Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015

250 Câu hỏi Lịch sử - Chính trị - Văn hóa – Pháp luật nước Đức cho người nhập cư/ Orientierungskurstest BAMF 250 Aufgaben kompakt

250 Câu hỏi Lịch sử - Chính trị - Văn hóa – Pháp luật nước Đức cho người nhập cư/ Orientierungskurstest BAMF 250  Aufgaben kompakt
Tiếng Đức màu Xanh; tiếng Việt màu Đỏ. Số trong ngoặc đơn () là số câu Đáp án.

 1 Die deutschen Gesetze verbieten ... (4)Luật pháp Đức cấm điều ....
O Meinungsfreiheit der Einwohner und Einwohnerinnen. Tự do tư tưởng-quan điểm của các cư dân nam và nữ
O Petitionen der Bürger und Bürgerinnen. Các kiến nghị của công dân nam và nữ
O Versammlungsfreiheit der Einwohner und Einwohnerinnen. Quyền tự do tụ họp của các cư dân nam-nữ
O Ungleichbehandlung der Bürger und Bürgerinnen durch den Staat. Đối xử bất bình đẳng các công dân nam-nữ bởi nhà nước
-----------------------------------------------------------------
2 Welche sogenannte "vierte Gewalt" hat in der deutschen Gesellschaft wesentlichen Einfluss auf das Regierungshandeln? (2) Cái gì được gọi là Quyền lực thứ 4 trong xã hội Đức, có ảnh hưởng đáng kể đến hành động của Chính phủ
O die Kirchen Nhà thờ
O die Medien Truyền thông
O die Bundeswehr  Quân đội
O die Schulen Trường học
-----------------------------------------------------------------
3 Deutschland ist Rechtsstaat. Was ist damit gemeint? (1) Nước Đức là 1 nhà nước Pháp quyền, nó biểu hiện ý nghĩa gì?
O Alle Einwohner / Einwohnerinnen und der Staat müssen sich an die Gesetze halten. Tất cả mọi cư dân nam-nữ và cả nhà nước đều phải giữ gìn trong Luật pháp
O Der Staat muss sich nicht an die Gesetze halten. Nhà nước không nằm trong Luật pháp
O Nur Deutsche müssen die Gesetze befolgen. Chỉ có người Đức mới phải theo luật pháp
O Die Gerichte machen die Gesetze. Tòa án thực thi Luật pháp
-----------------------------------------------------------------
4 Welches Recht gehört zu den rundrechten in Deutschland? (3) Quyền nào là quyền cơ bản ở nước Đức
O Waffenbesitz. Sở hữu vũ khí
O Faustrecht. Quyền giơ quả đấm/  QUyền lười biếng
O Meinungsfreiheit. Tự do quan điểm tư tưởng
O Selbstjustiz. Tự tư pháp
-----------------------------------------------------------------
5 Was steht nicht im Grundgesetz von Deutschland? (2) Điều gì không nằm trong Luật cơ bản của nước Đức
O Die Würde des Menschen ist unantastbar.  Phẩm giá Con người được tôn trọng và bất khả xâm phạm
O Alle sollen gleich viel Geld haben. Mọi người đều có Tiền như nhau
O Jeder Mensch darf seine Meinung sagen. Mỗi ngừơi đều có thể nói lên ý kiến của mình
O Alle sind vor dem Gesetz gleich. Tất cả đều bình đẳng trước Pháp luật
-----------------------------------------------------------------
6 Welches Recht gehört zu den Grundrechten, die nach der deutschen Verfassung garantiert werden? Das Recht auf ... (1) Quyền nào trong Luật cơ bản, được Hiến pháp Đức bảo đảm? Quyền đó là …
O Glaubens- und Gewissensfreiheit. Quyền Tự do Đức tin và Lương tâm
O Unterhaltung. Vui chơi
O Arbeit. Công việc
O Wohnung.  Nhà ở
-----------------------------------------------------------------
7 Wie heißt die deutsche Verfassung? (4) Hiến Pháp của Đức gọi là gì?
O Volksgesetz Luật nhân dân
O Bundesgesetz Luật liên bang
O Deutsches Gesetz Luật pháp Đức
O Grundgesetz Luật cơ bản
-----------------------------------------------------------------
8 Wie wird die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland genannt? (1) Hiến pháp nước CHLB Đức được gọi là gì?
O Grundgesetz Quyền cơ bản
O Bundesverfassung Hiến Pháp liên bang
O Gesetzbuch Sách Pháp luật
O Verfassungsvertrag Hợp đồng Hiến pháp
-----------------------------------------------------------------
9 Was ist mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar? (4) Cái gì tương thích trong Luật cơ bản của Đức?
O die Prügelstrafe Nhục hình
O die Folter Tra tấn
O die Todesstrafe Tử hình
O die Geldstrafe Phạt tiền
-----------------------------------------------------------------
10 Welches Grundrecht ist in Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland garantiert? (1) Quyền cơ bản nào trong Điều 1 Luật cơ bản CHLB Đức được bản đảm?
O die Unantastbarkeit der Menschenwürde. Bất khả xâm phạm Phẩm giá con người
O das Recht auf Leben Quyền được sinh sống
O Religionsfreiheit Tự do tôn giáo
O Meinungsfreiheit Tự do ngôn luận
-----------------------------------------------------------------
11 Wann ist die Meinungsfreiheit in Deutschland eingeschränkt (1) Khi nào tự do ngôn luận ở nước Đức bị hạn chế
O bei der öffentlichen Verbreitung falscher Behauptungen einzelner Personen Khi công khai phổ biến các cáo buộc cá nhân sai lầm
O bei Meinungsäußerungen über die Bundesregierung Khi phát biểu với Dư luận về chính phủ Liên bang
O bei Diskussion über Religionen Trong các tranh luận Tôn giáo
O bei Kritik am Staat- Phê phán nhà nước
-----------------------------------------------------------------
12 Meinungsfreiheit in Deutschland heißt, dassich ... (2) Tự do ngôn luận ở Đức được gọi là, tôi
O auf Flugblättern falsche Tatsachen behaupten darf. Được mượn cớ với tờ rơi-truyền đơn về sự kiện sai trái
O meine Meinung in Leserbriefen äußern kann. Bày tỏ ý kiến của mình trong đơn- thư.
O Nazi-Symbole tragen darf. Được phép mang biểu tượng Quốc xã (Nazi)
O meine Meinung sagen darf, solange ich der Regierung nicht widerspreche. Được biểu đạt ý kiến của mình, về Chính phủ  không được chống lại.
-----------------------------------------------------------------
13 Was verbietet das deutsche Grundgesetz? (2) Điều gì bị cấm trong Quyền cơ bản của Đức
O Militärdienst Nghĩa vụ quân sự
O Zwangsarbeit Lao động cưỡng bức
O freie Berufswahl Tự do chọn nghề nghiệp
O Arbeit im Ausland Làm việc tại nước ngoài
-----------------------------------------------------------------
14 Wer in seiner Heimat wegen seiner politischen Meinung verfolgt wird und deshalb nach Deutschland flieht, kann was beantragen? (2) Ai ở quê hương mình vì lí do quan điểm Chính trị bị theo dõi và dời đến Đức, có thể xin hỗ trợ áp dụng điều gì?
O Begrüßungsgeld Tiền đón chào.
O Asyl Quyền bảo hộ
O Arbeitslosengeld Trợ cấp thất nghiệp
O Rente Được hưu trí
-----------------------------------------------------------------
15 Was versteht man unter dem Recht der "Freizügigkeit" in Deutschland? (1) Người ta hiểu thế nào dưới quền Tự do Vận động ở nước Đức
O Man darf sich seinen Wohnort selbst aussuchen. Người ta có thể tự mình tìm kiếm nơi cư trú
O Man kann seinen Beruf wechseln. Người ta có thể đổi nghề
O Man darf sich für eine andere Religion entscheiden. Người ta có thể quyết định đổi sang tôn giáo khác
O Man darf sich in der Öffentlichkeit nur leicht bekleidet bewegen. Người ta có thể che kín để đi lại ở nơi công cộng
-----------------------------------------------------------------
16 In Deutschland dürfen Menschen offen etwas gegen die Regierung sagen, weil (4)Ở Đức được phép công khai nói chống Chính phủ, vì
O hier Religionsfreiheit gilt. Ở đây áp dụng tự do tôn giáo
O die Menschen Steuern zahlen. Người ta đóng thuế
O die Menschen das Wahlrecht haben. Người ta có quyền bầu cử
O hier Meinungsfreiheit gilt. Ở đây áp dụng Tự do ngôn luận
-----------------------------------------------------------------
Orientierungskurstest BAMF (250 Aufgaben kompakt) – BIMS e.V. www.bims.com Seite 2
17 Eine Partei im deutschen Bundestag will die Pressefreiheit abschaffen, ist das möglich? (3) Một đảng phái trong Quốc hội Đức muốn hủy bỏ quyền tự do báo chí, đó có thể không?
O Ja, wenn mehr als die Hälfte der Abgeordneten im Bundestag dafür sind. Có, khi có nhiều hơn 1 nửa số ghế trong Quốc hội
O Ja, aber dazu müssen zwei Drittel der Abgeordneten im Bundestag dafür sein. Có, nhưng phải có 2/3 số ghế trong Quốc hội.
O Nein, denn die Pressefreiheit ist ein Grundrecht. Es kann nicht abgeschafft werden. Không, vì quyền Tự do báo chí là quyền cơ bản, nó không thể bị xóa bỏ
O Nein, denn nur der Bundesrat kann die Pressefreiheit abschaffen. Không, chỉ khi những nghị viên trong Quốc hội có thể bãi bỏ quyền Tự do báo chí
-----------------------------------------------------------------
18 Eine Partei in Deutschland verfolgt das Ziel, eine Diktatur zu errichten. Sie ist dann ... (4) Một Đảng phái ở Đức hướng tới 1 mục tiêu, định hướng độc tài. Đó là
O tolerant Lòng khoan dung
O rechtsstaatlich orientiert. Định hướng quyền lực nhà nước
O gesetzestreu. Tuân thủ pháp luật
O verfassungswidrig. Là Vi hiến
-----------------------------------------------------------------
19 Wen müssen Sie in Deutschland auf Verlangen in Ihre Wohnung lassen? (2) Ai phải kéo dài thời gian cho căn hộ của bạn ở Đức?
O den Postboten / die Postbotin. Người đưa thư
O den Vermieter / die Vermieterin. Người cho thuê
O den Nachbarn / die Nachbarin. Người hàng xóm
O den Arbeitgeber / die Arbeitgeberin. Người sử dụng lao động
-----------------------------------------------------------------
20 Welches Grundrecht gilt in Deutschland nur für Ausländer / Ausländerinnen? Das Grundrecht auf ... (3) Quyền cơ bản nào áp dụng ở Đức chỉ dành cho người nước ngoài? Đó là quyền
O Schutz der Familie. Bảo vệ gia đình
O Menschenwürde. Quyền phẩm gía con người
O Asyl. Quyền được bảo vệ
O Meinungsfreiheit. Quyền tự do ngôn luận
-----------------------------------------------------------------
21 Warum gibt es in einer Demokratie mehr als eine Partei? (1) Tại sao lại có 1 nền dân chủ hơn là có 1 Đảng?
O Weil dadurch die unterschiedlichen Meinungen der Bürger und Bürgerinnen vertreten werden. Vì thông qua đó, nó đại diện cho các ý kiến khác nhau của các công dân.
O Damit Bestechung in der Politik begrenzt wird. Với nó thì Tham nhũng trong Chính trị bị hạn chế
O Um politische Demonstrationen zu verhindern. Để ngăn chặn các cuộc biểu tình chính trị
O Um wirtschaftlichen Wettbewerb anzuregen.Để kích thích sự cạnh tranh kinh tế
-----------------------------------------------------------------
22 Mit+F154 welchen Worten beginnt die deutsche Nationalhymne? (2) Với + F154, từ nào bắt đầu cho Quốc ca của Đức
O Völker, hört die Signale … Nhân dân, hãy nghe hiệu lệnh ...
O Einigkeit und Recht und Freiheit … Đoàn kết và Chính nghĩa và Tự do …
O Freude schöner Götterfunken … Vui vẻ hoan tụng ca chúa …
O Deutschland einig Vaterland ... Nước Đức, một Tổ quốc ..
-----------------------------------------------------------------
23 Was ist keine staatliche Gewalt in Deutschland? (4) Điều gì không  có mang tính quyền uy nhà nước ở Đức
O Legislative Cơ quan lập pháp
O Judikative Cơ quan tư pháp
O Exekutive Cơ quan hành pháp
O Direktive. Ra mệnh lệnh
-----------------------------------------------------------------
24 Es gehört nicht zu den Aufgaben des deutschen Bundestages ... (4)Điều gì không phải là nhiệm vụ của Quốc hội Đức …
O die Gesetze zu entwerfen. Soạn thảo Luật pháp
O die Bundesregierung zu kontrollieren. Kiểm soát chính quyền Liên bang
O den Bundeskanzler zu wählen. Lựa chọn Thủ tướng
O das Bundeskabinett zu bilden. Tổ chức Nội Các Liên Bang
-----------------------------------------------------------------
25 Was zeigt dieses Bild? (1)Bức tranh này thông báo điều gì?

O den Bundestagssitz in Berlin Chỗ các nghị viên Quốc hội ở Berlin
O das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Tòa nhà Pháp viện liên bang ở Karlsruhe
O das Bundesratsgebäude in Berlin Tòa nhà Liên Bang ở Berlin
O das Bundeskanzleramt in Berlin Văn phòng thủ tướng ở Berlin
-----------------------------------------------------------------
26 Es gehört nicht zu den Aufgaben des deutschen Bundesrates ... (3) Nó không phải nghiệm vụ của các nghị sĩ liên bang
O an der Verwaltung des Bundes mitzuwirken. Tham gia quản lý liên bang
O die Interessen der Länder zu wahren. Bảo vệ lợi ích của đất nước
O den Bundeskanzler / die Bundeskanzlerin zu wählen. Bầu cử ra Thủ tướng
O an der Gesetzgebung des Bundes mitzuwirken. Tham gia vào lập pháp của Liên bang
-----------------------------------------------------------------
27 Wen kann man als Bürger / Bürgerin in Deutschland nicht direkt wählen? (2) Các công dân ở Đức không được bầu cử
O Abgeordnete des EU-Parlaments Thành viên nghị viện Châu Âu
O den Bundespräsidenten / die Bundespräsidentin Tổng thống liên bang
O Landtagsabgeordnete Nghị viên cấp tiểu bang
O Bundestagsabgeordnete Nghị viên cấp liên bang
-----------------------------------------------------------------
28 Die Zusammenarbeit von Parteien zur Bildung einer Regierung nennt man in Deutschland... (2)Liên minh giữa các Đảng phái để hình thành Chính phủ ở Đức gọi là
O Einheit Hợp nhất
O Koalition Liên minh
O Ministerium Bộ
O Fraktion Nhóm
-----------------------------------------------------------------
29 Was ist keine staatliche Gewalt in Deutschland? (3) Cái gì không có áp lực nhà nước ở Đức
O Gesetzgebung Luật pháp
O Regierung Chính phủ
O Presse Báo chí
O Rechtsprechung Quyền phát ngôn
-----------------------------------------------------------------
30 Was ist kein Merkmal unserer Demokratie? (2) Dấu hiệu nào không phải là của nền dân chủ chúng ta?
O regelmäßige Wahlen Bầu cử định kỳ
O Pressezensur Kiểm duyệt
O Meinungsfreiheit Tự do quan điểm
O verschiedene Parteien Các đảng phái khác nhau
-----------------------------------------------------------------
31 Zu einem demokratischen Rechtsstaat gehört es nicht, dass (3) Không Thuộc về 1 nhà nước dân chủ,
O Menschen sich kritisch über die Regierung äußern können. Người ta có quyền phát biểu chỉ trích chính phủ
O Bürger friedlich demonstrieren dürfen. Công dân được phép tuần hành dân chủ ôn hòa
O Menschen von einer Privatpolizei ohne Grund verhaftet werden. Người ta bị bắt bởi Cảnh sát tư mà không có lí do
O jemand ein Verbrechen begeht und deshalb verhaftet wird. Có người phạm tội và do đó bị bắt.
-----------------------------------------------------------------
32 In Deutschland gehören der Bundestag und der Bundesrat zur ... (2) Quốc hội và các Nghị viên quốc hội ở Đức là để …
O Exekutive. Chấp hành pháp luật
O Legislative. Lập pháp
O Direktive. Độc tài
O Judikative. Để Tư pháp
-----------------------------------------------------------------
33 Welche Aussage ist richtig? In Deutschland... (1) Ý kiến nào là đúng? Ở Đức …
O sind Staat und Religionsgemeinschaften voneinander getrennt. Nhà nước và Tôn giáo tách riêng lẫn nhau
O bilden die Religionsgemeinschaften den Staat. Hình thức nhà nước với cộng đồng tôn giáo
O ist der Staatabhängig von den Religionsgemeinschaften. Nhà nước độc lập với các cộng đồng tôn giáo.
O bilden Staat und Religionsgemeinschaften eine Einheit. Hình thức nhà nước và cộng đồng tôn giáo là thống nhất
-----------------------------------------------------------------
34 Was bedeutet "Volkssouveränität"? (4) Quyền nhân dân có nghĩa là gì?
O Der König / die Königin herrscht über das Volk. Vua hoặc Nữ hoàng cai trị nhân dân
O Das Bundesverfassungsgericht steht über der Verfassung. Tòa án Hiến pháp Liên bang đứng trên Hiến pháp
O Die Interessenverbände üben die Souveränität zusammen mit der Regierung aus.  Lợi ích kết nối thực hành cùng với chủ quyền Chính phủ
O Die Staatsgewalt geht vom Volke aus. Quyền lực nhà nước xuất phát từ nhân dân.
-----------------------------------------------------------------
35 Wann kann in Deutschland eine Partei verboten werden? (2) Khi nào các Đảng phái bị cấm ở Đức?
O Wenn ihr Wahlkampf zu teuer ist Khi các chiến dịch tranh cử quá đắt đỏ
O wenn sie gegen die Verfassung kämpft. Khi các chiến dịch đó đi ngược lại Hiến pháp
O wenn sie Kritik gegen das Staatsoberhaupt äußert. Khi nó chỉ trích chống lại Nhà nước tối cao
O wenn ihr Programm eine neue Richtung vorschlägt Khi chương trình hoạt động của nó đề ra một hướng mới
-----------------------------------------------------------------
36 Was bedeutet "Rechtsstaat" in Deutschland? Một nhà nước lập hiến ở Đức có nghĩa là như thế nào(4)
O Der Staat hat Recht. Nhà nước có Pháp luật
O Es gibt nur rechte Parteien. Chỉ có các đảng cánh Hữu
O Die Bürger und Bürgerinnen entscheiden über Gesetze. Các Công dân quyết định Pháp luật.
O Der Staat muss die Gesetze einhalten. Nhà nước phải nắm giữ Pháp luật
-----------------------------------------------------------------
37 Was für eine Staatsform hat Deutschland? (3) Nước Đức có mô hình nhà nước nào?
O Monarchie Quân chủ
O Diktatur Độc tài
O Republik Cộng hòa
O Fürstentum Công quốc
-----------------------------------------------------------------
38 Wie viele Bundesländer hat die Bundesrepublik Deutschland? (3) Cộng hòa LB Đức có bao nhiêu tiểu bang
O 14
O 15
O 16
O 17
-----------------------------------------------------------------
39 Die Bundesrepublik besteht aus ... (2)CHLB Đức có
O 12 Bezirken. 12 Huyện
O 16 Bundesländern. 16 tiểu bang
O einem Oststaat und einem Weststaat. 1 nhà nước phía Đông, 1 nhà nước phía Tây
O 16 Freistaaten. 16 Nhà nước tự do
-----------------------------------------------------------------
40 Wie werden die Regierungschefs /Regierungschefinnen der meisten Bundesländer in Deutschland genannt? (4) Đứng đầu chính phủ ở các bang nước Đức gọi là gì
O Erster Minister / Erste Ministerin Đệ nhất Bộ trưởng
O Premierminister / Premierministerin Tổng lý
O Senator / Senatorin Nghị viên
O Ministerpräsident / Ministerpräsidentin Bộ trưởng bang
-----------------------------------------------------------------
41 Welche Maßnahme schafft in Deutschland soziale Sicherheit? (1) Những phương thức thực thi An sinh xã hội tại Đức
O die Krankenversicherung Bảo hiểm Bệnh tất
O die Autoversicherung Bảo hiểm Ô tô
O die Gebäudeversicherung  Bảo hiểm nhà
O die Haftpflichtversicherung Bảo hiểm trách nhiệm Dân sự
-----------------------------------------------------------------
42 Deutschland ist ... (2) Nước Đức là nước
O ein sozialistischer Staat. Xã hội chủ nghĩa
O ein Bundesstaat. Nhà nước Liên bang
O eine Diktatur. Thể chế Độc tài
O eine Monarchie. Thể chế quân chủ
-----------------------------------------------------------------
43 Wer beschließt in Deutschland ein neues Gesetz? (2) Ai là người quyết định Luật pháp mới ở Đức
O die Regierung Chính phủ
O das Parlament Quốc hội
O die Gerichte Tòa án
O die Polizei Cảnh sát
-----------------------------------------------------------------
44 Wer ernennt in Deutschland die Minister / die Ministerinnen der Bundesregierung? (2) Ở Đức, ai bổ nhiệm các Bộ trưởng ở Chính quyển liên bang
O der Präsident / die Präsidentin des Bundesverfassungsgerichtes  Đứng đầu tòa án Hiến pháp liên bang
O der Bundespräsident / die Bundespräsidentin Tổng thống liên bang
O der Bundesratspräsident / die Bundesratspräsidentin Đứng đầu các Nghị sĩ
O der Bundestagspräsident / die Bundestagspräsidentin Đứng đầu Quốc hội
-----------------------------------------------------------------
45 Was hat jedes deutsche Bundesland? (4) Mỗi Bang của Đức có riêng những gì
O einen eigenen Außenminister / eine eigene Außenministerin Ngoại trưởng riêng
O eine eigene Währung Tiền tệ riêng
O eine eigene Armee Quân đội riêng
O eine eigene Regierung Chính quyền riêng
-----------------------------------------------------------------
46 Welches Tier ist das Wappentier der Bundesrepublik Deutschland? (2) Con thú nào là con thú Biểu trưng cho CHLB Đức
O Löwe Sư tử
O Adler Đại bàng
O Bär Gấu
O Pferd Ngựa
-----------------------------------------------------------------
47 Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer ... (2) Nước Đức là 1 nước Dân chủ và Xã hội
O Staatenverbund Nhà nước hỗn hợp
O Bundesstaat Nhà nước Liên bang
O Staatenbund Nhà nước liên kết
O Zentralstaat Nhà nước Trung ương tập trung
-----------------------------------------------------------------
48 Was bedeutet "Volkssouveränität"? Alle Staatsgewalt geht vom ... (1)Quyền lợi Nhân dân có ý nghĩa gì? Tất cả các cuộc bầu cử nhà nước đều thuộc về
O Volke aus. Nhân dân
O Bundestag aus. Quốc hội
O preußischen König aus. Vua nước Phổ
O Bundesverfassungsgericht aus. Tòa án Hiến pháp Liên bang
-----------------------------------------------------------------
49 Die Wirtschaftsform in Deutschland nennt man ... (2) Mô hình kinh tế của Đức gọi là
O freie Zentralwirtschaft Kinh Tế tập trung tự do
O soziale Marktwirtschaft. Kinh tế Thị trường Xã hội
O gelenkte Zentralwirtschaft. Kinh tế Tập trung theo định hướng
O Planwirtschaft. Kinh tế kế hoạch
-----------------------------------------------------------------
50 Wenn man in Deutschland ein bestimmtes Alter erreicht und aufhört zu arbeiten, was bekommt man dann meistens? (1) Khi đến tuổi nhất định và không làm việc nữa, người ta được nhận điều gì
O Rente Hưu trí
O Gehalt Lương
O nichts Không nhận gì
O Ausbildungsgeld Kinh phí đào tạo
-----------------------------------------------------------------
51 Zu welcher Versicherung gehört die Pflegeversicherung? (1) Loại Bảo hiểm nào thuộc về loại chăm sóc
O Sozialversicherung Bảo hiểm xã hội
O Unfallversicherung Bảo hiểm tai nạn
O Hausratsversicherung Bảo hiểm đồ gia dụng
O Haftpflicht- und Feuerversicherung Bảo hiểm Trách nhiệm và Hỏa hoạn
-----------------------------------------------------------------
52 Womit finanziert der deutsche Staat seine Sozialversicherung? (2) Tài chính của nhà nước Đức với bảo hiểm Xã hội nào của nó
O Kirchensteuern Thuế nhà thờ
O Sozialabgaben Đóng góp An sinh xã hội
O Spendengeldern Tiền quyên góp
O Vereinsbeiträgen  Phí Câu lạc bộ
-----------------------------------------------------------------
53 Wenn das Parlament eines deutschen Bundeslandes gewählt wird, nennt man das ... Khi nghị viện các Bang của Đức bầu cử, người ta gọi là … (2)
O Kommunalwahl. Bầu cử Thành Phố
O Landtagswahl. Bầu cử Địa phương
O Europawahl. Bầu cử Châu âu
O Bundestagswahl. Bầu cử Nghị viện bang
-----------------------------------------------------------------
54 Welches Amt gehört in Deutschland zur Gemeindeverwaltung? (2) Văn phòng sở nào ở Đức thuộc về Chính quyển địa phương
O Pfarramt Văn phòng Giám mục
O Ordnungsamt Sở Trật tự
O Finanzamt Sở Tài chính
O Auswärtiges Amt Sở ngoại vụ
-----------------------------------------------------------------
55 Was ist in Deutschland vor allem eine Aufgabe der Bundesländer? (4) Nhiệm vụ nào trên hết cho các Bang ở Đức
O Verteidigungspolitik Chính sách Quốc phòng
O Außenpolitik Chính sách ngoại giao
O Wirtschaftspolitik Chính sách Kinh tế
O Schulpolitik Chính sách Trường học (Giáo dục)
-----------------------------------------------------------------
56 Wer wählt in Deutschland die Abgeordneten zum Bundestag? (3)Ai bầu cử cho các Đại biểu Nghị viện ở Đức
O das Militär Quân đội
O die Wirtschaft Kinh tế
O das wahlberechtigte Volk Quyền biểu quyết của nhân dân
O die Verwaltung Quản lý
-----------------------------------------------------------------
57 Wenn Zeitungen nicht vom Staat bestimmt werden ... (2) Khi nào Báo chí không bị xác thực bởi nhà nước
O sind die Nachrichten immer gleich. Thời sự được cập nhật
O gibt es viele verschiedene Meinungen. Có nhiều ý kiến khác nhau
O können sie nur reiche Menschen kaufen. Chỉ người giàu được phép mua
O sind sie überflüssig. Nó thừa và vô ích
-----------------------------------------------------------------
58 Wer bestimmt in Deutschland die Schulpolitik? (2) Ở Đức, ai là người chắc chắn cho chính sách Trường học
O die Lehrer und Lehrerinnen Thầy cô giáo
O die Bundesländer Chính các Bang
O das Familienministerium Bộ Giađình
O die Universitäten Các trường Đại học
-----------------------------------------------------------------
59 Deutschland ist ... (2) Nước Đức là
O eine kommunistische Republik Cộng sản cộng hòa
O eine demokratischer und sozialer Bundesstaat Nhà nước Liên bang Xã hội và Dân chủ
O eine kapitalistische und soziale Monarchie Xã hội Quân chủ Tư bản
O ein sozialer und sozialistischer Bundesstaat Liên bang Xã hội Xã hội chủ nghĩa
-----------------------------------------------------------------
60 Was ist Deutschland nicht? (3) Nước Đức không phải là gì
O eine Demokratie Dân chủ
O ein Rechtsstaat Pháp quyền
O eine Monarchie. Quân chủ
O ein Sozialstaat Nhà nước Xã hội chủ nghĩa
-----------------------------------------------------------------
61 Wer schrieb den Text zur deutschen Nationalhymne? (4) Ai viết lời nhạc cho Quốc thiều của Đức
O Friedrich von Schiller
O Clemens Brentano
O Johann Wolfgang von Goethe
O Heinrich Hoffmann von Fallersleben
http://de.wikipedia.org/wiki/August_Heinrich_Hoffmann_von_Fallersleben
-----------------------------------------------------------------
62 Der deutsche Staat hat viele Aufgaben. Welche Aufgabe gehört dazu? (1) Nhà nước Đức có nhiều nhiệm vụ, nhiệm vụ nào dưới đây thuộc về nó:
O Er baut Straßen und Schulen. Xây dựng đường xá – trường học
O Er verkauft Lebensmittel und Kleidung Bán lương thực và quần áo
O Er versorgt alle Einwohner und Einwohnerinnen kostenlos. Quan tâm đến tất cả các công dân Na – Nữ một cách miễn phí
O Er produziert Autos und Busse. Sản xuất ra ô tô và xe Bus
-----------------------------------------------------------------
63 Der deutsche Staat hat viele Aufgaben. Welche Aufgabe gehört nicht dazu? (1) Nhà nước Đức có nhiều nhiệm vụ, nhiệm vụ nào dưới đây KHÔNG thuộc về nó:
O Er bezahlt für alle Staatsangehörigen Urlaubsreisen. Trả tiền đi nghỉ du lịch cho những người thuộc nhà nước
O Er zahlt Kindergeld. Trả tiển cho hỗ trợ nuôi trẻ em
O Er unterstützt Museen. Hỗ trợ cho các Viện bảo tàng
O Er fördert Sportler und Sportlerinnen. Khuyến khích các vận động viên Nam và Nữ
-----------------------------------------------------------------
64 Welches Organ gehört nicht zu den Verfassungsorganen Deutschlands? (3) Cơ quan nào không thuộc về Cơ quan lập hiến của nước Đức
O der Bundesrat Thành viên Quốc hội/ Nghị viện liên bang
O der Bundespräsident / die Bundespräsidentin Tổng thống liên bang
O die Bürgerversammlung Cơ quan trưng cầu dân ý
O die Regierung Chính phủ
-----------------------------------------------------------------
65 Der deutsche Bundespräsident Gustav Heinemann gibt Helmut Schmid 1974 die
Ernennungsurkunde zum deutschen Bundeskanzler. Was gehört zu den Aufgaben des deutschen Bundespräsidenten / der deutschen Bundespräsidentin? (4) Tổng thống Liên bang Gustav Heinemann trao bằng Chứng nhận cho Helmut Schmid năm 1974  làm Thủ tướng Liên bang. Nhiệm vụ của Tổng thống liên bang là gì?


O Er/Sie führt die Regierungsgeschäfte Thúc đẩy công việc của Chính phủ
O Er/Sie kontrolliert die Regierungspartei Quản lí các Đảng cầm quyền
O Er/Sie wählt die Minister / Ministerinnen aus Lựa trọn các Bộ trưởng
O Er/Sie schlägt den Kanzler / die Kanzlerin zur Wahl vor. Đề cử Thủ tướng trước các cuộc bầu cử
-----------------------------------------------------------------
66 In Deutschland kann ein Regierungswechsel in einem Bundesland Auswirkungen auf die Bundespolitik haben. Das Regieren wird ... (3) Ở Đức thay đổi chính phủ có ảnh hưởng tới Chính sách Liên bang. Chính phủ sẽ bị …
O schwieriger, wenn sich dadurch die Mehrheit im Bundestag ändert Khó khăn hơn khi đa số trong Nghị viện bị thay đổi
O leichter, wenn dadurch neue Parteien in den Bundesrat kommen. Sẽ dễ dàng hơn, khi các Đảng mới vào được Nghị viện
O schwieriger, wenn dadurch die Mehrheit im Bundesrat verändert wird. Khó khăn hơn khi đa số Nghị viên bị thay đổi
O leichter, wenn es sich um ein reiches Bundesland handelt. Dễ dàng hơn khi nắm giữ các bang giàu có
-----------------------------------------------------------------
67 Wie heißt die Hauptstadt von Deutschland? (2) Thủ đô của Đức là gì?
O Bonn
O Berlin
O München
O Frankfurt/Oder … hay khác
-----------------------------------------------------------------
68 Welche Farben hat die deutsche Flagge? (1) Quốc kì của Đức có những màu nào?
O schwarz-rot-gold đen đỏ vàng
O rot-weiß-schwarz đỏ trắng đen (Yemen)
O schwarz-rot-grün đen đỏ xanh
O schwarz-gelb-rot đen vàng đỏ (Belgien)
-----------------------------------------------------------------
69 Wie heißt Deutschlands heutiges Staatsoberhaupt? (1) Đứng đầu nhà nước Đức ngày nay là ai?
O Horst Köhler (Tổng thống của Đức từ 2004-2010, thuộc Đảng Dân Chủ Cơ đốc giáo)
O Norbert Lammert (Chủ tịch Quốc hội và Hạ viện Đức từ 2005 thuộc Đảng Dân Chủ Cơ đốc giáo)
O Wolfgang Thierse (Phó Chủ tịch và Chủ tịch Quốc hội Liên bang từ 2005, thuộc Đảng Xã Hội Dân Chủ Đức)
O Edmund Stoiber (Tổng bộ trưởng Tiểu bang Bavaria, Chủ tịch đảng Liên Minh Xã Hội Cơ đốc giáo)
Tổng thống Đức thay đổi theo nhiệm kì, đề nghị tra Google
-----------------------------------------------------------------
70 Was ist auf der Rückseite der deutschen 10-, 20- und 50-Cent Münzen abgebildet. (3)Mặt sau của các đồng 10 – 20 – 50 Cent là ảnh gì?

O der Berliner Fernsehturm Tháp truyền hình Berlin
O das Bundeskanzleramt Văn phòng Thủ tướng
O das Brandenburger Tor Cổng Khải hoàn môn Brandenburger
O das Reichstagsgebäude Nhà Quốc hội
-----------------------------------------------------------------
71 Wie heißt der jetzige Bundeskanzler / die jetzige Bundeskanzlerin von Deutschland? (4)Thủ tướng đương nhiệm của Đức hiện nay là ai?
O Gerhard Schröder (Thủ tướng từ 1998-2005, thuộc đảng Dân chủ Xã hội Đức, Thủ hiến bang Niedersachen)
O Jürgen Rüttgers (Thuộc đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo, Tổng bộ trưởng bang North Rhine Westphalia 2005-2010)
O Klaus Wowereit(Thuộc Đảng Dân chủ Xã hội Đức, Thị trưởng Berlin từ 2001-2014)
O Angela Merkel (Thuộc đảng Liên minh dân chủ Cơ đốc giáo, là Thủ tướng Đức từ 2005 đến hiện tại 2015)
-----------------------------------------------------------------
72 Wer ist das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland? (2)Ai là người đứng đầu nước Cộng hòa Liên bang Đức
O der Bundeskanzler / die Bundeskanzlerin Thủ tướng
O der Bundespräsident / die Bundespräsidentin Tổng thống
O der Bundesratspräsident / die Bundesratspräsidentin Chủ tịch Nghị Viện LB
O der Bundestagspräsident / die Bundestagspräsidentin Chủ tịch Quốc Hội LB
-----------------------------------------------------------------
73 Wie nennt man den Regierungschef / die Regierungschefin der Bundesrepublik Deutschland? (3)Người đứng đầu Chính phủ CHLB Đức gọi là gì
O Premierminister / Premierministerin Bộ trưởng
O Bundespräsident / Bundespräsidentin Tổng thống Liên bang
O Bundeskanzler / Bundeskanzlerin Thủ tướng liên bang
O Ministerpräsident / Ministerpräsidentin Tổng bộ trưởng
-----------------------------------------------------------------
74 Wie heißt das Parlament für ganz Deutschland? (3) Quốc hội toàn nước Đức gọi là gì
O Bundesversammlung Hội nghị Liên bang
O Volkskammer Đại biểu nhân dân
O Bundestag Quốc hội Liên bang
O Bundesgerichtshof Tòa án liên bang
-----------------------------------------------------------------
75 Wer wählt den Bundeskanzler / die Bundeskanzlerin in Deutschland? (4) Ai bầu ra Thủ tướng nước Đức
O der Bundesrat Nghị viên LB
O die Bundesversammlung Hội nghị Liên bang
O das Volk Nhân dân
O der Bundestag Quốc hội LB
-----------------------------------------------------------------
76 Wer wählt in Deutschland den Bundespräsidenten / die Bundespräsidentin? Ai bầu ra Tổng thống LB
O die Bundesversammlung Hội nghị Liên bang
O der Bundesrat Nghị viên LB
O das Bundesparlament QH Liên bang
O das Bundesverfassungsgericht Tòa án Hiến pháp LB
-----------------------------------------------------------------
77 Die deutschen Bundesländer wirken an der Gesetzgebung des Bundes mit durch ... (1) Hành động Lập pháp của các Bang thông qua
O den Bundesrat Nghị viên LB
O die Bundesversammlung Hội nghị Liên bang
O den Bundestag. QH Liên bang
O die Bundesregierung Chính phủ Liên bang
-----------------------------------------------------------------
78 Wer bildet den deutschen Bundesrat? (3) Ai tạo nên các Nghị viên Liên bang?
O die Abgeordneten des Bundestages Các đại biểu Quốc hội LB
O die Minister und Ministerinnen der Bundesregierung Các Bộ trưởng chính quyền LB
O die Regierungsvertreter der Bundesländer Các đại diện của các Tiểu bang
O die Parteimitglieder Thành viên các Đảng
-----------------------------------------------------------------
79 Welche Hauptaufgabe hat der deutsche Bundespräsident / die deutsche Bundespräsidentin? Er / Sie (3) Nhiệm vụ chính của Tổng thống Liên Bang
O regiert das Land. Quản lí đất nước
O entwirft die Gesetze. Thiết lập Hiến pháp
O repräsentiert das Land. Đại diện cho đất nước
O überwacht die Einhaltung der Gesetze. Giám sát việc tuân thủ nắm giữ Pháp luật
-----------------------------------------------------------------
80 Die beiden größten Fraktionen im deutschen Bundestag heißen zurzeit ... (1) Khối liên minh lớn nhất trong Quốc hội Đức hiện nay là
O CDU/CSU und SPD LM Dân chủ Cơ đốc/ LM Xã hội Cơ đốc và đảng Dân chủ Xã hội Đức
O Die Linke und Bündnis90/Die Grünen Cánh tả và Liên minh 90/ Đảng Xanh
O FDP und SPD Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Dân chủ Xã hội
O Die Linke und FDP Cánh tả và Dân chủ Tự do
-----------------------------------------------------------------
81 Was bedeutet die Abkürzung CDU in Deutschland? (4) Ý nghĩa viết Tắt của cụm CDU ở Đức là gì ?
O Christliche Deutsche Union Liên minh cơ đốc Đức
O Club Deutscher Unternehmer Cty câu lạc bộ Đức
O Christlicher Deutscher Umweltschutz Bảo vệ môi trường Cơ đốc Đức
O Christlich Demokratische Union Liên minh dân chủ cơ đốc
-----------------------------------------------------------------
82 Was bedeutet die Abkürzung FDP in Deutschland? (4) Ý nghĩa viết Tắt của cụm FDP ở Đức là gì ?
O Friedliche Demonstrative Partei Đảng tuần hành vì Hòa bình
O Freie Deutschland Partei Đảng nước Đức tự do
O Führende Demokratische Partei Đảng Thúc tiến Dân chủ
O Freie Demokratische Partei Đảng Dân chủ Tự do
-----------------------------------------------------------------
83 Was bedeutet die Abkürzung SPD? (3) Ý nghĩa viết Tắt của cụm SDP ở Đức là gì ?
O Sozialistische Partei Deutschlands Đảng Xã hội Đức
O Sozialpolitische Partei Deutschlands Đảng Xã hội Chủ nghĩa Đức
O Sozialdemokratische Partei Deutschlands Đảng Dân chủ Xã hội Đức
O Sozialgerechte Partei Deutschlands Đảng Công bằng xã hội Đức
-----------------------------------------------------------------
84 Wie nennt man in Deutschland die Vereinigung von Abgeordneten einer Partei im Parlament? (3) Sự hợp nhất các Đại diện các Đảng trong Quốc hội gọi là gì
O Verband băng nối
O Ältestenrat Nguyên lão
O Fraktion Liên minh
O Opposition Đối lập
-----------------------------------------------------------------
85 Was bedeutet die Abkürzung CSU in Deutschland? (4) Ý nghĩa viết Tắt của cụm CSU ở Đức là gì ?
O Christliche Sichere Union Liên minh An ninh Cơ đốc
O Christlich Süddeutsche Union Liên minh Cơ đốc Nam Đức
O Christlich Sozialer Unternehmerverband Hiệp hội doanh nghiệp Xã hội Cơ đốc
O Christlich Soziale Union Liên minh Xã hội cơ đốc
-----------------------------------------------------------------
86 Wo arbeitet die deutsche Bundesregierung (2) Chính quyền LB nằm ở đâu?
O in Potsdam
O in Berlin
O in Frankfurt/Main
O in Leipzig
-----------------------------------------------------------------
87 Die parlamentarische Opposition im deutschen Bundestag... (1)Phe đối lập trong Quốc hội LB Đức
O kontrolliert die Regierung. Kiểm soát Chính phủ
O entscheidet, wer Bundesminister / Bundesministerin wird. Quyết định ai là bộ trưởng tiểu bang
O bestimmt, wer im Bundesrat sitzt. Khẳng định các vị trí trong Quốc hội
O schlägt die Regierungschefs / Regierungschefinnen der Länder vor. Đề cử lãnh đạo các Bang
-----------------------------------------------------------------
88 Welches ist das Wappen der Bundesrepublik Deutschland? (1)

O 1
O 2
O 3
O 4
-----------------------------------------------------------------
89 Welches Gericht in Deutschland ist zuständig für die Auslegung des Grundgesetzes? (3) Tòa án nào ở Đức chịu trách nhiệm giải thích luật cơ bản?
O Oberlandesgericht Tòa án tối cao các Bang
O Amtsgericht Văn phòng tòa án
O Bundesverfassungsgericht Tòa án Liên Bang
O Verwaltungsgericht Quản lí Toà án
-----------------------------------------------------------------
90 Eine Frau in Deutschland verliert ihre Arbeit. Was darf nicht der Grund für diese
Entlassung sein? (4) Một phụ nữ ở Đức bị mất việc làm. Điều gì có thể là lí do để người đó không bị sa thải
O Die Frau ist lange krank und arbeitsunfähig. Bệnh tật lâu và không thể lao động
O Die Frau kam oft zu spät zur Arbeit. Người đó luôn đi làm muộn
O Die Frau erledigt private Sachen während der Arbeitszeit. Người đó làm việc riêng trong giờ làm việc
O Die Frau bekommt ein Kind und ihr Chef weiß das. Người đó đang có thai và Xếp biết điều đó
-----------------------------------------------------------------
91 Ab welchem Alter darf man in Deutschland bei der Bundestagswahl wählen? (1) Từ bao nhiêu tuổi thì có thể được bầu cử ở Đức
O ab 18 Jahren
O ab 19 Jahren
O ab 20 Jahren
O ab 21 Jahren
-----------------------------------------------------------------
92 Was bezahlt man in Deutschland automatisch, wenn man fest angestellt ist? (1) Ở Đức Người ta được trả tiền tự động như thế nào khi người ta được thuê làm việc vĩnh viễn
O Sozialversicherung Bảo hiểm xã hội
O Sozialhilfe Trợ cấp xã hội
O Kindergeld Tiền nuôi trẻ
O Wohngeld Tiền nhà
-----------------------------------------------------------------
93 Was muss jeder deutsche Staatsbürger/jede deutsche Staatsbürgerin ab dem 16. Lebensjahr besitzen? (2) Nămthứ 16 trong đời, người Công dân Đức phải có gì?
O einen Reisepass Hộ Chiếu
O einen Personalausweis Căn cước cá nhân
O einen Sozialversicherungsausweis Chứng minh Bảo hiểm XH
O einen Führerschein Bằng lái xe
-----------------------------------------------------------------
94 In einer Demokratie ist eine Funktion von regelmäßigen Wahlen, ... (2) Bầu cử định kì là 1 chức năng của nền dân chủ
O die Bürger und Bürgerinnen zu zwingen, ihre Stimme abzugeben. Các công dân, bị buộc phải cung cấp tiếng nói của họ
O nach dem Willen der Wählermehrheit, den Wechsel der Regierung ermöglichen Theo ý kiến của đa số có thể thay đổi chính phủ
O im Land bestehende Gesetze beizubehalten. Duy trì luật pháp hiện tại của đất nước
O den Armen mehr Macht zu geben. Thêm nhiều quyền cho người nghèo
-----------------------------------------------------------------
95 Parlamentsmitglieder, die von den Bürgern und Bürgerinnnen gewählt werden, nennt man ... (1) Các thành viên trong Quốc hội, do các công dân bầu lên, gọi là
O Abgeordnete. Đại biểu
O Kanzler / Kanzlerin. Thủ tướng
O Botschafter / Botschafterin. Đại sứ
O Ministerpräsident / Ministerpräsidentin. Tổng bộ trưởng
-----------------------------------------------------------------
96 Für wie viele Jahre wird der Bundestag in Deutschland gewählt? (2) Bao lâu thì bầu cử QH Liên bang ở Đức
O 2 Jahre
O 4 Jahre
O 6 Jahre
O 8 Jahre
-----------------------------------------------------------------
97 Wie oft gibt es normalerweise Bundestagswahlen in Deutschland? (2) Bình thường bầu cử QH Liên bang ở Đức thường kì bao lâu?
O alle drei Jahre 3
O alle vier Jahre 4
O alle fünf Jahre 5
O alle sechs Jahre 6
-----------------------------------------------------------------
98 Das Wahlsystem in Deutschland ist ein ... (3) Hệ thống bầu cử ở Đức là ….
O Zensuswahlrecht. Phổ thông đầu phiếu
O Dreiklassenwahlrecht. Tam quyền phân lập
O Mehrheits- und Verhältniswahlrecht. Theo đa số và theo Tỷ lệ
O allgemeines Männerwahlrecht. Quyền bầu cử cho Nam giới
-----------------------------------------------------------------
99 Wahlen in Deutschland gewinnt die Partei, die (1) Đảng chiến thắng trong bầu cử ở Đức là
O die meisten Stimmen bekommt. Được nhiều phiếu nhất
O die meisten Männer mehrheitlich gewählt haben. Chủ yếu được đa số đàn ông bầu chọn
O die meisten Stimmen bei den Arbeitern / Arbeiterinnen bekommen hat. Có được tiếng nói của người Lao động
O die meisten Erststimmen für ihren Kanzlerkandidaten / ihre Kanzlerkandidatin erhalten hat. Phần lớn phiếu bầu đầu tiên cho ứng cử viên Thủ tướng
-----------------------------------------------------------------
100 Wie viel Prozent der Zweitstimme müssen Parteien mindestens bekommen, um in den Deutschen Bundestag gewählt zu werden? (3) Trong bầu cử QH ở Đức, các Đảng chiếm tối thiểu bao nhiêu phần trăm thì phải bầu cử lần 2?
O 3%
O 4%
O 5%
O 6%
-----------------------------------------------------------------
101 Was bedeutet "aktives Wahlrecht" in Deutschland? (3) Quyền bỏ phiếu ở Đức có ý nghĩa gì
O Man kann gewählt werden. Người ta có thể bầu
O Man muss wählen gehen. Người ta phải bầu
O Man kann wählen. Người ta có thể bầu
O Man muss zur Auszählung der Stimmen gehen. Người ta phải đếm.
-----------------------------------------------------------------
102 In Deutschland darf man wählen. Was bedeutet das? (1) Người ta có thể bầu cử ở Đức, có nghĩa là gì?
O Alle deutschen Staatsangehörigen dürfen wählen, wenn sie das Mindestalter erreicht haben. Mọi công dân được đi bầu khi đến tuổi tối thiểu
O Nur verheiratete Personen dürfen wählen. Chỉ có người đã kết hôn mới được bầu
O Nur Personen mit einem festen Arbeitsplatz dürfen wählen. Chỉ những người có công việc ổn định
O Alle Einwohner und Einwohnerinnen in Deutschland müssen wählen. Mọi công dân ở Đức phải đi bầu
-----------------------------------------------------------------
103 Wahlen in Deutschland sind frei. Was bedeutet das? (3) Bầu cử ở Đức là Tự do. Điều đó có ý nghĩa gì?
O Alle verurteilten Straftäter / Straftäterinnen dürfen nicht wählen. Những người Phạm tội đã bị kết án không được phép bầu cử
O Wenn ich wählen gehen möchte, muss mein Arbeitgeber /meine Arbeitgeberin mir frei geben. Khi tôi muốn đi bầu cử, chủ lao động phải để tôi được tự do
O Jede Person kann ohne Zwang entscheiden, ob sie wählen möchte und wen sie wählen möchte. Mọi người có quyền quyết định không bị cưỡng ép, liệu họ có muốn bầu và khi nào họ bầu
O Ich kann frei entscheiden, wo ich wählen gehen möchte. Tôi được quyền tự do quyết định muốn bầu nơi nào tôi muốn
-----------------------------------------------------------------
104 Die Wahlen in Deutschland sind ... (2) Bầu cử ở Đức là
O speziell. Đặc biệt
O geheim. Bí mật
O berufsbezogen. Liên quan đến nghề nghiệp
O geschlechtsabhängig. Phụ thuộc vào giới tính
-----------------------------------------------------------------
105 Was regelt das Wahlrecht in Deutschland? (4) Quyền bỏ phiếu ở Đức quản lí điều gì?
O Wer wählen darf, muss wählen. Ai có thể bầu phải bầu
O Alle die wollen, können wählen. Tất cả muốn bầu có thể bầu
O Wer nicht wählt, verliert das Recht zu wählen. Ai không bầu thì mất quyền bầu cử
O Wer wählen darf, kann wählen. Ai được phép bầu có thể bầu
-----------------------------------------------------------------
106 Bei einer Bundestagswahl in Deutschland darf jeder wählen, der ... (2) Bầu cử LB ở Đức mọi người được phép bầu, là
O in der Bundesrepublik Deutschland wohnt und wählen möchte.  Những người muốn ở tại CHLB Đức và bầu cử
O Bürger / Bürgerin der Bundesrepublik Deutschland ist und mindestens 18 Jahre alt ist. Là những công dân của CHLB Đức và tối thiểu là 18 tuổi
O seit mindestens 3 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland lebt. Có thời gian sống ở CHLB Đức tối thiểu là 3 năm
O Bürger / Bürgerin der Bundesrepublik Deutschland ist und mindestens 21 Jahre alt ist. Là những công dân của CHLB Đức và tối thiểu là 21 tuổi
-----------------------------------------------------------------
107 Vom Volk gewählt wird in Deutschland... (3) Nhân dân Đức được bầu cử
O der Bundeskanzler / die Bundeskanzlerin Bầu Thủ tướng LB
O der Ministerpräsident / die Ministerpräsidentin eines
Bundeslandes Bầu tổng bộ trưởng LB
O der Bundestag Bầu Quốc hội
O der Bundespräsident / die Bundespräsidentin Bầu Tổng thống LB
-----------------------------------------------------------------
108 Die Bundestagswahl in Deutschland ist die Wahl ... (3) Bầu cử LB ở Đức là bầu cử …
O des Bundeskanzlers / der Bundeskanzlerin. Thủ tướng LB
O der Parlamente der Länder. Nghị viện Tiểu bang
O des Parlaments für Deutschland. Nghị viện Đức
O des Bundespräsidenten / der Bundespräsidentin. Tổng thống LB.
-----------------------------------------------------------------
109 An demokratischen Wahlen in Deutschland teilnehmen ist ... (2) Tham gia Bầu cử Dân chủ ở Đức
O eine Pflicht. Là bắt buộc
O ein Recht. Là quyền
O ein Zwang. Là ép buộc
O eine Last. Là trách nhiệm
-----------------------------------------------------------------
110 Eine Partei möchte in den deutschen Bundestag. Sie muss aber eine Mindestzahl an Wählerstimmen haben. Das heißt ... (1) Một Đảng muốn vào QH. Họ phải có số Phiếu bầu tối thiểu. Đó gọi là …
O 5%-Hürde 5%- Số vượt rào
O Zulassungsgrenze Số giới hạn
O Basiswert Giá trị cơ bản
O Richtlinie Giới hạn chính
-----------------------------------------------------------------
111 Wenn Sie bei einer Bundestagswahl in Deutschland wählen dürfen, heißt das ... (4) Khi vào cuộc bầu cử QH ở Đức, đó gọi là
O aktive Wahlkampagne. Vận động tranh cử
O aktives Wahlverfahren. Khởi động Quá trình tranh cử
O aktiver Wahlkampf. Khởi động Chiến dịch tranh cử
O aktives Wahlrecht. Khởi động quyền bầu cử
-----------------------------------------------------------------
112 Wen vertreten die Gewerkschaften in Deutschland? (4) Cái nào đại diện cho các đoàn thể ở Đức
O große Unternehmen Các công ty lớn
O kleine Unternehmen Các cty nhỏ
O Selbstständige Người độc lập
O Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Người lao động
-----------------------------------------------------------------
113 Man will in Deutschland die Buslinie abschaffen, mit der Sie immer zur Arbeit fahren. Was können Sie machen, um die Buslinie zu erhalten? (1)Người ta muốn hủy bỏ đường Xe Bus ở Đức, mà bạn luôn đi làm cùng nó. Bạn sẽ làm gì để giữ lại?
O Ich beteilige mich an einer Bürgerinitiative für die Erhaltung der Buslinie oder gründe selber eine Initiative. Tôi tham gia vào Ý kiến công dân để giữ lại đường xe Bus hoặc căn cứ vào sáng kiến của bản thân
O Ich werde Mitglied in einem Sportverein und trainiere Radfahren. Tôi tham gia CLB thể thao và học lái xe đạp
O Ich wende mich an das Finanzamt, weil ich als Steuerzahler / Steuerzahlerin ein Recht auf die Buslinie habe. Tôi sẽ đến Sở Thuế, vì tôi là người nộp thuế có quyền sử dụng đường Bus
O Ich schreibe einen Brief an das Forstamt der Gemeinde. Tôi sẽ viết thư đến Sở Lâm nghiệp cho cộng đồng.
-----------------------------------------------------------------
114 In Deutschland ist ein Bürgermeister / eine Bürgermeisterin ... (3)Ở Đức, 1 Thị trưởng là người …
O der Leiter / die Leiterin einer Schule. Hướng dẫn 1 trường học
O der Chef / die Chefin einer Bank. Lãnh đạo 1 Ngân hàng
O das Oberhaupt einer Gemeinde. Đứng đầu của Cộng đồng
O der/die Vorsitzende einer Partei. Đứng đầu 1 Đảng phái
-----------------------------------------------------------------
115 In einem deutschen Bundesland soll neben einem Wohngebiet eine Autobahn gebaut
werden. Die Einwohner / Einwohnerinnen sind dagegen. Was können sie gegen den Bau
auf legale Weise tun? Sie können ... (1)Ở 1 tiểu bangcủa Đức sẽ xây dựng đường Cao tốc gần khu vực dân sinh. Các cư dân ở đây có thể chống lại điều đó. Họ có thể chống lại việc xây dựng 1 cách hợp pháp như thế nào. Họ có thể
O In einer Bürgerinitiative gegen den Bau protestieren. Tuần hành biểu tình theo sáng kiến công dân chống lại việc xây dựng
O die Baumaschinen auf der Baustelle kaputt machen. Phá hoại phương tiện xây dựng và công trường thi công
O einen Beamten / eine Beamtin bestechen, damit er / sie sich gegen den Bau der Autobahn einsetzt. Hối lộ cho các quan chức và dùng nó để chống lại việc xây dựng Cao tốc
O die Baufirma beim Finanzamt wegen Schädigung der Umwelt anzeigen. Chỉ ra những thiệt hại về môi trường do Cty xây dựng gây ra với sở Thuế
-----------------------------------------------------------------
116 ein Richter / eine Richterin in Deutschland gehört zur ... (1) Thẩm phán của Đức thuộc về
O Judikative Bộ máy Tư pháp
O Exekutive. Chấp pháp
O Operative Thuộc về Phẫu thuật
O Legislative Bộ máy Lập pháp
-----------------------------------------------------------------
117 Was kann ich in Deutschland machen, wenn mir mein Arbeitgeber / meine Arbeitgeberin
zu Unrecht gekündigt hat? (3) Ở Đức tôi có thể làm gì khi Chủ lao động kết thúc hợp đồng không đúng luật?
O weiter arbeiten und freundlich zum Chef / zur Chefin sein Tiếp tục làm việc và tỏ ra thân thiện với Xếp
O ein Mahnverfahren gegen den Arbeitgeber / die Arbeitgeberin führen. Thúc đẩy 1 chi khoản chống lại người Thuê lao động
O Kündigungsschutzklage erheben. Nâng cao bảo đảm chống sa thải
O den Arbeitgeber / die Arbeitgeberin bei der Polizei anzeigen. Báo với Cảnh sát về người Thuê lao động
-----------------------------------------------------------------
118 Was tun Sie, wenn Sie eine falsche Rechnung von einer deutschen Behörde bekommen? (2)Bạn làm gì khi nhận được 1 hóa đơn không đúng từ 1 cơ quan của Đức
O Ich lasse die Rechnung liegen. Tôi cứ để hóa đơn đấy
O Ich lege Widerspruch bei der Behörde ein. Đem mâu thuẫn đến cơ quanquản lí
O Ich schicke die Rechnung an die Behörde zurück.Tôi gửi lại hóa đơn
O Ich gehe mit der Rechnung zum Finanzamt.Đem Hóa đơn đó đến sở Thuế
-----------------------------------------------------------------
119 Wer berät in Deutschland Personen bei Rechtsfragen und vertritt sie vor Gericht? (1)Ai tư vấn cho cá nhân ở Đức về những câu hỏi về Quyền – Luật và đại diện cho họ trước Tòa án
O ein Rechtsanwalt / eine Rechtsanwältin Luật sư
O ein Richter / eine Richterin Thẩm phán
O ein Schöffe / eine Schöffin Bồi thẩm
O ein Staatsanwalt / eine Staatsanwältin Công tố viên
-----------------------------------------------------------------
120 Wann kommt es in Deutschland zu einem Prozess vor Gericht? Wenn jemand ... (2) Khi nào diễn ra 1 quá trình Tòa án ở Đức? Khi mà ai đó …
O zu einer anderen Religion übertritt. Chuyển đổi sang Tôn giáo khác
O eine Straftat begangen hat und angeklagt wird. Phạm tội và bị cáo buộc Tội trạng
O eine andere Meinung als die der Regierung vertritt. Có quan điểm khác với đại diện chính quyền
O sein Auto falsch geparkt hat und es abgeschleppt wird. Có xe đậu trái phép và bị kéo đi
-----------------------------------------------------------------
121 In welchem Jahr wurde Hitler Reichskanzler? (3) Hitler trở thành quyền Thủ tướng năm nào
O 1923
O 1927
O 1933
O 1936
-----------------------------------------------------------------
122 Die Nationalsozialisten mit Adolf Hitler errichteten 1933 in Deutschland... (1)  Đảng Quốc xã của Adolf Hitler thành lập năm 1933 ở Đức
O eine Diktatur. Một nền Độc tài
O einen demokratischen Staat. Một nhà nước dân chủ
O eine Monarchie. Một nền quân chủ
O ein Fürstentum. Một Vương quốc
-----------------------------------------------------------------
123 Was kennzeichnete den NS-Staat? Eine Politik ... (1) Điều gì đánh dấu 1 nhà nước Quốc Xã? Là Chính sách
O des staatlichen Rassismus Kì thị chủng tộc mang tính nhà nước
O der Meinungsfreiheit Quyền Tự do ngôn luận
O der allgemeinen Religionsfreiheit Tự do Tôn giáo chung
O der Entwicklung der Demokratie Mở rộng nền dân chủ
-----------------------------------------------------------------
124 Was ist heute in Deutschland mit dem Begriff "Holocaust" gemeint? (2) Thuật ngữ Holocaust ở Đức ngày nay mang ý nghĩa gì?
O die Errichtung einer Monarchie im "Dritten Reich" Thành lập chế độ quân chủ trong Đế chế 3
O die Verfolgung und Vernichtung der Juden im „Dritten Reich“ Đàn áp và tiêu Diệt người Do Thái trong Đế chế 3
O der Schutz behinderter Menschen in Deutschland Bảo vệ cho người Tàn tật ở nước Đức
O die Durchsetzung freier Wahlen in der DDR. Tiến hành bầu cử tự do ở nước CHDC Đức
-----------------------------------------------------------------
125 Was passierte am 9. November 1938 in Deutschland ? (3) Điều gì xảy ra vào ngày 9.11.1933
O Mit dem Angriff auf Polen beginnt der Zweite Weltkrieg. Bắt đầu Thế chiến 2 với sự tấn công vào Ba Lan
O Die Nationalsozialisten verlieren eine Wahl und lösen den Reichstag auf. Đảng Quốc xã bỏ qua Bầu cử và giải tán Quốc hội
O Jüdische Geschäfte und Synagogen werden durch Nationalsozialisten und ihre Anhänger zerstört. Cửa hàng của người Do Thái và Giáo đường Do thái bị Đảng Quốc xã và người ủng hộ họ phá hoại
O Hitler wird Reichspräsident und lässt alle Parteien verbieten. Hitler trở thành Quốc trưởng và cấm tất cả các Đảng khác.
-----------------------------------------------------------------
126 Wann waren die Nationalsozialisten mit Adolf Hitler in Deutschland an der Macht? (3)Đảng Quốc xã của Adolf Hitler cầm quyền ở Đức từ khi nào đến khi nào?
O 1918 bis 1923.
O 1932 bis 1950.
O 1933 bis 1945.
O 1945 bis 1989.
-----------------------------------------------------------------
127 Welche Gruppe leistete Widerstand gegen Hitler und die Nationalsozialisten? (4)Những nhóm nào đóng góp trở ngại chống lại Hitler và chủ  nghĩa Quốc xã
O Hitlerjugend Thanh niên Hitler
O Deutsche Arbeitsfront Mặt trận lao động Đức
O Bund Deutscher Mädel Liên minh phụ nữ Đức
O Weiße Rose Hoa hồng trắng
-----------------------------------------------------------------
128 Was war am 8. Mai 1945? (4) Điều gì xẩy ra vào ngày 8.5.1945
O Tod Adolf Hitlers Adolf Hitlers chết
O Beginn des Berliner Mauerbaus Bắt đầu xây dựng bức tường Berlin
O Wahl von Konrad Adenauer zum Bundeskanzler Bầu cử của Konrad Adenauer làm Thủ tướng LB(Konrad Adenauer: thủ tướng đầu tiên của Tây Đức)
O Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa Kết thúc Thế chiến 2 ở Châu Âu.
-----------------------------------------------------------------
129 Was gab es in Deutschland nicht während der Zeit des Nationalsozialismus? (1)Điều gì đã không tồn tại ở Đức dưới thời Quốc Xã
O freie Wahlen Bầu cử Tự do
O Pressezensur Kiểm duyệt Báo chí
O willkürliche Verhaftungen Bắt giữ tùy tiện
O Verfolgung der Juden Bức hại người Do thái
-----------------------------------------------------------------
130 Wann war der Zweite Weltkrieg zu Ende? (2)
O 1933 Thế chiến 2 Kết thúc khi nào
O 1945
O 1949
O 1961
-----------------------------------------------------------------
131 Der zweite Weltkrieg begann mit dem Überfall ... (2) Thế chiến 2 mở màn với cuọc Tập kích
O Polens auf Deutschland. Của Ba Lan vào Đức
O Deutschlands auf Polen. Của Đức vào Ba Lan
O Frankreichs auf Deutschland. Của Pháp vào Đức
O Großbritanniens auf Frankreich. Của Anh vào Pháp
-----------------------------------------------------------------
132 In welchem Jahr zerstörten die Nationalsozialisten Synagogen und jüdische Geschäfte in Deutschland ? (3) Trong năm nào những người Quốc xã phá hủy Giáo đường và cơ sở Kinh doanh của người Do Thái?
O 1925
O 1930
O 1938
O 1945
-----------------------------------------------------------------
133 Was ist mit "Nürnberger Prozesse" gemeint? (4) Từ „Thẩm phán Nürnberger“ có ý nghĩa gì
O Anklagen gegen Regimekritiker/Regimekritikerinnen in der DDR Buộc tội những người bất đồng Chính kiến tại CHDC Đức
O Ermittlungen der Justiz gegen Wahlbetrüger /Wahlbetrügerinnen Yêu cầu Tòa án  điều tra chống các ứng viên bầu cử gian lận
O Verhandlungen gegen Fluchthelfer/Fluchthelferinnen Xét xử chống hàng lậu của các nhân viên hàng không
O Verhandlungen gegen deutsche Kriegsverbrecher Xét xử chống Tội phạm chiến tranh Đức
-----------------------------------------------------------------
134 Claus Schenk Graf von Stauffenberg wurde bekannt durch ... (4) Claus Schenk Graf von Stauffenberg được biết tới vì
O eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 1936. Huy chương vàng Olympic năm 1936
O den Bau des Reichstagsgebäudes. Công trình xây dựng nhà Quốc hội
O den Aufbau der Wehrmacht. Xây dựng các lực lượng vũ trang
O das Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944. Ám sát Hitler ngày 20.7.1944
-----------------------------------------------------------------
135 Welche Länder wurden nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland als "Allierte Besatzungsmächte" bezeichnet? (4) Những nước nào sau Thế chiến 2 là nước của phe Đồng minh chiếm đóng ở Đức
O Sowjetunion, Großbritannien, Polen, Schweden. Liên Xô, Anh, Ba Lan, Thụy Điển
O Frankreich, Sowjetunion, Italien, Japan Pháp, LXô, Ý, Nhật.
O USA, Sowjetunion, Spanien, Portugal Mỹ, LXô, TâyBNha, BồĐNha
O USA, Sowjetunion, Großbritannien, Frankreich Mỹ,LXô, Anh, Pháp
-----------------------------------------------------------------
136 Wie waren die Besatzungszonen Deutschlands nach 1945 verteilt? (3) Khu vực chiếm đóng nước Đức được chia như thế nào sau 1945


O 1=Großbritannien, 2=Sowjetunion, 3=Frankreich, 4=USA
O 1=Sowjetunion, 2=Großbritannien, 3=USA, 4=Frankreich
O 1=Großbritannien, 2=Sowjetunion, 3=USA, 4=Frankreich. 1 =Anh, 2 =LXô, 3= Mỹ, 4 =Pháp
O 1=Großbritannien, 2=USA, 3=Sowjetunion, 4=Frankreich
-----------------------------------------------------------------
137 Wann wurde die Bundesrepublik Deutschland gegründet? (3) Nước CHLB Đức thành lập khi nào?
O 1939
O 1945
O 1949
O 1951
-----------------------------------------------------------------
138 Wann wurde die DDR gegründet? (2) Nước CHDC Đức thành lập khi nào?
O 1947
O 1949
O 1953
O 1956
-----------------------------------------------------------------
139 Seit wann gibt es das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ? Seit ... (3) Hiến pháp cơ bản của CHLB Đức có từ khi nào? Từ …
O 1919
O 1933
O 1949
O 1989
-----------------------------------------------------------------
140 Wie hieß der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland? (1) Ai là thủ tướng Liên bang đầu tiên của CHLB Đức
O Konrad Adenauer (1876 - 1967) là thủ tướng đầu tiên của Tây Đức từ 1949–1963)
O Kurt Georg Kiesinger(1904 -1988thủ tướng Tây Đức từ  1966 tới  1969, đảng trưởng CDU từ 1967 tới 1971. Kiesinger là thủ tướng đầu tiên của liên hiệp 2 đảng lớn nhất)
O Helmut Schmidt(thủ tướng Tây Đức từ 1974 tới 1982)
O Willy Brandt(1913 - 1992), thủ tướng Tây Đức từ 1969–1974)
-----------------------------------------------------------------
141 Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Gründungsmitglied ... (3) CHLB Đức là thành viên sáng lập
O des Nordatlantikpakts (NATO).Hiệp ước Bắc đại tây dương
O der Vereinten Nationen (VN).Câu lạc bộ Quốc gia
O der Europäischen Union (EU).Liên minh Châu Âu
O des Warschauer Pakts. Hiệp ước Vacsava
-----------------------------------------------------------------
142 Vom Juni 1948 bis zum Mai 1949 wurden die Bürger und Bürgerinnen von West-Berlin
durch eine Luftbrücke versorgt. Welcher Umstand war dafür verantwortlich? (4)Từ tháng 6.1948 đến 5.1949 các công dân của Tây Berlin được cầu hàng không viện trợ. Trách nhiệm trong tình huống nào?
O Für Frankreich war eine Versorgung der West-Berliner Bevölkerung mit dem Flugzeug kostengünstiger. Phía Pháp chịu trách nhiệm chi phí cho công dân Tây Berlin bằng đường không
O Die amerikanischen Soldaten / Soldatinnen hatten beim Landtransport Angst vor Überfällen. Quân đội Mỹ lo sợ đường bộ bị không kích
O Für Großbritannien war die Versorgung über die
Luftbrücke schneller. Nước Anh đã chăm sóc bằng cầu hàng không nhanh hơn
O Die Sowjetunion unterbrach den gesamten Verkehr auf dem Landwege. Liên Xô cắt đứt tất cả lưu lượng giao thông đường bộ.
-----------------------------------------------------------------
143 Was wollte Willy Brandt mit seinem Kniefall 1970 im ehemaligen jüdischen Ghetto in Warschau ausdrücken? (2) Willy Brandt muốn bày tỏ điều gì khi quỳ gối trước đài tưởng niệm người Do thái ở Vacsava năm 1970?

O Er hat sich den ehemaligen Allierten unterworfen. Nghiêng mình trước những người đồng minh trước đây
O Er bat Polen und die polnischen Juden um Vergebung. Mong đợi sự tha thứ của những người Ba Lan và Do thái Ba Lan
O Er zeigte seine Demut vor dem Warschauer Pakt. Bày tỏ sự khiêm nhường trước khối Hiệp ước Vacsava
O Er sprach ein Gebet am Grab des Unbekannten Soldaten. Cầu nguyện cho những người lính vô danh.
-----------------------------------------------------------------
144 Wie endete der Zweite Weltkrieg in Europa offiziell? (2)Thế chiến thứ 2 kết thúc chính thức như thế nào?
O mit dem Tod Adolf Hitlers Với cái chết của Hitler
O durch die bedingungslose Kapitulation Deutschlands Thông quan sự đầu hàng vô điều kiện  của quân Đức
O mit dem Rückzug der Deutschen aus den besetzten Gebieten với sự rút lui của quân Đức từ những vùng chiếm đóng
O durch eine Revolution in Deutschland Thông qua 1 cuộc cách mạng ở Đức
-----------------------------------------------------------------
145 Soziale Marktwirtschaft bedeutet, die Wirtschaft ... (4) Kinh tế Thị trường có nghĩa là gì
O steuert sich allein nach Angebot und Nachfrage. Điều khiển 1 mình theo Cung và Cầu
O wird vom Staat geplant und gesteuert, Angebot und
Nachfrage werden nicht berücksichtigt. Được xây dựng và điều khiển bởi nhà nước, Cung và Cầu không được xem xét
O richtet sich nach der Nachfrage im Ausland. Được đạo diễn bởi nhu cầu phía nước ngoài
O richtet sich nach Angebot und Nachfrage, aber der
Staat sorgt für einen sozialen Ausgleich. Đạo diễn theo Cung và Cầu, nhưng Nhà nước đảm bảo cho cân bằng xã hội
-----------------------------------------------------------------
146 Welche deutsche Stadt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in vier Sektoren aufgeteilt?
(2)Thành phố nào của Đức sau Thế chiến 2 bị chia thành 4 khu vực
O München
O Berlin
O Dresden
O Frankfurt/Oder
-----------------------------------------------------------------
147 Welches war das Wappen der Deutschen Demokratischen Republik? (4)Huy hiệu nào là của nhà nước CHDC Đức

O 1
O 2
O 3
O 4
-----------------------------------------------------------------
148 Was bedeutet die Abkürzung DDR (4) Chữ viết tắt DDR có nghĩa là gì?
O Dritter Deutscher Rundfunk Đế chế Đức đệ tam
O Die Deutsche Republik Cộng hòa Đức
O Dritte Deutsche Republik Cộng hòa Đức đệ tam
O Deutsche Demokratische Republik Cộng hòa Dân chủ Đức
-----------------------------------------------------------------
149 Wann wurde die Mauer in Berlin für alle geöffnet? (2) Khi nào thì bức tường Berlin bị mở hết ?
O 1987
O 1989
O 1992
O 1995
-----------------------------------------------------------------
150 Am 3. Oktober feiert man in Deutschland den Tag der deutschen ... (1)Ngày 3.10 người ta nghỉ lễ ở Đức là ngày nước Đức …
O Einheit. Thống nhất
O Nation. Ngày Quốc gia
O Bundesländer. Ngày Liên bang
O Städte. Ngày các Thành phố
-----------------------------------------------------------------
151 Wie wurden die Bundesrepublik Deutschland und die DDR zu einem Staat? (2) CHLB Đức và CHDC Đức trở thành 1 nhà nước như thế nào?
O Die Bundesrepublik Deutschland hat die DDR besetzt. CHLB Đức chiếm đóng CHDC Đức
O Die heutigen fünf östlichen Bundesländer sind der Bundesrepublik Deutschland beigetreten. Hiện nay 5 tiểu bang của miền Đông tham gia sát nhập với CHLB Đức
O Die westlichen Bundesländer sind der DDR
beigetreten. Các bang miền Tây tham gia sát nhập với CHDC Đức
O Die DDR hat die Bundesrepublik Deutschland besetzt. CHDC Đức chiếm đóng CHLB Đức
-----------------------------------------------------------------
152 Von 1961 bis 1989 war Berlin ... (3) Từ năm 1961 đến 1989 ở Berlin đã xảy ra …
O ohne Bürgermeister. Không có Thị trưởng
O ein eigener Staat. 1 nhà nước riêng biệt
O durch eine Mauer geteilt. Bị chia cắt bởi bức tường
O nur mit dem Flugzeug erreichbar. Chỉ đến được bằng máy bay
-----------------------------------------------------------------
153 Mit der Abkürzung "Stasi" meinte man in der DDR ... (2) Ở thời CHDC Đức từ viết tắt „Stasi“ có nghĩa là gì
O das Parlament. Quốc hội
O das Ministerium für Staatssicherheit. Bộ An ninh Quốc gia
O eine regierende Partei. 1 đảng cầm quyền
O das Ministerium für Volksbildung. Bộ Giáo dục cộng đồng (Giáo dục Nhân dân)
-----------------------------------------------------------------
154 Wie hieß die letzte deutsche Währung vor der Einführung des Euro? (3) Tiền tệ Đức cuối cùng lưu hành trước đồng Euro là gì?
O Reichsmark Đồng Mark đế chế
O Rentenmark  Đồng Mark hưu trí
O Deutsche Mark Đồng Mark Đức
O Deutsches Pfund Đồng Bảng Đức
-----------------------------------------------------------------
155 Welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR? (1)Ngày nay Bang nào của Đức trước đây thuộc khu vực của CHDC Đức
O Brandenburg
O Bayern
O Saarland
O Hessen
-----------------------------------------------------------------
156 Welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR? (3) Ngày nay Bang nào của Đức trước đây thuộc khu vực của CHDC Đức
O Bayern
O Niedersachsen
O Sachsen
O Baden-Württemberg
-----------------------------------------------------------------
157 Welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR? (3) Ngày nay Bang nào của Đức trước đây thuộc khu vực của CHDC Đức
O Hessen
O Schleswig-Holstein
O Mecklenburg-Vorpommern
O Saarland
-----------------------------------------------------------------
158 Welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR? (2) Ngày nay Bang nào của Đức trước đây thuộc khu vực của CHDC Đức
O Hessen
O Sachsen-Anhalt
O Nordrhein-Westfalen
O Saarland
-----------------------------------------------------------------
159 Welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR? (1) Ngày nay Bang nào của Đức trước đây thuộc khu vực của CHDC Đức
O Thüringen
O Hessen
O Bayern
O Bremen
-----------------------------------------------------------------
160 Was bedeutet in Deutschland das Gleichbehandlungsgesetz? (1) Luật Bình đẳng ở Đức có nghĩa là gì
O Niemand darf z.B. wegen einer Behinderung benachteiligt werden. Không bao giờ được phép (phân biệt đối xử). Ví dụ như phân biệt đối xử vì lí do khuyết tật
O Man darf andere Personen benachteiligen, wenn ausreichende persönliche Gründe hierfür vorliegen. Người ta được phép phân biệt đối xử người khác, khi các lí do cá nhân đủ đạt để người ta vừa ý.
O Niemand darf gegen Personen klagen, wenn sie benachteiligt wurden. Không ai được phép kiện chống người khác, khi họ bị phân biệt đối xử
O Es ist für alle Gesetz, benachteiligten Gruppen jährlich Geld zu spenden. Nó là luật cho tất cả, là tiền hàng năm chonhững nhóm bị đối xử phân biệt
-----------------------------------------------------------------
161 Warum nennt man die Zeit im Herbst 1989 in der DDR "die Wende"? In dieser Zeit veränderte sich die DDR politisch ... (1)Vì sao người ta gọi mùa thu 1989 ở Đông Đức là „chuyển đổi“? chính trị ở Đông Đức Thời gian này có thay đổi về ..
O von einer Diktatur zur Demokratie. Từ 1 nền độc tài chuyển sang Dân chủ
O von einer liberalen Marktwirtschaft zum Sozialismus. Từ 1 nền kinh tế thị trường tự do sang Chũ nghĩa Xã hội
O von einer Monarchie zur Sozialdemokratie. Từ chế độ quân chủ sang chế độ Dân chủ Xã hội
O von einem religiösen Staat zu einem kommunistischen Staat. Từ 1 nhà nước tôn giáo chuyển sang nhà nước Cộng sản
-----------------------------------------------------------------
162 Wie viele Einwohner hat Deutschland? (3) Dân số nước Đức là bao nhiêu
O 70 Millionen
O 78 Millionen
O 82 Millionen
O 90 Millionen
Thời điểm hiện tại có thể tìm hiểu trên Google
-----------------------------------------------------------------
163 Deutschland hat die Grenzen von heute seit ... Nước Đức có đường biên giới như hiện nay từ … (4)
O 1933
O 1949
O 1871
O 1990
-----------------------------------------------------------------
164 Wie heißt Deutschland mit vollem Namen? (3) Tên gọi đầy đủ của nước Đức
O Bundesstaat Deutschland Nhà nước Lbang Đức
O Bundesländer Deutschland Liên bang nước Đức
O Bundesrepublik Deutschland CHLB Đức
O Bundesbezirk Deutschland Liên bang khu vực Đức
-----------------------------------------------------------------
165 In welchem Jahr fand die erste gesamtdeutsche Bundestagswahl statt? (3)Năm nào diễn ra bầu cử liên bang toàn Đức đầu tiên
O 1988
O 1989
O 1990
O 1991
-----------------------------------------------------------------
166 Wer wird als "Kanzler der deutschen Einheit" bezeichnet? (2)Ai được gọi là Thủ tướng thống nhất nước Đức
O Gerhard Schröder (Thủ tướng Đức từ năm 1998 đến năm 2005)
O Helmut Kohl(từng là Thủ tướng Đức từ năm 1982 đến năm 1998 (của Tây Đức từ năm 1982 đến năm 1990 và của nước Đức thống nhất từ năm 1990 đến năm 1998) 
O Konrad Adenauer(1876 - 1967) là thủ tướng đầu tiên của Tây Đức từ 1949–1963)
O Helmut Schmidt (thủ tướng Tây Đức từ 1974 tới 1982)
-----------------------------------------------------------------
167 Der 27. Januar ist in Deutschland ein offizieller Gedenktag. An was erinnert dieser
Tag? (4)Ngày 27.1 là ngày tưởng nhớ chính thức ở Đức. Ngày này nhắc lại (tưởng nhớ) điều gì?
O an das Ende des Zweiten Weltkrieges Ngày kết thúc Thế chiến 2
O an die Verabschiedung des Grundgesetzes Ngày thông qua Luật Hiến pháo cơ bản
O an die Wiedervereinigung Deutschlands Ngày tái thống nhất nước Đức
O an die Opfer des Nationalsozialismus  Các nạn nhân của Chủ nghĩa Quốc xã (Phát xít)
-----------------------------------------------------------------
168 Was bedeutet die Abkürzung EU? (2) Chữ viết tắt EU mang ý nghĩa gì
O Europäische Unternehmen Công ty Châu Âu
O Europäische Union Liên minh Châu Âu
O Einheitliche Union Liên minh Thống nhất
O Euro Union Liên minh tiền tệ Châu Âu
-----------------------------------------------------------------
169 Wie viele Mitgliedstaaten hat die EU heute?
(4) Ngay nay có bao nhiêu nước là thành viên của Liên minh Châu Âu
O 21
O 23
O 25
O 27 (Năm 2004 tổng cộng là 26 nước. Năm 2007 thêm Bulgaria thành 27. Năm 2013 thêm Croatia thành 28 nước)
-----------------------------------------------------------------
170 Wo ist der Sitz des Europäischen Parlaments?
(4) Nghị viện Châu Âu đặt ở đâu?
O London
O Paris
O Berlin
O Straßburg (Thủ phủ của vùng Alsace, thuộc Đông bắc nước Pháp, nơi có nhiều trụ sở của các cơ quan Châu Âu)
-----------------------------------------------------------------
171 Was bedeutet der Begriff "europäische
Integration" (4) Thuật ngữ „Hội nhập Châu Âu“ có ý nghĩa gì
O Damit sind amerikanische Einwanderer in Europa
gemeint. Có nghĩa là nói đến người Nhập cư Mỹ ở Châu Âu
O Der Begriff meint den Einwanderungsstopp nach
Europa. Là thuật ngữ có ý nghĩa hạn chế cấm người nhập cư đến Châu Âu
O Damit sind europäische Auswanderer in den USA
gemeint. Có nghĩa là nói đến người Nhập cư Châu Âu ở Mỹ
O Der Begriff meint den Zusammenschluss europäischer
Staaten zur EU. Là thuật ngữ có ý nghĩa Liên kết hội nhập các nước vào Liên minh Châu Âu
-----------------------------------------------------------------
172 Was zeigt das Bild? (1)

O die Flagge der Europäischen Union Cờ của Liên minh Châu Âu
O die Flagge der Bundesrepublik Deutschland Cờ của CHLB Đức
O die Flagge von Berlin Cờ của Berlin
O die Flagge von Bayern Cờ của Bayern
-----------------------------------------------------------------
173 Seit wann bezahlt man in Deutschland mit dem Euro in bar? (3) Ở Đức người ta thanh toán đồng Euro từ khi nào?
O 1995
O 1998
O 2002
O 2005
-----------------------------------------------------------------
174 Das Europäische Parlament wird regelmäßig gewählt, nämlich alle ... (1) Quốc hội Châu Âu bầu cử theo quy định, cụ thể là
O 5 Jahre 5 năm
O 6 Jahre
O 7 Jahre
O 8 Jahre
-----------------------------------------------------------------
175 An welchen Orten arbeitet das Europäische Parlament? (2) Quốc hội Châu Âu làm việc ở địa điểm nào
O Paris, London und Den Haag
O Straßburg, Luxemburg und Brüssel
O Rom, Bern und Wien
O Bonn, Zürich und Mailand
-----------------------------------------------------------------
176 Der französische Staatspräsident François Mitterand und der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl gedenken in Verdun gemeinsam der Toten beider Weltkriege. Welches Ziel der Europäischen Union wird bei diesem Treffen deutlich? (3) Tổng tống Pháp François Mitterand và Thủ tướng Đức Helmut Kohl tưởng niệm những người chết trong Thế chiến ở Verdun. Cuộc gặp gỡ này thể hiện mục tiêu rõ ràng gì của Liên minh Châu Âu?

O Freundschaft zwischen England und Deutschland. Tình Hữu nghị giữa Anh và Đức
O Reisefreiheit in alle Länder der EU. Tự do đi lại trên tất cả các nước Liên minh EU
O Frieden und Sicherheit in den Ländern der EU Hòa bình và An ninh cho các nước trong Liên minh EU
O einheitliche Feiertage in den Ländern der EU. Ngày lễ thống nhất cho các nước liên minh EU
-----------------------------------------------------------------
177 Eine Frau, die ein kleines Kind hat, hat ein Vorstellungsgespräch für eine Stelle in einem
Reisebüro in Deutschland. Welche Aussage ist ein Beispiel für Diskriminierung? Sie bekommt die Arbeitsstelle nur deshalb nicht, weil sie ... (2) Một phụ nữ có con nhỏ, có cuộc phỏng vấn xin việc làm tại 1 văn phòng Du lịch ở Đức. Những tuyên bố gì ví dụ cho 1 cách Phân biệt đối xử? Cô ta không nhận được việc làm chỉ bởi vì …
O keine Erfahrung in diesem Beruf hat. Không có kinh nghiệm
O Mutter ist. Là mẹ
O nur eine Sprache spricht. Chỉ nói 1 ngôn ngữ
O ein hohes Gehalt fordert. Nhu cầu lương cao
-----------------------------------------------------------------
178 Ein Mann im Rollstuhl hat sich auf eine Stelle als Buchhalter beworben. Was ist ein Beispiel
für Diskriminierung. Er bekommt die Stelle nur deshalb nicht, weil er (1) Một đàn ông ngồi xe lăn, giới thiệu xin việc cho mình vào làm Kế toán. Cái gì là ví dụ cho 1 cách Phân biệt đối xử? Anh ta không nhận được việc làm chỉ bởi vì
O im Rollstuhl sitzt. Ngồi xe lăn
O keine Erfahrung hat.  Không có kinh nghiệm
O zu hohe Gehaltsvorstellungen hat. Có mức lương quá cao
O kein Englisch spricht. Không nói được tiếng Anh
-----------------------------------------------------------------
179 Wer darf in Deutschland beim Standesamt die Eheschließung anmelden? (3) Ở Đức ai được phép đến Văn phòng Thị chính để đăng ký kết hôn
O nur der Mann chỉ đàn ông
O nur die Eltern chỉ bố mẹ
O Frau und Mann Đàn ông và Đàn bà
O nur die Frau Chỉ đàn bà
-----------------------------------------------------------------
180 Was ist ein deutsches Gesetz? (3) Điều gì nằm trong luật pháp Đức
O Man darf nicht auf der Straße rauchen. Người ta được phép hút thuốc trên phố
O Frauen müssen Röcke tragen. Đàn bà phải mặc váy
O Man darf Kinder nicht schlagen. Người ta không được phép đánh đập trẻ con
O Frauen dürfen keinen Alkohol trinken. Đàn bà không được uống rượu
-----------------------------------------------------------------
181 Eine Frau, die ein zweijähriges Kind hat, bewirbt sich in Deutschland um eine Stelle.
Was ist ein Beispiel für Diskriminierung? Sie bekommt die Stelle nur deshalb nicht, weil sie
... (4) ở Đức Một phụ nữ có con nhỏ 2 tuổi, đã ứng cử xin 1 việc làm. Những gì ví dụ cho 1 cách Phân biệt đối xử? Cô ta không nhận được việc làm chỉ bởi vì
O kein Englisch spricht. Không nói tiếng Anh
O zu hohe Gehaltsvorstellungen hat. Mức lương cao
O keine Erfahrungen in diesem Beruf hat. Không có kinh nghiêmk
O Mutter ist. Là mẹ
-----------------------------------------------------------------
182 Ein Mann mit dunkler Hautfarbe bewirbt sich um eine Stelle als Kellner in einem Restaurant in Deutschland. Was ist ein Beispiel für Diskriminierung? Er bekommt die Stelle nur deshalb nicht, weil ... (3) Ở Đức, 1 người đàn ông da màu ứng tuyển việc làm Bồi bàn trong nhà hàng. Điều gì ví dụ cho cách phân biệt đối xử? Anh ta không được nhận chỉ vì …
O seine Deutschkenntnisse zu gering sind. Kỹ năng tiếng Đức của anh ta thấp
O er zu hohe Gehaltsforderungen hat. Có mức lương cao
O er eine dunkle Haut hat. Anh ta là da màu
O er keine Erfahrungen im Beruf hat. Không có kinh nghiệm
-----------------------------------------------------------------
183 Zwei Freunde wollen in ein öffentliches Schwimmbad in Deutschland. Beide haben
eine dunkle Hautfarbe und werden deshalb nicht hinein gelassen. Welches Recht wird in
dieser Situation verletzt? Das Recht auf ... (2)2người bạn muốn đi bể bơi công cộng tại Đức. Cả 2 cùng da màu và không được phép vào bể. Quyền nào trong tình huống này bị tổn hại? Đó là quyền
O Meinungsfreiheit Tự do ngôn luận
O Gleichbehandlung Quyền bình đẳng
O Versammlungsfreiheit Quyền tự do hội họp
O Freizügigkeit Quyền tự do đi lại
-----------------------------------------------------------------
184 Gewerkschaften sind Interessenverbände der ... (2) Hiệp hội là các Hội đoàn mà
O Jugendlichen của những người trẻ tuổi
O Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen của những người lao động
O Rentner und Rentnerinnen của những người hưu trí
O Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen của những chủ thuê lao động
-----------------------------------------------------------------
185 Was ist die beliebteste Sportart in Deutschland? (3) Môn Thể thao được yêu thích nhất ở Đức
O Tennis Ten nis
O Basketball Bóng rổ
O Fußball Bóng đá
O Handball Bóng tay
-----------------------------------------------------------------
186 Welche Haushaltsform kommt in Deutschland am häufigsten vor? Ein Haushalt mit ... (2) Mô hình hộ gia đình ở Đức thường thấy trước đây là loại nào? 1 Hộ với
O einem Erwachsenen 1 người lớn
O zwei Erwachsenen 2 người lớn
O einem Kind und einem Erwachsenen 1 trẻ con, 1 người lớn
O mehreren Erwachsenen und Kindern nhiều người lớn và trẻ em
-----------------------------------------------------------------
187 Was bedeutet in Deutschland der Grundsatz der Gleichbehandlung? (1) Ở Đức, nguyên tắc của cư xử bình đẳng là gì?
O Niemand darf z.B. wegen einer Behinderung benachteiligt werden. Không ai được phép(phân biệt đối xử), ví dụ như phân biệt đối xử vì lí do khuyết tật
O Man darf andere Personen benachteiligen, wenn ausreichende persönliche Gründe hierfür vorliegen. Người ta được phép phân biệt đối xử, khi mà các lí do cá nhân đầy đủ để thỏa mãn họ
O Niemand darf gegen Personen klagen, wenn sie benachteiligt wurden. Không ai được phép chỉ trích chống lại người khác, khi họ bị phân biệt đối xử
O Es ist für alle Gesetz, benachteiligten Gruppen jährlich Geld zu spenden. Đó là luật cho mọi người, là tiền hàng năm cho các nhóm bị phân biệt đối xử
-----------------------------------------------------------------
188 Wie entwickelt sich die Zahl der Bevölkerung in Deutschland? (3) Làm sao để phát triển dân số Đức
O Sie nimmt immer zu. Nó luôn tăng
O Es werden weniger Kinder geboren, aber durch Zuwanderung steigt die Zahl. Số trẻ em sinh ra ít, nhưng số lượng tăng do di dân
O Es werden weniger Kinder geboren. Auch durch Zuwanderung steigt die Zahl nicht. Số trẻ em sinh ra ít, nhưng số lượng do di dân cũng không.
O Sie bleibt immer gleich. Nó luôn giữ nguyên
-----------------------------------------------------------------
189 Sie suchen Arbeit in Deutschland. Wo bekommen Sie dafür Hilfe? (2) Bạn tìm việc làm tại Đức, bạn nhận sự trợ giúp ở đâu?
O beim Finanzamt Sở tài chính
O bei der Bundesagentur für Arbeit Sở Lao động Liên bang
O beim Außenministerium Bộ ngoại giao
O bei den Schulen ở Trường học
-----------------------------------------------------------------
190 Ab welchem Alter ist man in Deutschland volljährig? (2) Độ tuổi nào ở Đức là tuổi trưởng thành
O 16
O 18
O 19
O 21
-----------------------------------------------------------------
191 Was ist ein Beispiel für eine "Patchwork- Familie"? (3) Một ví dụ cho một „gia đình chắp vá“
O Der Mann ist zu Hause und macht den Haushalt. Die Frau geht arbeiten.  Đàn ông ở nhà và làm việc nhà. Phụ nữ đi làm
O Studenten ohne Kinder leben in einem Haus zusammen. Sinh viên không con cái sống chung trong 1 nhà.
O Frau und Mann waren schon einmal verheiratet und bringen ihre Kinder in die neue Familie mit. Đàn bà và Đàn ông đã 1 lần kết hôn và mang con mình đến trong 1 gia đình mới
O Der Mann und seine Frau leben zusammen mit den Eltern des Mannes. Người đàn ông và vợ mình sống chung với bố mẹ của người chồng
-----------------------------------------------------------------
192 An wen können Sie sich in Deutschland wenden, wenn Ihr Kind Drogen nimmt? (1)Bạn liên hệ với đâu ở Đức, khi con bạn dùng Thuốc (nghiện)
O an die Suchtberatungsstelle der zuständigen Gemeinde. Cơ sở điều trị có thẩm quyền trong Cộng đồng
O an die Bundesagentur für Arbeit Sở lao động liên bang
O an den Apotheken-Notdienst Nơi cấp cứu dược liệu
O an das Landesschulamt Sở Giáo dục tiểu bang
-----------------------------------------------------------------
193 Wenn man in Deutschland ein Kind schlägt ... (4) Khi người ta đánh trẻ con ở Đức thì
O geht das niemanden etwas an. Không ai đến địa điểm đó
O geht das nur die Familie etwas an. Chỉ có trong gia đình
O kann man dafür nicht bestraft werden. Người ta không bị trừng phạt về điều đó
O kann man dafür bestraft werden. Người ta sẽ bị trừng phạt vì điều đó
-----------------------------------------------------------------
194 Wer kann in Deutschland einen Antrag auf Ehescheidung stellen? (3) Ai có thể nộp đơn li hôn tại Đức?
O nur der Mann Chỉ người đàn ông
O die Eltern der Frau Bố mẹ của người phụ nữ
O Frau oder Mann Vợ hoặc chồng
O nur die Frau Chỉ người phụ nữ
-----------------------------------------------------------------
195 Wo müssen Sie sich anmelden, wenn Sie in Deutschland umziehen? (1) Bạn phải đăng kí ở đâu khi bạn chuyển đến ở Đức?
O beim Einwohnermeldeamt Văn phòng đăng ký cư trú
O beim Standesamt Phòng Đăng ký
O beim Ordnungsamt Phòng Trật tự
O beim Gewerbeamt Phòng Thương mại
-----------------------------------------------------------------
196 Wer darf in Deutschland nicht als Paar zusammen leben? (4)Những người nào không được sống thành cặp đôi (qhệ đôi lứa) ở Đức
O Hans (20 Jahre alt) und Marie (19 Jahre alt) 20 và 19 tuổi
O Tom (20 Jahre) und Klaus (45 Jahre) 20 và 45 tuổi
O Sofie (35 Jahre) und Lisa (40 Jahre) 35 và 40 tuổi
O Anne (13 Jahre) und Tim (25 Jahre) 13 và 25 tuổi
-----------------------------------------------------------------
197 In Deutschland... (1) Ở Đức …
O darf man zur gleichen Zeit nur mit einem Partner /einer Partnerin verheiratet sein. Người ta chỉ được 1 thời điểm kết hôn với 1 người bạn đời
O kann man mehrere Ehepartner / Ehepartnerinnen gleichzeitig haben. Người ta có thể 1 thời điểm kết hôn với nhiều người bạn đời.
O darf man nicht wieder heiraten, wenn man einmal verheiratet war. Người ta không được phép kết hôn khi đã kết hôn 1 lần.
O darf eine Frau nicht wieder heiraten, wenn ihr Mann gestorben ist. Người phụ nữ không được phép kết hôn khi người chồng qua đời
-----------------------------------------------------------------
198 In Deutschland sind Jugendliche ab 14 Jahren strafmündig. Das bedeutet: Jugendliche, die älter sind als 14 Jahre und gegen Strafgesetze verstoßen ... (1)Ở Đức người trẻ từ 14 tuổi đã là tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Điều đó có nghĩa là thanh niên trên 14 tuổi và chống lại việc vi phạm luật hình sự …
O werden bestraft. Bị trừng phạt
O werden wie Erwachsene behandelt. Được đối xử như người lớn
O teilen die Strafe mit ihren Eltern. Chia sẻ hình phạt với cha mẹ họ
O werden nicht bestraft. Không bị trừng phạt
-----------------------------------------------------------------
199 Eine junge Frau in Deutschland, 22 Jahre alt, lebt mit ihrem Freund zusammen. Die Eltern der Frau finden das nicht gut, weil ihnen der Freund nicht gefällt. Was können die Eltern tun? (1)Một thiếu nữ 22 tuổi sống chung với bạn trai. Mẹ của thiếu nữ đó cảm thấy không ổn vì họ không thích người bạn đó. Họ có thể làm gì?
O Sie müssen die Entscheidung der volljährigen Tochter respektieren. Họ phải tôn trọng quyết định của người con gái đã đủ tuổi trưởng thành
O Sie haben das Recht, die Tochter in die elterliche Wohnung zurückzuholen. Họ có quyền đón con gái trở về nhà của bố mẹ.
O Sie können zur Polizei gehen und die Tochter anzeigen. Họ có thể đến Cảnh sát và báo về con gái của họ
O Sie suchen einen anderen Mann für die Tochter. Họ tìm 1 người đàn ông khác cho con gái của họ
-----------------------------------------------------------------
200 Unter welchen Umständen kann in der Bundesrepublik Deutschland ein Verein verboten werden? Wenn der Verein ... (2) Trong hoàn cảnh nào ở Đức 1 câu lạc bộ bị cấm? Khi CLbộ đó
O andere Ziele als die Regierung hat. Có mục tiêu khác với Chính quyền
O die freiheitlich demokratische Grundordnung bekämpft. Tranh đấu lại với 1 nền quy định tự do dân chủ
O weniger als zehn Staatsbürger / Staatsürgerinnen als
Mitglied hat. Khi họ có thành viên ít hơn 10 Công dân
O zu wenig Geld zur Verfügung hat. Khi họ quá ít tiền để vận hành.
-----------------------------------------------------------------
201 Wer kann in Deutschland Elterngeld für ein neugeborenes Kind bekommen? (4) Ở Đức ai nhận tiền Cha Mẹ Bảo trợ cho 1 đứa bé mới sinh?
O nur die Mutter chỉ mẹ
O nur der Vater chỉ bố
O die Tante người dì- cô
O Mutter und Vater Mẹ và Cha
-----------------------------------------------------------------
202 Wer hat in Deutschland das Recht auf Elternzeit? (4)Ở Đức, ai có quyền về thời giờ Cha Mẹ Bảo trợ
O nur die Mutter chỉ mẹ
O nur der Vater chỉ bố
O die Tante / der Onkel cô dì-chú bác
O die Erziehungsberechtigten Người Giám hộ trẻ
-----------------------------------------------------------------
203 Wohin muss man in Deutschland zuerst gehen, wenn man heiraten möchte. (4)Ở Đức người ta phải đến đâu trước hết, khi người ta muốn cưới nhau?
O zum Einwohnermeldeamt Sở đăng kí cư trú
O zum Ordnungsamt Sở Trật tự
O zur Agentur für Arbeit Sở Lao động
O zum Standesamt Sở Đăng kí
-----------------------------------------------------------------
204 Was braucht man in Deutschland für eine Ehescheidung? (4) Ở Đức người ta cần gì cho sự Li hôn
O die Einwilligung der Eltern Sự đồng ý của cha mẹ
O ein Attest eines Arztes / einer Ärztin Giấy chứng nhận của Bác sĩ
O die Einwilligung der Kinder Sự đồng ý của các con
O die Unterstützung eines Anwalts / einer Anwältin Sự hỗ trợ của Luật sư
-----------------------------------------------------------------
205 Alexander ist 4 Jahre alt. Seine Eltern gehen arbeiten. Wo kann Alexander betreut
werden? (2) Alexander 4 tuổi. Bố mẹ đi làm. Cậu được giám sát ở đâu?
O in der Grundschule Trường cơ sở
O im Kindergarten Nhà trẻ
O im Gymnasium Trường Trung học
O in der Hauptschule Trường Phổ thông
-----------------------------------------------------------------
206 Bei Erziehungsproblemen gehen Sie in Deutschland... (4) Khi có vấn đề về chăm sóc, ở Đức bạn đến đâu
O zum Arzt / zur Ärztin. Bác sĩ
O zum Gesundheitsamt. Sở Y tế
O zum Einwohnermeldeamt Sở đăng kí cư trú
O zum Jugendamt. Sở Thanh thiếu niên
-----------------------------------------------------------------
207 Welche Lebensform ist in Deutschland nicht erlaubt? (4)Kiểu sống nào ở Đức không được phép
O Mann und Frau sind geschieden und leben mit neuen Partnern zusammen. Vợ và Chồng đã chia tay và sống với bạn đời mới
O Zwei Frauen leben zusammen. 2 người Phụ nữ chung sống với nhau
O Ein alleinerziehender Vater lebt mit seinen zwei Kindern zusammen. 1 ông bố đơn thân sống với 2 đứa con của mình
O Ein Mann ist mit zwei Frauen zur selben Zeit verheiratet. 1 người đàn ông với 2 đàn bà cùng lúc làm đám cưới
-----------------------------------------------------------------
208 Was gehört in Deutschland nicht zu den Nebenkosten einer Wohnung? (1)Ở Đức, cái gì không nằm trong chi phí sinh hoạt cho 1 căn hộ
O Miete Tiền thuê
O Wasser Nước
O Müll Rác
O Grundsteuer Thuế cơ bản
-----------------------------------------------------------------
209 Ein Ehepaar möchte in Deutschland ein Restaurant eröffnen. Was braucht es dazu
unbedingt? (4) 1 đôi vợ chồng muốn mở ở Đức 1 nhà hàng. Họ nhất thiết cần cái gì?
O eine Erlaubnis der Polizei Sự đồng ý của cảnh sát
O eine Genehmigung einer Partei Sự ủy quyền của 1 Đảng
O eine Genehmigung des Einwohnermeldeamtes Sự ủy quyền của Sở đăng kí cư trú
O eine Gaststättenerlaubnis von der zuständigen Behörde 1 giấy phép nhà hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp
-----------------------------------------------------------------
210 In Deutschland dürfen Ehepaare sich scheiden lassen. Meistens müssen sie dazu das
"Trennungsjahr" einhalten. Was bedeutet das? (4)Ở Đức, 1 cặp đôi muốn li hôn. Phần lớn họ phải có khoảng  „năm li thân“. Có nghĩa là gì?
O Der Scheidungsprozess dauert ein Jahr. Quá trình li thân khoảng 1 năm
O Mann und Frau sind ein Jahr verheiratet, dann ist die
Scheidung möglich. Vợ-Chồng cưới nhau 1 năm, rồi có thể li hôn
O Das Besuchsrecht für die Kinder gilt ein Jahr. Quyền thăm chăm con áp dụng cho 1 năm
O Mann und Frau führen mindestens ein Jahr getrennt ihr
eigenes Leben. Danach ist die Scheidung möglich. Vợ-Chồng có tối thiểu 1 năm li thân với cuộc sống riêng, Sau đó có thể li hôn
-----------------------------------------------------------------
211 Was darf das Jugendamt in Deutschland ? (2) Ở Đức, sở Thanh thiếu niên được phép gì?
O Es entscheidet, welche Schule das Kind besucht. Nó quyết định trẻ đến học trường nào
O Es kann ein Kind, das geschlagen wird oder hungern muss, aus der Familie nehmen. Nó có quyền lấy đi khỏi gia đình 1 đứa trẻ, mà bị đánh đập hay bị bỏ đói
O Es bezahlt das Kindergeld an die Eltern. Nó trả tiền bảo dưỡng trẻ cho bố mẹ
O Es kontrolliert, ob das Kind einen Kindergarten besucht. Nó kiểm soát liệu trẻ có được đi đến nhà trẻ hay không
-----------------------------------------------------------------
212 Welche Organisation in einer Firma hilft den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen bei
Problemen mit dem Arbeitgeber / der Arbeitgeberin? (1)Tổ chức nào trong 1 công ty sé giúp đỡ người lao động khi họ có vấn đề với chủ thuê lao động
O der Betriebsrat Hội đồng công xưởng
O der Betriebsprüfer / die Betriebsprüferin Các kiểm soát viên công xưởng
O die Betriebsgruppe Các nhóm công xưởng
O das Betriebsmanagement Những người quản lí công xưởng
-----------------------------------------------------------------
213 Sie möchten bei einer Firma in Deutschland ihr Arbeitsverhältnis beenden. Was müssen
Sie beachten? (3) Bạn muốn kết thúc quan hệ Công việc với 1 cty ở Đức. Bạn phải chú ý điều gì?
O die Gehaltszahlung  Mức lương
O die Arbeitszeit Thời gian làm việc
O die Kündigungsfrist Phiếu kết thúc hợp đồng
O die Versicherungspflicht Trách nhiệm bảo hiểm
-----------------------------------------------------------------
214 Was gilt für Kinder in Deutschland? (2) Điều gì áp dụng cho trẻ em ở Đức
O Wahlpflicht Nghĩa vụ quân sự
O Schulpflicht Giáo dục bắt buộc
O Schweigepflicht Nghĩa vụ im lặng
O Religionspflicht Trách nhiệm tôn giáo
-----------------------------------------------------------------
215 Bei Erziehungsproblemen können Eltern in Deutschland Hilfe erhalten von ... (3) Ở Đức Khi có vấn đề về chăm sóc, bố mẹ có thể nhận sự trợ giúp từ
O Ordnungsamt. Sở Trật tự
O Schulamt. Văn phòng nhà trường
O Jugendamt. Sở thanh thiếu niên
O Gesundheitsamt. Sở Y tế
-----------------------------------------------------------------
216 Wer ist in Deutschland hauptsächlich
verantwortlich für die Kindererziehung? (2) Ở Đức, ai chịu trách nhiệm chính cho sự chăm sóc trẻ
O der Staat Nhànước
O die Eltern Bố mẹ
O die Verwandten Họ hàng
O die Schulen Nhà trường
-----------------------------------------------------------------
217 Die Erziehung der Kinder ist in Deutschland wichtig. Ein Ziel ist die Erziehung zu (2) Chăm sóc trẻ là điều quan trọng ở Đức. 1 Mục tiêu của sự chăm sóc là 
O Aggressivität. Tính cạnh tranh
O Respekt. Tính tôn trọng
O Gleichgültigkeit. Tính lãnh đạm
O Unehrlichkeit. Tính không trung thực
-----------------------------------------------------------------
218 Die Erziehung der Kinder ist in Deutschland wichtig. Ein Ziel ist die Erziehung zu (4) Chăm sóc trẻ là điều quan trọng ở Đức. 1 Mục tiêu của sự chăm sóc là
O Aggressivität. Tính cạnh tranh
O Unehrlichkeit. Tính không trung thực
O Gleichgültigkeit. Tính lãnh đạm
O Toleranz. Tính khoan dung
-----------------------------------------------------------------
219 Wie alt ist ein Kind in Deutschland in der Regel, wenn es eingeschult wird? (2) Ở Đức, 1 đứa trẻ được đi học khi ở độ tuổi nào?
O 2 bis 4 Jahre 2-4
O 5 bis 7 Jahre 5-7
O 9 bis 11 Jahre 9´-11
O 12 bis 14 Jahre 12-14
-----------------------------------------------------------------
220 In Deutschland gibt es die Schulpflicht. Wer ist hauptsächlich dafür verantwortlich, dass Kinder regelmäßig zur Schule gehen? (4) Ở Đức Giáo dục là bắt buộc. Ai là người chịu trách nhiệm chính, cho việc trẻ đến trường đúng quy định
O die Mitschüler/Mitschülerinnen Bạn cùng trường
O die Kinder selbst Chính đứa trẻ
O die älteren Geschwister Anh chị lớn hơn
O die Erziehungsberechtigten Người có trách nhiệm giám hộ
-----------------------------------------------------------------
221 In Deutschland besteht für die meisten Kinder Schulpflicht. Was bedeutet das? (1)Ở Đức, Giáo dục bắt buộc đối với hầu hết các trẻ. Điều đó có nghĩa là gì?
O Wenn ein Kind ohne Entschuldigung nicht zum Unterricht kommt, kann die Schule die Polizei zu den Eltern schicken. Khi 1 đứa trẻ không có giấy báo về việc không đến học, nhà trường có thể gửi Cảnh sát tới chỗ bố mẹ.
O In jedem Dorf muss es mindestens eine Schule geben. Ở mỗi làng phải có ít nhất 1 trường
O Die Kinder müssen ihre Hausaufgaben machen. Những Đứa trẻ phải làm bài tập về nhà của chúng
O Die Schule muss samstags geöffnet sein Nhà trường phải mở vào thứ 7.
-----------------------------------------------------------------
222 Die Erziehung der Kinder ist in Deutschland vor allem eine Aufgabe ... (2)  Chăm sóc trẻ ở Đức trước hết là nhiệm vụ của
O des Staates Nhà nước
O der Eltern Của bố mẹ
O der Großeltern của ông bà
O der Schulen của nhà trường
-----------------------------------------------------------------
223 Was gehört zum Elternrecht in Deutschland ?Điều gì thuộc về quyền của bố mé ở Đức?
O Eltern verheiraten ihre Kinder. Bố mẹ cưới con cái của mình
O Eltern erziehen ihre Kinder bis zum 18. Lebensjahr. Bố mẹ chăm sóc con cái của mình đến năm 18 tuổi
O Eltern bestimmen den Beruf ihrer Kinder. Bố mẹ xác định nghề nhiệp cho con cái của họ
O Eltern haben mehr Rechte als andere Bürger /Bürgerinnen. Bố mẹ có nhiều quyền hạn hơn các công dân khác
-----------------------------------------------------------------
224 Welchen Schulabschluss braucht man normalerweise, um an einer Universität in Deutschland ein Studium zu beginnen? (1)Bình thường, Người ta phải tốt nghiệp loại trường nào, để bắt đầu học theo vào Đại học
O das Abitur Trung học
O ein Diplom 1 bằng cấp
O die Prokura 1 giấy ủy quyền
O eine Gesellenprüfung 1 kiểm tra thương nghiệp
-----------------------------------------------------------------
225 Autofahren muss man in Deutschland... (3) Lái ô tô ở Đức người ta …
O in der Familie lernen, phải học ở nhà
O sich selbst beibringen. Tự học
O in der Fahrschule lernen. Học ở các trường lái
O von Freunden / Freundinnen lernen. Học ở bạn bè
-----------------------------------------------------------------
226 Die Volkshochschule in Deutschland ist eine Einrichtung ... (3) Các trường Cao học Nhân dân ở Đức là thiết lập cho …
O für den Religionsunterricht. Giảng dạy tôn giáo
O nur für Jugendliche. Chỉ cho những người trẻ tuổi
O zur Weiterbildung. Cho đào tạo tiếp- Bổ túc
O nur für Rentner und Rentnerinnen. Cho những người về hưu
-----------------------------------------------------------------
227 Warum ist ein Schulabschluss in Deutschland so wichtig? (2) Tại sao các kì tốt nghiệp ở Đức là rất quan trọng?
O Man braucht einen Schulabschluss, um den Führerschein zu machen. Người ta phải tốt nghiệp, để có thể làm bằng lái xe
O Mit einem Schulabschluss hat man eine Chance, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Khi tốt nghiệp, người ta có cơ hội có được nơi học tập tiếp
O Nur wer einen Schlusabschluss hat, darf ein Konto bei einer Bank haben. Chỉ có ai tốt nghiệp mới được có Tài khoản ở ngânhàng
O Nur wer einen Schulabschluss hat, bekommt später Rente. Chỉ những người tốt nghiệp thì sau này mới được nhận Hưu trí
-----------------------------------------------------------------
228 Welchen Schulabschluss braucht man, um Arzt / Ärztin zu werden? (3) Loại Tốt nghiệp nào cần thiết để người ta trở thành Bác sĩ
O Hauptschulabschluss Trường học Chính
O Fachhochschulreife trường chuyên ngành
O Allgemeine Hochschulreife (Abitur) Trường Cao học phổ thông (có Tốt nghiệp Cao học phổ thông)
O Realschlulabschluss Tốt nghiệp trường Cao đẳng
-----------------------------------------------------------------
229 Ein Kind hat Probleme in der Schule in Deutschland. An wen kann es sich in der Schule wenden? (2)Ở Đức, khi 1 đứa trẻ có vấn đề ở Trường. Ai nó có thể liên lạc lại với nhà Trường
O an die Gewerkschaft Các hội đoàn
O an den Vertrauenslehrer/die Vertrauenslehrerin Các giáo viên Hướng dẫn/Tư vấn
O an den Kultusminister / die Kultusministerin Bộ trưởng bộ Văn hóa
O an die Landtagsabgeordneten Đại diện Quốc hội tiểu bang
-----------------------------------------------------------------
230 Das Berufsinformationszentrum BIZ der Bundesagentur für Arbeit hilft bei der ,,, (2) Các Trung tâm Thông tin Nghiệp vụ (BIZ) của Sở lao động liên bang sẽ hỗ trợ …
O Rentenberechnung.Thanh toán Hưu trí
O Lehrstellensuche. Tìm kiếm chương trình học nghề
O Steuererklärung. Khai thuế
O Krankenversicherung. Bảo hiểm Y tế
-----------------------------------------------------------------
231 In Deutschland hat ein Kind in der Schule ...(4) Ở Đức, trẻ em đến trường là …
O Recht auf unbegrenzte Freizeit. Quyền được rảnh rỗi không hạn chế
O Wahlfreiheit für alle Fächer. Tự do lựa chọn mọi lĩnh vực
O Anspruch auf Schulgeld. Được hưởng tiền đi học
O Anwesenheitspflicht. Nghĩa vụ bắt buộc tham gia
-----------------------------------------------------------------
232 Ein Mann möchte mit 30 Jahren in Deutschland sein Abitur nachholen, Wo kann er das tun? An ... (2)Ở Đức Một người đàn ông muốn lấy bằng Abitur sau 30 năm, anh ta có thể thực hiện ở đâu
O einer Hochschule Trường Cao học
O einem Abendgymnasium Trung học buổi tối
O einer Hauptschule Trường Chính
O einer Privatuniversität Đại học Tư thục
-----------------------------------------------------------------
233 Der Schutz der Umwelt ist für die meisten Einwohner und Einwohnerinnen in Deutschland (2) Trách nhiệm bảo vệ môi trường là trách nhiệm của tất cả các Cônh dân ở Đức
O uninteressant. Không quan tâm
O wichtig. Rất quan trọng
O bedeutungslos. Không có ý nghĩa gì
O unwichtig. Không quan trọng
-----------------------------------------------------------------
234 Sie haben einen Termin beim Arbeitsamt in Deutschland und sind erkrankt. Was tun Sie?(3)Bạn có Cuộc hẹn với Sở Lao động ở Đức, và bạn bị ốm. Bạn sẽ làm gì
O Ich bringe beim nächsten Mal ein Geschenk als
Entschuldigung mit. Tôi sẽ mang quà đến trong lần tới để tạ lỗi
O Ich gehe einfach nicht hin. Đơn giản tôi không đến nữa
O Ich erkläre, dass ich nicht kommen kann, und bitte um
einen neuen Termin. Tôi giải thích, vì sao không thể đến và xin một cuộc hẹn khác
O Ich schicke eine andere Person hin, die mich vertritt. Tôi gửi người khác đến đại diện cho tôi
-----------------------------------------------------------------
235 Was ist in deutschen Schulen verboten? (2) Điều gì cấm trong các trường học ở Đức
O Tanzen Nhảy
O Rauchen Hút thuốc
O Spielen Chơi
O Essen Ăn
-----------------------------------------------------------------
236 Was ist seit 2007 in vielen deutschen Restaurants gesetzlich verboten? (2)Điều gì bị Cấm trong các nhà hàng tại Đức từ năm 2007?
O Telefonieren Gọi điện thoại
O Rauchen Hút thuốc lá
O Alkohol trinken Uống chất có cồn
O lautes Reden Nói chuyện to
-----------------------------------------------------------------
237 Was sollten Sie tun, wenn Sie von Ihrem Ansprechpartner / Ihrer Ansprechpartnerin
in einer deutschen Behörde schlecht behandelt werden? (4)Bạn nên làm gì, khi bạn bị đối xử tệ bởi người đối tác tại các cơ quan công quyền Đức?
O Ich kann nichts tun. Tôi không thể làm gì
O Ich muss mir diese Behandlung gefallen lassen. Tôi phải chịu đựng nó
O Ich drohe der Person. Tôi sẽ đe dọa người đó
O Ich kann mich beim Behördenleiter / bei der
Behördenleiterin beschweren. Tôi sẽ báo lại với người đứng đầu cơ quan đó
-----------------------------------------------------------------
238 Sie haben in Deutschland absichtlich einen Brief geöffnet, der an eine andere Person adressiert ist. Was haben Sie nicht beachtet? Ở Đức Bạn có được 1 bức thư đã bị bóc cố tình, đề địa chỉ của người khác. Bạn không được chú ý điều gì(2)
O das Schweigerecht Quyền im lặng
O das Briefgeheimnis Bí mật của bức thư
O die Schweigepflicht có trách nhiệm im lặng
O die Meinungsfreiheit Tự do ngôn luận
-----------------------------------------------------------------
239 Sie werden in Deutschland zu einem Bewerbungsgespräch um 9:00 Uhr eingeladen. Wann sollten Sie spätestens eintreffen? (3) Bạn có cuộc phỏng vấn giới thiệu việc vào lúc 9 giờ. Bạn nên đến chậm nhất lúc mấy giờ cho cuộc gặp
O mindestens eine viertel Stunde später. Chậm nhất là 15 phút
O mindestens eine halbe Stunde später. Chậm nhất là 30 phút
O einige Minuten vor 9.00 Uhr trước 9 giờ vài phút
O eine Stunde später muộn hơn khoảng 1giờ.
-----------------------------------------------------------------
240 Wenn Sie sich in Deutschland gegen einen falschen Steuerbescheid wehren wollen, müssen Sie ... (3) Ở Đức Nếu bạn muốn chống lại 1 quyết định Thuế sai lầm, bạn phải …
O nichts machen Không làm gì
O den Bescheid wegwerfen Vứt bỏ quyết định đó
O Einspruch einlegen Đưa ra 1 kiến nghị
O warten, bis ein anderer Bescheid kommt. Đợi cho đến khi có quyết định mới
-----------------------------------------------------------------
 241 Sie haben in Deutschland einen Fernseher gekauft. Zu Hause packen Sie den Fernseher aus, doch er funktioniert nicht. Der Fernseher ist kaputt. Was können Sie machen? (2)Ở Đức, bạn đã mua 1 cái Tivi. Khi về nhà mở nó ra, nó không còn hoạt động. Tivi đó đã bị hỏng. Bạn có thể làm gì
O eine Anzeige schreiben Viết 1 tờ quảng cáo
O den Fernseher reklamieren Yêu cầu bồi thường
O das Gerät ungefragt austauschen Thay thế thiết bị không cần hỏi
O die Garantie verlängern Kéo dài thời hạn bảo hành
-----------------------------------------------------------------
242 Welcher Religion gehören die meisten Menschen in Deutschland an? (3) Tôn giáo nào là chính ở Đức
O dem Islam Hồi
O dem Hinduismus Hindu
O dem Christentum Cơ đốc
O dem Judentum Do thái
-----------------------------------------------------------------
243 Der Begriff "Konfession" steht in Deutschland für die ... (2) Thuật ngữ „giáo phái“ ở Đức là nói …
O Familienzugehörigkeit Liên kết gia đình
O Religionszugehörigkeit Liên kết Tôn giáo
O Parteizugehörigkeit Liên kết đảng phái
O Politische Meinung Quan điểm chính trị
-----------------------------------------------------------------
244 Welche Religion hat die europäische und deutsche Kultur geprägt? (2) Tôn giáo nào thống trị trong Văn hóa Đức và Châu Âu
O der Hinduismus Hindu
O das Christentum Cơ đốc
O der Buddhismus Phật
O der Islam Hồi
-----------------------------------------------------------------
245 Eine Frau und ein Mann haben unterschiedliche Religionen. Sie möchten heiraten. Was bedeutet das rechtlich für die beiden in Deutschland ? (2) 1 phụ nữ và 1 đàn ông có tôn giáo khác nhau. Họ muốn cưới. Điều đó có ý nghĩa gì cho cả 2 khi ở Đức
O Sie dürfen nicht heiraten. Họ không được cưới
O Sie dürfen in Deutschland auf dem Standesamt heiraten. Họ được phép cưới ở Sở Đăng kí tại Đức
O Sie müssen nach der Religion des Mannes heiraten.Họ phải kết hôn theo tôn giáo của người đàn ông
O Sie dürfen heiraten, aber nicht zusammenleben. Họ được phép kết hôn nhưng không được sống chung
-----------------------------------------------------------------
246 "Pfingsten" ist ein ... (1) „Lễ Hiện xuống“ là …
O christlicher Feiertag. Ngày nghỉ của Cơ đốc nhân. Là ngày Đức Thánh linh giáng xuống các Môn đồ của Chùa Jesus theo Kinh Thánh Tân ước. Tiếng Hoa gọi là Lễ Ngũ tuần vì tính từ ngày Chúa Phục sinh đến ngày Thánh linh giáng xuống là 50 ngày. Trước ngày Chúa Thăng thiên 10 ngày. Ở những nước Văn hóa Cơ đốc thì các ngày Giáng sinh, Phục sinh, Thăng thiên, Ngũ tuần đều là những ngày lễ quan trọng. Ở Đức tùy theo quy định của từng Bang người ta có được nghỉ lễ hay không.
O deutscher Gedenktag. Là ngày tưởng niệm của người Đức
O internationaler Trauertag. Ngày Tang Quốc tế
O bayerischer Brauch. Ngày truyền thống của người Bayern
-----------------------------------------------------------------
247 In Deutschland nennt man die letzten vier Wochen vor Weihnachten ... (3)Ở Đức người ta gọi 4 tuần cuối trước Giáng sinh là
O den Buß- und Bettag. Ngày sám hối và cầu nguyện. Là ngày thứ 4 của tuần cuối cùng trước Mùa mong chờ. Ngày nay chỉ có Bang Saxony và Bavaria quy định là ngày nghỉ.
O das Erntedankfest Lễ Tạ ơn
O die Adventszeit. Mùa mong chờ
O Allerheiligen. Ngày các Thánh
-----------------------------------------------------------------
248 In Deutschland können Eltern bis zum 14. Lebensjahr ihres Kindes entscheiden, ob es in
der Schule am ... (2)Ở Đức, bố mẹ có thể quyết định khi trẻ đến 14 tuổi có được đến trường
O Geschichtsunterricht teilnimmt. Tham gia học Lịch sử
O Religionsunterricht teilnimmt. Tham gia học Tôn giáo
O Politikunterricht teilnimmt. Tham gia học về Chính trị
O Sprachunterricht teilnimmt. Tham gia học về Ngôn ngữ
-----------------------------------------------------------------
249 Warum dürfen Eltern in Deutschland frei entscheiden, ob ihr Kind am Religionsunterricht in der Grundschule teilnimmt? (1)Ti sao Bố Mẹ ở Đức lại tự do quyết định, liệu con họ có học Tôn giáo ở Trường cơ sở?
O aufgrund der Religionsfreiheit Đó là cơ sở của Tự gio Tôn giáo
O wegen der Staatsreligion Vì là nhà nước tôn giáo
O infolge der Religionsabhängigkeit Kết quả của sự lệ thuộc Tôn giáo
O aufgrund des Religionsfriedens Là cơ sở của Hòa bình tôn giáo
-----------------------------------------------------------------
250 Ausländische Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die in den 50er- und 60er Jahren von der Bundesrepublik Deutschland angeworben wurden, nannte man ... (2) Những người Lao động nước ngoài được tuyển chọn ở CHLB Đức những thập niên 50 – 60, được gọi là
O Schwarzarbeiter / Schwarzarbeiterinnen. Lao động đen (Lao động chui)
O Gastarbeiter / Gastarbeiterinnen. Lao động Khách
O Zeitarbeiter / Zeitarbeiterinnen. Lao động thời vụ
O Schichtarbeiter / Schichtarbeiterinnen. Lao động theo ca
-----------------------------------------------------------------

  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét