-11b]
德意保爾人民體昭代之同仁堅誠心於事大故茲詔
示念宜悉知
  泰定九年八月詔諭安南國世子陳
我國家誕膺景命撫綏萬邦德音普加靡間夷夏乃者
先朝奄棄臣民朕以裕王嫡孫為宗戚大臣之推戴爰
自太宗皇帝肇基之地入奉天序於至治三年九月四
日即皇帝位遂以甲子嵗為泰定元年今遣亞中大夫
吏部尚書瑪哈穆特奉議大夫禮部郎中楊宗瑞齎詔往
[002-12a]
諭爾國授時厯一帙惟乃祖乃父脩貢内附有年矣我
國家遇卿甚厚比者占城守臣上表稱卿之邊吏屢發
兵相侵朕為之惻然於中不知卿何為如是豈信然耶
朕君臨天下視逺猶邇務輯寧其人民俾各得其所卿
其體予至懐戒飭爾衆慎保爾國人民毋忘爾累世忠
順之意故茲詔示念宜知悉
  元綂三年詔
上天眷命皇帝聖㫖朕纉奉正統君臨萬方洪惟我祖
[002-12b]
仁恩廣布聲教誕敷一視同仁無間中外乃眷安南之
國世勤事上之誠方物貢輸臣禮靡闕良用嘉尚遣奉
誠大夫吏部尚書特珠奉直郎中智熈善往諭朕㫖賜
元綂三年授時厯一本卿其敬修藩職益謹農時用安
遐邇之人或副寵綏之意故茲詔示念宜悉知
 前朝書命
  漢文帝賜越王趙佗書
皇帝謹問南越王甚苦心勞意朕髙皇帝側室之子也
[002-13a]
棄外奉北藩於代道里遼逺壅蔽樸愚未嘗致書髙皇
帝棄羣臣孝惠皇帝即世髙后臨朝不幸有疾諸吕為
變賴宗廟之靈功臣之力誅之已畢朕以王侯吏不釋
之故不得不立今即位迺者聞王遺將軍隆慮侯書求
親昆弟請罷長沙兩將軍朕以王書罷將軍博陽侯親
昆弟在真定者已遣人存問脩治先人冢前日聞王發
兵于邊為寇災不止長沙苦之南郡尤甚雖王之國庸
獨利乎必多殺士卒傷良將吏寡人之妻孤人之子獨
[002-13b]
人父母得一亡十朕不忍為也今得王之地不足以為
大得王之財不足以為富服嶺以南王自治之雖然王
之號為帝兩帝並立亡一乗之使以通其道是爭也爭
而不讓仁者不為也願與王分棄前患終今以來通使
如故
  宋太祖開寶八年制封交帥丁部領
部領生鳶阯之邦勵拱辰之節世為右族能保遐方志
慕華風常思内附九州混一五嶺廓清遂達梯航乃輸
[002-14a]
琛貢且嘉令子稱藩之意錫乃王列土之封服我異恩
介爾遐壽
  太宗太平興國五年八月征交阯詔時黎桓/篡丁氏
國家聲教所覃威靈咸暨故乃鳶阯之境未歸輿地之
圖矧茲一方近接五嶺唐宋繼亂區内剖分遂為僭偽
之邦思成聾瞽之俗及畨禺底定正朔始頒雖稽首以
稱藩頗繕兵而自固事大之理當如是乎弔民之行葢
不得已宜躬行於天討用丕變於蠻陬宜以孫全興等
[002-14b]
率師進討
  雍熈三年十月制封黎桓
王者懋建皇極寵綏列藩設邸京師所以盛㑹同之禮
胙土方面所以表節制之雄矧茲鳶阯之隅克脩翠羽之
貢或當易帥爰利建侯不忘請命之恭用舉酬勞之典
權代領三司留後黎桓資兼義勇性稟忠純能得邦人
之心彌謹藩臣之節屬者丁璿方在童幼切於撫綏乃
以肺腑之親專師旅之事號令日掌威愛兼行丁氏自
[002-15a]
解三司之權以徇衆人之欲逺輸誠悃來領節使士燮
强明化越俗以咸乂趙陀恭順謹詔汝以無違宜以元
戎之稱並列通侯之貴控撫夷落對揚天休可加金紫
光禄大夫檢校太尉使持節都督諸軍事
  神宗熈寧八年十二月諭交阯詔時安南李/乾犯過
眷惟安南世受王爵撫納之厚實自先朝涵容厥愆遂
至今日而乃攻犯城邑殺傷吏民干國之紀刑茲無赦
奉天之討師則有名已差趙卨充安南道行營馬步軍
[002-15b]
都總管經畧招討使李憲充副使燕達充馬步副使都
總管須時興師水陸並進天示助順既兆布新之祥人
占悔亡咸懐敵愾之氣然王師所至弗迓克奔咨爾庶
人渝茲塗炭如能諭主内附率衆自歸執虜獻功投身
効順爵賞禄賜當倍常科舊惡宿負一皆原滌乾幼稚
政非已出造廷之日待遇如初朕言須聽毋惑比聞編
户極用誅求已戒使者亟宣恩㫖暴政苦賦即為蠲除
冀我一方永成樂土
[002-16a]
  仁宗加李日尊恩制
朕誕膺駿命稽用上儀祗事郊宫並受三神之福推恩
方夏外交四表之歡告於有司錫是命服推誠保節同
德守正順化翊戴功臣靜海軍節度觀察處置等使同
中書平章李日尊躬懐德善世濟忠勤奠茲南邦居有
扞城之效衞我中國使無疆埸之虞賜之大將之旄服
之真王之爵往踐厥位欣載錫於寵章來獻其琛用協
我於熈事倍登采邑褒進文階載加食德之封式亢懋
[002-16b]
功之典於戲人之所助惟怙冒於王靈國以永存願循
守於侯度率時新命保爾舊邦
  寧宗賜李龍 開禧二年厯日勅書
勅安南國王李龍 鳳厯載新預謹人時之授龍編雖
逺有嘉侯度之尊績惟懋於守藩禮尤嚴於頒朔既廣
暨南之聲教宜堅拱北之忠誠率爾海邦祗我德意
  理宗制封安南陳
周建諸侯之國錫於山川漢封異姓之王及其苗裔美
[002-17a]
矣家傳於恭順比之世襲其蕃宣奄賜履之舊疆出絲
綸之新渥安南陳挺資英毅秉性忠純在邦在家終始
安民而和衆是父是子後先作室以肯堂過庭雖命以
繼承馳驛尚勤於奉稟際天所覆嚮風慕文軌之同重
譯而來効貢忘梯航之逺載加謹恪爰示寵褒爵超五
等之榮秩視三公之貴節旄長安於本邑錫盾琱戈名
號元勲之舊功髙冠長劍分茅如故食采有加益堅屏
翰之心庸戴君親之德於戲衆星拱北羣瞻象緯之書
[002-17b]
百川流東孰謂鯨波之隔欽奉恩遇永底予懐可特授
靜海軍節度觀察處置等使特進檢校太尉兼御史大
夫上柱國安南國王食邑三千户實封一千户特賜効
忠順化功臣仍賜錦衣金帶等主者施行
  度宗賜安南陳詔
朕丕享庶邦惠綏南服放海而準舉同錫之仁貢土
之宜不替朝宗之義修其職貢申以文辭閲十嵗而荐
來歴重波而靡憚式昭忠順良用歎嘉乃若篤愛親門
[002-18a]
為求殊禮子嚴父詔稟彞訓之有聞君前臣後在常經
之素定天所秩者誰以易之昔文帝之勞佗匪伸祈請
我藝祖之待俶他蔑扳援矧是廣恩之專闕/比博詢於羣
議惟有撫於舊章匪朕敢私兹事始制庸錫執贄之品仍
加實幣之將推篤近舉逺之心朕不忘於謹德昭移孝
作忠之㫖爾亦勤於奉休今錫卿銀五百兩細色物帛
一百匹至可領也故茲詔示
 [002-18b]
 安南志畧卷二
[003-1a]
欽定四庫全書
 安南志畧卷三
       元 黎崱 撰
 大元奉使
丁巳年安南始臣附天朝世祖皇帝即以庚申嵗建元
 為中綂元年安南國王陳 遣使上表稱賀貢方物
 明年詔封陳 為安南國王遣禮部郎中孟甲禮部
 員外郎李文俊充安南宣諭使
[003-1b]
中統三年命納喇丹為安南達嚕噶齊
至元二年遣侍郎甯端府郎中張立道奉使安南諭者
至元五年遣忽隆哈雅使安南
至元七年命伊實諾為安南逹嚕噶齊殁於其國
至元十二年遣尚書格色爾哈雅侍郎李克忠召陳王
 入見以久疾不朝數年薨
至元十五年命雲南柴椿為禮部尚書引其來使黎克
 復還國諭世子陳 入覲以居喪遣陪臣鄭國瓉杜
[003-2a]
 國計入貢
至元十六年留來使鄭國瓉復命柴椿引杜國計還諭
 入覲世子以疾辭柴公以理詰難之世子懼遣族叔
 陳遺愛代覲上以有疾封陳遺愛為安南國王
至元十八年加授柴椿行安南宣慰都元帥李振副之
 領兵送遺愛就國命布延特穆爾為達嚕噶齊至永
 界國人弗納遺愛懼夜先逃歸世子遣陪臣迎柴公
 入朝諭㫖
[003-2b]
至元二十年以世子累召不朝尚未加兵命荆湖占城
 等處行中書省諭安南假道助右丞索多征占城之
 役仍令鄂州路達嚕噶齊趙翥往諭之世子不聽明
 年鎮南王大兵臨境世子不迓率衆拒敵乃敗
至元二十六年命遼東道提刑按察司劉廷直禮部侍
 郎李思衍兵部侍郎鄂諾引其來使阮義全等還國
 諭㫖
至元二十八年命禮部尚書張立道兵部郎中闕/ 引
[003-3a]
 其來人嚴仲羅等還諭世子陳 入見以父喪遣其
 令公阮代之來貢
  附張尚書行録
 至元辛卯十二月自大都起程歴湖廣溪洞抵安
 南界八千餘里杭海梯山不能盡述明年三月十
 八日至丘温彼國遣其私臣持酒食來迎渡瀘江
 至使館翌日世子就館舍先詣詔書前瞻仰然後
 平揖世子問聖躬立道等云聖躬萬福繼問大臣
[003-3b]
 立道云宰相平安問天使道路驅馳立道云天子
 不以越南為逺何以驅馳言畢有輸長丁拱垣御
 史大夫杜國計言往年定禮王者面南使者面西
 相向而坐請客就位立道曰大國卿相與國君同
 豈有面南之禮東鄉西鄉不亦可乎拱垣曰王人
 雖微序於諸侯之上予謂王人之説正為我輩説
 也遂東西坐酌談話世子曰先人臨終時囑敬奉天
 使囑毋缺嵗貢比年天使不來故遣使送貢未審上
[003-4a]
 意如何小國所産雖無異獻盡誠而已矣今天使
 來不勝欣幸又云本國使回説天子春秋髙邁龍
 顔尤壯孤聞之甚喜信夫立道云天子龍鬚皓白
 面若童顔世子云天下有福小國亦有福舉手加
 額又曰比年天朝為何不遣使立道云天子為汝
 國累召不朝故不遣使至表奏為先父辭世天子
 聖意謂先國王之罪討不及嗣故我輩有此行也
 世子曰天子好生惡殺是小國莫大之幸皇帝萬
[003-4b]
 萬嵗立道云聖天子奄有四海仁如堯舜豈忍加
 兵葢屢講㑹同之禮爾先國王竟不聽命成此釁
 隙民殘國破實有取也朝廷本非貪汝土地愛爾
 嵗貢由爾不朝之罪故也世子曰往年大軍至此
 燒毁屋舍開發先人墳墓骸骨零落言未訖羣下
 皆哭立道云昔年天子命伊克特穆爾雲南王伐蒲
 日諭以毋燒寺舍毋焚宫室毋毁墳墓雲南王欽
 依上命大軍入境緬王竄避雲南王不行殺戮寺
[003-5a]
 舍宫室悉無所毁緬王感德遂降遞年遣男依期
 送貢至如鎮南王出師之日天子未嘗不如此教
 諭不然則此宫室豈有遺也於時私臣丁拱垣曰
 天子既意如是一向不動干戈更好立道叱之曰
 成安南之禍者未必不由若等為之也天道爾何
 足以知之立道等拂袖而起丁拱垣請罪其世子
 造館時自謂居父喪服緇布食蔬菜戒以五年今
 纔二嵗二十四日世子乗鸞車伏就舍館迎詔羣
[003-5b]
 臣朝服徒行自日午迎入城隍聖宫過翫月橋長
 明樓抵正陽門立道下馬捧詔從明陽門從者入
 雲㑹門安南僚屬入日新門至明霞閣下褥道焚
 香世子與僣太師國叔昭明王太尉國弟佐天王
 少保御史大夫翰林等八人登壽光殿龍椅前置
 香案世子拜詔禮畢自宣讀世子曰恭覩天子詔
 書不勝喜口稱皇帝萬萬嵗既而出朝天閣下集
 賢殿設晏東西相向而坐惟僭太師獨在王側地
[003-6a]
 坐太尉少保等侍儀立殿上羣僚皆立殿下非召
 不敢升殿大樂奏於殿下細樂奏殿上羅列杯陳
 異果備食八盤皆魚肉海味之饌每勸於蛤灰
 芙□㯽榔之禮王者時時接言話賦詩相贈立道
 即席賦詩以達將至席終請立道入帳中皆地坐
 世子曰本國歸附天朝三十年事上之心無日少
 怠嵗貢之禮未嘗少缺始於祖繼於父至於今前
 後一轍屢常入貢被詔以疾不能入朝至令聖怒
[003-6b]
 興師討伐生靈殺戮開發山陵燒毁寺舍斫伐樹
 木不可勝計本國無辜而遭大難天子詔書每謂本
 國叔逐天使拒王師之罪尚猶未捨本國叔先國
 王遣入朝天子代訴天子封國叔為王國叔自懼
 不知所往非本國殺國叔叔自逃竄海南宗族握
 兵逆旅國王實不知之也惟有不朝一事無他實
 為畏死貪生萬里之外道路艱險山嵐瘴氣不服
 水土倘死於道路何益於上國但比年不缺貢小
[003-7a]
 心事上何預於上國乎此下情不得上達今天使
 望得訢本國之寃與詣闕面陳也普天之下莫非
 王土率土之濵莫非王臣安南一國已為天子人
 民更無異志天子以四海為家雖不造朝且在邦
 域之中是社稷之臣也惟天地知之立道等云陛
 辭之日丞相大臣復教於前使不能宣揚聖意以
 至小國涉疑今遣汝輩毋效前人我等至此與世
 子面㑹其言未能盡述故修講議書請窮其理書
[003-7b]
 見後
至元三十年命兵部尚書梁曽侍郎陳孚引其來使阮
 盛還國諭世子入覲不聽遂興師
至元三十一年正月上崩成宗皇帝即位詔罷兵遣禮
 部侍郎李思衍兵部侍郎蕭泰登使安南齎詔赦世
 子罪放來使陶子竒還國
  附蕭方崖使交録序
 皇帝御天之初元至元甲午孟夏也天地發揮民
[003-8a]
 物欣戴仁風甘雨逺邇均被首罷南征選使往諭
 命禮部侍郎李思衍而泰登亦與茲行偃武修文
 唐虞盛事不惟親見之又親任之於彼原隰萬里
 載驅書生不能為將得為使此古人所志所榮區
 區何修而辱此受命戒途夙夜祗若凡經行見聞
 輒加紀録不覺成集歸以板行以廣其傳客有誚
 曰此子使交録也板行於世將不免釣名之譏小
 亷曲謹冺昌朝之盛事臣子之大恥也焉敢徇小
[003-8b]
 節甘大恥三代以降中國之盛莫踰漢唐尉佗故
 吏耳僭稱名號兵擾長沙漢文帝卑辭奉書髙麗
 封國耳陸梁東方不奉正朔唐太宗至親征不克
 天開景運繼至聖世祖皇帝芟夷羣雄混一海宇
 際天極地莫不臣妾今上皇帝體元居正重明作
 離大赦天下以齎詔遣臣輩逺使絶域山川險阻
 天威赫然及境而重出迓返郭而式國族跣足及
 館而國王親訪奔走駭汗屏息聽詔拜舞叩頭如
[003-9a]
 在闕廷上表稱賀罔敢後時中國之隆未有如斯
 若不傳之永久何以昭宣聖化用自上都至安南
 州郡山川人物禮樂異政殊俗怪草竒花人情治
 法愈病藥方逐日編次通成一集欽録聖詔冠乎
 集首次以安南世子回表貢物及朝中諸老送行
 詩章編次於後間有行酧紀詠亦借附集末庶使
 後世知聖代臣妾萬國之盛而出使為宦者亦有
 所考焉非徒為泰登遭遇之榮也太史公迹遍天
[003-9b]
 下南渡江淮北過涿鹿泰登北自開平南至交阯
 茲遊竒絶足冠平生之紀實也大德五年遣尚書
 瑪哈穆特兵部侍郎喬宗寛齎詔諭安南依前三嵗
 一貢及其自來朝廷復遣使仍引其來使鄧汝霖
 等還國至大元年遣禮部尚書阿嚕威吏部侍郎
 李京兵部侍郎髙復禮使安南宣武宗皇帝即位
 詔世子陳 遣使貢賀
至大四年遣禮部尚書奈曼岱吏部侍郎尼古巴兵部
[003-10a]
 郎中杜與可奉使安南宣仁宗皇帝即位詔皇慶初
 元世子陳 遣使貢賀
至治元年遣吏部尚書教化禮部郎中文矩使安南宣
 英宗皇帝即位詔明年世子陳 遣使貢賀
泰定元年遣吏部尚書瑪哈穆特禮部郎中楊宗瑞使安
 南宣詔
至順三年遣吏部尚書森濟烏克禮部郎中趙期熈使安
 南宣文宗皇帝即位詔明年陳 遣使貢賀
[003-10b]
元統三年遣吏部尚書特珠禮部郎中智熈善使安南
 宣今上皇帝即位詔明年陳 遣使貢賀
 前朝奉使
  漢使
陸賈楚人也以客從漢髙祖定天下名為辯士常使諸
 侯時中國初定趙佗據南越髙帝使賈賜佗印為南
 越王賈至佗魋結音權/髻箕踞見賈賈曰足下中國人
 昆弟墳墓在真定今足下反天性棄冠帶欲以區區
[003-11a]
 之越與天子抗衡為敵國禍且及身天子聞君王南越
 不助天子誅暴逆將相欲移兵而誅王天子憐百姓
 新定勞苦且休之遣臣授王印綬部符通使王宜郊
 迎北望稱臣迺以新造未集之越强比於漢試問之
 掘燒王先人塚夷滅宗族使一偏將將十萬衆臨越
 則殺王降漢如覆手耳於是佗乃蹶然起坐謝曰居
 蠻夷中久疎禮義乃大悦陸生留與飲數日賜賈槖
 中裝值千金賈卒拜佗為南越王令稱臣奉漢約歸
[003-11b]
 報髙祖大悦拜賈大中大夫髙后時禁南越闗市鐵
 器佗乃僣號為帝文帝復遣賈往使讓之佗恐稱臣
 奉貢職皆如意㫖
嚴助孝武時人建元四年閩越擊南越邊邑南越王胡
 上書曰兩粤俱為藩臣毋擅興兵相攻擊今東粤擅
 興兵侵臣臣不敢興兵惟天子詔之於是帝命王恢
 等率師討閩越師還帝遣嚴助諭南越王胡感德遣
 子嬰齊入質
[003-12a]
終軍字子雲年十八為博士孝武異其文拜為謁者給
 事中終軍擢諫議大夫南越與和親帝遣使諭南越
 王入朝王稱疾不朝軍自請願受長纓必羈南越王
 致之都下乃遣軍説南越王請許内屬其相吕嘉發
 兵攻殺王及終軍等時年二十故/世謂之終軍
安國少季霸陵人初南越太子嬰齊入質在長安時取
 邯鄲摎氏女生子興及即位上書請立摎氏女為后
 嬰齊薨太子興嗣立其母為太后太后自未為嬰齊
[003-12b]
 妻時嘗與安國少季通元鼎四年帝遣安國少季與
 終軍往諭王王太后入朝少季至越復與王太后私
 焉國人不附太后太后恐亂起謀誅其相吕嘉乃反
 攻殺王太后少季等
韓千秋孝武時人越相吕嘉反帝遣莊參以二千人往
 參曰以好往數人足以武往二千人無足為也辭不
 可故濟北韓千秋謂帝曰以區區之越又有王應獨
 相吕嘉為害願得勇士三百人必斬嘉以報於是遣
[003-13a]
 千秋等將二千人入境時千秋兵入破數小邑將至
 畨禺越兵擊千秋等殺之帝曰千秋雖無功亦軍鋒
 之冠封其子延年為成安侯
摎樂南越太后弟也帝命副韓千秋將兵臨越吕嘉攻
 殺之帝封其子廣德為龒侯
  晉使
石崇晉武帝時以散騎常侍為交阯採訪使
  宋使
[003-13b]
髙保緒宋太祖開寶八年交阯帥丁璉遣貢詔封璉爵
 保緒以鴻臚卿偕王彦符為官告使
盧襲太宗太平興國五年襲以供奉官使交阯
張宗權太平興國五年交阯黎桓簒丁氏權以供奉官
 往使諭之
李若拙雍熈二年黎桓貢太宗授桓節鉞若拙以主客
 郎中昭文館偕禮記博士李覺充官告使
魏庠端拱五年封黎桓爵庠以虞衡員外郎偕直史館
[003-14a]
 李度充官告使
宋鎬淳化元年以左正言直史館偕右正言直史館王
 世則充官告使
 宋鎬行録畧云鎬等使還因條列山川形勢及黎
 桓事迹以聞曰去嵗秋末抵交阯境桓衙内都指
 揮使丁承直以船九隻三百人至太平州來迎由
 海口入大海冒涉風濤頗歴危險經半月至白藤
 江乗潮而行夜宿泊所皆有館驛至長州漸至本
[003-14b]
 國桓盡出舟師戰具謂之輝軍自是南征抵海岸
 至交州僅十餘里俄而擁從桓至展郊迎之禮桓
 斂馬側身問皇帝起居畢按轡偕行時以㯽榔為
 獻彼風俗之厚意也無居民止有軍營而府署湫
 溢題其門曰明德桓受詔不拜言近嵗與寇接戰
 墮馬傷足故也信宿之後乃張筵飲宴士卒三千
 人悉㸃其額曰天子軍兵器止有弓弩木牌梭鎗
 弱不堪用凡官屬善其事者擢居親近左右小有
[003-15a]
 過則捶而黜之怒息乃召復其位有木塔其制樸
 陋一日請鎬同登相顧而言曰朝廷有此塔乎地
 無寒暑十二月猶夾衣揮扇云
王世則淳化四年以度支判官國子博士偕殿中御書院
 祗候李居簡充安南官告使
李建中至道初交阯犯邊太宗命廣西轉運使陳堯叟
 賜黎桓詔書乃遣康尉李建中齎詔往諭
章頻宋廣西轉運使也天聖六年交阯郡王李公藴薨
[003-15b]
 仁宗命頻為弔祭使
劉丙景定間為武節郎東南第十二上將靜海駐扎時
 安南陳王遣貢理宗回賜禮物並奬諭詔即命廣西
 經畧使賜之因遣丙齎詔入安南諭㫖
 安南志畧卷三
[004-1a]
欽定四庫全書
 安南志畧卷四
       元 黎崱 撰
 征討運餉
大元睿宗皇帝癸丑嵗世祖皇帝即位平雲南留大帥
 烏蘭哈達經畧丁巳冬命大帥統師自雲南途經安
 南邊邑欲出邕桂㑹大兵於鄂以征宋十二月師賜
 弩原國主陳王遣士卒乗象迎敵時太師子阿珠年
[004-1b]
 十八率善射者射其象象驚奔反蹂其衆大潰翌日
 陳王斷扶鹵橋對岸而陣師欲濟未測淺深乃沿江
 仰空射之驗箭墮水而不浮者知為淺處即以騎兵
 濟馬躍登岸翌日擊安南兵潰大軍繼殺萬人斬其
 宗子富良侯陳王乃降於是班師明年春陳王上表
 納欵臣附遣使貢方物
中綂三年制封陳 為安南王至元間累徴入見以疾
 不朝丁丑年薨世子陳 立上遣使召每辭以疾至
[004-2a]
 元壬午右丞索多左丞劉政阿里用兵占城朝廷遣
 使諭安南假道助軍糧世子不聽至元甲申冬復命
 鎮南王托歡平章阿里哈雅等進兵助占城役十二
 月二十日甲子師次安南界分道萬户李羅哈達爾
 招討阿爾善西由丘温縣進集賽薩喇勒萬户李邦憲
 東由急嶺進王大兵繼之東兵破可利隘□兒闗獲
 間牒人杜偉等斬之其宗長興道王陳峻守内傍闗
 二十七日庚子大軍擊破退守諒江州又敗走獲船
[004-2b]
 數十艘西兵破之陵隘即老䑕闗至元乙丑正月九
 日壬午世子自將十萬衆大戰於排灘元帥烏瑪喇
 招討諾海鎮撫孫休德以所獲船破之十三日丙戌
 世子守瀘江又潰走鎮南王渡江宴其宫庭獻俘受
 馘二十一日壬辰破天漢隘斬其將保義侯世子退
 守海市隘築垾木截江南戰官兵上下交射衆大潰
 時大王峻竒右丞索多左丞唐古戴㕘政赫德奉㫖
 由占城進兵八布政府攻其後世子遣弟昭文王陳
[004-3a]
 遹侯鄭廷瓉拒於乂安敗走世子勢急遣兄子張憲
 侯陳鍵迎戰於清化持久力弱無援張憲遂與崱等
 以其兵降二月二日乙巳峻竒率騎兵涉衞布涇口
 破彼衆殺其將丁奢阮漆桶三日丁巳鎮南王破世
 子兵於大黄江其宗子文義侯陳季峻以全家降六
 日己酉峻竒率張憲等破國弟大師陳啟兵於富津
 渡斬首千級世子懼遣宗人忠憲侯陳陽請和繼遣
 近侍官陶堅奉國妹南王乞解艾千户往諭既欲請
[004-3b]
 和曷不躬自來議世子不聽三月九日壬午峻竒唐
 古戴舟師入海圍世子於三峙幾獲之勁率阮强等
 與世子免獲其金帛子女十五日戊子國弟昭國王
 陳益稷率其屬來附索多復入清化招來附者夏四
 月安南乗勢攻復羅城五月五日丁丑峻竒與萬户
 囊弩伏兵其宫擊散乃渡瀘江㑹鎮南王翌日班師
 安南兵追至南柵江右丞李恒殿擊退之斬興道王
 義勇陳紹時索多聞大兵既還始自清化回軍沿途
[004-4a]
 日夜與彼戰擒其將陳佗之阮盛等至拜星索多部
 將禮脚張叛率彼衆與我戰索多躍馬墮水死軍遂
 陷惟烏瑪喇萬户劉珪以輕舟脱獨小李戰拒單舸
 於後戰不勝自刎世子義令人救治而厚遇之是冬
 内附陳益稷等驛至京師拜覲至元丙戌春三月制
 封陳益稷為安南國王陳秀峻為輔義公同附官吏
 授爵有差至元丁亥朝廷復興師送安南國王就國
 上命平章鄂囉齊等將江淮湖廣雲南四省蒙古漢
[004-4b]
 軍廣西峒兵海南黎兵海道運糧萬户張文虎等十
 萬師受鎮南王節制冬九月師興自鄂十月二十八
 日己酉至來賔分道㕘政烏瑪喇樊楫率萬八千人
 馬未及張玉劉珪等統兵數萬戰船五百運船七十
 艘由欽州進十一月十一日戊戌舟師先進經萬寧
 禄水口彼將仁德侯陳椰伏兵浪山將斷我後覺之
 即夜圍山乗月擊走弱死者衆擒數百人獲船數十
 艘烏瑪喇乗勝前驅不顧糧船居後失援糧陷二十
[004-5a]
 三日庚戌陸師至禄州分道右丞程鵬㕘政博羅岱
 爾由支陵隘王大軍由可利隘右丞阿巴齊先鋒並
 進右丞鄂囉齊自雲南進兵至三大江與弟陳遹戰
 擒其將何映黎石十二月三日己未陸師纔至屯四
 十里王以糧陷令烏瑪喇督其兵掠南安糧餉之右
 丞程鵬左丞阿里劉江築木城於普賴至靈二山儲
 糧贍兵二十三日乙卯王又分兵進撃樊㕘政舟師
 隨王抵北江被塞江口伏兵葉林擊走之舟師出瀘
[004-5b]
 江世子兵潰時省都事侯師達萬户侯名未/詳焦千户
 等以各翼餘兵僅五千偕崱自思明續進二十八日
 甲申入内傍闗與彼兵竟日夜戰力屈宵潰侯都等
 死崱詣舊路引萬户千户與安南國王男陳昱僉事
 阮領府判黎晏等率餘騎死戰出闗免二十九日乙
 酉王自渡瀘江阿巴齊沿東岸破鰔於隘世子退守
 海沛隘大兵擊破之至元戊子正月四日乙丑王還
 舊屯烏瑪喇由海道出迎張文虎續進糧艘十一日
[004-6a]
 丙申與彼戰於多魚口潮落而散張文虎先遇敵於
 安邦口糧陷乗單舸走還欽州二月世子遣從兄興
 國王陳嵩屢來約降故老我師夜乃遣其敵死者刼
 諸營王恐命萬户解震樊城左右諫止神弩總管賈
 若愚獻言曰師可還不可守王亦曰地熱水濕糧匱
 兵疲遂班師水道將校告曰糧艘兩入俱陷不若毁
 舟從陸為上計王欲聽左右阻之三月三日丁亥右
 丞程鵬僉省托摩率騎兵逆舟師過東湖市阻水乃
[004-6b]
 還故橋梁皆為彼斷以俟我戰程右丞即詢所獲鄉
 老夜引從他道地及大軍出内傍闗彼又伏兵攻斷
 我師萬户達喇齊劉世美擊走擒其將范壽阮騎斬
 之七日辛卯舟師至竹洞彼兵追戰劉珪撃退獲二
 十艘烏瑪喇不由海還却由白藤江遇敵烏瑪喇自
 領精兵逆戰樊㕘政獲峯為應潮退軍陷王聞彼兵
 掘陷馬阱守女兒闗遣思明州牧黄堅引由他道徑
 至禄州全師還至元庚寅世子薨子陳 立至元癸
[004-7a]
 巳遣相陶子竒來貢上以終不入朝遂拘留子竒於
 江陵立孤安南省命劉國傑與諸侯王伊爾吉達等
 帥師同征安南是冬屯靜江明年秋進討至元甲午
 春正月上崩成宗皇帝即位詔罷兵赦安南罪放陪
 臣陶子竒歸國陳 上表稱賀遣使謝罪永為藩臣
 奉貢職如故
 前朝征討
秦始皇三十三年發諸道逋贅壻賈人為兵使尉屠雎
[004-7b]
 將樓船之士使監禄鑿渠運糧深入越地畧取陸梁
 為桂林南海象郡以謫遷五十萬人戍嶺秦末南海
 尉趙佗擊併之自立為王漢髙祖因封佗為安南越
 王時髙后禁南越闗市鐵器佗乃僣稱帝發兵攻長沙
 邊邑將軍隆慮侯擊之㑹暑潤士卒大疫兵不能踰
 嶺嵗餘髙后崩即罷兵孝武建元四年閩擊南越王
 故守天子約不敢擅發兵而上書帝遣王偉韓安國
 討閩越胡感德遣子嬰齊入質嬰齊立薨子興立其
[004-8a]
 相吕嘉作亂帝遣韓千秋將二千人入越境嘉反攻
 殺其王并漢使者而立建德元鼎五年以衞尉路博
 德為伏波將軍出桂陽下湟水主爵都尉楊僕為樓
 船將軍出豫章下横浦越人歸義侯為戈船下瀨將
 軍出零陵下離水抵蒼梧越人馳義侯因巴蜀罪人
 發夜郎兵下牂牁江十萬師分道而進六年樓船將
 軍精兵先陷尋陿破石門得越船粟路博德俱進至
 畨禺建德嘉皆城守漢兵攻敗粤人縱火燒城日暮
[004-8b]
 伏波乃為營使招降者賜印綬復縱令相招遲旦城
 中皆降吕嘉建德以夜與其屬數百人亡入海伏波
 遣將追擒之戈船下瀨夜郎兵未下南粤已平遂以
 其地為九郡交州記曰是時越自金三侯牽牛酒千/鍾將交阯九真日南三郡户籍延降路
 博德因拜三省為三郡/守雒王雒將治民如故
光武建武十六年交阯女子徴側反九真日南皆應之
 攻治郡邑畧六十城自立為王乃詔長沙合浦具舟
 船修橋道通障溪儲糧榖拜馬援為伏波將軍扶樂
[004-9a]
 侯劉隆為副督樓船將軍水陸並進擊交阯馬援縁海
 而進隨山刋道千餘里軍至浪泊上與徴側戰大破
 之追至合浦敗走十九年馬援斬徴貳妖賊貳賊/妺也撃
 其餘黨都羊等至居風縣降之嶠南悉平援與越人
 申明舊制以約束之自後駱越奉行馬將軍故事二
 十年振旅還京師交州七郡貢獻皆泛海從東治上
 供治福州呉/黄官縣也黄武中遣陳時代士燮為交阯太守燮子
 徽不奉命舉兵戍海口建興元年以吕岱為交州刺
[004-9b]
 史與薛錦督兵三千浮海南擊徽或曰徽累世之恩
 為一州所附未易輕也岱曰徽將逺懐逆志不虞吾
 之卒至吾軍輕舉掩其無備破之必矣稽留不進便
 得生心固守數郡百蠻響應雖有智者誰能圖之遂
 過合浦與戴良俱戰岱以燮弟士輔為師友從事遣
 往説徽率兄弟六人出降岱皆斬之傳首秣陵進至
 九真斬獲萬人又遣從事南宣國化扶南林邑皆修
 土貢永安五年郡史吕興殺交阯太守孫諝以郡附
[004-10a]
 晉晉武帝以楊稷為交阯太守稷遂斬逐都督修則
 刺史劉俊等孫皓建衡元年遣監軍虞汜威南將軍
 薛翊蒼梧太守陶璜由陸路進以監軍李勉督軍徐
 存由建安道㑹於合浦往擊之三年璜從海道出其
 不意徑至交阯陷其城殺晉所置守將
宋文帝元嘉二十三年林邑王范陽邁反交州刺史檀
 和之與將軍宗慤擊之陽邁走象浦舉衆乗象以拒
 宗慤宗慤為獅子威服百獸乃製其形與象相遇果
[004-10b]
 驚奔賊潰亂遂克林邑獲其珍寶
梁武帝時交州李賁反詔刺史楊□司馬陳霸先討之
 賁衆屯典澈湖諸軍憚之顧湖口不敢進霸先曰我
 師老而無援當決力攻之諸軍皆莫應是夜江水暴
 起注湖中霸先勒所部兵乗流先進衆鼓軍譁俱前
 賁衆大潰追至屈獠洞斬之傳首建業賁兄天寶收
 餘兵圍愛州又討平之
隋開皇十年交阯李春反詔楊素平之
[004-11a]
仁壽二年李佛子作亂據越王故城其大將據龍編城
 别帥李晉鼎據烏筵城楊素言州刺史劉方有將
 帥之畧文帝命為交州道行軍總管以度支侍郎敬
 德亮為長史二十七營而進軍令嚴肅有犯必斬然
 以仁愛人有疾者親臨撫養士卒以此懐之至都隆
 嶺遇賊方遣王榮宋纂等破之佛子降送於京師餘
 皆斬之
文帝末有言林邑多寶貨累世賔㑹劉萬新平交州煬
[004-11b]
 帝大業初授方驩交州道行軍總管大將軍張闕/
 以尚書右丞李綱為行軍司馬舟師趣北景夏四月
 征林邑其王梵志遣兵守險方撃走之師渡闍黎江
 賊乗象四面而至方乃掘小坑草覆其上與戰偽退
 賊兵逐之象坑陷顛躓方以弩射象象却因以鋭師
 繼之賊大敗俘馘萬計師過大縁江賊據險又擊走
 之經馬援銅柱南行八日至其國都梵志棄城奔走
 海獲其廟主金人十八板葢有國/十八葉汙其宫室刻石紀
[004-12a]
 功而還士卒死者十四方亦得疾卒於道
唐天后垂拱三年交州丁建反殺都䕶劉延祐桂州司
 馬曹靜討平之玄宗開元初渠師叔叛號為黒帝外
 結林邑真蠟等衆號三十萬據安國詔左監門衞將
 軍楊思勉都䕶元楚客討之由馬援故道大破賊衆
 封尸為京觀而還宣宗大中時都䕶元楚客討李珍
 貪暴民怨之乃結南詔蠻攻陷安國府累嵗兵戈不
 息懿宗咸通三年南詔復陷安南國遂以蔡襲代王
[004-12b]
 寛為經畧使徐沃荆襄潭鄂諸道兵未至交阯而襲
 先被圍嬰城固守援兵不至遂潰襲溺水死時諸道
 兵止屯嶺餽運甚勞詔湖南江西水運以餽行營陳
 璠石上書請造千斛大舟自福建運米從海一月至
 廣州軍食遂足從之於是拜髙駢為都䕶收復安南
 五年進兵斬卿道師宗道古等萬餘級破南詔蠻於
 南定縣斬張銓降萬人復勵將士攻城克之斬蠻帥
 段酋遷等數萬級安南復定駢以南海至交州有石
[004-13a]
 隠水中嘗覆舟遂奏削去其石交廣之民舟楫安行
後梁時南漢劉龑僭號於廣州曲顥據交州龑遣李克
 正李知順將兵破交州擒顥子承美即留克正守其
 城顥將揚廷藝拔安南又為矯公羨殺而代之廷藝
 故將吳權以兵圍公羨力屈求救於劉龑龑封其子
 萬王洪操交王綂兵救之崇文使蕭益諫不聽洪操
 至交州權已殺公羨遂引衆迎戰先於海口植橛大帯
 繞其首冒之以鐵遣輕舟乗潮橈戰而偽遁洪操逐
[004-13b]
 之須㬰潮落大敗溺死時龑亦進屯海門為之聲援
 聞兵不利而還宋太宗太平興國五年交州丁璉卒
 弟璿立大校黎桓篡之太宗怒舉兵討之以蘭州團
 練使孫全興入作使張璿左監門衞大將軍崔亮為
 陸路兵馬總管自邕州路以寧州刺史劉澄鞍轡庫
 使賈湜供奉官閤門祗候王僎為水軍兵馬總管
 自廣州路以牛昌裔知交州行營通俗全興等辭赴
 宫詔引進使梁迥供帳玉津園以餞之是秋進討冬
[004-14a]
 十二月破交阯萬餘衆明年春又於白藤江斬首千
 級獲船二百艘即駐師花步轉運侯仁寶與前軍深
 入戰數失利全興等併軍由水陸至多羅村不遇仁
 寶乃回花步黎桓詐降以誘仁寶遂為所害江南轉
 運使許仲宣聞之馳奏其事詔班師遣使殺劉澄賈
 湜王僎等澄尋病死湜僎俱伏戮於邕明年冬孫全
 興伏誅陳欽祚張璿皆坐交州用兵失律抵罪神宗
 時王安石為相欲求邊功用沈起知桂州妄議有攻
[004-14b]
 取之議乃㸃集溪洞土兵又禁交阯與州縣貿易於
 是交阯謀入寇熈寧八年其王李乾德大舉兵陷欽
 亷邕三郡神宗以趙卨為安南招討使總九將軍既
 又以郭逵為宣撫使與卨副之逵至長沙督諸道進
 兵復邕州逵遣將至永安州散榜縣溪峒州將黄蒲
 苓等降陶弼集石江峒兵皆㑹逵次思明遣燕達
 討廣源州降其觀察事劉應紀師次富良江交阯戰
 船三百餘於江岸欲戰不得逵黙計曰兵法制人而
[004-15a]
 不制於人吾示之以虛彼必來戰已而果來撃之大
 敗獲洪真太子大將阮根等乾德勢蹙奉表請降復
 其所掠而還
 初王安石與巽充以交阯事爭於神宗前安石以
 為可取充曰得之無益至是李乾德降神宗許之
 師還謂卨有功而達玩敵貶左衞將軍西京安置
 遷卨為右直言龍圖閣知桂州有彭百州編交阯
 事前之功有卨而逵有逗遛之罪若後則功在逵
[004-15b]
 而卨不預姑兩存之
 安南志畧卷四
欽定四庫全書
 安南志畧卷五
       元 黎崱 撰
 大元名臣往復書問
  至元十九年行安南宣諭使司都元帥柴莊卿
  復書於安南世子執事
本司欽奉聖㫖前來本國勾當務欲撫鎮邊境安慰人
民義均壹家事無他事所鎮軍數乃左右役使之卒非
[005-1b]
征伐戰鬭之兵竊恐本國不喻聖恩未詳來意而或自
生驚懼妄致憂疑故至靜之日先遣黎中散往諭朝廷
寛恤安南之美意仍鋪備馬匹軍糧人夫依例界首迎
接當司已於三月十六日示平下馬至二十日止有黎
文粹持書來且欲緩其商量猶不明迎導之期良由包
藏猜忌之心未委精誠之意且當年奉使寧有妄言推
思曩者之誠可卜今日之事至若於世子百姓有益無
益詔旨之後將自知之除已嚴行束約軍吏無得侵擾
[005-2a]
百姓外今遣本司經歴官并令史王良馳驛前去㸃視
本司官員一應合用驛馬軍糧人夫等事可限六日到
來示平若復違期必須回轅聞奏天朝别聽區處俱念
貴國數十年前歸附之勤造次失宜利害相從可不審
歟庶燭焉不宣時遣公奉使就領軍送陳遺愛還國國
人弗納
  張尚書立道顯卿與世子書
至元二十八年禮部尚書張顯卿致書於世子至誠一
[005-2b]
念不避嫌疑兩國之間正言損益我輩欽奉帝命使此
遐方發乘之日朝廷大臣有言曰詔㫖猶天地之於萬
物無不包涵雖然小國多疑汝等更當宣言於世子大
哉元朝自三代以降未之有也北越隂山本聖朝之基
業南逾炎海罄諸國之稱臣回紇西域之酋王度流沙
而入貢髙麗東夷之國主跨遼海以來庭契丹女真西
夏之君蓋逆天而殄滅白韃畏吾吐蕃之長由用命以
婚姻雲南金陸滿甘遣男奉質大夏中原王宋納土為
[005-3a]
貢惟舊安南蕞爾之邦形服而心猶未化雖任土修方
貢之不闕而未盡其誠問罪興師固大邦之正理藏鋒
避鋭亦小國之卑情奈何與鎮南王拒敵爭衡敢昧君
臣之分豈可與烏鳥輩用竒取勝深韜將相之機五不
韙之責首見春秋三可謂之道嘗聞魯語君子當知曩
之所謂小杖則受大杖則走斯言安在哉子之罪見此
三者咸無焉何以知之倘大國軍臨小國固守疆場失
而不返必棄土地而居海隅雖生何異於死雖存何異
[005-3b]
於亡哉海隅之險不可依者一也江南四百餘州不能
當中國之一鋒安南與江南衆寡何若焉能以拒上國
乎今年與戰明年與戰今日戰死明日戰死小國之民
能有幾乎此人力之衆不可恃者二也宋之有國三百
餘年一旦掃地俱空與安南昔為父子之國唇齒之邦
唇亡齒寒父亡子單理則然也此所以不至於單寒者
以其臣附元朝天地相應氣運相通也今捨天道而尚
人力豈不違天之道歟此厯數之逺不可頼者三也愚
[005-4a]
聞順天者昌逆天者亡古之諸侯或朝覲於京師或㑹
同於方嶽軍旅之事踰時越境不以為難子何憚山髙
水濶之勞而成禍結兵遣使持書徑諭此意曠日持久
不急囘報其故何哉夫上思之地絶長補短不至數百
里家計户筭人民不滿五千宅逋逃之淵藪而執事又
為之援者也初謂聖朝之與執事而執事之與黄聖許
孰重孰輕天下之廣四海之衆視夫蕞爾上思孰大孰
小重與輕者有難易之分大與小者有安危之别不知
[005-4b]
執事將從難而安者乎抑從易而危者乎為今之計其
䇿有三試為執事畫之兹者聖許天地不容神人共怒
脱身䑕竄馮藉威靈如死狗繫頸不煩加兵就縛來降
通好如故此上策也上思地累兹於執事或左右一二
同惡誘合含匿未之聞知宜速乘此機㑹掩而勿失函
首以獻此中策也以姦宄為唇齒海島為藩籬隱忍愛
䕶而不發猶豫狐疑而未安内有容奸納叛之名外失
以小事大之義坐待勝負臨岐一决此下策也若果出
[005-5a]
下策我必具事聞奏天威不測或降之譴執事縦多修
爾戰艦髙深爾城池堅壁清野以待我師之至雖有譎
謀詭計正所謂差之毫釐失之千里者也今之急務在
於悔過自新趨朝謝罪聖天子為萬邦之君並堯舜之
德焉肯食言必赦小過而加大恩安南永享千年之國
猶子與父世世相親樂既無以加於此者子之小國不
圖今日之利後日頻海雖有彊大侵犯之敵焉敢反目
於安南者乎此真可依可恃可頼者我元朝之大威德
[005-5b]
也吁投機之㑹間不容髪愚非説客子勿涉疑於斯之
未能信任自為之然則後禍吾不知矣
  平章劉二巴圖平黄聖許與安南書
自宋氏亡國溪洞納欵將二十餘年雖貢弗修聖朝以
為羈縻州郡置之度外頃歲以來致使黄聖許隂結外
境之交内蓄不庭之志我是以有海隅之役不意執事
納我叛臣自開邊釁如聖許者蠱惑羣小妄肆猖狂與
夫射天箠地斬社稷而焚之者何以異我故為執事憂
[005-6a]
之如養虎於家欲以自衛倒持太阿授人以柄誠不為
利於己也明矣雖至愚亦知其所以然矣奚以言之討
叛以罪不為無名師直則壯勝負乃分天戈一麾數道
並進蹂踐爾土地剥喪爾家室而區區蟻封之域不能
與天子之師抗衡也必矣而執事亦必蹈前日之轍載
爾神主率爾人民扶老攜㓜奔遁他所以致生靈肝膽
塗地豈有為一匹夫而使無辜横罹其禍為社稷人民主
當如是耶我今駐師靜江留此境土以待行李之來臨
[005-6b]
書布懇不計繁喋唯執事慎擇焉
  延祐三年中書省樞密院遣鄧萬户翼劉亨字
  道宗并廣西帥府遣官趙仲良體察安南侵地
  界事劉千户諭安南書云
竊謂以小事大者乃畏天之道阻兵而安忍者非靖國
之謀逆順之理貴明安危之機當審自昔漢置九郡唐
立五管安南實居其一既非聲教不及之地今元朝一
統文軌混同東而日本北而朔方外化諸國自古所未
[005-7a]
臣者悉皆臣服負固八畨今既平定且為郡縣惟安南
為羈縻之地獨專廢置之權朝廷寛宥之恩比之其他
可謂獨隆矣况獻圖奉貢上下之分素明而厚往薄來
懷撫之惠亦至聖朝果何負於貴國今胡作不靖茍延
思啟雖内村之田所係至微而國家輿圖所闗甚大兼
之所殺所虜皆是朝廷係籍民户口計較尋常之事而
積丘山之罪稍有識者必不為此省院有聞且信且疑
未敢聞奏朝廷恐觸天怒且先委自當職等體實情由
[005-7b]
今目擊前項事蹟皆足顯証之事勢至此豈能自休而
未審不軌之謀誰為之者或果出於當國之人抑或啟
於守邊之吏請明以告我以憑申呈若能遷善改過將
所擒人口所占田土即行歸正是轉禍為福之機問罪
之兵猶可及已若更執迷不返强事爭辭執事須聞奏
必有施行嗟爾偏邦與聖朝度長絜大何啻倍加且正
名問罪之師必有犂庭掃穴之舉泰山壓卵何所不濟
識者以為何如貴國宜凛惟實之圖時安南世子著其
[005-8a]
朝請郎阮必遇奏議郎杜則陽賫回牒并饋金銀等物
劉千户囘文却饋物
 前朝書疏
  閩越擊南越漢武帝興兵誅閩越淮南王安上
  書陳畧云
陛下君臨天下布德施惠緩刑罰薄税歛哀鰥寡恤孤
獨養耆老賑匱乏盛德上隆和澤下洽近者親附逺者
懷德天下攝服人安其生自以殁身不見兵革今聞有
[005-8b]
司舉兵以誅越臣安竊為陛下重之越方外之地剪髪
文身之民不可以冠帶之國法度理也自漢初定以來
七十二年閩越相攻擊者不可勝數然天子未曾舉兵
入其地也南越非有城郭邑里處溪谷之間篁竹之中
習於水戰慣於用舟地深昧而多水險山川要塞險阻
林叢弗能盡著視之若易行之甚難天下賴祖宗之靈
方内大寧頒白之老不見兵革民得夫婦相守父子相
保陛下之德越人名為藩臣貢酎之奉不輸大内一卒
[005-9a]
之用不令土司自相攻擊而陛下發兵救之是反以中
國勞蠻夷也且越人輕薄反覆其不用法度非一日也
一不奉詔舉兵誅之臣恐兵革無時得息發兵入越地
輿轎而踰嶺拕舟而入水行數百千里夾以林深叢竹
水道上下擊石林中多蝮蛇猛虎夏月暑時嘔泄霍亂
之相隨曽未持兵相接而死傷者必衆臣聞軍旅之後
必有凶年言民各以愁苦之氣薄隂陽之和感天地之
精而災害為之生也陛下德配天地澤及草木一人有
[005-9b]
饑寒不終天年而死者為之悽 於心内有犬吠之驚
而使甲卒暴露中原霑漬山谷邊境之民早閉晏開朝
不及夕臣安竊為陛下重之臣聞越與中國異限以髙
山人路不接車馬不通天地所以隔内外也况南方暑
夏癉熱暴露水居蝮蝎蠚生疾病常作未血刄而病者
十二三雖舉越國而虜之不足以償所亡臣聞道路言
閩王弟甲弑之而甲以誅死其民未有所屬陛下若以
重臣臨存施德垂賞以招致之此必扶老攜㓜以歸德
[005-10a]
若無所用之則繼其絶世存其亡國建其王侯以為蓄
越此必委質藩臣世共貢職陛下以方寸之印丈二之
組填音/鎮撫方外不勞一卒不頓一戟而威德並行秦時
使尉屠睢擊越越人逃入山林不可得攻留軍屯空地
曠日持久士卒勞倦越出擊之秦兵大破乃發適音/謫戍
以備之當此之時内外騷動百姓靡敝行者不還往者
莫返皆不聊生亡逃相從羣為盜賊於是山東之難始
興此所謂師之所處荆棘生焉者也兵者凶事一方有
[005-10b]
急四方從之臣恐變故之生奸邪之作由此始也周易
曰髙宗伐鬼方三年克之鬼方小蠻夷髙宗殷之盛天
子伐小蠻夷三年而後克言用兵不可不重也臣聞天
子之兵有征而無戰言莫敢敵也如使越人䝉死徼倖
逆執事厮輿之卒有一不備而歸者雖得越王之首猶為
大漢羞之陛下以九州為家生民皆為臣妾陛下垂德
惠以覆露之使元元之民安生樂業則被恩澤萬世傳
之子孫施之無窮天下之安猶泰山而維之夷狄之地
[005-11a]
何足以一日之間而煩汗馬之勞乎是時漢兵遂出未
逾嶺適㑹閩越王弟餘善殺王奉其首致王恢恢力以
便宜案兵告韓安國而奉王頭馳報詔罷兵上使嚴助諭
南越王胡頓首曰天子乃為臣興誅閩越死無以報德
遣太子嬰齊入宿衛上嘉淮南王之意
  漢和帝永元元年嶺南獻生荔枝唐羌上書
臣聞上不以滋味為德下不以貢獻為功伏見交阯七
郡獻生荔枝龍眼等十里一置五里一堠晝夜傳送南
[005-11b]
土炎熱惡獸不絶於路至於觸犯死亡之害此二物升
殿未必延年益壽記曰逺國珍羞不以薦宗祖茍有傷
害豈愛民之本勅大官勿復入獻可也
  漢順帝時象林賊攻殺長史交州刺史樊演而弗克
  朝廷議遣將發荆揚兖豫兵四萬討之李固疏曰
荆揚盜賊盤結不散武林南郡蠻夷未輯長沙桂陽數被
徵發如復騷動必更生患其不可一也又兖豫之人逺赴
萬里無有還期詔書促迫必致叛亡其不可二也南州水
[005-12a]
土潤濕加以瘴疫十有四五其不可三也逺涉萬里士
卒疲勞比至嶺外不復堪鬬其不可四也軍行三十里
為程而兖豫去日南九千里三四百日乃到人廪五升
用米六十萬斛將吏驢馬之食不可計但師一興所費
如此其不可五也設軍卒至所在死亡必衆既不足禦
敵復當更發此為割刻心腹以補四肢其不可六也九
真日南相去千里發其民吏猶尚不堪何况乃苦四州
之卒以越萬里之艱哉其不可七也前中郎將尹就討益
[005-12b]
州羌益州諺曰虜來尚可尹來殺我就被召還以兵付
刺史張喬喬因其將吏旬月之間破殄冦虜此發將無
益之效州郡可任之驗也更選有勇畧仁惠任將帥者
以為刺史太守徙南吏民北依交阯還募蠻夷使自相
攻轉輸金帛以為其資有能反間致頭首者許以封侯
列士之賞前并州刺史祝良性甚勇决張喬有破賊之
功皆可任用於是悉從固議
  漢末袁徽客交阯寄荀彧書
[005-13a]
交阯使君學問優博達於政事當大亂之中保全一郡
二十餘年疆場無虞民不失業羈旅之輩皆䝉其慶雖
竇融河西曷以加之
  吳合浦交阯太守薛綜與刺史吕岱平士徽亂
  岱被召綜上疏云
昔帝舜南巡卒於蒼梧秦置桂州南海象郡然則四國
久矣越佗起番禺懷百粤之君珠官之南是也孝武誅
吕嘉開九郡設交阯刺史以鎮之山川長逺習俗不齊
[005-13b]
長㓜無别民缺禮義長吏之設雖有若無自徙中國罪
人居處其間稍使學書粗通禮化及錫光守交阯任延
守九真乃教民犂耕使之冠履建立學校導以禮義由
此而降四百餘年頗有似然土廣人衆險阻山林易
以為亂難使從治縣官羈縻示令威服田户租税裁取
供辦貢致逺珍名珠異香象牙犀角珊瑚鸚鵡翡翠孔雀竒
物充備寶玩亦不必仰其賦入以益中國也然在九甸之外
長吏之選不精覈漢時法寛常自放恣故數違法臣所見
[005-14a]
南海黃盖為日南太守下車以供設不豐撾殺主簿仍見驅
逐九真太守儋萌為妻父周京作主人并請大吏酒酣作樂
功曹潘歆起舞屬京不起歆猶迫彊萌怒殺歆苗率衆攻萌
故交阯太守士燮遣兵討之不克㑹稽刺史朱符以鄉人劉
彦之徒分作長吏侵虐百姓黃魚一枚收榖一斛百姓怨叛
山賊並出攻州郡符走入海流離喪亡是嵗以次鉏治綱紀
適定㑹仍召出吕岱致有士民之變後改置長吏章明王綱
威加萬里大小承風由此言之綏邊撫裔實在其人伯牧之
[005-14b]
任宜擇清能荒要之表禍福尤甚今交阯雖名粗定尚有高
涼宿賊其南海蒼梧鬱林珠官四郡未綏依作盜冦若岱不
復南新刺史宜得精密撿攝八郡用方畧智計安之庶可補
復如但中人近守常法無竒數異術者羣惡日滋
  吳中書丞華覈表薦陸裔
才通行爽晉歴選曹遺跡可紀向在交州奉宣朝恩流民歸
附海隅肅清銜命在州十餘年擯斥殊俗寶玩平生内無粉
黛翠珠之妾家無文甲犀象之珍方今之臣實難得也若
[005-15a]
召還寵以上司則大工畢修庶績咸熙矣
  晉平吳撤州郡交州刺史陶璜上言
交州荒裔斗紀一方重譯而言連帶海島外距林邑纔
數千里夷帥范熊世為逋冦自稱為王數攻百姓且連
扶南種羽黨相倚負險不賔往隷吳時掠刼良民殺
害良吏臣以尩駑昔為故國所採偏戍在南十有餘年
雖前征討剪其魁傑而深山僻壤尚有逋竄初臣所統
之卒八千南土潤濕多有毒氣累年征討死亡滅耗只
[005-15b]
存二千四百人今四海混同無思不服當捲甲銷兵未
宜損約以示空虛風塵之變出於非常臣亡國之餘議
不足取詔從之
  齊淮南宣城二郡太守劉善上表
交州險艱荒要之表未可攻取遂致怨叛今宜綏以恩
德未應逺勞將士揺動近闕/
  宋太宗嗣位五年將取交阯王禹偁文諭曰
夫中國之於蠻夷猶人身之有四肢也運動伸縮隨諸
[005-16a]
人心故曰心為帝王之謂也一人手足間血脈有滯筋
骸不寧則必藥餌以攻之攻之未和則針砭以達之非
不知藥餌苦口而針砭破膚也然折寡而益多矣君天
下者其猶是與我太祖皇帝受禪於周聲明文物一變
及古居帝王之位視夷夏之病故一之二之歲藥庸蜀
湘潭三之四之歲針廣越吳楚筋骸血脈頓然平康非
王者神機偉畧疇能至此乎洎我后嗣守丕基取黎庶
以為幽并者心腹之病也茍心腹未治四肢庸治乎於
[005-16b]
是煉仁義之藥餌修道德之針砭大瘳于近而遥九州
四海既康且寧顧爾交州逺在天末實九州之外而四
肢之餘譬之於身猶一指耳雖有一指之患聖人得無
念乎是用開爾昏庸被我聲教爾其從予况在有周白
雉來獻降及炎漢銅柱髙標至于皇唐日南内地唐末
多難未遑底平今兹聖朝盆覆萬國太平之業既成矣
封禪之禮將已修矣俟爾至此庸錫爾躬爾無向隅爾
無不靖俾我為執旙仗鉞之討用屠小國雖悔焉追矧
[005-17a]
夫爾水生珠我沉於泉爾貢用金我捐於山非利爾之
寶也爾民頸飛我有車馬爾民鼻飲我有酒醴革爾之
倍也飛刀野人也鼻飲者即/交廣蠻獠聞有是爾民短髪我有衣冠爾民
鴃舌我有詩書教爾之俗也煌煌炎州煙蒸霧煑我飛
堯雲洒爾甘雨湯泉瘴海火傷日鎔我張舜琴扇為薫
風爾天星老人謂不職我天紫微使以拱極爾地魑魅
人懼其恠我鑄大鼎使以不害出爾島夷觀明堂辟雍
乎脱爾卉服慕華衮山龍乎爾其來乎無速厥辜若將
[005-17b]
其車徒戒其鉦鼓向化其赦逆命其伐惟向惟背爾其
審之
  太平興國五年征交阯不利田錫上疏云
今交阯未下戰之無功春秋謂老師費財兵書云鈍兵
挫鋭臣聞聖天子不務廣於邊鄙惟務廣於德業武有
七德陛下何不廣之天生四夷陛下何輕取之必聖德
日新逺人自然入貢外國自然來降彼國自有災厲彼
國自有凶荒書曰惟德動天又曰四夷來王周易曰聖
[005-18a]
人先天而不違况四夷乎臣嘗讀韓詩外傳曰方成王
之時越裳來貢重九譯而至周公問其何以來其人曰
天無烈風淫雨海不揚波三年矣意者中國殆有聖人
盍往朝之昔太宗征遼魏徵諫及貞觀太平之後天下
下州三百有六十羈縻州有一百屯田置戌悉在外荒
不必加兵自求内附交州謂之瘴海得之如獲石田去
者不習水土居者大半天傷宿兵已久死亡頗多陛下
念征戰之苦思用度之廣愛兵惜力無鈍兵而費財修
[005-18b]
德來逺無畧内以勤外即詔執事寛其誅戮又何必蕞
爾蠻陬勞陛下之震怒以傷朝廷之大體也太宗賜璽
書言事陳古諷今有犯無隨得諫臣之風深足嘉尚邦
國之事朕思之甚熟於興師伐叛皆有理而為之且非
無名之舉也頃以一境簒奪相繼廣西轉運使有狀奏
言丁璿之家被賊遇害亂靡有定民將疇依况累朝以
來修貢不絶為人主者忍不救之爰命偏師往安彼俗
既不貪其土地今即罷其干戈
[005-19a]
  宋熙寧九年張方平上神宗論交阯備禦十事
  其九曰
本朝宗祖有邊防大事亦嘗採博議今安南之舉興師
討伐涉危度險利害甚著然聖志先定國論以協伏願
特降璽書内外近職之臣令各獻策以示博訪之道使
四方知陛下慎重之意三軍知陛下憂軫之懐觀其臧
否亦以見羣臣之才識愚者千慮當須有得採擇所長
不為無補也
[005-19b]
  熙寧十年監察御史蔡奉喜上神宗再征交阯
  書
臣聞漢儒曰聖人以天下為度傳曰江海納汙國君含
垢則知天下之治亂無窮若錙銖以較之則道有所不
及故聖人限要荒之俗以不治治之而天下無不治也
伏自交冦之弗率一隅之間兵死于道者相望丁男之
轉輸而斃于路者相繼縻國之内賦以億萬計可謂勞
矣而所得者廣源數州之地而已夫瘴海窮山霧毒之
[005-20a]
淵藪其間殆非人境雖盡得之顧何補於天下若討安
南之罪則已伏罪矣雖三苗弗率而七旬班師義何以
加此然而郭逵趙卨尚未罷歸邊兵未還營伍外議喧
傳以為李乾德之降義不深自隱匿朝廷再欲興師不
識有此否乎夫蠻夷之俗處荒服之外通譯而能書者
三代之治蓋詳宻矣亦以為不足治也何者不欲以逺
而勞近以小而困大今朝廷以蠻夷以掠刼為事既已
收其境土而殘其元惡其黨愚頑復為異日之患即
[005-20b]
用逵卨之徒以守之使其法令嚴而征討不施可也萬
一有再事征討之策臣願更詳思熟計安息數年候瘡
疾平淺然後留意未可輕議以恢陛下納汙含垢之量
臣誠識淺言輕干冒天聽
 安南志畧卷五
[006-1a]
欽定四庫全書
 安南志畧卷六
       元 黎崱 撰
 表章
 至元十五年安南世子孤臣陳
上言於上天眷命皇帝陛下臣父歸順聖化二十餘年
仁恩咻煦德天地也荒穢包含量山海也臣父一生
感戴甚厚至元十四年不幸臣父不禄將薨之日謂
[006-1b]
 孤臣曰陛下寛大度不遺小因諒爾必蒙世及之恩
 吾今但以天不假我之年使不得久事天朝為恨耳
 臣丁父喪之初年貢之期適滿臣不敢以憂難之累
 仍差前使黎克復等乗時來覲而復其年貢續差中
 侍大夫周仲彦中亮大夫石德劭等充行人使奉齎
 表章及方物詣闕進獻遵交職業罔敢失墜上教子
 以忠之訓小國生靈皆謂父臣殁後臣能繼父志述
 父事在此行也陛下矜憐忠直必加褒奬則我世子
[006-2a]
 不幸中實有幸自各延頸北望日月以冀迨至元十
 五年周仲彦等未還惟天使柴尚書等齎詔書與前
 黎克復等同來小國遂率百官具禮迎臣焚香拜讀
 伏見詔書以諭入朝臣不勝驚懼葢縁臣生長越裳
 稟氣軟弱水土不諳暑潤不耐恐道上有妨徒暴白
 骨致陛下仁心亦自哀傷之耳而無益於天朝之萬
 一也陛下與天同體臣事陛下其如事天雖正色蒼
 蒼九重深逺然天威未嘗敢違顔咫尺君恩未嘗不
[006-2b]
 銘於方寸也其在周成之臣重譯來貢武帝時置之
 度外以其哀小國道路悠逺山川險深之故方今陛
 下舟車所至霜露所降凡屬照臨莫不臣服比之周
 漢實相萬萬不可同日而語天地開闢以來未有如
 今日天下一綂之大者也陛下施仁行政必先於鰥
 寡孤獨之人至於昆蟲草木之微各遂其性臣獲罪
 於天惟不克荷是懼陛下政逺於周仁深於漢伏望
 陛下哀孤臣之單弱憐小國之遼逺令臣得與鰥寡
[006-3a]
 孤獨保其性命以終事陛下此孤臣之至幸抑亦小
 國生靈之大福也
  至元二十九年安南世子陳 上
表言六尺微孤夙䝉父訓其於臣事天朝毋廢嵗貢一
 事切切然常在懐也所以懼僭罪特遣中亮大夫嚴
 仲羅古武大夫陳子長等以至元十七年九月奉齎
 貢物詣闕進獻上克盡事天之誠下克紹先人之志
 迨今年二月天使正議大夫張顯卿奉順大夫闕/
[006-3b]
 等奉齎天語及賜物同嚴仲羅等回來小國宗族
 官吏百姓耆老舉國欣欣然相告聖天子恤孤以仁
 待人以恕其必脱我生靈於塗炭之中臣與小國百
 姓豈勝驚懼其事臣父在日已嘗遣奏當臣未預政
 素所不知非獨敢歸於父以求自免於罪萬罪在臣
 也萬一天朝曲垂寛宥是臣之幸否臣之罪不勝誅
 矣至諭以親來赴闕聖天子不惜王爵符印復封土
 如故之事則臣與小國宗族官吏等驚魄稍甦死魂
[006-4a]
 復定以謂天朝若不存念豈能諭及此耶臣祖父在
 時天朝嘉其忠勤憫其遼逺置之度外故中統二年
 詔封王爵賜以符印即勅我兵不入宋境不寇禮樂
 不改舊俗臣父得保首領以殁生靈至今受賜不淺
 在臣父之世不幸邊方構禍然事上一節終始不踰
 迨於臣身僭代守土辱䝉天朝再念孤臣之心又可
 知臣生長遐陬水土不服寒暑不諳小國諸使往來
 為瘴死常六七設不能自量徒死於道路終無益於
[006-4b]
 事且小國蠻夷爾風俗澆惡一日無主雖昆弟不能
 相容聖天子育物為心字孤為念小國之臣尚不忍
 遺况臣之祖父世世事君忍使骸骨暴露社稷丘
 墟者乎夫世之人茍有得面聖者在佛書云為生大
 福儒書云千載一遇臣豈不欲觀光上國躬沐聖恩
 而遽乃違命以速禍者哉天日在上誠以常情貪生
 畏死臣去天遼逺得罪一隅其幸獲寛裕者恃有陛
 下日月其明天地其量否則翻四海之波不足以洗
[006-5a]
 臣之罪也臣言及茲肺肝若剖伏惟陛下哀此㷀獨
 念其困窮察微臣之苦衷原微臣之重罪俾微臣得
 以苟延殘喘以竭事天之誠百姓各保性命以享好
 生之德豈惟微臣粉骨碎身不可圖報聖功之萬一
 毋亦普天下萬口一辭同祝聖壽之萬億也
  至元三年三月安南陳 百拜上
數十年父子滔天之罪迨今日冰釋矣存者亡者得拜
 天地父母更生之賜中國諭以有生之寧有長久
[006-5b]
 安全者乎臣與一國生靈驚懼失望莫知所措臣聞
 古今無不死之地而所恃者有好生之天聖天子以
 天為心恤孤同仁則可以長久可以安全可以不死
 否則何往非死地也天詔曰徒以嵗幣虛文巧飾見
 欺於義安在臣讀此段凜然肝膽墮落雖若聞此一
 身不幸莫大既不得生於天子之庭其表誠者在乎
 土宜而已臣豈不知聖朝天覆地載梯航萬國竒貨
 珍寶靡所不有何以臣小國進獻為哉然臣猶不顧
[006-6a]
 其罪而復冒昧者臣事君之義不可廢也在天詔雖
 以義安在臣下安敢廢職耶伏望皇帝陛下父母其
 心乾坤其量包荒含穢曲賜矜存臣赤心欣順天受
 封冊俾臣襲恩獲供職貢如故上以盡事天之誠下
 以克承先之志豈惟微臣一介復保延殘喘抑亦百
 萬生靈同享天地好生之大德臣犬馬下情區區自
 謂雖千生萬死粉骨碎身亦不足以圖報萬壽願天
 賜皇帝敷錫庶民臣祝聖壽萬億千春伏以帝齡億
[006-6b]
 萬正八千嵗春秋之初華祝再三七百里要荒之外
 普天交慶曠古未聞臣誠懽誠忭頓首稽首伏惟皇
 帝陛下聰明日躋智勇天錫以一怒而安天下應五
 福而澤庶民奄有四方自漢唐絶無之事不遺小國
 即堯舜所用之心有執而有容得名必得壽臣南荒
 坐井北面拱辰三十年犬馬拳拳一寸忠天日浩浩
 俯陳金鑒徒懐金闕之瞻遥奉玉瓶逺望天門之闢
 臣謹齋沐親自撰寫頌一章填以金冊封以金函差
[006-7a]
 陪臣陶子竒等奉表稱賀以聞
  至元三十年三月初四日安南陳 上表
臣謹昧死百拜上奏臣伏今年二月十四日恭親天使
 吏部尚書梁曽禮部郎中陳孚奉齎天詔俯臨下國
 臣謹率宗族官吏奔走道路焚香迎迓及至褥道躬
 迎三呼百拜跪讀天詔謂曰汝國罪愆既已自陳朕
 復何言聖天子涵洪寛大如此臣等不勝欣喜踊躍
 之至感聖恩之萬一也
[006-7b]
  至元元年安南世子陳表賀成宗皇帝即位
龍飛九五回生意於龍躔象譯重三馳賀忱於象魏一
 人有慶萬國咸寧欽惟皇帝陛下文炳域中仁翔海
表柔逺能邇常守道以為心偃武修文屈仁兵而不
 戰克廣穆穆宜君之善有光明明我祖之功霽雷霆
 而施雨露之恩割封畛以示乾坤之量與民更始隨
 物皆春臣等幸際離明歡聞渙號瞻天北闕心傾北
 極之尊居守土南荒預祝南山而上壽
[006-8a]
  安南陳 請大藏經表
臣僻處炎荒夙依皇覺緬懐蒙闕/傳自中華唐宋在時
 曽䭾來於白馬大兵至日已化作於死灰嗟莫覩於
 祕文竟難尋於奥㫖如入暗室而無慧炬如濟苦海
 而失慈航念此小邦闕於大藏若不請求於上國曷
 以開導於羣生欽惟皇帝陛下虞舜為君釋迦生世
 以濟物度人為念以博施濟衆為心幸不祕於玉音
 莫大聞於寶藏自天而下賜萬五千餘卷之經遵海
[006-8b]
 而南救百姓億兆民之苦此功德即前功德廣大無
 邊今聖人即古聖人流傳有此時中書奉/詔賜之
  至大二年安南世子陳 表賀成宗皇帝即位
伏以乾龍初造上天之景命有歸澤雁安眠中國之至
 仁逺被懽騰海宇望協華夷欽惟皇帝陛下聖德日
 新智勇天錫削平禍亂威靈震叠於遐方坐致雍熈
 聲教暨漸於南徼復古之規模宏逺鼎新之治化更
 張混文軌於寰瀛壯基圖於磐石一人有慶萬國咸
[006-9a]
 寧臣世守龍編誠馳魏闕景仰日中離照咸思精忠
 嘉茲海隅蒼生共陶至化
  至順元年安南世子陳 表賀文宗皇帝即位
聖神廣運智勇兼資德意仁聲固際天而蟠地風化教
 被葢自北而及南名振於今功髙於古逺懐邇服布
 世祖之經綸武偃文修恢至元之禮樂坐令華夏同
 底雍熈臣世守外藩心傾北闕望雲霄於星拱路雖
 阻於八千拜日表於海隅顔若逺於咫尺
[006-9b]
  至元三十一年内附安南王陳益稷表賀元旦
  節
伏以正月始和使萬民之觀治皇天眷命奄四海以為
 君朔日在壬而東郊迎春太嵗居午而南面聽政隂
 陽交泰文軌混同申賀皇帝陛下克寛克仁乃神乃
 聖宜乎在位之久致斯有道之長八百餘國之朝功
 烈上加於周武三十五年之治規模逺邁於漢光壽
 域重開熈臺同樂臣益稷符分服外葵向日邊以
[006-10a]
 申誠報滄海之恩俾遐邇歸聖朝之化備膺五福願
 獻箕子陳皇極之言遥拜三辭敢效齊侯奉天子之
 命
  至元三十一年安南王陳益稷表賀成宗皇帝
  即位
夙稟睿聰表彰仁孝春秋方盛符舜生三十之年日月
 重明延周過八百之祚傳神孫以神器人望久歸尊親
 號以報親天下至養當保泰持盈之際存繼志述事之
[006-10b]
 心龍御雲從雞竿澤沛臣歸身天北封爵日南恩深
 感於皇朝報未酧於素志初即帝位嘉同漢臣推戴
 之誠願近天威庶効齊侯下拜之禮
  大德十五年夏五月武宗皇帝即位安南王陳
  益稷表賀
伏以昌運啟聖肇登寶位之初眷命為君光照瑶圖之
 永兩間扶賛萬國謳歌欽惟皇帝陛下曰聖曰聰有
 功有德雷電赫濯夙揚衞社稷之威雨露沾濡新溥
[006-11a]
 育人民之澤徽號重慈宫之進舊章嚴祖武之繩臣
 叨爵茅分引誠葵向朝來玉帝鸞班遐阻於臣工尊
 拱冕旒虎拜遥伸於江漢
  至大四年春三月仁宗皇帝即位安南國王陳
  益稷表賀
伏以昌運啟聖肇登寶位之初眷命為君光照瑶圖之
 永福延社稷喜溢臣鄰欽惟皇帝陛下天運神功日
 新睿聖重華協帝允符朝野之謳歌全付有家夙荷
[006-11b]
 祖宗之顧託用敷渙號式迎太平臣叨爵南方馳情
 北闕風雲慶㑹幸快覩於龍居江漢對揚欲遥伸
 於虎拜
  延祐七年三月英宗皇帝即位安南國王臣陳
  益稷表賀
天臨丹扆龍飛九五位之星陽綂紫宸虎拜億萬年之
壽治新景運緒述丕基欽惟皇帝陛下握符闡珍受
 圖膺貢尊親報本加數后之徽稱肆赦恤刑溥民生
[006-12a]
 之厚澤奉先世繼傳之志應寰宇繫屬之情臣爵錫
 舊封光依上國身居南紀願同江漢之朝宗心向北
 宸遥叩闕庭而慶賀
 前代書表
  南粤王趙佗上漢文帝書
臣佗昧死再拜上書皇帝陛下老夫故越吏也髙皇帝
 幸賜臣佗璽以為南越王孝惠即位義不忍絶所以
 賜老夫者甚厚髙后用事别異蠻夷出令曰毋予蠻
[006-12b]
 夷外粤金鐵田器馬牛羊即予予牡毋予牝老夫處
 僻馬牛羊齒已長自以祭祀不修有死罪使内史潘中
 尉髙御史平凡三輩上書謝過皆不返及風聞老夫
 父母墳墓已壊削兄弟宗族已誅論諸吏相與議曰
 今内不得振於漢外亡以自髙異故更號為帝自帝
 其國非敢有害於天下也髙皇后聞之大怒削去南
 粤之籍使使不通老夫竊疑長沙王讒臣故發兵以
 伐其邊老夫處粤四十九年於今抱孫焉夙興夜寐
[006-13a]
 寢不安席食不甘味目不視靡曼之色耳不聽鐘鼓
 之音以不得事漢也今陛下哀憐復故號通使漢如
 故老夫死骨不腐改號不敢為帝矣
  宋太平興國五年交阯丁璉薨弟璿立大校黎
  桓篡之太宗舉兵伐桓桓詐代璿上表
世膺朝奬僻居海隅假節制於蠻徼修貢職於旅宰屬
 私門之薄祐值先世之淪亡玉帛駿奔敢稽於助祭
 土茅世及未預於守藩臣父部領兄璉俱荷國恩恭
[006-13b]
 分閫寄謹保封路莫敢怠遑汗馬之勞未施朝露之
 悲俄至臣堂構將圮衰裳未除管内軍民將吏藩裔
 耆耋共詣苫塊之中俾權軍旅之事臣懇辭數四請
 逼愈堅未及奏陳又慮稽緩山野獷惡之俗洞壑狡
 猾之民倘不循其請恐因生變臣謹以攝節度行軍
 司馬權領州軍事伏望賜以真命令備列藩慰微臣
 盡忠之心舉聖代賞延之典克治遺業用撫逺夷銅
 柱之墟庶宣扞禦之功象闕之下永輸獻琛之誠惟
[006-14a]
 陛下俯憐其過未忍加罪闕/
  宋開寶六年安南陳 授位於子表
臣聞人惟知足身退不待暮年子既克家續紹乃無墜
 祀此天道古今之常不啻人情上下之同然敢陳内
 授之辭輒凟葢髙之聽伏念臣功無帝賫爵忝侯封
 受命於朝復阻來朝之禮納忠於國未酬報國之心
 茲惟難哉吾甚懼也顧蒲桞未秋之質敢釋負重以
 偷安葵藿向陽之心思近清光而罔後時既稽於請
[006-14b]
 命奏敢後於封章終日戰兢省躬跼蹐謹奉包茅之
 貢薄寓獻芹之忱少充闕庭庸伸逺職伏望陛下散
 皇明於幽燭運元德於昭回察臣愚蠢之衷憐臣感
 戴之重容民畜衆明學術之可傳窮機調微寓析薪
 之克負光賜衮衣之寵使同帶礪之盟臣所願求天
 必從欲錫太上國主之號冀十行詔㫖之頒茍稱塞
 於鄙懐實寵光於敝邑臣敢不終身正行抗節致忠
 金石此心永荷乾坤之德涓埃其報仰酬海嶽之恩
[006-15a]
  附宋時占城國修貢表占城本日南郡象林郡/也漢末邑人叛國號林
  邑後世國亂遂建/於占城名占城國
臣僻處海隅久被王靈之寵逺馳方物聿修臣職之供
 輒轉奉封上干典屬竊以越裳重譯聞盛德而歸周
 槃木獻歌懐至仁而頌漢惟一人篤邇而舉逺故百
 蠻慕義而嚮風况小邦雖稱遐陬在昔日葢為列郡
 象林畫邑常歸粤地之圖銅柱分疆尚看伏波之迹
 適樂推中土多有歴年方藝祖開基首駿奔而來賀
[006-15b]
 數朝繼紹亦踵至而貢修嘉種助於豐年珍竒獻於
 上苑每荷蓼蕭之澤聿知葵藿之心頒綸綍以丁寧
 錫乗黄于藩庶臣幸逢興運竊撫故封文詔分輝聊
 偷安於蟻垤光天在望隨趨賀於龍庭敢陳任土之
 儀少効包茅之貢恭惟皇帝陛下仁同一視道合三
 無舞干羽於兩階誕敷帝德執玉帛者萬國咸造王
 廷豈尚綏寰宇而求永昌方將發西城而撫交阯容
 光必照不忘僻陋之區岐道有夷職在要荒之服臣
[006-16a]
 占風服化就日馳誠涉萬里之瀛波第勤輸賮夢九
 重之鈞奏徒悵戴盆誓殫綿薄之忠永答洪龎之施
 [006-16b]
 安南志畧卷六
[007-1a]
欽定四庫全書
 安南志畧卷七
       元 黎崱 撰
 漢交州九真日南刺史太守附三國/時刺守
鄧勲南陽人後漢西華晨祖父為交州牧益居昌居翁
 子也漢五鳳五年交州刺史鄧讓不知何許人按光
 武紀王莽末交阯諸郡閉境自守岑彭素與交阯牧
 鄧讓厚善與讓書陳國家威德於是讓率諸郡太守
[007-1b]
 遣使奉貢悉封列侯
錫光漢中人平時守交阯教民禮義
任延字長孫年十二明詩易春秋顯名太學中號曰任
 聖童建武初守九真俗以漁獵為業不事耕種乃教
 懇闢歲租開廣百姓充給貧民無禮聘者延令長吏
 以下省俸禄以賑助之同時娶者二千人是歲風雨
 順節禾稼豐衍其産子者名為任視事四年召還九
 真人立祠
[007-2a]
蘇定建武初守交阯貪暴由是徵賊殺定而叛馬援平
 之
李善字次孫南陽人為漢太子舍人顯宗時守日南以
 惠愛為政懷來異俗遷九真太守
張恢顯宗時守交阯坐贓伏法以資物簿入司農詔頒
 羣臣
胡貢廣父也為交阯都尉
樊演順帝永和二年為交州刺史日南象林賊蠻區憐
[007-2b]
 反演發兵擊之
張喬永和三年為交州刺史遣使慰誘象林叛賊悉降
祝良字邵卿湘人永和間為九真太守初蠻區憐叛良
 至單車入賊中招以威信降者數萬嶺外悉平
周敬字子敬吳人也永和六年守交阯上書云交土既逺
 處九州之外北望京師若瞻雲漢宜有方伯為國南
 藩遂拜敬交州刺史
夏方刺交州順帝初交阯反揺扇九真相與連結方誘
[007-3a]
 以恩信賊降以功遷桂陽刺吏延禧三年以九真餘
 冦復命刺史交州方威惠素著賊相率降
楊扶㑹稽人也祖茂從光武征伐有功命扶為交州刺
 史
倪式永壽三年居九真時夙令貪暴邑人殺令率衆攻
 九真式戰死詔賜錢六十萬拜二子為郎
魏朗字少英㑹稽人以彭城令為九真都尉永壽三年
 蠻叛倪式戰殁朗至厲兵五千破賊乃平
[007-3b]
祝恬字伯休中山人南越志云恬為司徒以直言犯上
 斥為交州刺史政清恩被甚得民心
葛衹延禧六年交叛為賊所拘
丁富桓帝時刺史交州召為司徒
張磐字子石丹陽人延禧為交州刺史
虞韶翻父也後漢日南太守惠澤及民身死歸鄉有鴈
 隨棺㑹稽棲塜乃去
朱雋字公偉㑹稽人靈帝光和元年交州梁龍與南海
[007-4a]
 太守孔芝叛拜雋交州刺史道過本鄉率家兵及所
 調五千人家兵家童/調調發也從兩道入先觀實虛宣威揚德
 以震動其心既而七郡兵進追之斬梁龍降數萬人
 以功封都亭侯
李進字登髙靈帝時交州刺史
賈宗字孟堅聊城人舉孝亷遷京兆尹交阯多梗化其
 前後刺史率無清行吏民叛怨中平初三府舉宗為
 交州刺史宗到郡移書告示各復生業招撫荒散蠲
[007-4b]
 復徭役斬渠帥簡選良吏百姓安之歌曰賈父來晩
 使我先反今見清平吏不敢犯
周乘為御史以直忤意出為交州刺史上書云交州絶域
 習俗貪濁彊宗聚姦長吏肆虐侵漁萬民臣受深恩
 職預爪牙欲為聖朝掃清一方時屬城解綬去者三
 十餘人沈佺期詩云/周乘安交阯
蹇蘭漢交阯太守
頼先交阯太守至元二十二年内附安/撫使頼益巋乃其後也
[007-5a]
黄盖吳日南太守貪冒見逐
儋萌守九真以私怨殺功曹歆歆弟殺萌
朱符建安五年刺史交阯侵虐强賊逐殺之
張津字子雲南陽人建安八年刺史交州與劉表有隙
 遂興兵為其將區景所殺
頼恭零陵人劉表遣為交州刺史仁謹不習世故為
 蒼梧太守吳巨所逐劉先主用為太常
綦母團㑹稽人劉表遣為交州刺史
[007-5b]
朱治字君理丹陽人建安七年孫權表治為扶義將軍
 九真太守時平夷越
士燮字威彦其先魯國汶上人遭王莽亂避兵交阯六
 世桓帝時燮父賜為日南太守燮本師頴川劉子竒
 治左氏春秋為作經解由孝亷補尚書郎以公事免
 官舉茂才遷交阯太守董卓亂交阯刺史朱符為賊
 所殺燮至郡氣宇寛厚謙虛下士國人加愛中州士
 人往依避難燮弟壹守合浦兄弟並為列侯雄長一
[007-6a]
 方出入鳴鐘磬簫鼓車馬滿道夾轂焚香常有數十
 妻妾乗輜軿當時貴重震管百蠻尉佗不足踰也初朱符張
 津被殺州郡擾亂帝賜璽書曰交州絶域南帶江海
 上恩不宣下義壅遏劉表遣頼恭窺南土今以士燮
 為綏南將軍董七郡領交阯太守如故燮乃遣吏張
 旻奉貢京師時天下喪亂道路斷絶而燮不廢貢職
 特復下詔拜安逺將軍封龍度亭侯建安末孫權遣
 步隲為交州刺史隲到燮兄弟奉節度權以燮為左將
[007-6b]
 軍遂遣使入貢遷燮衛將軍封龍編侯每遣使詣權
 致雜香明珠珊瑚琥珀孔雀犀象竒物異果芭蕉龍
 眼之屬無歲不致燮在郡四十年壽九十卒
士䵋燮弟也為九真太守
士徽燮子也燮卒自領交阯太守權遣陳時代徽為太守
 徽拒之後為吕岱所斬
戴良交州刺史黄武五年以交阯逺合浦以北為廣州
 以南為交州拜良為刺史良與陳時入境士徽拒之
[007-7a]
步騭字子山淮隂人避亂江東南為吳中郎將征南將
 軍劉表所置蒼梧太守吳巨外附内逆騭誘斬之權
 遷騭為交州刺史到郡威聲大振南土遂平延康初
 權遣吕岱代之騭將交州義士萬人出長沙㑹劉備東下
 乃拒於益陽備敗績而零桂諸郡猶驚擾騭討平之
吕岱字定公廣陵人吳黄武五年為交州刺史初交阯
 士徽懷逆拒命岱督兵浮海進討士徽懼率兄弟六
 人降岱皆斬之又遣士南宣威命徼外扶南林邑諸
[007-7b]
 遣入貢以功遷鎮南將軍追封番禺侯孫亮拜大司
 馬岱清身奉公所在可述初在交州歴年不餉家妻
 子飢乏權聞知賜錢絹年九十六卒
薛綜字敬文沛郡人少依旅人避地交阯從劉熈學權
 以為合浦交阯太守與交州刺史吕岱平士徽亂
陸胤字敬宗凱之弟也吳赤烏十一年交阯九真賊攻
 没城邑遂以胤為交州刺史大畧諭以恩信務崇招
 納遺以財帛賊衆及民莫不稽顙交域清泰拜安南
[007-8a]
 將軍永安初封都亭侯
孫諝永安中為交州太守貪暴㑹吳主遣使至本郡又
 擅調孔雀二十頭送建業民憚逺役遂作亂郡使吕
 興殺諝以郡降晉九真日南皆應
陳襲臨淮人永安七年為交州牧值孫諝虐政後復分
 海東四郡為廣州以熊牧為刺史海南三郡為交州
 以襲為刺史移治龍編
虞汜字世洪翻子也孫皓建衡初為監軍使者與諸將
[007-8b]
 薛珝陶璜李勉徐存等擊交阯擒殺所置首將九真
 日南皆降虞汜以功拜交州刺史封餘姚侯
朗姓未/詳字奉先桂陽人為吳九真太守
綦毋俊吳交州刺史
修則湛父也吳交州都督晉交阯牧楊稷斬之
劉俊吳交州刺史為毛炅所殺
爨宗蜀命領交州事或云晉交州刺史
毛炅蜀交阯太守或云晉將軍
[007-9a]
[007-9b]
安南志畧卷七
[008-1a]
欽定四庫全書
 安南志畧卷八
       元 黎崱 撰
 六朝交州刺史都督交阯九真日南太守
董元晉九真太守
爨谷交阯太守
馬融代爨谷
楊稷晉交阯太守
[008-1b]
孟幹隨毛炅自蜀出交阯為吳所擒後歸晉陳伐吳之
 計晉武帝以為日南太守
陶璜字世英丹陽人吳㑹稽太守初吕興殺孫諝以郡
 附晉晉武拜交州太守為統所殺復遣爨谷及巴西
 馬融皆病卒以霍弋楊稷補其缺與毛炅董元孟幹
 李松王業爨能等自蜀出交阯破吳軍於古城斬修
 則劉俊吳建衡三年秋遣虞汜薛珝陶璜拒楊稷等
 戰分水璜退保合浦珝怒謂璜曰若自表討賊而反
[008-2a]
 失利其責安在璜曰下官不得行意諸軍不相順
 故致敗耳璜欲引軍璜即夜以兵出其不意徑至交
 阯董元拒之將欲戰璜疑斷墻内有伏兵乃使列長
 㦸於其後纔接元偽退璜追之伏兵果出璜以長㦸
 逆之大敗元衆獲其寶物珝乃謝璜以所得物遺之
 董元有勇將解系同在城内璜令其弟為書與系又
 遺象乘輅導從而行元曰若此系必有去志即殺系
 璜攻交州九真日南皆降遂拜璜為交州刺史璜有
[008-2b]
 謀策周窮好施得人心夷獠梗化者璜討平之璜被
 詔土人請留璜流涕數日遣使送印綬詣洛陽晉帝
 詔復其本職封宛陵侯改為冠軍將軍璜在南三十
 年及卒舉州號哭
吾彦字士則吳建平太守才兼文武手格猛虎吳亡歸
 晉為交州刺史初陶璜死九真戍兵作亂彦討平之
 斬賊帥趙杜在鎮二十年恩威宣著南州寧謐
顧秘字公直吳將軍愷子也代吾彦為交州刺史
[008-3a]
顧參秘子也秘卒州迫參領州事
顧壽參弟也參卒壽求領州事州人不許乃殺長吏胡
 肇等梁碩以兵擒壽併其母皆鴆殺
陶威一作/成璜子也梁碩殺顧壽迎威領交州事
陶淑繼威為刺史
王敦晉鎮東將軍都督江淮荆湘交廣六州諸軍事
王機字令明長沙人就王敦求廣州不許㑹廣人怨刺史郭
 訥而叛遂與温劭迎機為刺史敦遣參軍葛幽追至廬
[008-3b]
 陵機叱曰來取死耳幽不敢追訥聞劭附機遣兵擊劭為
 劭所敗訥遂握節避機機入城恐敦討乃更求交州敦以
 機難制從之機趨交州為梁碩所拒遂往鬱林㑹杜
 桂林機勸洪取廣州於是洪與機俱反尋為陶侃平之
張伯義唐安南經畧使始築大羅城
康謙北方商人為安南都䕶
朝衡日本人開元中奉幣來朝慕中華之風因留焉歴
 使中國永泰二年為安南都䕶時生蠻侵德化龍武
[008-4a]
 二州境詔朝衡往平之
輔良交德宗建中三年為安南都䕶時演州司馬李孟
 秋峯州刺史李披岸叛自稱安南節度良交斬之
高正平安南經畧
張應唐安南經畧卒於官其佐李元度以兵脅州縣為
 安南經畧
趙昌字洪祚為䖍州刺史㑹安南酋獠杜英幹叛拜昌
 為都䕶夷落向化居十年足疾請還以兵部郎中裴
[008-4b]
 泰代之德宗召昌問狀年踰七十召對精明帝竒之
 復拜安南都䕶書至人相賀叛兵即定
裴泰見上
張舟始為安南經畧判官憲宗元和三年遷為都䕶前
 經畧張伯義所築安南大羅城髙二丈二尺門各有
 樓東西各三門南北各五門上置鼓角城内造左右
 十營裴泰時驩愛二城被還王攻破壞毁殆盡還王/占城
 王/也舟又築之置軍中器械八千事
[008-5a]
杜正倫相州人太宗知名為中書侍郎太子左庶子以
 太子承乾敗貶正倫交州都督
竇德明唐愛州刺史
褚遂良字登善錢塘人亮子也為中書永徽末遷潭州
 桂州都䕶後許敬宗李義府誣奏遂良不軌武后怒
 貶愛州刺史歲餘卒二子彦甫彦仲亦流愛州皆殺
 之咸通五年髙駢平安南始表歸陽翟
柴晳威髙宗朝坐弟令武與房遺愛反流邵州為交州
[008-5b]
 都督為吏清而刻累遷御史中丞四年遷交州刺史
劉延祐垂拱三年為安南都督舊俚戸嵗半租税延祐責
 全入衆怨謀反延祐誅其渠李嗣先而餘丁殺延祐
 據交州桂州司馬曹植靜討平之
劉祐唐安南都䕶家巨富每養猪雞死則勒奴僕培填
 自奉儉未嘗兼味
元楚客江陵人開元初遷安南都䕶同楊思朂平蠻渠
 梅叔鸞之叛
[008-6a]
宋之悌之問弟也長八尺開元中歴劔南節度使太原
 尹坐事流朱鳶時蠻陷驩州就授交州總管擊平之
杜朋舉唐景龍末為濟源尉夢中入一府見一碧衣相
 接甚恭曰少府當為安南都䕶某安南□户也故先敬
 恭願自保後果為安南都䕶
何履光桂州人天寶十年為安南都䕶權兵代雲安南
 九真以南粤蠻子俚攻之履光欲出迎司法左書髙
 士亷曰長真雄兵在建城糧少不能久城中勝兵尚
[008-6b]
 可以戰奈何受制於人命亷為行軍司擊長真走之
 隋亡履光納欵於唐即授交州總管
 安南志畧卷八
[009-1a]
欽定四庫全書
 安南志畧卷九
       元 黎崱 撰
 唐安南都督䕶經畧使交愛驩三郡刺史
李大亮貞觀初為交州都督
李壽唐宗室為交州都督貪冒得罪
李祖向字季良光州人貞觀初李壽得罪太宗思求良
 牧朝臣咸言祖向才兼文武亷平公直召至帝謂之
[009-1b]
 曰交州大藩須賢牧為之前任都督皆不稱職卿有
 安邊之畧為我鎮之勿以道逺為辭祖向既謝而復
 悔之遂以疾辭上遣杜如晦諭㫖祖向固辭又遣其
 妻兄周範往諭曰匹夫相許猶存信卿昔許朕豈得
 悔之宜早行三年必召卿勿推拒朕不食言對曰嶺
 為南瘴去無還理太宗大怒曰我使不得何以為政
 命斬于朝堂尋悔復其官䕃
李道興唐宗室也封廣寧郡王以屬疏降封縣公貞觀
[009-2a]
 九年為交州都督以南方瘴癘憂卒于官
李道彦貞觀中為交州刺史山獠叛道彦平之
李鑑邑王伸符子也任交州刺史
栁楚賢蒲州人貞觀中為交桂二州都督
李凱梁天鑑四年為交州刺史而叛
李稷以交州長史平李凱亂擢為交州刺史
王燮梁州刺史
侯懿字世泰大同初為交州刺史嚴刻失利土豪李賁
[009-2b]
 反懿奔廣州梁主遣交州刺史孫問新州刺史廬子
 雄將軍撃賁問以春瘴方起請待至秋懿趣之衆潰
 而歸懿誣奏問及子雄逗留皆賜死
楊□梁州刺史與陳霸先流兵攻李賁進兵嘉寧賁逃
 入屈獠洞洞人斬首以獻
陳霸先字興國吳興人意氣雄傑涉獵經史以廣州㕘
 軍為交州司馬與楊□討李賁㑹西江集諸將問計
 霸先曰奉命伐罪宜捐死生以赴之豈事逗撓不進
[009-3a]
 長寇惑衆乎□推霸先為先鋒所向摧陷以功授髙
 要太守督七郡諸軍事
簡文帝大寶初為交州刺史後即帝位
歐陽紇陳大建初督交廣領十九州軍事十餘年威著
 百越髙宗疑之詔徴還朝紇懼遂反
楊縉陳交愛二州都督封武康郡公
楊休浦字衞卿縉亡代領交州都督
李隨仁壽闕/年為驩州刺史
[009-3b]
丘和洽陽人隋大業末年交州太守撫綏盡心異域安
 之
阮彌之宋交州刺史元嘉中征林邑王范陽邁出外其
 將阮無之領七千人先襲區粟城彌之汎海遇風三
 日無頓止所夜遇賊於合浦陽邁部船五百來戰彌
 之射中陽邁舵工船敗縱横單舸接得陽邁而遁彌
 之遇風溺百餘里難以制勝遂引師北還
阮研宋交州刺史善草書
[009-4a]
張穆之字思靜梁張后父也為散騎侍郎始與王濬善
 後鑑其禍萌乃求為交阯太守政有異蹟史書罕明
檀和之髙平人元嘉末為龍驤將軍交州刺史有威名
 盜賊屏路林邑王范陽邁叛和之及司馬蕭景憲副
 將宗慤進討和之為先鋒攻城克之多獲其異寶
桓閎字叔通宋交州刺史
房法乗齊永明中為交州刺史好讀書常有疾不治事
 由是長史伏登之得擅易將吏法乗怒擊登之登之
[009-4b]
 厚賂法乗妹夫崔景叔出將部曲襲執法乗法乗心
 疾動不視事遂以登之為刺史
伏登之見上
劉勃錡祖也齊交州刺史
劉楷齊交州刺史也將行聞羽監桓深者故刺史桓閎
 子也雅而學者遂令同行深未至交州卒
阮放字思度瞻族弟也為吏部郎成帝幼庾氏執政放
 求為交州乃授揚威將軍交州刺史到州日暴疾卒
[009-5a]
 追賜廷尉
夏侯覽晉穆帝永和元年守日南躭酒亂政民怨之夷
 帥范文襲殺覽以尸祭天遂據日南
朱藩永和三年為交州刺史初林邑王范文據日南藩
 使督䕶劉雄戍日南文攻陷之又攻九真士卒十死
 八九䕶督滕俊率交廣兵伐文於盧容為文所敗
楊平永和七年為交州刺史與滕俊討林邑其王范佛
 子敗面縛詣軍門請罪與盟而還
[009-5b]
阮敷永和九年為交州刺史討林邑王破五十餘壘
温放之嶠子也以侍郎遷交州刺史晉升平中將軍征
 林邑太守杜寶别駕阮朗不從放之怨其沮衆誅之
 遂領兵撃賊范佛子降林邑城東五里有温公二壘
杜寶為交州太守
滕含晉交州刺史升平末再征林邑平之
葛洪字稚川年老欲煉丹延夀聞交阯出丹砂求為勾漏
 令
[009-6a]
姜莊晉交州刺史
李遜晉末九真太守父子有權力威制交土杜諼斬
 之
詠雅子也交州太守
滕遜修子也交州刺史
王徽宋元嘉四年以廷尉為交州刺史
劉義康宋武元嘉中都督江光廣州軍事
梁碩為新昌太守自領交阯
[009-6b]
王諒少有才幹王敦擢參府事初梁碩専威交土敦
 以王機為刺史碩拒機而迎故都督修則子湛行
 州事永興三年敦以諒為交州刺史敦謂諒曰修
 湛梁碩國賊也卿至即斬之諒到境湛退還九真
 廣州刺史陶侃遣人誘湛來諒執之碩固爭曰湛
 故將之子有罪可遣不可殺諒曰是君家故毋預
 我事即斬之碩怒而出諒隂使客刺碩衆圍諒於
 龍編侃遣兵救未至諒敗碩逼其節諒執不與遂
[009-7a]
 斬右手旬日而死
陶侃字士行鄱陽人性聰明勤於吏職為江夏太守
 遷龍驤將軍時敦以王機刺交州為梁碩所拒機
 與杜洪温劭及交州秀才劉沈等反據廣州侃討
 平之斬機等首京師侃以功遷侍中太尉加都
 督交廣寜七州郡軍事兼領交州刺史征南大將
 軍封長沙郡公
卞展晉交阯太守
[009-7b]
褚陶字季雅晉九真太守
張璉字君器按晉成紀云咸和三年秋交阯刺史張璉
 據始興反進攻廣州曾勰擊破之按王頊之記云璉
 為交州刺史封高侯途經店山愛其風土因居之與
 常紀不同未知孰是三年以來計甲仗三十餘萬事
 令左右起樓三十間貯之先有戰船數十艘且遲鈍
 舟造成艟艨三十二艘每船載水手二十五人棹手
 二十三人車努二枝棹船向背疾如風自占城真臘
[009-8a]
 悉修貢職舟殁栁子厚作祭文
馬總字元㑹元和間以䖍州刺史遷安南都䕶清亷不
 撓用儒術教其俗獠人安之建銅柱唐德宗以總為
 伏波裔韓愈送行詩紅/旗照海壓南荒
李象古唐宗室為安南都䕶貪縱不法㑹黄家洞反象
 古授驩州刺史楊清兵三千助討清還襲殺象古
桂仲武唐都䕶平楊清亂
裴行立唐安南經畧使時還王國數人李樂山謀叛其
[009-8b]
 君來乞師行立斬之歸其尸蠻人悦服部將杜英策
 范廷芝者溪洞豪也隸於軍他經畧使多假借暴恣
 難治行立每斥其罪罰之許自効故英策効力廷芝
 嘗沐浴久不還行立與之約曰軍法踰日者斬異時
 復然遂笞殺以尸還范氏更擇良子弟代之於是威
 風盛行陟桂管觀察使黄家洞叛行立平之代桂仲
 武為安南都䕶
李原善為安南都䕶寶德初奏移府於北岸
[009-9a]
韓約為安南都䕶文宗泰和二年峯州刺史王昇朝叛
 約討平之後為亂軍所逐
馬植字存之文宗開威初為安南都䕶其政清靜不煩
 民安之化諸南蠻皆來納欵
武渾為安南經畧㑹昌三年為亂軍所逐
田早正子也太和間為安南都䕶
王式宰相起子也宣宗時為安南都䕶初田早作木柵
 嵗縻緍錢既不時完而催督益急式至樹為木柵為
[009-9b]
 没濠周植刺行寇不敢犯後蠻兵入畧錦田步式令
 譯者告之蠻夜引去謝曰自薄獠非為寇初都板羅
 竹久專府政式杖黜之
崔秋大中六年為都䕶為褚遂良别立碑記
田在府布子也為都䕶頗立邊功
李琢大中時為都䕶貪暴以斗鹽易一牛夷落怨叛結
 南詔蠻段酋遷號白衣没命軍攻安南府起居郎張雲
 疏曰令狐綯用李琢鎮安南首亂南方贓虐流著使
[009-10a]
 天下兵戈調斂不及皮日休作詩刺之
李鄠為都䕶屯武州咸通初為蠻所攻而遁
王寛代李鄠為經畧招討使李琢奏罷防冬六千人謂
 桃林西原七綰洞首領李由獨可能遏蠻入寇蠻酋
 以女妻由獨子遂帥衆附蠻寛不能制
蔡襲咸通三年代王寛為安南經畧十一月南詔蠻
 圍交阯襲嬰城固守救兵不至正月蠻反急城陷襲
 圍餓死者七十人襲與其下徒步力戰欲趨軍船船
[009-10b]
 已離岸襲溺水死荆南將士四百人走至城東水際
 虞候元惟德謂衆曰吾輩無船入水則死不若還與
 蠻鬭入南城殺蠻二千餘人而死惟幕府樊綽取襲
 印先走渡江得免南詔西陷交阯所掠且十萬人留
 兵十二萬使其將楊思縉據安南
宋戎咸通四年為都䕶與諸道兵援安南者屯聚領南
 嘗苦餽運陳磻石請造千户大船自福建運米以餽
 南軍從之軍食遂足
[009-11a]
髙駢字千里初南詔蠻陷南安宣宗詔置行交州於海
 門益戍以容管經畧使張茵收復安南茵逗留不進遂
 以兵授駢拜為都䕶駢選士卒五千先進約監軍李
 維周繼進維周擁衆壁海門駢次峯州破蠻於南定
 縣斬張詮等降萬人収所獲贍軍捷奏至海門維周
 匿之奏駢玩敵不進上怒以右武將軍王晏權代之
 是時駢復破賊衆進圍交州十城餘日蠻因蹙甚㑹
 得晏權駢以軍事授監軍黄仲峯而與麾下百餘人
[009-11b]
 北歸先是駢遣曽衮入告安南捷至海中見旌旂東
 來云新經畧使與監軍曽衮意維周必奪其表乃匿
 島門維周過即馳詣京師上得奏大喜加駢工部尚
 書復鎮安南駢至海門還舊任晏權暗懦維周凶貪
 諸將不為之用蠻聞駢至遁去大半駢復勵將士攻
 城克之斬蠻帥段酋遷三萬餘級土人先從蠻者
 率衆來附於是詔置靜海軍安南授駢節度使
髙潯從髙駢收復安南有功詔代之治拜節度使
[009-12a]
曽衮髙駢神行也嘗為駢告安南捷乾符四年為安南
 都䕶時南詔主酋龍卒子法嗣自號大封人舉衆叛
 安南衮崩邕府戍兵潰㑹僖宗幸蜀陳敬瑄議和親
 于南詔盧攜豆盧瑑乃譎説帝云咸通以來蠻始叛
 亂連入安南邕管黔州四州天下騷驛十有五年賦
 輸不納京師者過半中藏空虛士死瘴癘燎骨
 人不念家亡命為盜可謂痛心無安南戌畧單寡涉
 冬寇禍可虞誠命使者館報縱未稱臣且伐其謀以
[009-12b]
 縻服内得休息也帝曰然㑹黄巢平不果
敬彦宗唐愛州人刺史
崔立信為安南都䕶其壻裴維岳攝驩州刺史貪暴無
 度
侯仁寶大師益子也宰相趙普以妹妻之普以仁寶分
 務西洛十年不易其地盧多遜與普有隙㑹普出鎮
 多遜㕘知政事即遷仁寶知邕州外凡九年不得代
 仁寶自度必死徼外因獻平交之策且言其主帥被
[009-13a]
 害國亂可以偏師乗時取之遂求入朝疏入太宗大
 喜令驛召之多遜奏曰交阯内攘此天崩之時也朝廷
 發兵襲之出其不意所謂疾雷不及掩耳今召仁寶
 以泄其謀彼知為備依阻山林不可更久取也可因
 授以轉運使俾經度之選將發荆湖卒三萬人長驅
 而入勢必萬全易於摧枯拉朽也上然其言授仁寶
 交州水陸路轉運使前軍發遇賊鋒甚盛援兵不繼
 遇害死江中太宗聞之甚悼惜特贈工部侍郎録其
[009-13b]
 子延齡延世並為齋郎延齡至殿中丞延世至太子
 中舎
邵曄闕/ 二年為假光禄卿交州安撫國信闕/使復改
 為沿邊安撫轉運使三年交帥黎桓卒國亂邵曄典
 廣外闕/策同經畧便宜以聞八月曄上邕外寶交阯
 水濕闕/真宗示近臣曰交外瘴癘之地若興兵攻取
 死傷必多且祖宗開疆其大如此當慎守而已即選
 曄為兵部員外郎以安撫交阯事畢奬之
[009-14a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[009-14b]
 安南志畧卷九
[010-1a]
欽定四庫全書
 安南志畧卷十
       元 黎崱 撰
 歴代羈臣
胡剛漢太傅廣四世祖清髙有節王莽居攝解衣冠掛
 府門而去亡命交趾隠於屠肆莽敗乃歸郷里
梁竦字叔敬明帝永平四年坐兄松事先是松以怨望
 作書誹謗竦與弟恭及松家屬俱徙九真歴江湖沅
[010-1b]
 湘感悼子胥屈原以辜沉身作悼騷賦後詔還夲郡
 常登髙逺望嘆息言曰丈夫居世生當封侯死當廟
 食如其不然閒居可以養志詩酒足以自娱外郡之
 役徒勞人耳後辟命交至並無所受
闕/忠字心甫桓帝延禧末天下亂棄官客㑹稽孫䇿破
 㑹稽忠浮海南沒交趾
桓曄字文林初平中之亂避地㑹稽浮海客交越人化
 其節至閭里不争訟後為凶人所誣死於合浦獄
[010-2a]
董俸字君異侯官人士燮在交阯嘗病死三日俸與藥
 丸含之食頃顔色漸復半日能起見仙
許靖字文休汝南人舉孝亷為掌書郎典選舉避董卓
 亂往依㑹稽太守王朗及孫䇿渡江走交阯以避難
 士燮厚加禮遇與陳國袁徽同寓交阯徽遺荀彧書
 云許文休英材偉士自流巖荒域羣士相隨每有急
 緩常先人後已與九族中外同其饑寒守鉅鹿張翺
 銜王命使交部乗勢募靖欲與要誓拒不許靖與曹
[010-2b]
 公書云三江五湖皆為虜廷與袁沛鄧子孝浮涉滄
 海南至交州歴東甌經行萬里不見漢地䢂濟海南
 與孝徳相見知足下忠義奮發整飭元戎西迎大駕
 即與袁沛徐元賢復共嚴装荆州水陸無津交部驛
 使絶斷又張子雲者昔在京城志扶王室今流巖荒
 城不復參預夲朝國之鎮藩足下之外援也翺恨靖
 不相納搜書投於水劉璋使人招靖入蜀先主用為
 巴郡廣漢太守終於司徒
[010-3a]
劉巴字子初零陵人劉表辟幾次不就曹公辟為掾使
 招納零陵桂陽長沙㑹先主畧有三郡不復返遂適
 交阯與士燮計謀不合又入蜀諸葛稱之因為尚書
 清儉恭黙先主稱號䇿命皆巴所作
顧譚字子黙呉相雍之孫也為尚書以上書疏魯王覇
 由是覇與譚有隙又衛将軍全宗子寄為覇賔友素
 輕邪譚所不納遂坐徙交阯
顧承譚弟也字子直為西部使都尉平山越入為侍中
[010-3b]
 後與譚俱徙交阯卒
張休字子猷為侍中掾威将軍與顧譚顧承以芍陂論
 事詐偽坐徙交州竟為孫洪所譛詔賜死
劉熈不知何郡人薛綜程秉避亂交阯熈論大義常昭
 熈作釋文八卷物至繁難復詳究
程秉字徳樞汝南人事鄭避地交阯與劉熈論大義
 博通五經士燮命為長史孫權徴拜太子太傅
俞益期豫章人性剛直不能從俗逺適日南
[010-4a]
庾道愍鄢陵人晉司空永孫有孝行頗能屬文少孤
 所生之母漂流交州時道愍尚在襁褓及長求為交
 州綏寧府佐而去交州尚逺乃自冒險至交州尋求
 經年日長悲泣嘗入一村日暮驟雨即寄止其家俄
 有一嫗負薪還道愍心動因訪之乃其母也遂相持
 號泣見者莫不揮淚道愍仕齊為射聲校尉
張融字思光宋文帝時為封溪令由渤海至交阯海中
 遇風無懼方詠曰乾魚可自還鄉肉脯何為者哉作
[010-4b]
 海賦文詞詭譎顧凱之曰此賦實超虚但恨不道
 鹽耳融即求筆益曰漉沙構白熬波出素積雪中春
 飛霜暑露
髙儉字士亷齊清河王岳之孫隋仁壽中舉文才中甲
 科補户部吏解政奔髙麗遂貶朱鳶主簿以母老不
 得居瘴癘地留解於屯奉養而行㑹世亂交阯太守
 立和補司法佐時令寗長直以兵侵交阯命儉為行
 軍司馬迎撃破之唐初為中書門下
[010-5a]
裴虔通唐辰州刺史貞觀二年通煬帝故人為逆亂雖
 更赦令不可牧民除名流驩州
王福畤勃父也髙宗時為雍州司户參軍坐勃事遷交
 阯令勃往交阯省父渡溺水卒
李巢李義琰子也㓜豪俊上書陳利害拜監察御史以
 忤㫖貶龍編主簿
李友益義府族也附杜正倫同摭義府釁義府使人告正
 倫友益交通罔上有異計髙宗惡之流驩州
[010-5b]
沈佺期字雲卿相州人累遷給事中考功受財劾未究
 㑹張易之敗遂流驩州後歴中書舎人
韓思彦字英逺南陽人為監察御史政績嘉美太白晝
 見勸帝修徳以答天譴帝責李義府曰八品官能言
 得失而卿冒沒富貴者何義府與諸武譛思彦遂免
 去上元中復召見思彦久去朝儀矩梗野拜忘蹈
 舞李敬奏徙朱鳶丞卒
盧藏用字子潜幽州人舉進士不第與兄㳺志於呉蜀
[010-6a]
 間武后用為黄門侍郎坐附太平公主宗欲斬之
 意解乃流新州或告謀反推無状又流驩州㑹交州
 反藏用扞禦有勞進黔州長史
宗晉卿武后從姊子兄楚客為户部侍郎晉卿典羽林
 兵坐楚客營第僣侈過度流峯州
李乾祐為邢魏二州刺史嘗為書與所善吏刺取朝廷
 事迷隠其詞為吏所賣禇遂良白發於朝坐流驩州
嚴善思則天時監察御史公直敢言垂拱以後任用酷
[010-6b]
 吏誅宗室殺大臣時宻告者不可勝數太后亦厭其
 煩命善思按治伏罪者八百餘人羅織之黨為之不
 振乃相與陷善思坐流驩州
竇參徳宗時為相外惡李巽出為常州史及參貶郴州
 節度使劉士寧遺參絹五十巽奏參交結藩鎮上怒
 欲殺之陸贄力救乃貶驩州司馬尋賜死
李仁鈞礎父也唐貞元中太傅隴西公董晉平津州仁
 鈞為侍御史管幹鹽鐵隴西公薨軍亂軍司馬從事
[010-7a]
 皆被殺仁鈞亦被讒貶為日南民
裴夷直字禮卿為中書舎人武宗即位夷直視冊牒不
 肯僉書出為杭州刺史又斥驩州司户參軍宣宗時
 召為常侍
楊收字藏之南詔蠻自大邕外掠交阯調華人往來屯
 渉瘴氣死者十七賊勢益强收議豫章募萬人置鎮
 南軍以拒蠻又泛舟餉南軍上嘉之進尚書僕射懿
 宗時為相初尚書右丞裴坦子娶收女資送甚盛器
[010-7b]
 用餙以犀玊坦怒曰破我家矣立命壊之而收竟以
 賄敗咸通十一年流驩州尋賜死
陳蟠叟為至徳令見懿宗怠荒不視庶政委任路巖巖
 奢靡頗通賂遺蟠叟上言請破邉咸一家可贍軍三
 年上問咸為誰對曰路巖親吏上怒流愛州
劉瞻字幾之桂陽人罷相為荆南節度使咸通十一年
 同昌公主薨詔捕留官二十餘人全家繋獄瞻與兆
 尹温璋力諫言陛下狥愛女囚平民懿宗怒貶瞻為
[010-8a]
 驩州司户璋為驩州司馬
陳仲微字致廣瑞州人宋理宗嘉熈戊戌從弟咸淳間
 為朝士嘗論賈似道以是連斥外任轉徙嶺南大元
 至元丙子官軍入執㓜主舉國歸附二王南奔仲微
 徙瓊州入見至廣州擢為吏部尚書使召某丞相陳
 宜中宋亡仲微入安南陳聖王尤加禮遇嘗作詩云
 死為越國歸鄉鬼生作南朝拒諫臣數年卒葬於安
 南後安南國弟陳璀坐罪隂遣仲微子陳文孫詣北
[010-8b]
 乞師伐安南甲申冬大兵南討鎮南王權授陳文孫
 為千户引導聖王怒斧仲微之棺
曽淵子字廣徴撫州人宋理宗時由侍從出知隆興兼
 安撫召拜臨安府尹就參政府乙亥春以臺端貶雷
 州至元丙子大兵入杭宋㓜主降二王浮海至廣州
 淵子來見授廣西宣慰使兼知雷州戊寅春拜侍讀
 加金紫光禄大夫益王鹿厓山之敗參政陸秀夫抱
 廣王投於海淵子赴水為其下所援不死乃寄身蘇
[010-9a]
 劉義舟中馬旺等殺劉義以淵子奔安南陳聖王禮
 遇之至元甲申冬大兵入安南率衆歸服後不知所
 終
蘇景由宋安撫劉義子也至元丙子官兵入臨安二王
 南奔其父為廣東西䇿應大使加少保厓山之敗廣
 王葬魚腹矣馬旺等殺劉義共推可文傑為長以劉
 義妻屬焉時景由才十歳文傑即領衆歸安南景由
 以父寃白陳聖王王令檢法官丁拱垣推問文傑厚
[010-9b]
 賂之拱垣曰是未附我時事不必詰問至元甲申冬
 官兵入安南文傑舉衆降景由復以其事訴鎮南王
 王憫之令人問得失斬文傑景由從師還北遣歸故
 里
 安南志畧卷十
[011-1a]
欽定四庫全書
 安南志畧卷十一
       元 黎崱 撰
 趙氏世家
趙佗真定人秦時為龍川令在南海/循州秦初并天下畧取越
 地至桂林南海象郡以謫民與越雜處南海尉任囂病
 疽死乃以佗行南海尉事秦既滅佗即擊桂林象郡自
 立為王漢高帝已定天下為中國勞苦釋佗罪弗誅十
[011-1b]
 一年遣陸賈立佗為南粤王髙后禁闗市鐵器於是佗
 為尊號南越武帝發兵攻長沙以財物賂遺閩越西甌
 駱役屬焉東西萬里乘黃屋左纛稱制與中國侔文帝
 元年為佗親冡置守邑嵗時奉祀召其昆弟尊官厚賜
 寵之乃下令中國曰吾聞兩雄不並立兩賢不並存漢
 皇帝賢天子也今去黄屋左纛文帝大悦景帝時稱臣
 使人朝請然其居國僭號如故其使天子稱朝命如諸
 侯建元四年佗薨孫胡嗣立爾時漢興七十/年佗盖百嵗矣
[011-2a]
胡立閩越擊南越胡不敢擅興兵使人上書漢武帝為
 興師討閩越胡感徳遣太子嬰齊入宿衛方日夜装
 入見其大臣諫曰先王昔言事天子期無失禮不可
 入見入見則不得歸亡國之勢也稱病竟不入見後
 十年胡實病甚嬰齊請歸胡薨謚為文王
嬰齊立即藏先帝璽李邠云藏/其僣號璽初嬰齊入宿衛在長安
 取邯鄲摎氏女生子興及嗣位上書請立摎氏為后
 興為嗣漢數使人諷諭嬰齊固稱疾遂不入見遣子
[011-2b]
 次公入侍嬰齊薨謚為明王
興立其母為太后太后未為嬰齊姫時常與㶚陵安國少季
 通元鼎四年國人知之不附太后太后恐亂起欲倚
 漢威數勸王及幸臣求内屬上書請比諸侯三歳一
 朝天子許之王太后飭治行装重齎以入朝其相吕
 嘉諫止王不聽嘉有叛心數稱疾不見漢使者太后
 怒欲謀誅嘉乃㑹宫中酒行太后謂嘉曰南越内屬
 國之利也而相苦不便何也漢使者狐疑相視莫敢
[011-3a]
 發嘉見耳目非是即起而出太后怒欲鏦嘉以矛鏦/七
 凶反/撞也王止太后嘉出稱疾數日不見王遂舉兵反攻
 殺王太后及漢使者而立明王庶子術陽侯建徳
建徳立元鼎五年武帝遣伏波将軍路博徳帥十萬師
 討之明年攻敗越人遣将擒建徳吕嘉於海乃滅其
 國置九郡設太守自此始趙氏五世九/十三年亡
  附宋諫議朱之才南越行之才字師美洛西人/崇寧間坐直為四水
  令見中/州集
[011-3b]
 南越太后邯鄲女皓齒明眸照蠻土珊瑚為帳象
 作牀錦繖髙張擊銅鼓太液池内紅芙蓉自憐謫
 在蠻烟中㶚陵故人杳無耗深宫獨看南飛鴻隨
 兒作帝心不願惟願西朝柏梁殿茂陵少年亦可
 人遣來海島來相見金猊夜燎龍涎香明珠夜照
 光煌煌畨禺蠢甸隔萬里今夕得遂雙鴛鴦白首
 相君佩銀印干戈欲起蕭牆釁莫言女子無雄心
 置酒宫中潜結陣漢家使者懦且柔纎手欲自操
[011-4a]
 霜矛狐鸞竟落老身手可憐空奮韓千秋樓船揺
 曳師四起或出桂陽下灘水越郎追斬吕嘉頭九
 郡同歸漢天子尉佗墳草幾畨青闕/横玊璽初從
 真得闕/却為邯鄲傾五羊江連湘浦竹矯魂應伴
 湘妃哭
 五代時僣竊
孝武廢南越置郡邑設官守歴朝至唐末交愛土豪曲
 楊矯呉相繼簒奪殆五六十載宋初丁部領簒呉太
[011-4b]
 祖封丁氏王爵
曲顥據交阯劉隠據畨禺卒子龔立稱南漢顥遣子承
 美為勸好使至廣州以覘虚實顥死承美襲父位梁
 貞明元年己夘遣貢求節鉞梁因授之龔大喜偽漢
 大有三年九月遣驍将梁克正領兵攻之擒承美以
 歸克正留守交阯為楊廷藝所逐
曲承美見上/
楊廷藝愛州人也曲顥将劉龔即擒曲承美授廷藝爵
[011-5a]
 命以李進為交州使與梁克正守其城龔謂左右交
 阯民好亂但可羈縻而已明年廷藝果叛舉兵圍城
 克正潰走廷藝據其境為矯公羡所殺
矯公羡楊廷藝牙将也殺廷藝而代之晉天福二年偽/漢
 大有/十年呉權舉愛州兵圍公羡力屈乞師於劉龔龔以
 其子萬王洪操封為交州節度使統兵往救至白藤
 江權已殺公羨洪操逐之全軍䧟焉
呉權愛州人廷藝牙将也殺公羡而自立子昌岌弟昌
[011-5b]
 濬繼之偽漢乾和三十二年濬稱臣於劉晟遣使入
 貢求節鉞晟遣給事中李璵以旌節封璵到白州昌
 濬使人止璵曰海賊為亂道路不通璵果不行昌濬
 卒弟昌文立昌文卒其佐吳處玶峰州刺史矯知䕶
 寧州刺史楊暉牙将杜景碩等争立既而丁部領平
 之遂有其地
呉昌岌
呉昌濬
[011-6a]
呉昌文並見/上
 丁氏世家
丁部領交州華閭洞人父公著為廷藝牙将五代末廷
 藝廵交州以公著權驩州刺史初呉權矯殺公羡而
 部領父子歸呉氏因遣公著還舊任卒部領繼襲及
 呉昌文卒其下作亂部領與子璉平之領交阯事號
 大勝王私署璉為節度使十年部領卒
璉立七年宋開寳四年辛未命大将潘美平領南璉懼
[011-6b]
 上表遣使入貢求内附太祖詔璉為節度使安南都
 䕶八年五月貢金帛犀角象牙香茶八月七日制封
 璉父部領為交阯郡王食實封一千户十二月命髙
 保諸為官告使太平興國二年丁璉進貢賀太宗即
 位五年璉卒弟璿立
璿尚㓜嗣稱節度行軍司馬權領軍府事太平興國五
 年庚辰四月命盧龍使交阯大校黎桓擅權刼遷璿
 於别第舉族禁錮之代總其衆太宗怒興師進討桓詐
[011-7a]
 璿上表十一月遣使貢金銀器皿犀象牙寳等物管
 内将校軍耆老等以璿行節度使事襲父兄位録其
 状呈上時已師興奏入不報冬十一月追兵敗交阯
 於白藤江明年宋兵不利班師七年桓又詐作璿遣
 貢以師致討之故也璿為桓所害丁氏三世/共十七年
黎桓愛州人有志畧得志丁璉委以兵權因簒丁氏自
 稱交州三使留後遣貢於宋表言丁璿與其母楊氏
 率吏民将校三帥推臣領府事并以璿表來上太宗
[011-7b]
 因而撫之諭以丁氏襲三世朕欲璿為統帥以爾副
 之若璿将材無取猶有童心則宜遣母子入朝必示
 優禮授爾以節旄凡兹二途爾宜審處其一命張宗
 權等往使諭㫖桓已専據其地不聽命後桓上言占
 城國象馬數萬來冦臣擊走之太平興國八年桓遣
 貢金銀犀象等物宋雍熈二年桓貢金龜鶴香爐象
 牙白抹絹萬疋賀乾明節賜其使衣各一襲銀帯鞍
 勒馬五匹桓貢金銀方物十月庚申制授桓金紫光
[011-8a]
 禄大夫檢校太保使持節都督諸軍事安南都䕶充
 静海軍節度交州管内觀察處置等使上柱國京兆
 郡開國侯食邑三千户仍賜號推誠功臣命李若拙
 等充官告使端拱元年四月制桓進封開國公加食
 邑一千户命魏庠等充官告使閏五月桓遣貢淳化
 元年制加桓進封命宋鎬等充官告使十月桓貢七
 寳裝椅子犀象等物四年三月制封桓交阯郡王命
 王世則等為官告使五年三月桓遣使貢後恃險阻
[011-8b]
 屢為冦害失藩臣禮至道元年春廣西轉運使張觀
 奏欽州如洪鎮掠居民刼廪食而去其夏桓所管蘓
 茂州兵五千冦邕州所管禄州廵檢楊文傑擊走之
 太宗志在撫寧荒服不欲問罪觀又言風聞桓為丁
 氏斥逐擁餘衆海島間未知所據故以冦鈔自給今
 桓已死觀仍上表稱賀詔太常丞陳士隆為採訪使
 按其實始知尚存而傳聞之誤二年詔劾觀觀尋病
 卒論斬衛昭美等於如洪鎮是夏命陳堯叟充廣西
[011-9a]
 轉運使因賜詔書仍遣李建中賫徃先是欽州如洪
 咄 如昔三鎮皆濵海交州潮陽民卜文勇等殺人
 合家亡命如昔鎮将黄令徳等匿之桓令潮陽鎮黄
 成雅進捕之令徳不遣於是摽掠而去堯叟至如昔
 鎮得藏匿之由乃盡擒獲凡男女老小百三十户口
 潮陽吏黄成雅得其人以状諭堯叟桓遂上章感恩
 且言已約勒溪洞不復搔動矣七月太宗復遣李若
 拙賫詔以玉帯賜桓初建中至交州桓禮甚薄因附
[011-9b]
 表起居且言刼如洪乃外境海賊爾即執蠻人不曉
 華言者二十七人送轉運使及桓表至故遣若拙往
 使始至桓出郡迎詞氣頗慢謂若拙曰昔刼如洪乃
 外境爾皇帝知否倘交州構叛則當先廣州及閩中
 諸郡豈止如洪鎮而已若拙從容答曰主上聞如洪
 被冦未能辨其虚實以足下拔自牙校授之節鉞禮
 合盡忠豈有他志始執送海賊其事甚明然大臣同
 議以為朝廷建郡以寧海表今海賊之亂交州力不
[011-10a]
 能獨制宜發精兵數萬㑹州軍同擊海賊俾絶後患
 帝慮交州不測朝㫖或致驚駭不若専委是故不復
 㑹兵桓愕然曰海賊犯邉守臣之罪也聖人寛大恩
 過父母未即誅責自今願禀恭朝化肅寧瘴海因北
 望稽首稱賀三年四月制加桓兼侍中進封南平王
 以真宗即位覃恩也九月桓貢金銀七寳椅犀角象
 牙細絹詔以方物發於萬歳之殿靈坐仍許其使人
 行奠之禮是歳占城冦邉桓擊退走乃上表賀畧云
[011-10b]
 夲道境接占城一二年間隣部騷動掠近鄉之稅户
 侵邉境之馴良累發兵戈御彼捍禦致稽朝貢深負
 憲章優詔答之仍賜帯甲馬真宗咸平元年九月桓
 獻馴象四年十二月制加桓功臣四年貢馴象犀七
 寳裝金瓶謝加恩也五年十一月制加桓保節功臣
 六年三月欽州言交州城場民及頭目八州使黄慶
 集等挈其屬四百五十餘口入居州之勇步江鳥土
 村詔遣使尉撫之令黄還本道黄慶集等懼罪不還
[011-11a]
 遂居欽州海崖景徳元年六月桓遣其子黎明提來
 貢二十七日對於崇政殿復召於便殿勞問之即授
 黎明提金紫光禄大夫檢校太保驩州刺史上柱國
 二年正月詔上元節日賜明提鉞令與占城大食使
 觀燈宴飲是月賜黎桓應大藏經從其請也三年三
 月桓薨
龍鉞桓仲子也嗣立為弟龍廷殺之
龍廷桓㓜子也殺龍鉞而自立其兄龍全忿之刼庫財
[011-11b]
 而遁䕶率扶蘭寨兵相争攻立未定初黎明提入貢
 以國亂不能還駐廣州知府髙驛罷給舘劵真宗别
 賜詔錢五十萬米一百五斛續給館劵六月知廣州凌
 䇿言凖詔以交阯兵亂令臣與沿邉安撫使卲曄同
 經度使宜以聞臣等至白州遇廣州部送州到交阯
 黄慶集等百姓千餘口具言黎桓既死諸子各集兵
 散設寨官屬離拆人民憂懼慶集等以不從驅率戮
 及親族今奔來告乞粮出兵平定交州慶集等願為
[011-12a]
 先鋒刻日攻取臣等㑹議若朝廷允其所請乞以廣
 南諸州屯兵益以荆勁卒五千水陸齊進立乞平定
 真宗四年黎桓既修貢亦嘗遣子入覲海陽寧謐不
 失忠順今聞桓死未加予恤遂伐其䘮豈王者所為
 乃詔䇿等依前詔安撫務令謐静其慶集等計口給
 廩食時服賜令補職冬著條例以聞當優與恩命乃
 令致書交州諭以朝廷威徳如自相魚肉乆無定位
 偏師問罪則黎氏無遺種矣龍䕶懼即奉龍廷主軍
[011-12b]
 事七月卲曄上言龍廷公牒至自稱静海軍節度觀
 察處置等使檢校太尉開明主請以八月遣弟入貢
 臣以龍廷未授真命不敢回報帝以窮荒異域不識
 大體卲曄諭令削去偽官方許入貢黎明提尚駐廣
 州卲曄以其國事及龍廷奏報諭令削去就願歸給
 劵賜錢遣之二十三日卲曄上邕州至交州水陸圖
 真宗以示近臣曰交州瘴癘若興兵攻取死傷必多
 且祖宗開疆廣大若此當慎守而已何必勞民動衆
[011-13a]
 貪無用之地如照臨之内有叛亂者則不得不除耳
 又言交州黄慶集等先避亂歸化種族稍多若復
 遣還恐遭屠戮望就賜恩秩乃授三班借職抑州監
 稅四年七月權安南静海軍節度觀察處置留後黎
 龍廷遣弟黎明昶與掌書記黄成雅貢龍廷表乞九
 經及佛經一藏從之八月十七日制授龍廷檢校太
 尉静海軍節度使安南都䕶交州郡王賜推誠功臣
 賜名至忠又贈故静海軍節度使南平王黎桓中書
[011-13b]
 令追封南越王布帛羊酒為之賻禮制初授交州惟
 加節鉞未賜王爵真宗以逺俗須朝廷恩命方可鎮
 服特命賜之十八日授黎明昶為持節州諸軍事副
 使黄成雅為朝散大夫殿中丞知安南使明昶以兄
 降制命求赴崇政殿告謝乃召升殿帝撫問之九月
 鑄交阯郡王印詔廣南轉運使就賜之大中祥符元
 年正月制加至忠翊戴功臣九月交州王言真腊商
 賈二人為交州所逐遁至州境欲配夲州真宗曰
[011-14a]
 逺方之人窮而來歸詔給時服緡錢遣使伴送歸國
 十二月制授至忠依前檢校太尉同平章事安南都
 䕶交阯郡王充静海軍節度觀察處置等使二年十
 二月至忠貢金銀器馴犀方物真宗以犀逺至違性
 将還之慮逆至忠意令候使人回縱之海濵至忠表
 求甲胄金具装從之又移牒轉運使求於邕州互市
 真宗以濵海之民數被交阯侵冦仍前止許亷州及
 如洪互市盖為邉隅控阨之地今或直趨内地事頗
[011-14b]
 不便詔夲州以制誥諭之三年三月至忠薨一子方
 十歳遂為李公藴所簒時至忠所使猶在京師真宗
 以其状諭之如欲服亦聽使人掩之而已黎氏三世/共三十年
 安南志畧卷十一
[012-1a]
欽定四庫全書
 安南志畧卷十二
       元 黎崱 撰
 李氏世家
李公藴交州人或謂閩/人非也有韜畧黎至忠用為大将親信
 之大中祥符三年庚戌至忠薨子㓜弟明昶争立公
 藴逐而殺之自領交州事稱安南静海軍權留後廣
 西轉運使何亮言公藴移文言見率方物貢等請降
[012-1b]
 制宋真宗曰至忠不義而得公藴尤而效之益可惡
 也即詔亮安撫邉民察軍機以聞十月制授權静海
 軍留䕶李公藴特進檢校太傅安南都䕶節度觀察
 處置等使交阯郡王食邑三千户實封一千户兼御
 史大夫上柱國特賜推誠順化功臣仍賜襲衣金器
 幣十二月公藴遣使賀祀汾隂后土又表乞大藏經
 及御札八體書法從之仍賜大藏經太宗御書一百
 軸降詔書奨諭四年正月授安南進奉使梁任文等
[012-2a]
 以爵詔從汾隂成禮而還五月以汾隂恩制加公藴
 同中書門下平章事五年四月公藴遣李仁美貢金
 銀紗羅犀角象牙等物對於崇政殿仁美乞赴諸寺
 觀燒香瞻禮及觀天竺國所進獅子仍遣使臣館伴
 五月授仁美爵十一月制加公藴開府儀同三司翊
 載功臣賜器幣鞍勒馬七年二月已奉祀制封又加
 保節守正臣七月十日詔書交阯占城大食閣㜑三
 佛齊等諸國遣使進奉所在差使臣接伴越闕郵
[012-2b]
 供給務令豐備時交阯入貢沿路舎供給鹵莽四
 年七月十日公藴上言鶴柘蠻三萬衆於夲州界至
 寨圖夲道臣發人騎與戰於茅林賊衆大敗擒其主
 軍楊兵㑹及蠻獠人馬遣使詣闕貢馬六十疋獻㨗
 召見崇徳殿賜其使人冠帯器幣有差八月公藴貢
 方物仍求賜介胄及大藏經從之十二月廣西轉運
 使髙惠連上言交州冦欽州如洪寨鈔人畜甚衆詔
 惠連移牒交州遣追索之先是獠户張㜑者避罪來
[012-3a]
 奔知欽州穆重頴召之中路復拒焉都巡檢臧嗣遂令
 如洪寨犒以牛酒交州憤其事因捕獠故來冦鈔遂
 詔諸州自今不得誘召蠻獠及行宴犒以致生事天
 禧元年二月以上金號畢封公藴為南平王加食邑
 一千户二年五月賜公藴道藏經從其請也三年遣
 弟鶴來貢十二月加公藴檢校太尉乾興元年制加
 公藴太師崇仁功臣因以仁宗即位遂及之公藴遣
 李寛泰來賀厚賜遣還天聖二年十二月加公藴食
[012-3b]
 邑功臣闕/
 三司言作坊物料庫估交州人使進納香藥價錢二
 千八百六十貫詔回賜五千貫示懐逺也五月廣南
 西路轉運言公藴擅令子弟與女壻申承貴等領衆
 人夲道摽掠邉民累行根尋並不放還刼去人口慮
 乆後轉為邉患今欲量添差夲路教閱兵士與部巡
 檢部領㑹合請溪峒壮丁以取索刼去人口為名接
 便檢去惡黨直下夲路更刼勘㑹承貴等若委實拒
[012-4a]
 抗占留刼去人口不還即與邕州同其體量如須合
 剪除取刼去人口仰預先宻切探候彼不作支吾即
 依所奏施行六年三月三日公藴薨子徳政遣使來
 告哀自領留後事
李徳政舊名開天既襲父位其時廣西轉運使奏開天
 弟開國潜畜兵甲勢必争立乞於邕欽廣惠稍益兵
 戍以備非常詔夲司暫勾桂宜等州巡檢張斌領所
 部兵士就近防之候伊寧静即依舊天聖七年四月
[012-4b]
 安南静海軍留後事李徳政言父既沒合管叅佐将
 士耆壽諸臣權領州鎮遣使入貢詔廣西轉運使章頻
 充弔祭使贈公藴侍中追封南越王授徳政官如公藴
 初景祐三年交阯冦思陵等州掠馬牛焚廬舎而去
 詔遣問令捕首領正其罪寳元元年冬十二月封徳
 政為南平王皇祐元年秋九月嶺南蠻儂智髙冦邉
 交阯請出兵取討初余靖以為便宜許請於朝及狄
 青為大将遂奏曰假兵於外以除内冦非我利也以
[012-5a]
 智髙横殘而力不能制乃假外境兵其或因而起亂
 何以禦之願罷交阯 兵五年正月詔止交阯援兵
 從狄青之請也至和二年徳政薨子日尊立徳政在/位三十
 年薨謚/大王
日尊立仁宗就降封静海軍節度交阯郡王嘉祐三年
 貢異獸白麟英宗即位加同平章事神宗進封南平
 郡王加開府儀同三司熈寧四年曰尊薨子乾徳遣
 使告哀
[012-5b]
乾徳立宋加封用為交阯郡王熈寧八年冬十一月交
 阯冦邉䧟欽亷等州命趙卨及内侍李憲討之
 先是知桂州沈起劉彛相繼遣官入海峒集土兵為
 里保甲繼命於海濵集舟師預教水戰禁止州縣與
 交人貿易交人疑之遂舉衆分道入冦衆號八萬圍
 邕州十月陷欽州王自陷亷州所破城邑必為露布
 揭之擢路言所部叛入中國者官吏庇匿訴於桂管
 不報故我帥兵追捕叛者又言桂管㸃閱溪峒丁言
[012-6a]
 欲見代又言中國作青苗助役之法窮困生民我
 今出兵欲相急救安石怒發趙卨為安南招討使
 總九將進討李憲燕逵為副仍自草制諭之制詞
 有云天示助順既兆布新之祥人知悔亡咸懷敵
 愾之氣安石最不信洪範災異之説彗星乃推交
 阯云正月陷邕州廣西都監張守節率兵救邕州
 敗於崑崙闗死之州被圍四十日知州蘇緘日夜
 行勞士卒緘以神臂弓躬殺交人不可勝計交人
[012-6b]
 欲引去㑹有教賊囊土附城而登者遂陷緘曰吾
 義不死賊手乃還廨命其家三十六人皆先死藏
 屍於坎縱火自焚賊至求緘不得殺吏卒民丁五
 萬餘人並欽亷死者十萬人並毁其城初州受圍
 久儲糧既竭井泉皆涸飢渴飲水多病死相枕而
 民無叛志尋贈緘奉國軍節度諡忠勇賜京城甲
 第一區上田十頃官其親族七人以其子元為閤
 門祗候特召服募舟師副將賜對便殿上撫慰甚
[012-7a]
 至且言邕州若非卿父守禦如亷欽二州賊至必
 破乘勝奔走則象郡桂林皆不得保矣昔張巡許
 逺以睢陽蔽捍江淮較之卿父誠不逺矣初安石
 秉政欲立邊功於是有獻言者謂交阯已為占城
 所敗衆不滿萬亦可計日取安石乃以沈起知桂
 州起於南方妄擅招納以罪罷之安石又用劉彛
 代之彛至復生事於是交人舉冦乃竄起郢州彛
 隨州九月二日以郭逵為安南招討使趙卨副之
[012-7b]
 冬十一月交阯納欵元豐元年秋九月交阯入貢
 哲宗即位加平章事元祐中進南平王乾德在神宗
 朝犯邊復歴哲徽兩朝方不犯順徽宗宣和九年加
 封司空靖康初乾德尚無恙高宗紹興元年乾德薨
 居位五十九/年諡仁王
陽煥仁王子也立紹興二年春三月封交阯郡王七年陽
 煥薨居位七年/諡神王
天祚神王子也立紹興八年春三月封交阯郡王二十
[012-8a]
 五年秋七月加封南平王賜衣二襲六事御化花金
 帯銀匣塗金銀金器二百兩衣著二百疋鞍轡一副
 馬二匹天祚遣貢故有是命二十六年天祚遣子來
 貢秋八月加封檢校太師三十年冬十二月獻馴象
 髙宗謂大臣曰朕不欲以異獸勞逺人可令帥臣詳
 諭今後不必以入貢孝宗隆興二年秋八月交阯入
 貢賜安南國名自此/始加封南平王三年是歳天祚薨
 在位三十九/年諡英王
[012-8b]
龍 立 音/幹英王子也淳熈六年冬十月封安南國王
 光宗紹熈五年秋八月乙夘加封恩忠功臣是冬十
 二月甲子復加濟美功臣後李氏威聲不振冦盗蜂
 起合圍羅城龍 走歸化江倚何髙家外戚陳昆弟
 集鄉兵平其亂迎王還宫宋寧宗嘉定五年夏五月
 癸酉龍 薨宋遣使弔居位三十年諡髙/王子昊旵嗣立
昊旵五成/切時國威州賊沅年號金天大王與烘路人段
 摩雷叛陳與弟建國擊之既克乃說摩雷和親併力
[012-9a]
 攻年反為所敗年死亂平以功為子求尚其王女昭
 聖從之昊旵無後立昭聖為嗣退居真教寺學佛薨
昭聖立一年庚寅歳以國政授子天陳凡李氏宗族與
 齊氏姓李者令更為阮以絶民望李氏傳至三世宋/王稱作東都事畧
 交阯附録云黎桓刼丁氏三世而國亡公藴篡黎氏/數世而未殞豈非幸歟今李氏八世共二百二十餘
 年無子國歸其壻迨今/祠祀不絶又其幸哉
 [012-9b]
 安南志畧卷十二
[013-1a]
欽定四庫全書
 安南志畧卷十三
       元 黎崱 撰
 陳氏世家
二世陳闕/ 交阯人李氏外戚也李亂末陳與弟建國
 擊賊有功以為太尉建國為大将軍子尚李惠王女
 昭聖因有國卒追諡太祖/二名諱也
闕/太祖仲子也寛仁聰慧文武兼備以李壻襲國昭聖后
[013-1b]
 無子復娶其妹生三子長仲季宋紹定初遣貢理宗
 封為安南國王加特進檢校太尉兼御史大夫上柱
 國賜效忠順化保節守義懐徳歸仁慕治奉公正恭
 履信功臣静海軍節度觀察處置等使食邑一萬一
 千户實封四千二百户寳祐六年上世襲表景定二
 年又遣貢仍下詔奨諭遣使賜金并法錦
大元丁巳歳十二月太師烏蘭哈達帥師自雲南經安
 南邉邑國人拒之官軍擊破俱降戊午歳改名遣陪
[013-2a]
 臣上表納欵奉貢職是歳遜位於子陳道立書諭入
 見明年遣陪臣入闕請罪待終父䘮而朝三十年上
 命兵部尚書梁曽等諭入見以疾辭遣其相陶子竒
 來貢朝廷留子竒於江陵立南行省以平章劉二巴
 圖等總兵屯静江明年秋進討三十一年春正月世
 祖崩夏四月成宗皇帝即位詔罷兵命禮部侍郎李
 衎等賫詔赦罪放陪臣陶子竒還國元貞二年遣貢
 上表求封王爵不允乞大藏經賜之大徳五年命尚
[013-2b]
 書瑪哈穆特等引其來使鄧汝林等還國諭安南依前
 三年一貢臨期自來朝廷不復遣使明年春遣黎克
 復來貢至大元年復遣貢朝廷尚書宴闕/ 等頒武
 宗皇帝即位詔使至李已先薨居位十五年/壽五十三
五世張道立遣使貢賀至大四年又遣貢是冬朝廷又
 遣禮部尚書馬闕/ 等宣仁宗皇帝即位詔使至先
 率兵攻占城國擒其王皇慶壬子六月兵還迎拜詔
 書遣使貢賀上表謝罪延祐元年朝廷回賜禮物延
[013-3a]
 祐六年薨謚英/王
六世襲國延祐七年遣貢至治元年英宗皇帝即位遣
 使貢賀㤗定元年遣吏部尚書瑪哈穆特郎中楊宗瑞
 賫詔徃諭遣使來貢至順元年遣使貢明年朝廷遣
 吏部尚書森濟烏克等宣文宗皇帝即位詔明年遣使
 貢賀至元元年朝廷遣吏部尚書特珠等宣今上皇
 帝即位詔時已委國於子退而學聖朝中統六年制
 封陳為安南國王降虎符國印至元八年遣貢朝廷
[013-3b]
 遣使賫詔諭安南三歳一貢回賜禮物並諭入覲以
 疾辭至元十四年薨居位十八年壽/六十謚太王
三世先諱世太王仲子也魁竒雅量戊午歳父老代立
 遣貢於宋寳祐間理宗封為安南國王初父子臣附
 天朝父薨世子不請命而自立至元十五年帝遣禮
 部尚書柴椿諭入見世子以疾辭委國於子闕/ 十
 七年命柴椿再詔世子懼遣從叔陳遺愛代覲帝以
 不庭立遺愛為安南國王十九年授柴椿行安南宣
[013-4a]
 慰使都元帥以兵千人衛送遺愛就國下諭安南宗
 國族人官吏世子不聽廢遺愛為庶人十九年復遣
 諭入見且假道進兵占城令助軍輸糧世子辭乆疾
 不能入見國小無軍耴二十一年冬十二月鎮南王
 大軍壓境世子舉國迎敵戰敗遂棄城遁近親陳益
 稷陳鍵陳秀峻陳文弄等降明年四月國人乘勢攻
 復羅城五月鎮南王以水潦班師二十一年上表謝
 罪朝廷留其使帝命鎮南王統師再征十二月大兵
[013-4b]
 至世子戰敗逃匿海島伺便掩擊明年三月鎮南王
 以暑濕班師世子遣子倍代謝罪貢方物二十七年
 遣貢帝命提刑按察司劉廷直等賫詔諭意明年世
 子薨居位二十一年壽/五十一諡聖王
至元十五年以父老立後表乞詔襲帝不允二十八年
 遣禮部尚書追號大虗子凢表章進貢必用名至元
 五年又遣貢
  内附侯王
[013-5a]
陳益稷太王第五子也聰俊好學其國封詔國王為大
 将軍掌沱江令路至元甲申冬鎮南王大兵入境其
 兄世子舉國拒敵敗走明年益稷挈家内附五月隨
 師歸北秋入覲至元丙戌春二月帝憫其忠孝特賜
 益稷為安南王光禄大夫給符印賜錢五萬緡長子
 伯懿授嘉議大夫遥鎮沱江路安撫使賜衣物弓矢
 鞍轡馬疋丁亥歳支給月俸冬隨師還國明年正月
 大兵破其國都世子逺遁官軍欲戰不得三月鎮南
[013-5b]
 王以暑濕班師安南國王隨師還鄂秋入見給衣褥
 賜錢萬緡至壬辰加授湖等處行中書省平章政事
 癸巳始遣使進表賀天壽節甲午春帥師南討㑹寢
 兵還居鄂夏四月成宗皇帝入見賜五萬緡大徳辛
 丑又入見賜錢五萬緡賜其屬官五千緡乙巳春正
 月遣使赴都進呈白兎帝召其使至玉徳殿廷慰回
 賜内幣大紫金段二疋丙午歳賜田二百頃屬官安
 撫勅王議等田二百頃丁未秋遣頼益巋黎崱進表
[013-6a]
 賀武宗皇帝即位皇太子正位東宫冬入見至大戊
 申加銀青榮禄大夫賜銀一百五十兩辛亥春三月
 仁宗皇帝即位秋進表賀皇慶壬子入見加金紫光
 禄大夫賜錢五萬緡金第一金段四延祐戊子入見
 加儀同三司延祐庚申春三月英宗皇帝即位遣使
 進表賀回賜禮物天厯戊辰文宗皇帝即位進表賀
 錫賚有加明年四月薨壽七十六葬於漢陽賀家山
 湖廣行省奏聞帝憫其忠追謚忠懿王賜錢五千緡
[013-6b]
 賻其葬王喜佛老工於詩有拱極樂吟集行於世元
 統甲戌子沱江宣撫使陳端午入見今上皇帝命襲
 父爵為安南王寵襲而還陳秀峻安南國王姪武道
 侯子其國封文紹侯更文義侯秀而文至元甲申冬
 大兵至明年春秀峻勸其父母卒歸順四月入見於
 出國道亡者八悼章三世八䘮千古痛一身萬里百
 年孤九月至京師帝嘉之詔封秀峻為輔大夫公資
 善大夫給虎符賜錢五千緡子徳新遥授安南府路
[013-7a]
 宣撫使嘉議大夫表弟頼益巋遥授南柵江路安撫
 使嘉議大夫至元乙亥各賜弓矢錢物鞍馬隨師南
 討明年還居漢陽鎮南王初納其妹陳氏為次妃生
 宗子二至元乙丑夏五月卒於粹山吟稿
陳文弄國叔統國王太師陳度之孫仁誠侯悦子也夲
 國封彰懐上侯謙恭温粹用為大将守三帯江至元
 甲申冬鎮南王大兵至明年文弄挈家内附天朝授
 嘉議大夫遥授歸化江路宣撫使賜錢帛弓矢鞍馬
[013-7b]
 隨師征進効力有功至元辛丑入覲欽授宣命降虎
 符大徳辛丑再覲欽授宣命陞中大夫遥授廣西道
 宣慰使賜錢二萬五千緡金段二大徳丙午罷支其
 屬月糧賜田一百頃以自養皇慶壬子入見轉正奉
 大夫職如故明年二月卒葬於漢陽馬家湖子孫時
 祀不絶陳鍵太國王孫清國王子也夲國封彰憲上
 侯貎頎哲讀兵書善騎射代父領静海軍節度娶太
 師昭明王女瓊徽生墨侯至元甲申因與世子子佐
[013-8a]
 天王有隙托荘老學隠居仁睦鄉是冬鎮南王大軍
 入境世子戰敗右丞索多復自占城進其后世子倉
 皇無䇿乃起鍵率兵拒索多力弱無援時世子存亡
 未可知鍵謂崱等曰世子被召不朝以致討危在旦
 夕執迷不悟其忍國覆家亡乎明年正月率崱等數
 萬衆獻兵器降鎮南王嘉賔襲衣鞍轡夏四月遣莾
 賚薩巴伴彰憲等入見驛馬至支凌國人晝夜圍攻
 偕伴官彰憲等破圍突出前又為被追撃輜重掠盡
[013-8b]
 彰憲謙恭雅量待下以恩人民莫不哀慕之不幸中
 道殞越不能以其事達朝廷生封死贈之典不及初
 出國時尚有母國始黎氏及親從在行間為國人殺
 獲豈勝痛哉惟其母乆以世子親兄僅免
 安南志畧卷十三
[014-1a]
欽定四庫全書
 安南志畧卷十四
       元 黎崱 撰
 學校
趙佗王南越稍以詩禮化其民西漢末錫光治交阯任
延治九真建立學校遵仁以義漢唐時嘗貢進士明經
者李琴張重姜公輔是也至宋安南立國李氏設科舉
法三歳一選狀元榜眼探花即為典故給章服騶從以
[014-1b]
榮其歸
 官判
丁氏以來始受宋封王爵其國則竊稱號名倣趙佗故
事自封其國有王侯設官有正有接者品從也
  王    嗣王
  上侯   侯
  按侯   内明字近侍官/加内字
  明字   接明字
[014-2a]
  内大僚班  大僚班
  大僚   親王班國親/爵名
  内寄班   寄班
  内諸衛   諸衛以上文/武相參
  文内員外郎  員外郎
  武内郎将  郎将
  文内令書家  令書家
  武内上班  上班
[014-2b]
  武内上制  上制
  武内供奉  供奉
  武内侍禁  侍禁
  文校書郎權冕恭侯書舎舎一/作家
  武内殿直  殿直
  文恭侯舎人  書舎
  文舎人   師翁
  武借職   借職官
[014-3a]
  文都曹   兵曹
   僣宰執
  太師   太尉平章事
  太傅   太保
  輔國   少師
  少保   少傅
  左右僕   參知政事
   武帥
[014-3b]
  都元帥   節度使
  大将軍   副元帥
  副節度   副将軍以上族/宗為之
  内殿前指揮校 招討使
  偏将   禆将
   文職
  御史臺官  翰林院官
  檢法官   安撫使
[014-4a]
  尚書   東上閣門使
  安撫副使  三司院官一宣清二肅憲所/三刑政乃問訟
  安撫司官人
   近侍官
  入内判首侯管近/侍官 上品侯
  上品明字  上品大僚官班
  上品奉御  中品奉御
  下品奉御  侍衛人化頭
[014-4b]
  侍衛人勇首  侍衛人
  分權官   太師太尉衙都官乃其輔/也明字
  為/之    王侯衙行遣决衙/内侍
  王侯衙管甲行遣也又一文/一武各有所管
   方鎮
  上路寨主侯明字/為之 副寨主俗呼行遣又呼尚/書明字大僚為之
  知州   觀察
  察海   押獄官
[014-5a]
  鎮遏
   世襲鄉邑官
  管甲上中下三等大僚/諸衛郎将為之
  大撮   小撮
  主都   泮官學官用下第舉子/主之教養生員
   僧官
  國師   僧統
  僧録   僧正
[014-5b]
  大賢官
   道官
  道録   威儀
  都官
 章服黻黼粉米華蟲組綬垂佩/方心曲領冕旒稍中州
國王之冠曰平天冠卷雲冠芙蓉冠服袞衣全龍帯領
掛白羅蹙錦嵌金珠方心曲領手執圭凢節禮受臣拜
賀王冠三級侯冠二級明字冠一級名拱宸冠上綴金
[014-6a]
蜂蝶大小踈宻有差親王著銷金紫服侯明字著鳳魚
誘服大僚班而下衮冕各有級等文班加/金魚員外郎郎将
戴金銀問道冕令書舎至校書郎上制侍禁皆戴銀冕
冕大禮則用之常禮止幞頭紫服如恭侯書舎翁
帯或犀或金各依品等象牙笏同職官借職等幞頭紫
服角帯無笏义手拜國主平居戴唐巾常服貴白國人
著白者為僣制惟婦女不禁其装飾王侯及庶民常著
團領元裳白羅紈絝鞋尚革王侯私謁國主不巾示其
[014-6b]
親貴庶民並不得侍近内官上品戴揚棠冠綴金蜂蝶
踈宻不同著服中品冠服製色稍减下品素揚棠冠紫
服皆叉手拜無笏上品常戴之巾以紫絨間碧為六鬚
綴巾後横帯示其貴也中品紫鬚下品皂鬚環以紫磨
金玳瑁為之異矣
 刑政
法謀反者戮親族殺人者償命捕奸者得自専殺近代
始令奸夫以錢三百貫贖死罪滛婦斷歸其夫為婢許
[014-7a]
自典賣殺有官者騐髙卑償錢贖罪仍杖皆八十重者
杖六十殺與奸同例詈有官者量輕重令犯人出錢拜
牛酒為謝杖如之前同鬬傷罪先毆者偽造非法者
以罪名黥其面杖而逺徙强盗者斬竊盗者絞犯皆杖
八十黥犯盗二字元盗之物一償九分不能償者沒其
妻孥再犯者刖其手足三犯殺之誣告者反罪公田則
以歳入民歳例納身役錢及賀正月七月節料魚米参

[014-7b]
 農商不徴税糧地狹人衆前世建/此法以寛民賦
官吏亷明能决訟者考功遷官
度量權衡與中國同惟金銀段疋絲枲藥物諸貨闕/計
而已交易用唐宋時錢七十文為一伯七伯文為一貫
逋負者得自禁錮盡歸夲息始釋窮民不能自給者許
典贖於人
 兵制
軍無定籍選民丁壮者為之五人為伍十五為都又推
[014-8a]
健役者二掌習武藝調則出暇則歸農
   親軍
  聖翊都   神翊都
  龍翊都   虎翊都並文/其項
  奉衛官職都職主捕録同罪/以上皆有左右
   㳺軍
  鐵林都   鐵艦都
  雄虎都   武安都
[014-8b]
   王侯家□
  全侯都   躍童都
  山獠都餘不/載
 歴世遣使
 趙氏遣使
漢髙帝時南越趙佗使其内史潘中尉髙御史平軰上
 書謝罪皆不返佗乃僣號子孫仍之
 元鼎中南越為内地署官府任歴朝弗變五代亂變/交阯丁部
[014-9a]
 領即據/其地
 丁氏遣使
宋初丁部領遣貢太祖封部領為交阯郡王宋開寳年
 丁璉襲父位遣鄭琇王紹祚江巨瑝貢金帛犀象
 黎氏遣使
宋太平興國五年黎桓簒丁氏遣趙子愛張紹憑貢方
 物太宗封桓為交阯郡王
宋景徳元年黎桓遣子黎明提入貢召至便殿勞問之
[014-9b]
 授明提爵三年三月桓卒子龍庭立遣弟黎明㫤與
 掌書記黄成雅來貢召升殿撫問乆之封龍庭以王
 爵賜名至忠授明㫤等職名
 李氏遣使
宋大中祥符三年李公藴簒黎氏真宗封為交阯郡王
 公藴遣陪臣梁文任黎再嚴來貢授任文等爵命五
 年遣李仁美陶慶文陶碩呉懐嗣來貢俱授以官天
 禧三年公藴遣弟李鶴入貢乾興元年又遣李寛泰
[014-10a]
 阮守强來貢賀仁宗即位天聖二年優詔回賜公藴
 錢物示懐逺也
 陳氏遣使
大元丁巳冬大師烏蘭哈達兵至南安陳太王遣使陪
 臣院李士表貢方物中統二年己酉陳太王遣大夫
 阮深阮演來貢四年癸亥遣殿前范巨地陳喬來貢
 象優詔令安南三歳貢
至元三年丙寅遣大夫楊安養武桓貢
[014-10b]
至元戊辰歳遣大夫范崖周覧貢
至元庚午遣大夫黎佗丁拱垣貢
至元辛未遣大夫馮荘阮元貢
至元壬申遣大夫童子野杜木貢
至元乙亥遣大夫黎克復黎文梓貢㑹大兵平宋明年
 克復等由湖廣還國
至元十四年丁丑陳太王薨子立遣大夫周仲彦呉徳
 劭來貢明年世祖皇帝命禮部尚書柴椿召世子入
[014-11a]
 見以疾不行遣其大夫鄭廷瓉杜國計入貢留廷瓉
 於京師
至元庚辰再命柴尚書引杜國計還諭㫖世子懼遣其
 從叔陳遺愛代入覲黎仲佗副之十九年壬午世子
 遣大夫黎努鄧右㸃來貢
至元癸未遣大夫阮道學來貢
至元壬午間右丞索多征占城甲申冬朝廷遣使諭世
 子假道進兵俾 兵輸糧世子懼遣大夫陳謙甫陳
[014-11b]
 均赴荆湖占城行省求緩師不允復遣段晏黎貴入
 貢大兵既發留晏等於京師繼遣阮文翰乞止師是
 冬鎮南王大兵臨境以文翰導前破内傍開喜釋文
 翰還諭其主早附弗聽乆乃誘宗子文義侯陳秀峻
 挈家歸順明年朝廷授文翰中順大夫遥授歸化江
 路宣撫使至元乙酉正月官兵下羅城世子遣宗人
 忠憲侯陳湯大夫阮鋭副之來請和即留軍中五月
 鎮南王以暑潦班師将鋭北歸鋭逃伏草澤卒伍獲
[014-12a]
 斬之
至元丙戌遣大夫阮義全阮徳榮貢朝廷以世子不朝
 留義全於京師
至元丁亥遣大夫阮文彦白舎來貢㑹王師再舉留文
 彦等數年放還國
至元戊子春鎮南王班師世子遣近侍官朱修改可容
 貢方物謝罪
至元己丑遣大夫譚衆來貢明年世子歿
[014-12b]
至元辛夘世子遣大夫嚴仲維陳子長貢
至元壬辰世子遣令公阮代之中散何維嚴來貢
至元癸巳遣其相陶子竒大夫梁文藻來貢朝廷以被
 召不朝留子竒於江陵立南行省討之明年成宗皇
 帝即位赦世子罪釋子竒還國
元貞元年乙未遣大夫阮孟憲陳克用貢
大徳元年丁酉遣大夫阮文籍范葛貢
大徳戊辰遣大夫鄧不文武不軌貢
[014-13a]
大徳庚子遣大夫鄧汝霖阮必來貢
大徳壬寅遣其相黎克復大夫陶永貢
大徳甲辰遣大夫阮若拙蘓欣貢
大徳丙午遣大夫費木鐸黎元宗貢
至大元年戊申遣大夫阮克遵范敬資貢賀成宗即位
 俊薨子立
至大乙酉世子遣大夫童應詔謝大董來貢
至大乙亥遣大夫黎仁傑武子班貢
[014-13b]
皇慶二年遣大夫阮文琰黎時髦貢賀仁宗皇帝即位
延祐元年甲寅遣大夫鄧國用呉元老貢
延祐丁巳遣大夫尹世村丁觀貢
延祐庚申薨世子遣陪臣鄧恭□杜士遜來貢
泰定二年乙酉遣大夫黎老吾阮維翰貢
至治元年辛酉陳遣大夫莫節夫頼惟舊貢
天厯元年戊辰遣大夫阮處樂譚吾少貢
至順元年庚午遣大夫段子來黎克遜貢
[014-14a]
至順壬申遣大夫鄧世延貢賀文宗皇帝即位
元統三年甲戌改至元元年遣大夫童和卿阮固夫貢
 賀今上皇帝即位
至元丁丑遣大夫潘公直阮必炤貢
至元己邜遣大夫陳國寳貢
 
 
 
[014-14b]
 安南志畧卷十四
[015-1a]
欽定四庫全書
 安南志畧卷十五
       元 黎崱 撰
 人物
 受中國爵命者
吕嘉越人也為趙佗相輔政三世嘉年已老男尚王女
 女嫁王子兄弟居國中甚重越人多信之得衆心愈於
王上書求内屬比内諸侯三歳一朝除邉闗天子許
[015-1b]
 之賜嘉銀印及内史中尉太傅印餘得自置除其黥
 劓刑用漢法使者皆留鎮撫之王太后欲入朝嘉諫
 止王弗聽遂有叛心數稱疾不見漢使者皆注意嘉
 勢未能誅王太后亦恐嘉先事發置酒介漢使者
 介因/也權謀誅嘉乃㑹宴宫中坐間酒行太后謂嘉曰
 南越内屬是國之利而相君苦不便者何也以激怒
 使者嘉覺而避太后怒欲鏦嘉以矛王止太后嘉遂
 出介其弟兵就舎稱疾隂與大臣作亂王素無意殺
[015-2a]
 嘉以是數月不發太后獨欲誅嘉力又不能天子聞
 嘉不聽王王太后孤弱不能制使者怯弱無决又以
 王已附漢獨嘉為亂不足以舉兵故遣終軍安國少
 季往諭使者嘉遂反下令曰王年少太后中國人也
 又與使亂専欲内屬盡持先王寳器入獻天子以自
 媚取悅一時之利無顧趙氏社稷乃與其弟將卒攻
 殺王太后及漢使者而立越妃之子建徳是時韓千
 秋兵未至番禺四十里嘉擊千秋遂滅之使人函封
[015-2b]
 漢使節置塞上大度/嶺也發兵守要害處帝聞之命伏波
 将軍路博徳統師進討攻敗越人嘉等亡入海遣其
 故校尉司馬蘓追獲建徳封為海常侯越郎都稽
 得嘉封為臨蔡侯越郎南越郎官也/都稽表曰孫都
李琴交州人漢獻帝初平中宿衛在臺遂鄉人卜龍等
 以夲郡所舉孝亷數寡正旦詣殿下稱曰皇恩不平
 上問状琴曰南越偏不為皇天所覆厚地所載乃以
 茂材一人為瀘江六合令琴終司校尉
[015-3a]
張重日南人舉計入洛正旦大㑹晉明帝曰日南北視
 日耶重曰今郡有雲中者不必有其實日亦在東井
 耳至於風氣暄暖日影仰於民之上重為金城太守
文慧度子也宋文帝命為鎮逺将軍交州刺史以
 寛和得衆襲爵龍編侯元嘉四年以廷尉王徽代之
 文有疾被徴肩輿就路或勸待疾愈行文曰吾
 仗節三世常欲投軀帝庭况被徴乎行至廣州卒
杜英䇿溪峒豪也唐徳宗時為安南副都䕶
[015-3b]
  仕中國者
杜瑗字道言朱鳶人或云夲屬京兆祖元/守合浦因居交阯東晉末為日
 南九真太守斬前守李遜州境獲寧帝拜龍驤将軍
 交州刺史盧循據廣州遣使通好瑗斬其使
杜慧度瑗第五子也晉安帝義熈七年除交州刺史詔
 書未到其年春盧循破合浦徑趨龍編慧度拒循於石
 碕循衆敗走時李遜子李弈等奔竄石碕盤結俚獠循
 知弈與杜氏有隙遣使招之弈等受循節度六月庚
[015-4a]
 子循晨造南津令三軍入城慧度悉出宗族私財賞
 軍士自登髙艦擲雉尾焚其艦以步兵夾岸射之遂
 潰循赴水死斬循父嘏并二子首建業封慧度龍
 編侯進號輔國将軍宋武帝永初二年拜交州刺史
 慧度布衣蔬食儉約素質禁淫祠修學校歳饑以私
 賑給為政纎宻吏民畏愛之卒贈左将軍
杜慧期慧度弟也為交州太守
黎囬愛州人為洛陽尉
[015-4b]
姜神翊愛州人為舒州刺史
姜公輔神翊孫挺子也唐徳宗朝第進士補校書郎以
 制䇿異等授右拾遺翰林學士歳滿當遷以母頼禄
 養求兼京兆户曹參軍公輔髙材每見敷奏詳亮徳
 宗器之朱泚還京師公輔諫曰陛下不能坦懐待之
 不如誅之養虎無自遺害帝不從俄而涇師亂帝自
 苑門出公輔叩馬諫曰泚嘗帥涇原得士心向以朱滔
 叛奪其兵權居嘗怫欝請馳捕以從無令羣兇得之
[015-5a]
 帝倉卒不及聽既行欲駐鳳翔倚張鎰公輔曰鎰雖
 信臣然文吏也所領皆朱泚部曲漁陽突騎泚若立
 涇原為變非萬全䇿也帝遂之奉天有言泚變者請
 為備守盧杞曰泚忠正篤實奈何言其叛傷大臣心
 臣以百口保之帝知羣臣勸泚奉迎乗輿者乃詔諸
 道兵距城一舎而止公輔曰王者不嚴羽衛無以重
 威靈今禁旅單寡而士馬處外為陛下危之帝曰善
 悉内之泚兵果至如所言乃擢公輔諫議大夫同中
[015-5b]
 書門下平章事帝徙梁長女唐安公主道薨上欲造
 塔厚塟之公輔表諫以為山南非乆居之地且宜儉
 以濟軍中之急上謂陸贄曰公輔正欲指朕過失自
 求名耳贄曰公輔官諫議職宰相獻替是其夲務立
 輔臣朝夕納諫違而弼之乃其所也帝曰不然以公
 輔才不足以相而自求說朕既許之内知且罷故賣
 直售名遂遷太子左庶子以母䘮解復為右庶子乆
 不遷陸贄相公輔數求官贄宻謂曰丞相竇參嘗為
[015-6a]
 公擬官屢矣上不悅公輔懼請為道士帝問故公輔
 不敢泄贄語以參言為對帝怒貶泉州别駕遣使責
 參順宗立拜吉州刺史未就官卒姜公復公輔弟也
 終比部郎中
  名人
廖有方交州人栁子厚送詩人廖有方序交州多産金
 銀珠璣玳瑁象犀其産皆竒怪至草木亦殊異吾嘗
 怪陽徳之炳燿獨發於紛葩瓌麗而罕鍾乎人今廖
[015-6b]
 生剛健重厚孝悌信讓質内而文乎外其餘詩有大
 雅之道夫固鍾於陽徳者耶是世之所罕也今之世
 多恒人其餘紛葩瓌麗則已知貴之矣其亦有貴生
 者耶果能如是則吾不謂之恒人實亦世之所罕也
安忠王李氏宗室也好學寛仁著聞士名末下詼諧滑
 稽每牴牾之不以為介安忠舟行夜泊橋下聞歌者
 曰西風冷冷闕/衣著無常耿耿時光迅速老催人百
 事無成誰復省乃豁然頓悟棄家修學成道
[015-7a]
威明王李宗子也隨李聖王攻占城道過布政威明以
 楯鼻戲揚沙磧倐爾成山又以劍截甕之中斷而水
 不泄觀者驚異兵還卒于布政郡人哀之立祠祭禱
 輙應郡有攘竊者即立死民謂威明殛之其俗至今
 道不拾遺
黎曉愛州水山鄉人少雄勇昔古碑譚舎二鄙争地界
 以兵相尚曉謂古碑人曰我獨能擊衆父老驚訝具
 酒饌食之曉一飯數斗飲且過量既而挑譚舎戰曉
[015-7b]
 聳身拔樹横擊損傷者衆譚舎大懼還古碑田李王
 聞召用為将有外敵巨舶至海口将圖其國曉治舟
 百艘載銛首巨木賊進曉駕木撞破賊舟敵人溺死
 王嘉賞之曉曰爵不欲願得立水山上還擲大刀騐
 刀墮官地内賜以作業王從之曉登山頂一擲逺數
 十里刀墮多糜鄉即以賜之曉斫乆枯木二倒植為
 界木生枝成大樹髙約十丈輪囷皆然夏熱行者休
 其下百餘人木開白花勝木綿鄉人採之以作寒服
[015-8a]
 曉沒鄉立祠祀之禱輙靈國或将難祠中夜聞戈甲
 聲果應
陳覽李聖王近侍官也王構閣江中聽草堂國師
 覽藏身筏下竊聽王覺欲以槍捘鏦之師止曰彼亦
 有縁毋庸殺也即授覽以水法王逰海道命覽掌膳
 以食器投空中凡至泊所器即湧舟側取供膳王又
 託令具巨木覽一夕至百株乃命匠斷木流血入水
 去
[015-8b]
陳遂陳太王甥國封威文王聰明好學自號岑樓有文
 集世詩云古來何物不成土死後惟詩可勝金挽
 姪文憲侯云山豈忍埋成氣玉月空自照少年魂遂
 年三十四卒國人惜之
陳普太王用為左藏遷翰長嘗作越志
黎秦愛州人温恭博學太王用為翰長丁巳冬隨王拒
 烏蘭哈達兵敗與王并馬馳至獲具反樹有范具隻
 領兵救王官兵殺具隻太王走免至冷美津纔登舟
[015-9a]
 騎兵追至亂射王秦以舟板翼之僅免以功封秦為
 保文侯入内判首
黎休才行俱備為昭明王傅遷檢法官修越志
  節婦
金節婦安南賊師陶齋亮母也常以忠義誨齋亮頑狠又
 不受遂絶之自田而食績而衣州里為請唐大厯初
 詔賜兩丁侍養令本道四時撫問
萬春妃姓名未詳父母居萬春里因名焉少清淑長将
[015-9b]
 嫁同里文士蕭雅國主聞其美納入宫中寵幸為次
 妃十載餘而萬春獨念蕭之聘雖居寵貴非志願也
 嘗托疾求出宫醫療國王許之俾還故里時雅已出
 仕有政績擢清化府路安撫使任解歸偶䘮由是妃
 與雅復為夫婦如初僅十年雅卒停柩於家毎以吉
 葬無期日夜撫棺號泣三年氣絶而死國人哀之
  方外
梅圓照禪師嘗作参徒顯該畧云一日堂前坐次忽有
[015-10a]
 僧問佛之與聖其義云何曰籬下重陽菊枝頭淑氣
 鸎多
空路覺海二師甞入大國化銅鑄鐘歸得神人擁舟一
 夕抵故山遂鑄大小二鐘於普頼山寺撞之聲聞他
 境傳知中國未幾其大者入排灘漢漲雨湧水上僧
 恐小者亦去乃以鐵釘之尚存俗傳空路能騰/空覺海善屏水
草堂隨師父客占城昔李聖王攻占城獲之與僧録為奴
 僧録作語録置几而出師竊改之僧録異其妙聞於
[015-10b]
 王遂拜為國師
徐道行儒生好吹簫日與友登臨幽賞夜讀書達旦一
 日入佛跡山見石有右足跡乃引足履其上如一歸
 别其母入山中結庵修道李王乏嗣命名僧祈之有
 一僧者不與有厭術國王聞捕境内僧師亦下獄宗
 子力救師免宗子曰我亦無嗣請師為我禱乃語宗
 子遣夫人入浴室師過室外夫人感而有孕及産宗
 子召師已坐化夫人乃生一子
[015-11a]
竒偉李王以為嗣師肉身今尚存
戒珠成行精嚴祈雨輙應陳太王嘗置甕庭中師致雨
 盈甕内外無涓滴王加禮之
還元儒人學佛又歸俗尚國姑瑞姿陳太王封為列侯
 常律瑞姿以正由是反目尋為道士工詩賦愛浙泉
 石王命為道録俗呼道/録侯
  叛逆
徴側交阯麊泠縣雒将女也其夫詩索朱鳶縣雒将男
[015-11b]
 也後漢太守蘇定以法繩之側怒與妹徴貳反攻畧
 六十五城自主為王馬援斬之
趙嫗九真軍寧縣女子少不嫁乳長三尺置於背外著
 金搨齒履乗象頭與敵戰居山中聚黨為盜交州刺
 史陸裔誅之
李賁交州土豪梁大同初侯諧為刺史嚴刻失和賁反
 諧奔廣州賁僣號置官建萬春臺居之武帝命刺史
 揚□司馬陳霸先討平之
[015-12a]
楊清交州人唐開元間為驩州刺史都䕶李象右忌之
 召為牙将鬱鬱思亂㑹黄家同叛象右授清兵助討
 清與男志烈還襲象右尋為杜仲武斬之
儂智髙廣源州人其先全福知儻猶州弟全禄知萬崖
 州俱服役交阯一日全福殺全禄而并之李太王怒
 舉兵擄全福及子智聰以歸其妻阿儂嫁交阯商人
 生智髙年十二殺其父曰天下豈有二父耶因冒儂姓
 乆之復與其母出據儻猶州建國曰大厯交阯拔之
[015-12b]
 釋罪使知廣源州居四年内怨交阯襲據安徳州宋
 仁宗皇祐元年智髙僣稱南天國改年景瑞四年夏
 五月陷邕横等州偽建大國南僣號仁惠皇帝改年
 啟厯赦境内其黨黄師宓稱中國官名於是進圖廣
 州五十餘日不克復還邕州秋九月命狄青討之五
 年春正月青大軍至賔州以一晝夜絶崑崙出賊不
 意陣歸仁鋪智髙列陣以拒青擊破之智髙復趨邕
 是夕燒城走入大理國遲明青按兵入城梟師宓等
[015-13a]
 首收金帛牛馬鉅萬獲其母阿儂氏弟智光子繼宗
 繼封檻至京後智髙死乃悉棄市初謡曰/儂家種
 物產
田土
 任延云田種白穀五月作十月登赤穀十二月作四/月登所謂國税兩熟之稻鄉貢八蠶之綿麻粟地狹
 種秈二/麥無之
蠶桑
 劉欣期交州記一歳八蠶蠶出日南桑則大小二種/小桑孟春培之枝葉繁茂自三月至八月皆養
[015-13b]

 煮海取鹽其白如雪邊民/服役安南者皆鹽鐵利也
黄白金
 富良廣源等州雖産金銀而採金户/苦其役納不足則買諸他州輸之
明珠
 蚌生東海監採官禱其神輒獲大珠海賈云中秋有/月是年藏珠多孟嘗守合浦先時太守多貪檅採求
 無厭珠漸徙於交阯甞到官易前弊求民利病去珠/復還民稱為神明陶弼還珠亭詩合浦還珠政有聲
 使君方似古人情胎中蚌蛤珠常滿澤下魚龍睡不/驚唐貞觀四年林邑獻火珠有司以來表詞不頥請
[015-14a]
 討之太宗曰好戰者亡如煬帝頡利/皆所親見小國勝之不武况未可也
珊瑚
 赤黒二種在海直而軟見日曲而/堅漢初趙佗獻赤珊瑚號火樹
丹砂
 晉葛洪欲煉丹求為勾漏令杜/詩云交阯丹砂重韶州白葛輕
玳瑁
 状龜而兩殻稍長其/足有六後兩足無爪

[015-14b]
 古載日南有千畆林産名香南越志交州有香不欲/取先斫待終年皮爛取木心及節堅黒沉水者為沉
 香浮水者為雞骨一/名半水粗者為毛香
金顔
 一名甘麻然/俗燒辟邪
排香
 以根合/臺佳
香附子
 一云雞頭/海岸者佳
[015-15a]
降真香
 乆年/者勝
安息

 皮薄/肉厚
紫草
 中州載麒麟紫草乃蟻之所造如蜂作蜜紫草色赤/面黄似松枝交州志紫草與血竭俱出於交而非一
 物明矣夲草云二物主五/臟邪氣止痛破血愈金瘡
[015-15b]
訶黎勒
 中州載出交愛花白子似梔皮/肉相著味無毒主治氣腹脹滿
常山
 二種俗名/黄刀白刀
蒲黄
 刀傷以末/乾敷即愈
阿魏

[015-16a]
 古載出諒州古都/縣味苦難為飲
薏苡
 馬援征交阯載歸能化五溪餘毒坡詩云伏波/飲薏苡禦瘴傳神良能除五溪毒不救讒言傷
風薑
 切片貼額左/右止頭痛
火薑
 色稍紫俗獨用/為酒麫絶美
髙凉薑
[015-16b]
 夲州髙凉交州亦有之雷州産者佳江左曰杜若味/大温治積冷腹痛剉末㣲炒米飲調服霍亂吐㵼用
 五兩重煨熟擊碎净洗入酒一升煮三五沸/服之立效益聲氣好顔色豪家煎湯飲之
黄薑
 夲草海南生者蓬术味辛苦大寒無毒主心腹結積/除風熱消臃腫生噉治氣千金方治瘡癬始生積痒
 以一兩重入桂釀三/兩作末醋湯調下
鬰金
 味辛苦寒主血積冷下氣生肌止血劉禹錫云單用/治女人宿血心氣痛冷氣結聚温醋磨服病後為末
 調粥/服
[015-17a]
通天犀
 劉欣期交州記犀毛如豕頭有三角鼻上角短額上/角長異物志角中時有光耀白理如線自末達夲為
 通天/犀
辟水犀
 舊傳安陽王有七寸文犀戰敗/投犀於海水開王入水免禍
辟寒犀
 唐開元二年冬至交阯進犀角一株色黄如金使者/請以金盤置殿中暖氣襲人上問其故使者對曰此
 辟寒犀也隋文帝時嘗進/一株至今日上悦厚贈之
[015-17b]

 林邑出象其出還於占城俗以象駝載今有布政郡/乃古日角象裕縣也土豪殺令立國曰林邑宋理宗
 時安南貢象公卿上表賀太學生獻詩三象都來八/尺髙江潮萬里㡬民勞公卿盡上昇平表惟有鯫生
 誦旅獒至元丙子朝廷平宋驛桂始近安南屢貢焉/雄者兩牙雌無之力辛丁鼻王命人物以鬭勝負取
 象者以驅其雌入山後以甘蔗誘其雄至設穽以陷/初甚咆哮收教之漸解人意過節禮儀奴以錦覆象
 背令跪拜國主䘮則被錦鞍流淚成旬性極靈居山/林毎雄擁雌四五十以為强好飲酒以鼻穿山民壁
 飲盡而氣不損若二者行得一物而均分之喜浴於/江月夜戲浮水及歸林民從後擊鑼鼓喊閃驚之羣
 象争走徑路狭處陷溝壑中不能起民刺殺之其牙/紋色浄麗自死及退落之牙不以為貴林邑人殺象
[015-18a]
 象怒布陣以圈人人斫樹取衣掛樹枝縁他樹而走/象見衣以為人有以鼻汲水灌樹其枝倒不見人怒
 路碎其衣而去象病首必向南而死/肉粗連皮煮易熟牙笋足掌肉稍佳

 交州記出九徳生一角長二尺漢靈/時九真獻竒獸至元間安南嘗貢焉
白鹿
 晉元康初白鹿見交阯武寧縣/宋文帝元嘉末交阯獻白鹿
潜水牛
 交州記勾漏縣有潜水牛/上岸則角軟入水則復堅
[015-18b]
猩猩
 南中志狗形人面在山谷中行無常路百輩為羣人/以酒並草屨數十相連結置於路間猩猩見之即知
 其人先祖姓名呼而罵曰奴故張我亟捨去已而復/還相呼嘗酒著草屨進一二升大醉屨輒絆倒即擒
 之昔人餉封谿令令問有/何物猩猩曰斗酒并僕耳
狒狒
 郭璞云出交州山中状如人面長背黒身有毛及踵也/被髪迅走食人見人則笑左思云彿彿笑而被格者
蟻子鹽醢
 古載交州溪洞酋長多收蟻鹽以醤非官及親族不/得交接郊特牲稱腶脩用蟻鹽祭統云陸産之醢謂
[015-19a]
 蟻蝝之屬也周禮醢人饋食之豆有蚳蟻/子也范蔚云中國失求之四夷非夷詔也

[015-19b]
 安南志畧卷十五
[016-1a]
欽定四庫全書
 安南志畧卷十六
       元 黎崱 撰
 雜記
唐㑹昌五年舉格節文安南所送進士不得過八人明 經不得過十人按唐式職方之掌安南都䕶與峯等 州捉搦陸路勿令真臘國人來市器仗及馬入藩嶺
 南溪洞有生梗處須鎮壓者交廣邕桂容五都督毎
[016-1b]
 三年一度領兵巡壓至時仍以状奏聞諸邉郡須有
 接行及引接諸藩丈首領應備儀式者蜀郡南海安
 南各聽三百騎以下桂廣邕容安南黔南等都督府
 管内首領有强宗部落大問取甲兵頭數及兄父具
 景行幹能文武才畧毎年各以名聞應追宿衛量事
 處分
 安南桂管等官身及家口赴任給傳乘
  一品馬十匹/驢十頭  二品馬九匹/驢九頭
[016-2a]
  三品馬八匹/驢八頭  四品五品馬四匹/驢四頭
  六品七品馬二匹/驢二頭 八品九品馬一匹/驢一頭
   口少者准見口給之
掖垣叢志云四夷君長内屬者若封王爵及建節惟夏
 州交阯入學士草制餘則否
史通云十室之邑必有忠信欲不朽之在人何者交阯
 逺居南裔越裳之俗也燉煌僻處西域昆夷之鄉也
 求諸人物自古闕載盖由地居下國路絶上京史官
[016-2b]
 注記未能及也既而士燮著録劉炳裁書則磊落英
 才燦然盈眸矣向使二賢不出兩部無記則邉郡之
 君子何以聞於後世乎是知著述之功其力大矣豈
 與夫詩賦小技較優劣哉
陸宣公奏議論南嶺請於安南置市舶中使狀 嶺
 南節度經畧使奏近日船頭多往安南市易進奉事
 大實懼闕供臣今欲差判官就安南收市坐定一中
 使與臣使司同勾當庶免隠欺希顔奉先聖㫖宣依
[016-3a]
 者逺國商販惟利是求綏之斯來擾之則去廣州地
 當要㑹俗號殷繁交易之徒侵克過深則必招懐失
 所曽無内訟之意更興出位之思玉毁櫝中是将誰
 咎珠飛境外安可復還書曰不寳逺物則逺人格今
 既欲如此宜其殊俗不歸况又将蕩士心誦降中使
 示貪於天下延賄通於朝廷卑汚清時 捐聖化法
 宜當責事故難依且嶺南安南莫非王土中使外使
 悉是王臣若縁軍國所須皆有令式慎制人思奉賦
[016-3b]
 孰國闕供豈必信嶺南而絶安南重中使而輕外使
 殊失至誠之體又傷賤貨之風皆押不出
 柳子厚為安南楊侍御祭張都䕶文 維年月日
 故吏某職官某敬祭故都䕶御史中丞張公之靈
 交州之大南極天際禹績無施秦强莫制或賓或
 叛越自漢世聖唐宣風初鮮寧歲稍臣卉服漸化
 椎髻卒為華人流我愷悌士燮之理惟公克繼勤勞
 遠圖敷贊嘉惠銅柱南表前功載修空道北出式遏
[016-4a]
 蠻陬梯航連連旌斾悠悠輻輳都㑹皇威以流方荷
 天寵宜公宜侯聲馳帝鄉魄降炎州嗚呼哀哉公昔
 試吏時推清能公昔乗軺音笤使車昔公為/安南經畧巡官人知準
 繩鰥寡以安征賦用登柱史稍遷郎曹既昇程功佐
 理海裔斯澄乃紀南方専任是憑禮分五玊恩錫百
 朋尚書修五禮五玉毛詩菁菁者莪錫我百/朋注古者貨貝五貝為朋言得禄之多開府辟
 掾羣英攸屬顧茲㣲陋敢厠甄録既受筐篚載加命
 服賜有楚冠用慙豸角星言赴命注望幃幄視險如
[016-4b]
 夷瞻望非邈伯氏左宦爰滯中途流連隠憂言念涕
 濡子姓莫在使命頓殊兢魂弔影敢廢斯須情留江
 徼夢結天隅恩切有裕義乖從役顧慕長慟展轉増
 惕膂力猶在中腸屢激方俟消憂永期投蹟謙徳不
 福法星降災廷懸遽徹驛訃爰來撫躬益恨循顧増
 哀瞻容莫及報徳何階輤音茜䘮/車也車北轅申奠克諧
 望拜徒至音容永乖南州斗酒庶寫幽懐
唐鄭畋字台文僖宗朝為相初交廣邕南兵舊取嶺北
[016-5a]
 五道米往餉運之船多敗没畋請以嶺南鹽鐵委廣
 州節度韋荷歳煮海取鹽直四十萬緡市䖍吉米以
 贍安南罷荆洪等漕役軍食遂饒後以王師甫為嶺
 南洪軍副使師甫請兼總兵而嵗加獻錢二十萬緍畋
 曰荷且有功而師甫以利啖朝廷謀奪其兵不可罷之
宋許仲宣字希粲青州人漢乾祐中舉進士中等解褐曹
 州主簿初調引對於便殿太祖聞其名擢授太子中
 允知北海軍及征南馬步軍轉運使太宗興兵討交
[016-5b]
 阯不利仲宣以交阯炎熱瘴癘士卒未戰死者十二
 三雖得之不能守抗疏極陳其事又恐論奏稽緩即
 以便宜從事罷其兵屯諸郡開府出緡錢賞給士卒
 自劾矯詔之罪太宗嘉之降璽書褒諭仲宣即草檄
 以諭交州渠帥遂送款内附修職貢遷仲宣諫議大
 夫領軍使如故
宋楊交紹興初為欽州太守以交阯遣使争田地界交
 植鐵鎗於庭曰若必要地界請鏖戰一塲交使惕
[016-6a]
 息而退其邦人猶志之呼為楊鐵鎗
大元延祐七年海南窮民掠百姓女子入安南鬻為婢
 國王聞之遣人擒獲追其元鬻人口遣使送還海北
 海南元帥府
 歴朝名賢雜題
  陸士衡贈交州刺史顧秘公直
顧侯體明徳清風肅已邁發迹翼藩后藩后/天王改授撫南
裔伐鼓五嶺表揚旌萬里外逺績不辭小立徳不在大
[016-6b]
髙山安足凌巨海猶縈帯惆悵瞻飛鳶引領望歸斾
  沈佺期貶驤州
我來交阯郡南與貫胸連四氣分寒少三光置日偏尉
佗曽取國翁仲乆逰泉邑屋遺甿在魚鹽舊産傳越人
遥捧翟漢将下看鳶北斗崇山掛南風漲海牽别離頻
破月容鬢驟催年昆弟推由命妻孥割付縁夢來魂尚
擾愁委疾空纒虚道崩城淚明心不應天度安海/入龍編
自昔聞銅柱行來向一年不知林邑地猶隔道明天雨
[016-7a]
露何時及京華若个邉思君無限淚堪作日南泉達驩/州
  權徳輿送都䕶裴秦
忽佩交州印初辭列宿文莫言方任逺且喜主憂分逈
轉朱鳶路連飛翠羽羣戈船航漲海旌斾捲炎雲絶徼
褰帷識名香夾轂焚懐來通北戸長養洽南薫暫歎同
心阻行看異績聞歸時無所欲薏苡或煩君
  皮日休刺都䕶李琢虐政民叛
南方不擇使致我交阯覆聨綿三四年流為中夏辱儒
[016-7b]
者鬬即退武者兵則黷軍庸滿天下戰将多金玉刮得
齊民癕分為猛士禄雄健許昌師忠武冠其族去為萬
騎風住作一川肉時有殘卒回千門萬户哭哀聲動閭
里怨氣成山谷誰能聽晝鼙不忍看金鏃念此向誰羞
悠悠潁川緑
  韓愈越裳琴操
雨之施物以孳我何意於彼為自周之先其艱其勤以
有疆宇私我後人我祖在上四方在下厥臨孔威敢戲
[016-8a]
以侮孰荒於門孰治於田四海既均越裳來臣
  許渾登尉佗樓
劉項持兵鹿未窮自乘黄屋島夷中南來有國任囂力
北向稱臣陸賈功
  李郢送友之嶺南
關山迢逓古交州歳晏憐君走馬逰謝氏海邉逢姹女
越王臺上見青牛嵩臺月照啼猿曙石室烟含古桂秋
囬首長安五千里刺桐花下莫淹留
[016-8b]
  張籍山中贈日南僧
獨向雙峯老松門閉兩涯翻經上蕉葉掛衲落藤花甃
石新開井穿林自種茶時逢海南客蠻語問誰家
  司馬闕/題伏波廟
漢令班南海蠻兵避鬱林天涯分柱界徼外貢輸金坐
失奸臣意誰明報主恩一棺忠勇骨漂泊瘴烟深
  曽淵子客安南見進奉使回口占
安南莫道是天涯歳歳人從薊北回江北江南親故滿
[016-9a]
三年不寄一書來
 [016-9b]
 安南志畧卷十六
[017-1a]
欽定四庫全書
 安南志畧卷十七
       元 黎崱 撰
 至元以來名賢奉使安南詩
  侍郎李思衍兩山世子燕席索詩
乾坤氣運㑹貞元皓月騰空息瘴烟北闕星馳新誥命
南交春轉舊山川存誠乃可以事帝保國無如是畏天
光覲紫宸歸化近山河帯礪保千年
[017-1b]
  世子和前韻有自顧不才慙錫土只緣多病
   欠朝天之句即席次韻
雨露汪洋普漢恩鳳銜丹詔出紅雲拓開地角皆和氣
浄挟天河洗戰塵盡道璽書十行下勝如琴殿五絃薫
乾坤兼愛無南北何患雲雷復有屯
  行贐有禮辭之世子舉陸賈事亹亹勉受謝
   紀以詩
絲轡南來奉玉音九重惻怛為民深蜀人爰命相如檄
[017-2a]
越使何求陸賈金氷雪孤忠臣子事乾坤生物帝王心
從今但得天從欲航海梯山歳獻琛
  觀棊
地席跏趺午坐凉棊邉袖手看人忙㯽榔椰葉又春緑
送到誰家橘柚香安南柚花甚香如/茉莉嶺北所無
  儒學提舉徐明善佐兩山使交春夜觀棊贈世
  子
緑沉庭院月娟娟人在壺中小有天身共一枰紅燭底
[017-2b]
心逰萬仭碧霄邊誰能喚醒迷魂者頼有旁觀䄂手仙
戰勝将驕兵所忌從新局面恐妨眠
  尚書張顯卿
迢逓蠻烟鎻暮霞市朝人逺隔諠譁孤虚庭院無多所
盛茂園林只一家南注雄津天漢水東開髙樹木棉花
安南雖小文章在未可輕談井底蛙
  尚書梁貢父荔枝花
一日二日香色異千里萬里馹程逓皇朝本為責包茅
[017-3a]
不作漢唐無益事
  郎中陳剛中
老母越南垂白髪病妻燕北待黄昏蠻烟瘴雨交州客
三處相思一夢魂
  離交州與丁少保
一雨隨車瘴海烟大鵬何止水三千南來未了維摩病
北度空思達磨禪使節尋常銅柱外天威咫尺玉階前
臨岐握手無他囑留取丹心照萬年
[017-3b]
  侍郎李仲賔和洞妙自真世子韻
筍芽先自稱龍種文彩斑斑出土新一日朝天便成竹
此君百倍越精神
  郎中蕭方崖即席和世子韻
春風花雨落賔筵送子歸期看著鞭從此安南成樂土
小心長與戴堯天
  侍郎李景山
來從日下到天涯九萬扶揺快一飛率土皇風初浩浩
[017-4a]
去程春日正遲遲人心天意誰能問厯數謳歌自有歸
明代保民如赤子不須憂國重顰眉
  郎中杜希望
天詔飛來彩鳳銜繡衣持節使安南翺翔幸得從龍便
矍鑠元知上馬堪異域江山歸傑句小邦臣子聽髙談
還朝不辱君王命茅屋青山分亦甘
  郎中文子方
至治龍形帝澤新海邦萬里使華臨中天日月頒王正
[017-4b]
下土風雷聳徳音敬慎不言藩國禮邇遐無外聖人心
猶知物物闗人意不在梯航逺貢琛
  贈世子太虚子
文章世子玉為神冠服雍容古佩紳仙苑露葵初向日
海州瓊樹獨留春歴階再拜欽明詔式燕多儀禮上賔
從此君臣保民社主恩長畀越南人
  郎中楊廷鎮答太子世子韻
奉㫖遄驅海上山朔風初作瘴烟寒闗河動色先春意
[017-5a]
倪旄歸心盡歡顔詩咏白狼周徳廣書馳丹鳳楚天寛
好乗奕世攄忠藎獨勵丹忱對兩間
  郎中張子期和太子世子韻
三山瀛海雪濤深稅駕塵寰一降臨鳴鶴在隂元有子
閒雲出岫夲無心國中調燮多餘暇筆底經綸自好音
昨日離筵相接近情懐戀戀酒頻斟
  郎中智子元
嗣聖敷皇極深恩惠逺臣九重頒正朔萬里聽絲綸日
[017-5b]
月中天曙風烟絶域春仁恩同一視珍重愛斯民
  安南喜雨
丹鳳銜言下九霄遐荒氛氣已潜消乾坤雨露通元氣
海岳風雲逐使軺楊僕樓船何用入馬援銅柱不須標
欲知恩澤涵濡逺看取村村滿緑苖
  廣州教授傅若金佐尚書鐵柱等使安南
冬入安南國雲迎使者軺郡聞秦日置柱念漢時標江
路篁猶籜山田稲半苖恩波涵逺近行役豈辭迢
[017-6a]
  志喜
元統三年頒正朔詔書逺到極南開使旌踰嶺青雲動
仙盖臨江白日迴諭俗豈勞司馬檄朝周終見越裳來
還家耆舊應相問文化如今遍九垓
 [017-6b]
 安南志畧卷十七
[018-1a]
欽定四庫全書
 安南志畧卷十八
       元 黎崱 撰
 玉堂諸公贈送天使詩序
  翰林學士李謙受益送尚書柴荘卿序
至元十五年安南國王上表以隣境侵虞不克躬覲王
沒世子不請命而自立朝廷議遣使而難其人適金齒
安使柴公荘卿自雲南至大臣薦其材上召問其父兄
[018-1b]
皆舊臣且辭意慷慨熟彼風土即日拜禮部尚書奉使
仍賜錦衣弓矢鞍馬以寵其行荘卿至安南且宣上意
開諭再三執迷不悟卒無來意荘卿歸上言不忍加兵
詔諭兾一來三年三往返是歳入覲者陳遺愛國王之
弟世子之叔父也上曰世子拒命國人何罪焉宜以遺
愛立以撫綏其民乃授䇿命仍授荘卿宣慰使都元帥
将兵衛遣遺愛還國将行翰林諸公皆作詩送之僕承
乏翰林凡詔書申諭表章上來者皆與聞之遂為之叙
[018-2a]
其事而贈之言曰自古非有才之難而擇才之不易今
主上知荘卿純茂辯給毅博洽許之以任重致逺使
於四方不辱君命故敬寄以閫外委之以絶域凡師旅
之事得以専制之而又以振文李公為之貳李君之意
其無愧諸公期望之辭撫循招討實在兹行余數日候
公於都門之外而賀曰終軍陸賈勿専美於前矣時至
元十八年十一月日
  翰林學士奉㫖王盤鹿庵
[018-2b]
單車奉使柴尚書龍潭虎穴如坦途丹青明著使外國
不減漢朝張與蘇共山李生有志謀樂執鞭䇿同馳驅
但願皇恩彌宇宙不須珍異輸天都
  翰林奉㫖髙唐閻淳子浄
柴侯身許國志意何深淳昆弟使絶域渥洼雙玊麟談
笑萬里侯劍氣 青雲畏途走康荘異俗猶四隣至元
浄遐荒包茅貢來臣奈爾三不朝廢置良有因鱗介易
衣裳島夷皆臣民威徳不勝用仰輔吾仁君
[018-3a]
  翰林學士王構肯堂
定逺歸來拜上卿又持符節海南行使星遥照蒼龍野
驛騎相攙鴻鴈程湖霧島烟開夙瘴狼貪䑕竊避先聲
馬前領取安南長未結中原父子盟
  翰林學士胡祗遹紹聞
炎方一萬里軒盖幾回來海徼稱忠節江神識俊才竒
勲能竭力大閫欲誰開竹帛垂名字人生亦快哉
  集賢學士梁曽甫
[018-3b]
鐵石孤忠付白麻六朝人品五侯家已全蘇武天邊節
又得張騫海外槎詩筆强凌銅柱月歸鞭正及越城花
安南雖小文章在未要輕談井底蛙
  國傅建安王載
金石丹忱動藻旒馬諳舊路壮英逰車無薏苡亷聲著
贄有包茅職貢修指按地圖朝北闕口傳天詔到南州
此行不待長纓請好繼班生萬里侯
  學士王之綱子維
[018-4a]
三錫恩醲沛九重弟兄郡闕/姓名同一門忠義古稀有
千載寵榮誰比隆壮歳已知酬素節遐方元自仰髙風
里閭聞望從兹盛更著垂名竹帛中
  燕山庾恭
人說交州最極邊何勞定逺一揮鞭虎睛耀日黄金劵
鳳口銜香玉闕/宣孤劍闢開千嶂路片㠶飛過九溪烟
此行識得君王命要補西南半壁天
  王希賢
[018-4b]
将門貴胄幽并豪志節 雲萬丈髙金虎分符重恩寵
太山一擲輕鴻毛長纓致越非難事寸舌强秦君不勞
萬里乘風君好去愧将槖筆老吾曹
  夷門李清三秋
行人捧檄過南柯宛勝當年馬伏波服逺自應文徳在
五溪何必動干戈
殊音異服豈無情亦解逢人説太平我有一言君試聽
古來定逺是書生
[018-5a]
  李宏
車軌文書海外同安南元在版圖中九天逺遣皇華使
萬 同朝紫極宫博望重來人更喜桂林初復路還通
中原春好花如錦不必淹留闕/到桐
  河南侯宗禮
跪拜天朝列上卿又持麟節鬱林行數行丹詔千鈞重
萬斛明珠一哂輕正要襟期量湖海不須辭氣吐縱横
安南世子無多慮早早連鑣入帝京
[018-5b]
  覃懷侯謙
驛路秋風馬足輕虎符斜揷繡衣榮丹心報主惟忠義
金紫盈門顯弟兄此去暫持蘇武節歸來定有伏波名
徒勞我輩真堪笑終世區區兒女情
  翰林奉㫖九門董文用送李兩山二絶/
㡬載鯨波戰燧紅老臣一語百蠻通如天自是吾皇福
閒在髙樓八面風
東浙生民望紫翁紫翁心事與天同好将一卷交州稿
[018-6a]
刻在天台鴈蕩中
  翰林奉㫖髙堂
往年御節使荒遐鳳節堂堂衆所誇萬里朱厓鱗介北
一星銀漢斗牛槎轉輸已息江南郡烽燧還清瘴海涯
垂槖歸來見天子又携恩詔撫皇華
  翰林學士嘉興張伯淳送李仲實蕭太望序
安南古越地雖在九州之外或以禹舊服也自昔置刺
史若守若牧政化所及故其俗知文物當不昧於尊君
[018-6b]
親上之義而自入皇元撫萬民以來其於事君親上之
義若未究焉者使所以相屬於道夫以堂堂國家於里
誌之地顧有所遺哉大抵柔逺懐德與威徳懐徳者古
人所先威徳者古人所不得已舜敷文徳於兩階文王
修教而降壘時也天子御六龍霈大澤不以安南逺服
而外之謀所以布宣徳音者於是禮部侍郎李君仲實
使而以兵部郎中蕭君則平為輔行於是乎是選也人
謂此行易余獨以為難奚言其難向者諭㫖於是邦孰不
[018-7a]
曉以君臣大義與禍福利害之幾彼挟其懼心以聽則
言易入不然歸而報聞吾盡吾職國家固自有以處之
今二君跋涉數千里播尺一書開其自新而已倘于于
而去于于而來是夫人而能為安事我輩况人情積
弊之餘一旦自拔於無過則不勝喜然喜者玩之萌也
吾就其所喜而能使之入舎其遲回不决之舊而新是
圖斯不負皇華禮樂之遣仲實嘗班尚書郎則平嘗為
副使者平昔所樂所行何事今行侯伯匪躬蹇蹇之操
[018-7b]
無入直刺刺之態其人能辦人之所艱决然無疑矣於
客中不堪聽陽闗不欲效兒曹作加餐相憶語姑叙以
識别至元三十一年七月朔日書上都玊堂之署
  内翰楊載仲宏送李侍郎
九秋天色晚萬里送君行馬首寒雲起腰間寳劍横奉
持天子詔慰答逺人情宜度蠻江水炎方一日清
  翰林奉㫖董文用送蕭郎中
烏臺空發行臺封司農一載歸鼇峰十常八九不如意
[018-8a]
人生處處歡舊逢帝膺天命念赤子樓船未忍忘蠻烽
古來毎重皇華遣蕭君禮貌先雍容文學闕/言當此舉
宰相見之皆悦從安南小邦等鱗介早赴絳闕朝真龍
  翰林奉㫖信汝召
選材特㫖赴軺車六一先生共里閭星麗秋旻新寵數
風清瘴海舊名譽兩階干羽修文日萬里梯航聽詔書
此語端能動殊俗塗山玊帛亦躊蹰
  集賢書士河東宋渤二絶/
[018-8b]
堯仁穆穆若為昭寛制新頒出治朝髙選俊英持節去
今知初不間荒要
海濵諸越自浮沉本不須頻詔使臨盡報兩班征戍去
太平長御漢文心
  翰林學士廬山劉岳
喜拜龍形年第一薫風拂拂栁依依香含粉署星辰近
恩重皇華禮樂輝北闕初頒温詔下南荒愧謝逺人歸
太平氣象彌寰宇役事言還入紫㣲
[018-9a]
  翰林直學士陳儼
都門祖道挽征骖歌徹皇華酒半酣玊節拜恩辭闕下
金函持詔使安南新詩定見雞林重壮志寧辭虎穴探
諭蜀相如公事了早回烟棹過湘潭
  翰林應滕賔送李景山詞奪錦/標
老氣盤空才名照萬里西風行色人物朝中第一司馬
題橋班超投筆記承流宣化早威聲先馳殊域舊為烏/蠻宣慰
看吟鞭笑指闗河歴歴當年曾識自古人心忠義百水
[018-9b]
朝東衆星拱極銅柱無端隔㫁天南天北念瞻丹闕捧
紅雲金泥香闕/俟明年歸對西山細説安邉闕/
  翰林學士歐陽送傅與礪佐使安南
省臺交薦盡名公使者南軺載與同馬自 羣先定價
鵬從海運且培風槖如陸賈無他寳拄念文淵有舊銅
此去新詩千百首時時北望寄征鴻
  藝文監丞揭傒斯
闕/         猶郡縣
[018-10a]
今逢堯舜阻羈闕/詩人逺佐皇華使朝士聞吟白雉詩
海不揚波無風雨始知文徳遍蠻夷
  博士王沂
光色動南溟文星逐使星雞林秀句銅柱勒新銘落
日鯨波白春風瘴海青請纓應幕下拭目待雲軿
  宋沂子
皇帝三年頒正朔使君萬里向交州瑶池天濶龍光滿
銅柱雲低蜃氣收陸賈獨能持節往終軍因得棄繻游
[018-10b]
幕中為惜懸河辯毛遂歸來坐上頭
  翰林侍講學士虞集送南宫舎人趙期熈
三年頒正朔五月向南交将命方離闕陪臣已在郊衣
裳鴻羽漸干戚虎皮包瘴霧衝風散瀧湍急雨消朱鳶
窺土室白雉下橧巢夜浦蛟停織陽闗荔拆苞闕/
 翰林修撰蘇天爵
聖徳隆千古皇威奠九邊金門頒鳳詔玊節使龍編博
雅資専對才華屬妙年郎中初遴選省府昔周旋文治
[018-11a]
中華盛仁恩漠國宣清風消瘴雨麗日浄蠻烟跋渉思
銅柱委蛇跨錦韀堯天新正朔禹貢舊山川聲語時難
解雕題倍可憐明年春色早歸拜御階前
  集賢大學士王約彦博
寸舌摧驕悍忠誠信可施勲名標柱日慷慨請纓時非
止包茅貢終防薏苡私此行君有䇿㑹見静王師
 [018-11b]
 安南志畧卷十八
[019-1a]
欽定四庫全書
 安南志畧卷十九
       元 黎崱 撰
 安南名人詩
  陳太王送天使張顯卿張兩使/其國
顧無瓊報自懐慙極目江臯意不堪馬首秋風吹劍鐵
犀梁落月照書菴幕空難住燕歸北地暖愁聞鴈别南
此去未知傾蓋日篇詩聊贈當髙談
[019-1b]
  内附安南國公善樂老人五首/
  山國
當年扶義出南邦耿耿丹忠對彼蒼不是文公逃晉難
庶㡬㣲子慨殷亡箕裘未冺先君烈簡䇿應留後世芳
寰海車書㑹同日故家延祀越山長
  大明殿侍宴
班陪玉笋侍紅雲日表熈熈瑞氣温萬派朝宗滄海濶
衆星逺拱紫宸尊雍容湛露歌詩什彷彿鈞天入夢魂
[019-2a]
孤孽秋毫皆帝力願殫忠赤報深恩
  萬歳山宴是日值雪
碧漢鳴鸞不動塵玉京縹繞㑹星辰舞回鼇背三山雪
酒上龍顔萬國春物被仁風榮御苑水涵聖澤溢天津
越南羈旅陪班列咫尺光昭日月新
  還國
㡬年出國杳雲沙身寄狨鞍暫到家簇簇樓臺空日影
盈盈珠翠各天涯真成東海歸遼鶴敢望南門入鄭蛇
[019-2b]
人物凄凉何處問江風吹老荔枝花
  贈天使張顯卿使還
西風吹夢到龍編回首相逢又隔年馬退輕塵還日下
鴈隨痩影出雲邉四方専對詩三百五嶺歸來路八千
盡道朝廷用文士尚書志氣杳秋天
  三世陳聖王挽宋臣陳仲徽宋亡入/安南卒
痛哭江南老鉅卿春風收淚為傷情無端天上編年月
不管人間有死生萬叠白雲遮故國一堆黄壤蓋香名
[019-3a]
回天力量隨流水流水灘頭共太平
  四世陳仁王竹林道士四首/
  饋天使張顯卿春餅
柘枝舞罷試春衫况値今朝三月三紅雪雕盤春菜餅
從來風俗舊安南
  送天使李仲實蕭方崖
靈液吹香暖餞筵春風無計駐歸鞭不知兩㸃軺星福
㡬夜光芒照越天
[019-3b]
  送天使瑪哈穆特喬元朗
軺星兩㸃落天南光引台 夜繞三上國恩深情易感
小邦俗薄禮多慙節依瘴霧身無恙鞭挂春風馬有驂
鼎語願温中統詔免教憂國毎如惔
  和喬元朗韻
飄飄行李嶺雲南春入梅花只兩三視一同仁天子徳
生無世丈夫慙馬頭風雪重回首眼底江山小駐驂
明日瀘東烟水濶蒲萄嫩緑洗心惔
[019-4a]
  五世陳英王送天使阿魯威李景山
 聚軺光射海涯拂開淚眼光世子/近沒覩飛騎料知炎徼
聞名逺敢恨春風照校遲五嶺山髙人未渡三湘水濶
鴈先歸太平有象煩君語喜溢洋洋入兩眉
  六世陳太子虚四首/
  贈天使森濟烏克文子房
至治改元新初頒到海濵傾心效葵藿扶病聽絲綸光
照嵐溪夜温回草木春歸當再前席幸不外斯民
[019-4b]
  謝天使瑪哈穆特楊庭鎮
馬蹄萬里渉溪山玉節揺揺瘴霧寒忽覩十行開鳳尾
宛如咫尺對龍顔漢元初紀時方泰舜厯新頒徳又寛
更得三公成一欵却添春色上眉間
  再用韻呈天使
九鼎尊安若泰山時暘時雨瘴烟寒溥天玉帛歸堯舜
比屋絃歌學孔顔銅柱不煩勞馬援蒲鞭誰復美劉寛
聖恩浩蕩慈雲濶化作甘霖滿世間
[019-5a]
  送天使森濟烏克趙子期
驛騎行行瘴霧深海邊光照使星臨四方専對男兒志
一視同仁天子心越國山河供傑句周家雨露播綸音
明朝相隔雲南路今日休辭酒滿斟
  老國叔昭明王樂道先生二首/
  贈天使柴荘卿李振等
一封鳳詔下天庭咫尺皇華萬里行北闕衣冠争祖道
南州草木盡知名口銜威福君褒貶身佩安危國重輕
[019-5b]
敢囑四賢均泛愛好為翼卵越蒼生
  送柴荘卿
送君歸去獨徬徨馬首駸駸指帝鄉南北心旌懸返斾
主賔道味泛離觴一嗟談笑須分袂共唱驪駒惜對牀
未審何時重覩面殷懃握手叙凄凉
  内附封輔義公陳粹山二首/
  登嶽陽樓
髙樓百尺倚雲端扶病登臨試一看望眼憂窮燕塞逺
[019-6a]
吟腸頻貯洞庭寛烏沉谷口千林暝龍戰波心六月寒
多少羈懐無處話平蕪漠漠水漫漫
  朝京還欒城遇雪
風霰嚴凝透袖寒階前咫尺對龍顔一言讓國聲名逺
萬里朝天富貴還守土職居南海外傳家心拱北辰間
馬蹄奮迅歸期好直到冬深望粹山
  内附安撫使頼益巋二首/
  元日朝㑹
[019-6b]
聖日垂光被越南驛亭官栁許停驂車書今混四方一
冠佩咸呼萬歳三香吐翠雲龍闕潤酒翻金海鳳簫酣
羣臣舞蹈天顔近眷顧恩深雨露涵
  賡參議許公詠東山飄然樓詩
秋興亭前月去時滿樓山色索新詩心如栁絮沾泥早
身似蓮花出水遲經卷已輸居士樂酒樽宜與可人期
倚闌看遍郎湖景塵俗紛紛總不知
  崱十五/首
[019-7a]
  内附至元甲申官軍入境世子遣兄子/新慮侯率崱等拒之力弱遂降
十丈樓船下粤瀧將軍繫組列城降中朝一統有今日
南國小臣如此江自入羽毛州賦後須忘鱗介土闕/
當年百歲秦佗老何事詩書滯一邦
  朝㑹
萬國衣冠擁建章黄金滿袖帯天香祥開黄道乾坤闊
瑞拱紅雲日月光聖壽松椿元不老臣心葵藿自難忘
只今舉似封人祝歴世堯仁寶運長
[019-7b]
  喜詔
黄雞催唱曉 瓏尺五飛來紫禁中遂使堯言布天下
始知漢詔感山東金甌已付經綸手玉燭均調鼎鼐功
人頌太平無事日村村秔稻颭香風
  侍宴皇慶/初元
玉階仙仗曉班催日上彤章寶扇開雷動乾坤三祝壽
春生雨露九霞盃元年新記黄龍瑞重譯今傳白雉來
從此南荒深感德不勞銅柱立崔嵬
[019-8a]
  都城
天象分明散曉霞故人騎馬入京華雲開閶闔三千丈
霧暗樓臺百萬家寒盡宫花初著蕊春深官柳已藏鴉
太平氣象今如此始信皇圖福未涯
  重九懐張憲侯
久廢登臨不賦詩却來重九看花枝猶思馬上西門哭
不記螯邊左手持雙鬢豈堪頻換色一樽當及未衰時
紛紛蜂蝶知春事明日秋風好付誰
[019-8b]
  贈尚書森濟烏克使安南還
安穏梅花道尚書向此還人烟兩邊樹客思萬重山陸
賈通南越張騫度玉關皇華君善事維喜近天顏
  送郎中趙子期
下國瞻辰極交州有使星梅花南北景篁竹短長青殊
俗詩難寫荒村酒易醒翩翩趙公子終不愧朝廷
  送侍郎智子元使安南
桂林南去接交州椰葉㯽榔暗驛樓使者持書行絶域
[019-9a]
侍郎鞭馬照清秋元年詔下黄龍漢九譯人歸白鯉周
便化文身作章甫歸來陸賈説前旒
  送文史傅與礪佐天使安南
尚書文史濟時才匹馬仍隨使客來滄海龍飛天子詔
青溟鶴下趙王臺諸溪篁竹參差動五嶺梅花準擬開
政使風烟殊百粤未應佳句不能裁
  壽安南國王七月/三日
明河秋露照華篸天雨仙花優鉢曇恩重鵬程轉溟北
[019-9b]
丹成雞犬在安南長生籍内千秋八善樂堂中七月三
白髮門徒珍重意流霞拍手借春酣
  用載道韻晚遊郎中湖
踈葦長堤接短籬日來湖上欠支離鷗邊人立城隂晚
柳外花明水浄時世事紛紛驚倦眼客懷草草説新詩
荒詞為喜文翁笑好酹南羌一片碑
  贈傅與礪使安南還
竹裏鶯啼嶺嘯猿安南使者下龍船詔頒鳶阯傾心拜
[019-10a]
詩致雞林好事傳絳節司存新雨露青春來往倦風烟
江頭客髪垂垂白猶見南來陸賈年
  大别山詠禹柏
今古朝昬意自閒人傳禹柏未曾刋神功四載殷周上
元氣一枝江漢間骨峻銅龍天飲海根沈石虎雪連山
摩挲擬問胼胝事遺廟朝烏去不還
  輓安南國王
當時侍坐談客今日到門燈照靈重對畫屏魂或返
[019-10b]
毎看遺稿淚交零西門舊路花應白南國新阡草易青
無限越吟招不得紙錢風急樹㝠㝠
  安南進奉使題桂林驛五首/
楊柳長亭又短亭春風吹斾著江城無人相識客對客
有事可知情度情千里鄉心蝴蝶夢一船行色鷓鴣聲
不知擁節明朝去又是烟波幾日程
夏日江城氣藴隆使華期限苦悤悤萬程去路馬嘶外
一掬歸心蝶夢中在我有懐深感慨彼天無語問窮通
[019-11a]
平生不作錐囊計慚愧尋常五尺童
逆旅蕭蕭夜籟沈芭蕉葉上動秋心一鞭馬影隨風逺
故國梅花入夢深客裏月明偏識面天涯雁斷少知音
凌雲未遂平生志擊節不勝時朗吟
十日蒸雲似桂林薰風何處不披襟樹蟬爭響客懐苦
庭菊未開秋夢深醉裏乾坤新使節吟邊山水舊知音
無端夜半空階雨滴碎鄉闗萬里心
踏盡崔嵬路幾千停車逆旅自年年安危非我所能及
[019-11b]
語黙隨人深可憐澆破鄉心桑落酒吟消客恨草堂篇
自慚補國無絲髮兩度春風馬一鞭
  尹恩府入貢别弟之作
一分北去一南還雙影茫然寄馬鞍塞外雲深鴻雁斷
原頭風急 鴒寒幾聲夜雨連牀話萬斛鄉心借酒寛
我守節旌君扇枕從來忠孝兩全難
  安南使人應潮廣省命賦詩
獵獵風吹拂面沙潭潭官府建髙衙貪看百二闗河濶
[019-12a]
不顧八千途路賖樽柱盤開闕/ 衣冠禮樂愧皇華
人生聚散如南北同樂清朝厚德嘉
  大夫阮固夫應省府命席上賦詩
遠邦慕化來旬宣春温盎盎董職筵聖朝元首至明聖
股肱承弼俱良賢寛洪博大等天地包荒納汙育元元
㣲生何幸覩盛世誠欲述職來朝天盈盈金樽沐恩渥
薰陶涵泳隨恭謙台光咫尺奉德意滿堂酬酢相周旋
洪鈞一立轉天地八方四海登陶甄豈惟我輩受其賜
[019-12b]
遐荒億兆樂業長綿綿
  安南使别伴送官詩
欲别情懷意黯然暮雲春樹兩堪憐昔非命闕/
今識荆州亦是天對酒豈同徐孺榻論文共載李膺船
要知别後相思近長在光風霽月前
 安南志畧卷十九
[020-1a]
欽定四庫全書
 安南志畧卷二十
       元 黎崱 撰
 圖志歌
安南版圖數千里少是居民多山水東鄰合浦北宜邕
南抵占城西大理古來嶺南號蠻夷肇自陶唐有交阯
其在成周為越裳重譯曽來貢白雉秦名象郡漢交州
九真日南接其地漢初趙佗總雄據乃命為王免誅徙
[020-1b]
繼因髙后禁關市佗復怙强隨僣偽即稱帝與中國忤
戕害邉民嚴武備漢家自是起兵戈毎戰無功罷力士
漢文修徳不事武釋罪不誅封趙氏佗因感徳稱藩臣
遂使嬰齊來入侍方物珍竒歳貢輸襲子孫給五世
吕嘉謀叛暗興兵故殺其王並漢使武皇一怒奮天戈
千里精兵掃兇穢路侯博徳勇有謀破越如同破竹勢
分為九郡置官守南越從兹國乃廢中華教化遍九州
漸教逺人通禮義光武初除新室難未遑選擢南方使
[020-2a]
麊泠二女逞奸雄姊名徴側妹徴貳招呼要黨據南交
威服百蠻無與比侵邉冦滅六十城一立為王一立帥
堂堂漢将馬伏波苦戰三年常切齒分軍驅逐到金溪
賊酋授首悉平治廣開漢界極天南銅柱髙標漢史
命官遣將鎮其民徳政清新多惠施至於士燮善撫綏
貴重一方人所思國政紛紛呉蜀在事為壁壘陳交界
境入漢制守齊梁興誅相承如一執悠悠閱世迨隋唐
始號安南今乃是張舟始作都䕶將修築羅城制軍器
[020-2b]
髙駢威信行在彼北邦人人多慢易咸通末歳中國亂
轉運遐方肆驕恣呉權曲顥矯與楊簒奪相争民力匱
宋初丁氏始封王下紀轉封黎與李李九世一百年
嗣有陳王來襲位太平日乆重儒風禮樂衣冠畧初似
皇元一統自古無徳服萬邦恩澤被陳王納欵三十年
後嗣不道違上㫖甲申假道征占城令助軍器共餉饋
居然逆命相抗衡拒捍王師心懐異陳王子姪二三人
慕義來歸沐恩賜興師伐罪出有名千里鷹揚耀旗幟
[020-3a]
進兵數道㑹於交勢若雷電馳萬騎其王逃海匿山林
旁及無辜遭罪戾師還伏罪進表章犀象璽珠常踵至
聖心蕩蕩念斯民罷戰休兵合天意南陲從此悉安然
億萬生靈䝉其庇逺人懐徳自心歸天下為家當盛際
小臣居沔拜皇恩竊禄素餐心自愧乗閒綴緝舊所聞
寫作安南風土志
 叙事
崱安南人東晉交州刺史阮敷後也世居愛州曽祖坤
[020-3b]
李氏用為東上閣門使祖徴陳初徴為外郎父逺望科
為令書舎娶諸衛許收孫女生崱義與外祖舅諸衛黎
琫為子教習書九歳試童科陳太王闕/ 能記留左右
誦詩長娶諸衛張燦女仕至侍郎遷佐静海軍節使彰
憲上侯幕安南自中統前納欵臣附天朝貢獻方物積
有年矣至元癸未有占城之役上遣使諭假道給軍輸
以助右丞索多征役世子不聽甲申冬鎮南王偕平章
阿里哈雅奉命進兵十二月臨境世子拒敵大敗乙亥
[020-4a]
春正月上復遣諭索多自占城進兵其後世子勢蹇遣
兄子彰憲侯陳鍵率崱等數萬衆拒索多於清化戰不
利彰憲曰小不敵大弱不敵强㣲子歸周良有以也余
乃國孫其忍國覆身亡乎遂與崱等率衆降附鎮南王
嘉賞四月遣明望昔班師彰憲等入見驛馬至支凌寨
彼兵攻急官軍夜戰突出伴使遇彰憲鏖戰勢逼戕馬
上崱抱屍馳數十里出丘温瘞之屬吏被殺㡬半崱隨
班望闕㑹同館使引大明殿宴總賜伍千緡分賜伍百
[020-4b]
緡丙戌春上憫其忠特封國弟陳益稷為安南國王同
降官受符有差崱祗受勅從侍郎遥授紙縣令尹丁亥
歳安南國王等屬官月奉賜弓矢鞍轡馬匹令送還國
上命鎮南王暨平章鄂囉齊率師進討九月三日自鄂
起師十一月至安南世子迎敵潰走崱時以疾留思明
隨後軍省都事十二月二十八日破内牙闗進安南平
江背水陣焚廬室亂射藥箭五更潰省都事侯都等數
千人俱陷獨崱引還萬户名諱未詳焦千户僉事院領
[020-5a]
府判黎晏馬上抱安南王九歳男大叔侯共六十餘騎
殺其守闗卒而北晏馬力乏而殿㡬為所獲崱以自乗
壮馬換與晏等騎後鞭晏馬前驅逸去前途又為被害
衆夹攻間闗萬死日馳數百里夜半至黎明詣州詔闕
拜賀戊子歳旦已而萬户千户具酒饌以燕崱各執銀
帛謝曰君主出闗使我軰存是更生我也黎晏引大叔
侯執璽頂嵌碧尼石細藤㡌致謝崱曰吾屬䧟死而獲
生天也皆辭而弗受晏長崱七歳拜崱為父以黄泥石
[020-5b]
壹顆髙麗布貳段謝又却之俱還思明聽候軍役宣慰
趙脩作詩而稱焉毎領兵廵邉邀崱同行宣力三月鎮
南王以安南炎瘴班師崱衆還居漢陽閩中士友朱凱
初偕宋臣曽淵子投安南從彰憲侯歸順朝廷授爵秩
賜錢帛從軍出力還與崱處數年卒崱哀無所歸買鳳
栖山地殯之時至今矣䝉安南王念崱軍前効力薦之
壬辰歳祗受勅牒奉事郎遥授同知安暹州事初夲國
亂父母家屬離散崱來中州十歳始娶前國宗女李氏
[020-6a]
李隨義父彰懐侯陳宣慰内附官支飲膳給時服後罷
衣糧賜田二頃養膳癸巳歳朝廷立安南行省有征本
國平章劉二巴圖遣崱與省郎胡祖廣漢卿萬户胡繼
殷馳驛江浙計㑹軍務又由杭歴闕/
[020-6b]
安南志畧卷二十