Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2017

Đồ khảm trai: Hoàng Cao Khải tặng Thống sứ Bắc Kỳ Bộ đại nhân

Ảnh nguồn của bạn bè Facebook: Liễn Tạ Ngọc, Trần Ngọc Đông, Chắt Nguyễn:


我越僻處南服
大邦存恤小之義曲蒙保護甚盛意也
公南來有年矣  嘗竊飲風流邇候色笑每謂海國奇寶多產歐洲良玉精金
公其選也携手未幾薄言還歸西方美人徒結夢想何幸復啣
國命建節東京始聞電音如獲拱璧戎裝甫解開顏相迎蘇水濃山若有雅約樽前話舊寔獲我心且北圻年來多事么麼未帖鴻雁未 垣想
大臣籌畫別有良圖使我蒼生均蒙樂利喜出非望情見乎辭謹奉巴言塵瀆
明鋻
大南成泰二年夏四月
太子少保充欽差大臣延茂子黃高啟頓贈
北圻統使大臣哺大人閣下雅鋻

Nước Việt tôi ở cõi Nam hẻo lánh
Đại quốc vì nghĩa thương xót nhỏ bé mà chu toàn bảo hộ[1], thực là thịnh ý lớn lao.
Quý ngài sang nước Nam đã nhiều năm. Kẻ hèn tôi[2] thường được trộm vẻ phong lưu, xa hầu vui sướng. Thường bàn luận các nước ở ven biển, sẵn nhiều đồ kỳ báu lạ; các nước Châu Âu thì ngọc khéo vàng tinh. Mà Quý ngài đích thân lựa chọn không được nhiều, những mong đem về tặng người đẹp ở Tây phương để kết mộng tưởng.
May thay, nay Quý ngài lại được mệnh nước, làm chức Sứ thần tại Đông Kinh[3]. (Tôi) nghe điện báo, mừng như bắt được hòn ngọc quý. Hành trang vừa xếp đặt, rạng mặt đón chào. Thực dòng Tô đỉnh Nùng[4] còn ước trước, nâng chén nói chuyện xưa. Với tôi rất là thỏa ý lắm. Lại Bắc kỳ mấy năm nay nhiều việc, yêu ma chưa chịu yên, hồng nhạn còn liệng chao chác, dân tình lao khổ[5]. Thực trông mong quý Đại thần trù hoạch kế sách hay, để dân đen chúng tôi cùng gội ơn lợi lạc. Mừng vui ngoài sự mong đợi, tình cảm thổ lộ ra lời.
Kính cẩn dâng lên, mấy lời ba hoa trần nhiễu
Cúi mong soi xét
Nước Đại Nam - Mùa hạ tháng 4 năm Thành Thái thứ 2(1890)
Thái tử Thiếu bảo sung Khâm sai Đại thần, tước Diên Mậu tử Hoàng Cao Khải[6] cúi tặng
Quý quan Đại thần Thống sứ Bắc Kỳ Bộ đại nhân[7] dưới đài nhã xét
(Thơ rằng)
幾曾幕帥飲風流 Kỷ tằng mạc soái ẩm phong lưu
豪氣高於百尺樓  Hào khí cao ư bách xích lâu
破浪雄心輕萬里  Phá lãng hùng tâm khinh vạn lý
安邦偉烈足千秋  An bang vĩ liệt túc thiên thu

日南草木回陽  Nhật nam thảo mộc hồi dương khí  
極北山河繫壯猷  Cực  bắc sơn hà hệ tráng du
四海有緣締舊兩   Tứ hải hữu duyên đế cựu lưỡng
劍湖烟月樂斯遊  Kiếm hồ yên nguyệt lạc tư du
Dịch thơ
Mấy phen dưới trướng ngưỡng phong lưu
Hào khí lầu cao trăm thước nêu
Muôn dặm hùng tâm khinh vượt sóng
Nghìn thu yên nước nghiệp công cao
Cây cỏ trời nam dương khí dậy
Non sông cực bắc vững làm sao
Bốn biển có duyên hai tình cũ[8]
Kiếm hồ[9] sương nguyệt cuộc vui nào

Taucha, Sonntag 2017. Nguyễn Đức Toàn khảo dịch


[1] Đại quốc: tức Đại Pháp, khi đó đã ký hiệp định Bảo hộ hoàn toàn cho Đại Nam. Chu toàn bảo hộ: nguyên văn là chữ Khúc mông bảo hộ曲蒙保護 , Khúccó 2 nghĩa cổ là Miễn cưỡng và Chu đáo hết lòng(Từ trong Hệ từ thượng của Kinh Dịch: Hết sức thành tựu muôn vật mà không bỏ sót曲成萬物而不遺/易經 /繫辭上). 
[2] Nguyên văn là chữ Bộc (kẻ hầu hạ, thô phác), cách khiêm xưng nên trên hình viết nhỏ lại. Càng khẳng định đây không phải ngự bút của Bửu Lân(tức vua Thành Thái). Hoàng đế Đại Nam không phải khiêm xưng trước Thống sứ Đại thần bằng từ Bộc được.
[3] Đông kinh tức Tokin, cách người Pháp gọi xứ Bắc kỳ, mà chính là chỉ Hà Nội.
[4] Sông Tô, núi Nùng: Biểu tượng của núi sông đất Bắc kỳ
[5] Nguyên văn 么麼未帖鴻雁未 / Yêu ma vị thiếp, hồng nhạn vị viên. Hai chữ yêu ma, chúng tôi đồ chừng là dùng theo phép giả tá mượn âm tránh những chữ xấu, thực là phải viết 妖魔 yêu ma, để chỉ các nhóm chống đối ở Bắc kỳ; Hồng nhạn thì là điển mượn trong bài Hồng Nhạn, thiên Tiểu Nhã, Kinh Thi. Nói là chim hồng nhạn kêu xao xác, dân chúng còn khó nhọc xây tường cho vua chưa xong鸿雁于飞,集于中泽。之子于垣,百堵皆作/鸿雁.小雅.诗经
[6] Hoàng Cao Khải: quan đại thần thời Thành Thái. https://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_Cao_Kh%E1%BA%A3i
[7] Bộ đại nhân: nguyên văn ghi là Bộ . Theo sách Viêm giao trưng cổ ký (bản dịch của Nguyễn Văn Nguyên/ http://yeuhannom.blogspot.de/2015/04/loi-tua-pham-le-sach-viem-giao-trung-co.html)thì có ngài  Phu, còn đọc là Bô. Tức viên Khâm sứ Trung kỳ Léon Jules Pol Boulloche.  Léon Jules Pol Boulloche cũng từng được bổ làm Thống sứ Bắc kỳ, nhưng không phải năm 1890. Từ cách phiên âm không rõ ràng của Hán tự, chúng tôi cũng tra được 2 viên Thống sứ khác cũng có thể phiên âm là Bộ: Louis Paul Luce, và Jean Thomas Raoul Bonnal 2 lần làm Thống sứ Bắc kỳ, mà Bonnal làm đúng giai đoạn 1890(https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%91ng_s%E1%BB%A9_B%E1%BA%AFc_K%E1%BB%B3). Xin để tra cứu thêm.  Ngoài ra thông tin của người đăng trên Facebook cho rằng đây là chữ của Bửu Lân. Bửu Lân tức là vua Thành Thái, tôi e thông tin này là không chính xác. Xin bảo lưu ý kiến này(xem thêm chú thích số 2).
[8] Phiên bản ảnh trên Facebook không rõ ràng là chữ Vũ  hay chữ Lưỡng . Chúng tôi suy luận Vũ khó hợp cảnh du ngoạn nên dịch đề là Lưỡng. Xin nhờ chủ nhân chỉ bảo sửa cho.
[9] Tức hồ Gươm. Tên Hán tự còn gọi là Kiếm Hồ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét