Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

Bài thơ đề đền Sĩ Nhiếp, xã Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh năm 1924

Đền thờ Sĩ Nhiếp, thuộc xã Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh.
Nơi kèm với di tích Chùa Phi Tướng và Thành cổ Luy Lâu.
Thành cổ Luy Lâu giờ đã phai tàn, chùa Phi Tướng đã Trùng tu nhiều lần. Đền Sĩ Vương thì xuống cấp nghiêm trọng. Trong khuôn viên đền còn cây cầu đá từ thời Lê và nhiều Bia đá cổ của các triều đại. Trong đó có 1 tấm bia gần đây của Cử nhân Nguyễn Diệp Quảng, soạn dưới thời Nguyễn. Nội dung là 1 bài thơ Ngũ ngôn tán tụng công lao mở mang Nho học của nước ta thời Bắc thuộc. Copy được ảnh rõ nét trên Facebook. 
(nguồn ảnh Facebook: Thiên Hỏa) Tấm bia trước bị lút chân vào tường khu trung điện, sau khi được đào lên đưa ra chỗ cao ráo.
Xin được phiên âm dịch nghĩa như sau:
Phiên âm:
Khải Định Giáp tí cửu niên mạnh xuân nhân nhật
Ngã quốc tứ thiên niên
Văn phong kim thượng truyền
Nam Giao nho học tổ
Bắc địa Sĩ vương tiên
Chủng tộc tồn nhân đạo
Thi thư tác chính quyền
Tùng lâm phong vũ ngoại
Lăng tẩm cố y nhiên
Tiểu thủ thần Cử nhân Thiếu Phượng Nguyệt Khanh Nguyễn Diệp Quảng bái đề
(dấu triện: Tiên Hương)
(Nguồn ảnh Facebook: Thiên Hỏa)
Dịch nghĩa:
Ngày Nhân đầu xuân năm Giáp tí niên hiệu Khải Định thứ 9 (1924)
Đất nước bốn nghìn năm
Văn chương còn truyền tụng
nước Nam Tổ Nho học
Là Sĩ vương Tiên đất bắc
Giống nòi còn nhân đạo
Chính quyền giảng Thi Thư
Rừng tùng còn mưa gió
Lăng tẩm vẫn còn nguyên
Bề tôi trông coi, Cử nhân hiệu Thiếu Phượng, Nguyệt Khanh Nguyễn Diệp Quảng bái đề

Dấu triện: Tiên Hương
Cùng GS Ngô Đức Thọ trên cây cầu đá đền Sĩ Nhiếp xã Thanh Khương, Thuận Thành Bắc Ninh.
Cừu đá tại Lăng Sĩ Nhiếp, thôn Tam Á, Thuận Thành Bắc Ninh
 Cổng đền Sĩ Nhiếp, Tam Á (Cổng ngoài: Nam giao học tổ/ Tổ học Trời Nam)
Cổng đền Sĩ Nhiếp, Tam Á (Cổng trong: Hữu công Nho giáo/ có công với Nho giáo)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét