Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

LỊCH ĐẠI ĐẠI KHOA LỤC 歷 代 大 科 錄


18 ,. LCH ĐẠI ĐẠI KHOA LỤC

Tên này có lẽ do Thư viện(?) đặt sau cho nó, trong sách không thấy có. 1 tập, 150 tờ (Khổ giấy bản cổ 27 x 19), tờ 2 trang, trang 8 dòng dòng 19 chữ. Ký hiệu A. 2119. Không rõ tên tác giả.

Nội dung: sách không đầu đuôi, không ta, bạt gì c, chép các v đậu đại khoa từ triu Lý đến khoa Chính hòa giáp tuất, năm thứ 15 (1694). Ba tờ cuối sách chép niên kỷ các vua Việt Nam, từ triều Đinh đến Cung hoàng (Lê). Dưới tên mỗi vua chua rõ ở ngôi mấy năm, có mấy niên hiệu, năm cuối cùng là năm gì. Mỗi đời vua có chua bắt đầu từ năm nào đến năm nào, gồm mấy năm, nhưng phần nhiều không chính xác.

Mặc dầu thế, phần lớn trong sách chữ viết bằng lối Tống tự, có kẻ dòng, có thể là 1 bản viết để chuẩn bị đem khắc ván in, thì nó cũng có giá trị nhiều về phương diện ấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét