Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

Nguyên văn chữ Hán Bắc Kỳ châu quận canh hoán phân hợp phú

Nguyên văn chữ Hán Bắc Kỳ châu quận canh hoán phân hợp phú
Nguyên phú chữ màu đen; Lời chú chữ màu đỏ. Lời Bạt chép riêng chữ màu xanh nền vàng
[1]
圻州 . VHb.283
 
夢石    
。撫 ( 西 [1b] 使 。今 )  
  ( ) (             變。  )。則 也。 [2]   ( ) ( ) ( 使 ) ( ) ( )
( 西   [2b] )
  ( 西 ) ( ) ( 廉。 ) ( )   西   )。
[3]    ( ) ( ) ( ) ( )
( [3b] 南定   ) ( ) ( 祿 )  ( ) ( ) ( ) [4]
( 社。  。十 使 )  (   ) ( ) ( ) ( [4b] ) ( ) ( )
( )  ( )  ( 祿 江直 ) ( 品。 ) ( ) [5]   ( ) ( ) ( )  ( ) 輿
祿 [5b] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [6] ( ) ( ) ( ) ( ) ( 策兼 ) ( 祿 )
( ) ( ) ( ) ( ) [6b]
( 人送       )  [7] ( )  ( )
沿 沿 ( ) ( ) [7b] ( ) ( ) ( )  ( ) ( ) (  )   [8]
( ) ( ) ( )  ( 祿 ) ( ) ( )  ( ) ( )。鱗   [8b] ( ) 滿
西 西 ( 西 ) ( 西 ) ( 西)   ( ) ( ) ( 王。  西 ) ( 西 [9] 河有 分為 )  ( 定。 西 )  西 ( ) ( ) ( 西 )
( ) 狐兔 之窟 [9b]
( ) ( )    ( ) 西 ( )  [10] ( )  ( ) ( ) ( 宿 句甚 葱葱 鬱鬱中 啟托 [10b]   云。  絕山   ) ( ) ( ) 富。 
( ) [11] ( )  ( 便 )  ( )
( )  ( 西 吏如 調    ) (   )  ( 華服 [11b] 著青 ) ( ) ( ) 使 ( 使)。駐 ( ) ( )。俗 宜。外
( ) ( )。舊 ( )。古 ( )[12]
( )。北 ( )。產 ( 臺。   ) 使 ( 使 )。觀 ( [12b] )。鳶
沿 江。 ( )。亦
( 西 [13] )。山 ( )。牢 ( 駐兵   西 )。名 ( ) 溪迥 ( )。則
( )  ( )[13b] ( )。學 ( )。律 ( ) 。官 ( ) [14]
便 [14b] 使 [15]

Dịch nghĩa, xin xem bài:

http://yeuhannom.blogspot.de/2013/12/thay-oi-ia-du-bac-ky-hoai-cam-cua-1-nha.html