Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

Bút tích của Phan Chu Trinh - Nhị giai nhân kỳ ngộ cảm đề

Theo nguồn Facebook chia sẻ của TS. Nguyễn Tuấn Cường
Chúng tôi không thể luận giải được nhiều chỗ, nên mới đầu chỉ đề nguyên văn. Song sau này đọc được tác phẩm Phong trào Đại Đông Du của Phương Hữu in năm 1950, tại Sài Gòn có phiên âm với lời dịch của Cụ Võ Oanh như sau:
Vật cạnh phong-trào hám ngũ châu,
Anh hùng không túy tự-do lâu.
Bạch đầu tráng-sĩ toàn ưu-quốc,
Hồng phấn giai-nhân giãi báo cừu.
Đàm tiếu nhởn cơ không nhứt thế,
Tử sanh nhơn tự túc thiên thâu.
Hào tình diệu ngữ ban ban thị,
Nhất độc linh nhơn nhất điểm đầu.
Các cụ trước đọc so với nguyên văn còn mấy chỗ chưa thỏa với tự dạng nên chúng tôi bôi vàng để các bạn chú ý. Nhất là câu thứ 7 phải đọc là: Hào tình diệu luận phân phân thị.
Ông Võ Oanh dịch:
Phong-trào tranh-đấu rộn năm châu,
Sự tự do, ai chẳng ước cầu.
Đầu bạc trai kia lo nợ nước,
Môi son gái nọ gỡ thù sâu.
Nói bàn chê-chán đời rơm rác,
Sống chết theo cùng cuộc bể dâu.
Tình tự phô bày trên mặt giấy,

Khiến người đọc tới phải rung đầu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét