Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

Di sản Hán Nôm- Sắc phong cho Trâǹ Viết Tuần xã Cổ Kênh, huyện Thạch Hà

Cố nhân gửi nhờ đọc mấy chữ. Nơi xa quê cũng mong kiếm chút rau chút cháo bằng bản nghiệp cũ, nhưng chẳng có cơ hội.
Đăng lại cho nó nhớ văn bản mà người nơi xa cũng chớ quên. 
Sắc này là bản sao lại về sau trên giấy thường không fải giấy sắc phong. 
Nội dung nói về việc phong cho Ông Trần Viết Tuần vì có công giúp Chúa lên ngôi (chắc là chúa Trịnh Tông- còn gọi là Trịnh Khải, trong sự kiện Kiêu Binh cuối đời Lê. 
Xem thêm 
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BA%A1n_ki%C3%AAu_binh)
Chúng tôi tạm dịch:
Sắc Thạch Hà huyện Cổ Kinh xã Trần Viết Tuần
vi phụng
tự vương sơ chính, chuẩn cập chư quân dực tải công. Nhĩ do Tiền Tiệp cơ ưu binh. Nhất tâm suy tải. Tại khả tương lục. Dĩ kinh chỉ chuẩn ưng lục chức nhất thứ Phó thiên hộ chức khả vi Tráng Tiết tướng quân, Hiệu lệnh ti, Suy kim Tráng sĩ, Thiết kỵ úy, Phó thiên hộ trung lệ. Cố sắc
Cảnh Hưng tứ thập tứ niên, thất nguyệt, nhị thập lục nhật.

Sắc phong cho Trần Viết Tuần, xã Cổ Kinh, huyện Thạch Hà,
vì giúp đỡ Chúa thượng khi mới lên cầm quyền, cùng các quân giúp đỡ có công. Trước do là Ưu binh Tiệp cơ. Một lòng phù giúp Chúa thượng, công đáng ghi khen. Đã được chuẩn chỉ qua chức một lần, làm Phó thiên hộ. Đáng phong theo lệ làm Tráng tiết tướng quân, Hiệu lệnh ty, Suy Kim tráng sĩ, Thiết kỵ úy, Phó thiên hộ.

Vậy nên có sắc này,

Ngày 26 tháng 7 năm Cảnh Hưng thứ 44 (1783)
 Nguyễn Đức Toàn dịch. Taucha, 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét