Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

Đạo đức Nho học truyền thống qua MINH ĐẠO GIA HUẤN DIỄN ÂM


MINH ĐẠO GIA HUẤN DIỄN ÂM
明道家訓演音
                             Nguyễn Đức Toàn dịch
Nguyễn Văn Thanh đánh máy chữ Hán
Viện nghiên cứu Hán Nôm
          Tương truyền Minh Đạo gia huấn明道家訓 là của 2 anh em ông Trình Hạo程顥hiệu Minh Đạo號明道-Trình Di程頤hiệu Y Xuyên 伊川, người đời Tống, Trung Quốc soạn. Hai ông là bậc thầy của Lý học đời Tống. Người đời xưng tụng gọi là Nam nhị Trình[1]. Các ông đều có để lại trước tác. Sách này du nhập vào Việt Nam thời gian nào hiện nay còn chưa rõ. Nhưng có bản dịch ghi là nguyên tác của Trình Hạo, có bản dịch ghi là nguyên tác của Trình Di. Căn cứ theo tên sách và tên hiệu của Trình Minh Đạo程明道, thời gian sống của cả hai, chúng tôi cho rằng cả 2 anh em họ Trình đều có khả năng tham gia biên soạn. Trình Hạo程顥(1032-1085soạn. Em ông là Trình Di 程頤(1033-1107) có khả năng cũng tham gia bổ sung sau khi ông mất.
Sách này được coi là lưu truyền ở nước ta đã lâu. Các bản hiện còn lưu trữ tại 2 thư viện lớn là Viện nghiên cứu Hán Nôm với các ký hiệu bảo quản: AC.228, VHv.1259VHv.2033; Thư viện Quốc Gia Hà Nội[2] ký hiệu R.1555.
Phổ biến nhất hiện nay là các bản dịch của Đoàn Trung Còn[3]; bản dịch của Vũ Văn Kính[4] – Lạc Thiện. Và một số bản dịch khác trên IT. Bản dịch sớm hơn còn lại có lẽ là bản dịch của Chu Ngọc Chi (朱玉芝)[5] do Hà Nội • Phúc Văn Đường tàng bản, năm 1931(河内福文堂藏板保代六年). Theo Thư mục sách Hán Nôm ở Thư viện Quốc gia do nhóm Ngô Đức Thọ, Nguyễn Thuý Nga, Vũ Lan Anh, Nguyễn Đức Toàn biên soạn, bản dịch này là “Dịch sách cùng tên của Trung Quốc ra chữ Nôm, có giải cả bằng chữ Nôm xen Quốc ngữ. Nội dung: truyền bá đạo đức làm người trong xã hội: trung quân, hiếu thân, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín… Sách thuộc loại giáo dục phổ thông, nhà Nho thường nói đó là lời dạy của Trình Minh Đạo (tức Trình Hạo) bậc đại Nho đời Tống[6].
Trang bìa bản dịch của Đoàn Trung Còn năm 1971
  Bản dịch của Chu Ngọc Chi năm 1931
Tuy nhiên, đến nay chúng tôi chưa tìm được thông tin nào về sách này qua nguồn IT Hán ngữ.
Văn bản chữ Hán do Hoài Yên Nguyễn Văn Thanh sao lục怀安 từ nguyên văn bản dịch của Chu Ngọc Chi. Chúng tôi tham khảo các bản dịch nghĩa khác nhau để diễn âm, giới thiệu cùng các bạn hiếu cổ, yêu thích Nho học nước nhà. Có đoạn chúng tôi song dịch theo vần khác cũng xin để nguyên cả.
人 生 百 藝     文 學 為 先    
儒 士 是 珍     詩 書 是 寶
古 者 聖 賢     易 子 而 教
德 行 純 和     擇為師 友

養 而 不 教     乃 父 之 過
教 而 不 嚴     乃 師 之 惰
學 問 不 勤     乃 子 之 惡
後 從 先 覺     鑑 古 知 今


學 有 三 心     不 可 失 一
父 母 厚 實     子 學 勤 敏
嚴 師 作 成     人 有 三 情
可 事 如 一     非 父 不 生
非 君 不 榮     非 師 不 成有 道 德 者     子 孫 聰 明
無 道 德 者     子 孫 愚 昧
養 男 不 教     不 如 養 驢
養 女 不 教     不 如 養 豬


訓 導 之 初      先 守禮 法
不 知 問 答      是為愚 粗
不 教 而 善      非 聖 而 何
教 而 後 善      非 賢 而 何
教 亦 不 善      非 愚 而 何
困 而 知 之      非 智 而 何


Người ta có đủ trăm nghề
Học hành tri thức là nghề đầu tiên
Tri thức là của thánh hiền
Sách vở của báu gia truyền để cho
Đổi con mà dạy tính cho thuần hòa
[U1] Chọn người đức hạnh xâu xa
Làm thầy làm bạn để mà dạy con

Ấy là lỗi bố đừng còn trách ai
Dạy dỗ mà chẳng nghiêm bài
Thì thầy lỗi nặng còn ai chối nào
[U2] Học tập mà chẳng cần lao
Thì bao nết xấu sẽ vào mình con
Đi theo những bậc hiền hơn

Học hỏi phải giữ 3 niềm
Cả 3 cùng gắng chớ hiềm dời ra
Rồi con học tập thêm đà siêng năng
Thầy nghiêm dạy dỗ nên chăng
[U4] Ba điều gắn bó nhân hằng chớ quên
Trước sau như một ở trên
Không vua đâu có hiển vinh
Không thầy dạy bảo thì mình chẳng nên
[U5] 
Người đi học có đức hiền
Cháu con thông sáng kế liền đời sau
Kẻ bất đức phải bảo nhau
Cháu con ngu muội đời sau còn dài
Con trai chẳng dạy nên trai
Thì như lừa giống nuôi hoài công đi
Không bằng nuôi lợn có khi ăn lòng[U6] 

Trước là lễ phép trong lòng phải ghi [U7] 
Hỏi thưa mà chẳng biết gì
Thì coi như đứa ngu si nhất đời
Không dạy mà cũng hiểu lời
Chẳng phải là thánh ông trời sinh sao
Không phải người giỏi thì sao mà bày
Dạy rồi mà cũng không hay
Không ngu thì cũng sánh bày lũ điên [U8] 
Vất và rồi mới nên hiền
Nếu không có chí thì nên sao tầy

有田不耕    倉廩空虛
有書不教    子孫頑愚
倉廩空兮    歲時乏食
子孫愚兮    禮義全無
Có ruộng mà chẳng biết cày
Có kho mà chẳng có đầy bầy ra
Có sách mà chẳng giở tra
Cháu con ngu dốt để mà người chê
Như kho trống rỗng chẳng nề
Những năm thiều thốn lấy gì mà ăn
Cháu con ngu dốt không răn
Vì không lễ nghĩa làm căn để rèn

Có ruộng mà chẳng cày cấy
Kho lẫm đầy đến mấy cũng hư
Sách hay mà chẳng đọc ư
Cháu con cũng sẽ si ngu suốt đời
Kho lẫm rỗng tuếch tứ thời
Tháng ngày đói rách hết đời tả tơi
Cháu con ngu dốt than ôi
Lễ kia đã nát nghĩa thôi cũng mờ
凡人不學    冥如夜行
聽詩如聳    望字如盲
Làm người mà học chẳng bền
Thì như đêm tối lần tìm lối đi
Như điếc nghe chẳng hiểu gì
Mắt trông thấy chữ mà như người mù

Người không học khó nhiều cơ
Đi đêm chẳng đuốc mịt mờ đèn soi
Nghe sách như điếc như lồi
Trông vào sách vở như đui như mù
幼而勤學    長則施行
正心修身    齊家治國
Bé mà chăm chỉ cần cù
Lớn khôn được việc thỏa bù công lênh
Ngay tâm tu sửa thân mình
An bang trị quốc gia đình ấm êm

Lúc trẻ học gắng cần cù
Lớn lên nhẹ ghánh bù trừ làm ăn
Chính tâm tỏ, lại tu thân
Tề gia trị quốc an dân mới là
士修於家    自升於國
科目朝爵    有讀書人
貧而勤學    可以立身
富而勤學    益榮其名
Kẻ sĩ nhà cửa êm đềm
Từ nhà đến nước là điềm hưng bang
Những người thi đậu làm quan
Là người có học đã bàn Thi Thư
Nghèo mà có chí cần cù
Tương lai gây dựng dự trù cũng nên
Giàu mà quyết chí học bền
Vinh danh rạng rỡ tuổi tên trên đời
Học cốt ở nhà ôn tập
Lắm người thân tấp nập bạn mong
Rồi ra khoa đạt triều phong
Công danh đỗ đạt đều công học hành
Nghèo mà chăm học siêng hành
Sau này lập nghiệp nên danh với đời
Giàu mà chăm học không chơi
Thêm vinh cha mẹ thêm đời vẻ vang
開卷有益    志者竟成
博學廣問    其智益明
不恥下問    義理益精
Mở sách thánh đọc mấy lời
Hễ người có chí thì trời đãi sau
Học thì rộng hỏi thì sâu
Càng sáng trí tuệ càng mau nên người
Hỏi người dưới không hổ ngươi
Thì nghĩa càng tỏ thì lời càng tinh

Học chăm xin mở quyển vàng
Trí khôn kịp mở phải càng gắng ra
Học phải rộng hỏi phải xa
Nghĩa dần dần sáng nghĩa dà dà thông
Hỏi kẻ dưới chẳng ngại ngùng
Cho tinh kỹ nghĩa cho thông luận bàn
獨學無友    孤陋寡聞
Đi học chớ đi một mình
E khi hạn hẹp không tinh bằng người
Học chỉ 1 mình không bạn
Thì suy ra nông cạn hẹp hòi

人有五倫    綱常為首
不知倫常    何異禽獸
蜂蟻有主    況於人乎
三綱九疇    古今不易
Ngũ luân 5 thứ ở đời
Cương thường là gốc xin người nhớ ghi
Cương thường chẳng coi ra gì
Thì như cầm thú lấy chi làm người
Kiến ong còn có chúa tôi
Huống người tai mắt trên đời vậy ư
Ba cương cùng với chín trù
Xưa nay không đổi mặc dù vần xoay
為臣止忠    為父止慈
為子止孝    為兄止愛
為弟止恭    為夫止和
為婦止順

Làm vua đức kính phải dày
Bề tôi phải giữ lễ ngay trung thành
Yêu con cha dưỡng đức lành
Để con hiếu thảo phúc dành mai sau
Anh chị hòa mục làm đầu
Các em cung thuận bảo nhau hiền hòa
Làm chồng uy đức tỏ ra
Để cho vợ kính vợ hòa vợ theo
朋友止信     長幼止謙
鄉黨止和     鄰旁止讓
行者讓路     耕者讓畔
Giữ chữ tín mới kết giao
Bậc trên bậc dưới biết yêu biết nhường
Xóm làng cư xử làm gương
Láng giềng sau trước nhịn nhường là hơn
Đi đường thì cứ nhường đường
Be bờ làm ruộng cũng nhường bên kia
過闕則下     過廟則趨
出入起居     非禮不整
言語飲食     非禮不肅
終身寡欲     勤儉齊家
禁止賒華       須防後用
Nơi trang trọng phải xuống xe
Những nơi miếu mạo xuống hè nhanh chân
Ra vào ngồi đứng càng thuần
Nếu không hợp lễ phải cẩn sửa ngay
Nói năng ăn uống cả ngày
Nếu không đúng lễ chữa ngay đừng nề
Tu thân bớt dục mọi bề
Siêng năng cần kiệm gia tề đến nơi
Đừng xa hoa, cấm ăn chơi
Để dành để dụm để ngơi lúc cần
得榮思辱     居安慮危
道高德重     不恥弊衣
積穀防饑     積衣防寒
儉則常足     靜則常安
謹備防姦     養子防老
Hiển vinh với nhục cũng gần
Yên vui phải nhớ những lần nguy nan
Đạo cao đức trọng mới sang
Áo rách mà sạch hơn vàng tanh hôi
Tích thóc gạo phòng thất thời
Tích quần tích áo phòng trời chuyển cơn
Người tiết kiệm thì đủ hơn
Điềm tĩnh trọn đạo thì an mọi bề
Biết dự bị phòng gian phi
Nuôi con dạy dỗ phòng khi về già
事親既孝     子亦孝之
奉養禮儀     莫避污穢
父母尚在     不可遠遊
身體髮膚     受之父母
不敢毀傷     孝之始也
立身行道     揚名於後
以顯父母     孝之終也
Hiếu với mẹ thảo với cha
Thì con hiếu lại với ta khác gì
Đạo phụng dưỡng phải lễ nghi
Chớ hiềm ô uế chớ vì bẩn hôi
Mẹ cha còn ở trên đời
Làm con chớ có chơi bời đi xa
Là thân thể là tóc da
Đều của từ mẹ từ cha cho mình
Chăm nom gìn giữ dáng hình
Cái gốc của hiếu từ mình chứ đâu
Lập thân hành đạo là sau
Tiếng nêu đời trước truyền sau rỡ ràng
Mẹ cha nhờ tiếng mà sang
Là ngọn của hiếu hai đàng đều cân
欲和上下     忍字為先
君臣忍之     國勢保全
父子忍之     自全其道
兄弟忍之     家中無害
夫婦忍之     令子不孤
朋友忍之     其情不疏
自身忍之     人人愛樂

Muốn cho trên dưới hòa thân
Nết quý là nhẫn muôn phần nhớ ghi
Vua tôi mà nhịn chút đi
Thế nước vững trọn làm gì chuyển lay
Cha con nhẫn được càng hay
Tự toàn gia đạo sau này ấm êm
Vợ chồng càng phải nhẫn thêm
Thì bày con trẻ khỏi điềm bơ vơ
An hem nhẫn thì được nhờ
Gia trung khỏi sự thờ ơ nhạt nhòa
Nhịn bằng hữu sống hài hòa
Thì tình chẳng nhạt nghĩa xa hóa gần
Mỗi mỗi sự nhẫn tự thân
Người người yêu kính nhân nhân theo về
家中賭博     男女皆惡
家中有琴     女子必淫
家中有棋     男子必衰

Trong nhà cờ bạc chớ hề
Gái trai ham bạc cả bề hư thân
Trong nhà đàn hát phải ngăn
Gái trai dâm loạn lấy răn đạo thường
Trong nhà cờ thế đủ phương
Gái trai suy bại chẳng đường làm ăn
家中有制     男女守禮
事無大小     無得爭衡
財產分明     供給群眾
莫愛珠玉     愛子 孫賢
和睦為先     誠為美俗

Trong nhà có nắp có ngăn
Gái trai trọng lễ giữ răn đủ điều
Việc lớn nhỏ chớ bì nhiều
Chớ tranh chớ lấn lấy điều thiệt hơn
Tiền của phải rõ ràng hơn
Phân chia đều đủ lấy ơn nghĩa tình
Ham gì châu ngọc hôi tanh
Mà ham con cháu hiền lành yêu thương
Hòa mục là gốc làm gương
Làm nên mỹ tục nết thường thói hay
婚姻擇配     先齊家風
清潔閨房     主饋蘋藻
寡言謹厚     執順唱隨
德行表儀     不須顏色
Hôn nhân đôi lứa kén bầy
Trước xem phong cách nhà hay thế nào
Thanh ăn ở sạch ra vào
Siêng năng tần tảo cốt sao kiệm cần
Nói năng ít cẩn 10 phân
Vợ chồng thuận ý dần dần giải khuyên
Dung nghi đức hạnh làm khuôn
Chẳng cầu nhan sắc tầm thường làm chi
子賢母德     女出宮妃
子孝孫慈     妻賢子貴
孽妾敗嗣     色婦亂家
巧譎是邪     驕訛是詐
婦人內助     盛衰之由

Con trai đức mẹ nhớ ghi
Con gái ngoan ngoãn có khi cung tần
Cháu hiền con thảo đầy sân
Vợ hiền thì đức để phần đến con
 Người cay nghiệt tự héo hon
Ghen tuông nọc độc hại mòn gia phong
Ranh ma hiểm độc trong lòng
Điêu toa dối trá tổ tông ngậm ngùi
Việc nội trợ, lo đến nơi
Thịnh suy cũng bởi từ nơi đàn bà
賢女敬夫     癡人畏婦
不正之女     羞以為妻
不忠之人     羞以為臣
士之守節     猶女守身
Đến khi xuất giá thì ra kính chồng
Rồi ra mang tiếng thằng chồng đần ngu[U10] 
Sợ vợ thì là đứa ngu
Rêu rao mang tiếng lấy ngu làm chồng
Như phường mèo mả gà đồng
Để chồng xấu hổ thẹn thùng với ai
Bất trung bất nghĩa thân trai
Khiến thầy khiến chủ phải hoài tiếng dơ
Gái trinh tiết khỏi vết nhơ
Như người có học vững nhờ thanh danh
Kính chồng thục nữ tại gia
Trai ngu sợ vợ sao mà nên trai
Gái lẳng lơ tiếng để đời
Xấu chàng thì dễ hổ ngươi cũng thừa
Làm trai trung tín đủ chưa
Khiến cho thầy chủ phải nhơ tiếng đần
Làm gái thủ tiết giữ thân
Làm người có học giữ phần thanh danh

賢妻家寶     賢臣國珍
男貴忠勤     女貴貞順
教婦初來     教子嬰孩

Vợ hiền của báu gia đình
Tôi hiền quốc bảo quang vinh nước nhà
Làm trai trung chính thật thà
Làm gái trinh thuận hiền hòa thảo ngay
Dạy vợ dạy thửa cầm tay
Dạy con dạy thửa những ngày ấu thơ

慾不可縱     慾縱成災
樂不可極     樂極生哀
女勿貪財     男勿貪色
色易殺人     財易殺身
術詐遺之     子孫者亡
道德遺之     子孫者昌
本固枝長     流傳萬代

Ham muốn bừa, tai họa chờ
Vui chơi đến cực có giờ bi ai
Gái thì chớ có tham tài
Trai thì chớ có mê loài đong đưa
Đong đưa lắm hại người thừa
Tiền tài tham lắm nó cưa vào mình
Vào đường bất chính con mình hư thân
Đạo đức là của liền thân
Để cho con cháu chuyên cần tưới vun[U11] 
Gốc càng chặt cành càng vươn
Phúc nhà bền bỉ lưu truyền muôn năm

不孝者三     無後為大
有親不愛     有兄不敬
求其弟聽     豈可得乎
子果賢矣     今雖貧賤
後必富貴     子不肖矣

Bất hiếu kia thì có tam
Không con kế nghiệp tội làm đầu tiên
Có cha mẹ chẳng hiếu hiền
Mà mong con cháu hiếu hiền làm sao
Có anh chẳng kính chẳng chào
Mà mong em kính em theo lời mình
Khá xem hiền chuyện thánh kinh
Khó mà đạt được như mình ước ao
Con hiền sung sướng làm sao
Tuy nay bần tiện chẳng bao nghèo hèn

今雖富貴     後必貧賤
骨肉貧者     情不可疏
他人富者     心不可惡
取重於人     是重其身
莫效小人     惡人勝己
可效君子     成人之美
苟無野人     莫養君子
苟無君子     莫治野人
Con mà kém cỏi hư thân
Tuy nay giàu có cũng phần hôm nay
Tương lai bần tiện có ngày
Xấu hổ làng nước mặt dày vui sao
Bà con thân thích dẫu nghèo
Tình nghĩa ruột thịt vẫn theo đừng rời
Kìa như phú quý những ai
Trong lòng ta chớ sinh hoài hờn ghen
Phẩm giá mình muốn người khen
Thì ta trước hãy phải nên kính người
Đừng học tiểu nhân những loài
Thường hay ghen ghét những ai hơn mình
Gương quân tử phải tập tành
Giúp người thành đạt giữ tình tốt tươi
Dân quê mà chẳng có người
Thì người quân tử lấy ai nuôi mình
Không người quân tử tài danh
Thì ai dạy bảo học hành dân quê
居必擇鄰     交必擇友
患難相救     過失相規
用人勿疑     疑人勿用
用人不謹     害隨而至
小人失意     起為仇讎

Dựng nhà hàng xóm chọn đi
Kết giao trạch hữu có khi phải phòng
Lúc hoạn nạn có mà trông
Đến khi lầm lỗi còn mong bảo bày
Dùng ai thì chọn người ngay
Đáng nghi vật dụng kẻo thay phí thời
Dùng người bất cẩn rong chơi
Thì nhiều tai họa đến nơi bất kỳ
Tiểu nhân thất ý 1 khi
Thì lòng mang hận đợi khi trả thù

小人自驕     恃才矜己
無惡小人     是為君子
財上分明     是為丈夫

Tiểu nhân kiêu mạn có dư
Cậy tài khoe giỏi tính hư ngấm dần
Đáng ghét thay lũ tiểu nhân
Nhưng người quân tử dành phần xót thương
Phân minh tiền của tầm thường
Đáng danh quân tử đường đường trượng phu

貧而無諂     富而無驕
清貧常樂     濁富多憂
勿恃富貴     自輕其貧
恃富輕貧     守錢虜耳

Nghèo hèn mà chẳng nịnh xu
Tuy giàu có đấy chẳng xù của ra
Nghèo mà sạch sống an hòa
Còn hơn giàu bẩn nhưng mà đa ưu
Phú quý chớ cạy của nhiều
Mà khinh mà rẻ người nghèo nên thương
Cậy giàu có khinh hiền lương
Cũng như thằng mọi tầm thường biết bao

窮人勿罵     窮寇勿追
鳥窮則飛     犬窮則吠
人貪財死     鳥貪食亡
饑寒切身     不顧廉恥
自先責己     而後責人

Người khó khăn chớ rao rêu
Giặc cùng đừng đuổi nó liều thì nguy
Chim cùng vỗ cánh bay đi
Chó cùng đứt dậu nó thì cắn hung
Kẻ tham của ắt vào tròng
Tham mồi sập bẫy chim mong thoát nào
Lễ nghĩa liêm sỉ có nào ai nghe[U12] 
Trước tiên cứ trách mình đi
Rồi sau hẵng trách hẵng suy đến người

含血噴人     先污我口
惡言出口     凶神監臨
善念于心     吉神自現

Ngậm máu phun người tanh hôi
Người ta chưa vấy miệng thời đã dơ
Miệng ác ra lời sững sờ
Hung thầnvẫn sẵn để chờ chiếu soi
Thiện trong lòng chẳng tỏ lời
Tự nhiên cát khánh muôn nơi kéo về

積善逢善     積惡逢惡
仔細思量     天地不錯
仁厚逢厚     處處相逢
謀深禍深     冤冤相報
若遲不報     時辰未到
種瓜得瓜     種豆得豆
天網恢恢     疏而不漏
皇天不負     有讀書人
皇天不負     有道心人
皇天 不負    有好心人

Gom tích thiện, thiện chẳng đi
Mà khi gheo ác ác thì về ngay
Xét cho kỹ ngẫm cho hay
Trời cao đất rộng vẫn đây chẳng lầm
Kẻ nhân người hậu hỏi thăm
Đâu cũng gặp âm thầm giúp cho
Mưu sâu thì họa khôn dò
Oan oan tương báo phải lo giải trì
Nếu mà báo ứng còn trầy
Ấy là chưa đến đợi thì chẳng lâu
Trồng dưa dưa mọc khác đâu
Trồng đậu được đậu lấy đâu giống ngoài
Sách rằng thiên võng khôi khôi
Tuy thưa mà chẳng lọt rơi chút nào
Xanh kia lồng lộng trời cao
Có người đọc sách nghĩa vào trong thân
Xanh kia lồng lộng muôn phần
Trợ người có đạo giữ thân đức lành
Mênh mang trùm khắp cao xanh
Giúp người có đức hiền lành khắp nơi

傷人之語     反傷其身
用 心不良    豈無果報
父母行惡     遺禍子孫
禍福無門     惟人所召
欲知禍福     先看子 孫
自家而知     何必問誰
刻深太甚     流病 難醫
謀慮多思     精神勞竭

Hại nhân chỉ có 1 lời
Thì rồi nó lại hại nơi thân mình
Trong tâm không dưỡng ý lành
Chả không báo ứng rất nhanh là gì
Tội đời cha mẹ còn ghi
Để cho tai họa sau thì con mang
Nhớ rằng họa phúc lang thang
Do người tự dắt tự mang vào nhà
Muốn hay họa phúc gần xa
Thì ngay trước mắt trong nhà cháu con
Từ nhà tự biết xa hơn
Đâu cần phải hỏi phải han thầy nào
Hà khắc cay nghiệt làm sao
Dần dần ngấm bệnh nó vào khó toan
Lắm mưu nhiều kế đa đoan
Tinh thần mỏi mệt hao mòn sức đi

陰謀嫁禍      暗有鬼神
益己害人     明有王憲
人心如鐵     官法如鑢
文法不孤     殺人者死
人無遠慮     必有近憂

Ngầm mưu giá họa 1 khi
Những nơi u ám giám tri quỷ thần
Lợi ích kỷ mà hại nhân
Ở ngay dương thế tỏ phân luật người
Lòng ai dẫu sắt dẫu dùi
Phép quan lò luyện cũng tôi nên hồng
Án văn chẳng có riêng công
Sát nhân tội chết đừng mong thoát hình
Nghĩ xa phải xét cho tinh
Nếu không phiền muộn dập rình quanh đây


謹則無憂    忍則無辱
人間囚獄    還是無良
天下公侯    皆由有德
近硃者赤    近墨者黑
賢德之人    親而近之
終自有益    凶惡之人
斥而遠之    自免禍亂
愛賢如蘭   

Cẩn thận đức, đỡ lo thay
Nhẫn được thì khỏi nhục dây vào mình
Nhân gian tù ngục ác tinh
Đều là những lũ vô tình bất lương
Thiên hạ hiển đạt các đường
Đều là có đức để gương cho đời
Gần son thì đỏ có lời
Gần mực thì nhọ phải rời nó ra
Những người nhân đức hiền hòa
Phải thân phải cận để mà học theo
Không được ít cũng được nhiều
Đến cùng ích lợi sẽ theo sau này
Những đứa hung ác mặt dày
Thì ta xa lánh chớ dây vào mình
Tự nhiên họa hoạn nhẹ thênh
Yêu người hiền đức như cành hoa lan

畏惡如虎    城中失火
禍及池魚    危邦不入
亂邦不居    兵革之間
守身 為大   小利若貪
不成大事   

Kẻ ác như hổ như lang
Trong thành nguy biến xảy màn lửa rơi
Than ôi họa phúc nhờ trời
Họa lửa lây hại cả loài dưới ao
Nước sắp nguy thì chớ vào
Nước loạn chớ ở phải cao bước chuồn
Khi cơn chiến trận nguy nan
Giữ mình cho khỏi muôn vàn lớn lao
Lợi thì nhỏ cứ vơ vào
Khiến cho việc lớn lao đao khó thành

小事不忍    必 亂大謀
利不可獨    獨利則離
謀不可眾    眾謀則泄
Việc nhỏ không nhẫn cho nhanh
Sau rồi hỏng cả tan tành mưu to
Lợi riêng hưởng chớ bo bo
Một mình ghánh lấy sự lo ai màng
Mưu toan chớ để rộn bàn
Đông người lắm miệng mưu toan khó thành
Có lợi đừng hưởng 1 mình
Một mình hưởng lợi thân tình rẽ chia
Mưu toan đừng để đông nghe
Đông người lắm miệng mưu e khó thành

成事不說    意莫強求
人無妄 交   足無妄走

Việc xong rồi chớ nói bàn
Ý mình mong tốt không đành cũng thôi
Kết giao thì cũng chọn người
Chân tay buông rỗi chớ chơi rông trò
食無求飽    居無求安

Đâu cầu êm đẹp chỉ lo đạo thường
無起 爭端   無鬥口舌

Miệng không gây việc tranh ngang
Không thêm cãi cọ chửi quàng chửi xiên
於我善者    我亦善之
於 我惡者   我亦善 之
我有善念    天必隨之
彼既為惡    有惡人治
聞人之惡    口不得 言
聞人之謗    心不足怒
惡人勿罵    窮人 勿言
若爭鬥間    是無智慮
君子謹言    慎 其言語
不干己事    莫可當頭
無益之言    自休著口
寡言擇交    多言勿結
多言是 譎   寡言是忠
一言不信    千言無用
讒言 勿信   反間勿行
去食去兵    信不可去
聽 其言語   觀其眸子
白眼者凶    黑眼者善
 有心無相   相逐心生
有相無心    相從心 滅
順德者昌    逆德者亡
舌柔能存    齒剛 則折
君子遇貧    守其禮義
小人乍富    自 妄輕人
Thì ta đáp lại cũng nên hiền lành
Đối đãi mình ai chẳng lành
Thì ta vẫn cứ hiền lành ta chơi[U14] 
Thiện tâm ta nghĩ kỹ rồi
Trời kia ắt sẽ tài bồi cho ta
Người làm việc ác xấu xa
Thì có sự ác hiện ra báo cùng
Nghe ai nói sự tà cong
Miệng ta chớ có nói cong theo người
Nghe ai phỉ báng nặng lời
Thì cũng đừng giận đừng khơi vào lòng
Người xấu đừng mắng cho xong
Người cùn thì cũng đừng mong dạy gì
Nếu không tranh mối thị phi
Ấy là bất trí kể gì là khôn
Người quân tử thận kỳ ngôn
Nếu không phận sự đừng bon miệng vào
Việc chi giành thấp tranh cao
Nói lời vô ích lại vào sầu thêm
Ít lời kết bạn là nên
Lắm lời thì chớ kết nên bạn bầy
Lắm lời xảo, ý chẳng ngay
Ít lời kiệm thực là người trung lương
Một lời không trúng đạo thường
Thì muôn lời khác cũng dường vứt đi
Lời nịnh bợ chớ tin chi
Lời châm lời chích đừng ghi vào lòng
Bớt lương bớt lính cũng xong
Còn như bớt tín thì mong được gì
Nghe lời nói đoán thị phi
Nhìn xem con mắt màu gì biết ngay
Mắt trắng là đứa chẳng ngay
Mắt đen thì đúng người đây hiền lành
Có lương tâm hơn dáng hình
Dáng hình tươi tốt vốn sinh từ lòng
Dù có dáng, tâm chẳng trong
Dáng kia cũng thuận theo lòng mất đi
Muốn hưng thì đức thuận tùy
Còn như trái đức cái gì cũng tiêu
Quân tử dẫu gặp cảnh nghèo
Vẫn tròn lễ nghĩa vẫn theo luân thường
Tiểu nhân mới nổi giàu sang
Thì vội ngạo nghễ ra đường khinh nhân
飲食之人    人皆賤之
Miếng ăn miếng nhục để răn suốt đời[U15] 
好 利 之人 人皆惡之
頻來易疏    坐久易厭

Kẻ quên nghĩa để kiếm lời
Gặp đâu cũng ghét người người tránh xa
Chơi nhiều tình nghĩa qua loa
Ngồi lâu dễ khiến người ta ghét thầm
以小人 心   度君子腹
君子所為    小人不識
聖人 積德   不積其財
君子謀道    不謀其食
非 己之色   君子不淫
非己之財    君子不取
Ghê thay là tiểu nhân tâm
Đo bụng quân tử mà lầm nghĩa cao
Hành vi quân tử thế nào
Tiểu nhân hạn hẹp làm sao dò cùng
Thánh nhân tích đức để dùng
Còn như tích của chẳng trông lâu dài
Quân tử để đạo tương lai
Còn như cơm gạo thì ai chả cầu
Xinh tươi những kẻ ở đâu
Nếu không lễ nghĩa dù đâu chẳng màng
Của cải nào không chính đường
Thì ta chẳng lấy chẳng đương về nhà
不義之富    視如浮雲
救急賑貧    寬則得 眾
平辰講武    亂世讀書
君子見機    不俟 後日
窮必有達    否極泰來
但患無才    不 患無用
事無妄動    心無望思

Giàu có bất nghĩa thì chừa
Chỉ là mây nổi bèo đưa trôi dòng
Giúp nghèo khó, đỡ bần cùng
Nhân dân chỉ lấy khoan dung vỗ về
Thái bình võ nghệ tập đi
Đến khi thời loạn lại về đọc thơ
Chứ đâu lại đợi lại chờ đến mai
Cùng đến cực sẽ chuyển thôi
Cũng như bĩ cực thái lai sẽ gần
E tài đức chẳng đủ phần
Chứ đâu e ngại người dân chẳng dùng
Tay ta chớ có để rông
Tâm ta cũng chớ thả rông nghĩ bừa
官不在愚    富不在懶
自知分者    不可怨人
自知命 者   不可怨天
知止常止    終身不恥
知足 常足   終身不辱

Làm quan đâu tới kẻ ngu
Giàu sang đâu tới kẻ ưa ngủ ngày
Tự hay biết phận mình đây
Cũng không oán trách người này người kia
Biết được mệnh thì chớ lìa
Chớ có oán trách trời kia không tường
Cả đời chẳng bị ai thường ai khinh
Biết đủ để giữ phận mình
Cả đời chẳng bị ai khinh ai thường[U17] 
明明我祖    垂訓五目
內 作色荒   外作禽荒
甘酒嗜音    峻宇雕墻
有一 于此   未或不亡
訓子義方    失孝者 八
學問不勤    賭博忘身
酒色爭鬥    盜偷 奔走
爭訟敗家    宗族不和
父母不愛    知 過而改
亦可謂賢    有過不改
失孝尤大   
Lời tiên tổ dặn rõ ràng
5 mục phải giữ làm gương chớ rời
1 là sắc dục chơi bời
2 là săn bắn vui chơi rông dài
3 là nát rượu hoang tài
4 là não ruột bi ai ca buồn
5 là tô vẽ lầu son
Cả 5 mục ấy chẳng còn dài lâu
Dạy con hiếu nghĩa làm đầu
Bất hiếu có 8 phải mau ghi vào
Học tập không chịu cần lao
Lại còn cờ bạc say vào hại thân
Rượu chè sắc dục thêm phần
Cùng với trộm cắp chôn chân vào cùm
Đầy nhà kiện tụng lăng loàn
Mẹ cha chẳng kính họ hàng chẳng thân
Có lỗi biết sửa là hơn
Cũng là hiền đức thục nhân thật thà
Có lỗi mà chẳng giãi ra
Bất hiếu càng nặng tội mà càng to
教女之法    先正其身
婦人妊娠    勿食惡 肉
勿聽哀聲    正道而行
口無邪說    飲食 失節
居處失常    外感內傷
病生多幣    女 子不學
不知禮義

Con gái thì phải dạy cho
Trước là ngay chính giữ lo thân mình
Kẻ kỳ thai nghén gần sinh
Chớ ăn ô uế hôi tanh vào người
Chớ nghe nhạc điệu bi ai
Đường ngay lối chính hôm mai ra vào
Lời tà cửa miệng chớ rao
Ăn uống thất tiết ngồi cao thất thường
Dễ mang ngoại cảm nội thương
Dễ sinh lắm bệnh nhiều đường khốn nguy
Phận gái không biết học gì
Sao tường lễ nghĩa để thì dạy con
男子不學    不達事理
讀書求理    造燭求明
子孫雖賢    不教不 明
弓劍不學    不知張舞
文字不學    不知 畫書
藥性不學    不知醫方
禮樂不學    不 知祭祀
Làm trai chẳng học để mòn
Chẳng thấu sự lý mà khôn với người
Đọc sách cầu lý ở đời
Như có đuốc sáng mà soi đêm mù
Cháu con như có cần cù
Không dạy không sáng tiếng ngu vẫn còn
Kiếm cung có luyện mới hơn
Không luyện thì chỉ đeo lên dọa người
Chữ nghĩa chẳng dùi chẳng mài
Chẳng biết nét vẽ nét vời cho ngay
Thuốc thang dược tính cũng hay
Để mà biết cách dùng ngay khi cần
Lễ nhạc chẳng học cho chăm
Đế giờ tế lễ cứ đần người ra
萬頃良田    不如薄藝
十金遺子    不 如 一 經
Ruộng màu dù rộng dù xa
Không bằng 1 nghệ để mà phòng thân
Tặng con vàng tốt 10 cân
Chẳng bằng sách quý 1 lần dạy con

Ruộng nghìn mẫu rộng mà xa
Chẳng bằng nhất nghệ dắt qua vào mình
Cho con châu ngọc mãn đình
Không bằng giáo tử nhất kinh để đời

Hà Nội 2011 – 2013[7]
Cổ Hoan Nam Đường Phụ Nguyên Trực Tâm Nhập Ngọc
[1] Trình Hạo 程顥 (1032-1085) tự Bá Thuần 伯淳, người đời xưng là Minh Đạo tiên sinh 明道先生, là một nhà lý học đời Bắc Tống, Trung Quốc. Ông người Lạc Dương 洛陽 (nay là tỉnh Hà Nam 河南, Trung Quốc). Ông cùng em trai Trình Di 程頤 là học trò của Chu Đôn Di 周敦頤, cả ba thầy trò đều là những triết gia lớn đời Bắc Tống.
[3] Đoàn Trung Còn (1908- 1988) là cư sĩ, nhà Phật học, quê xã Thắng Nhì, Thị xã Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, nay thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
[4] Vũ Văn Kính (1919 – 2009) ở thôn Thanh Sầm, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, là nhà nghiên cứu Hán - Nôm nổi tiếng với nhiều công trình nghiên cứu về chữ Nôm và các tác phẩm dịch Hán Ngữ cổ.
[5] Chu Ngọc Chi: hiện chưa rõ.
[6] Thư mục sách Hán Nôm ở Thư viện Quốc gia . Hà Nội: Bộ Văn hoá - Thông tin - Thư viện Quốc gia, 2004: trang 236, 237
[7] 2011 bắt đầu đọc và dạy sách Minh đạo gia huấn. Năm 2013 chế bản đánh máy.

 [U1]Quân tử dịch tử nhi giáo


 [U2]Dưỡng bất giáo phụ chi quá. Giáo bất nghiêm sư chi đọa (Tam tự kinh)


 [U3]Vô cổ bất thành kim
Khoa hoạc của Lịch sử là khoa học dự báo chứ không phải là sự hoài cựu


 [U4]Cha mẹ: Gia đình
Thầy cô: nhà trường
Bản thân mình. Kết hợp lại là cả gia đình xã hội và bản thân. Tạo nên môi trường tốt để phấn đấu


 [U5]Không thày đố mày làm nên; Công cha nghĩa mẹ dưỡng dục đừng quên.
Giáo hóa chi công khả tỷ sinh thành chi nghĩa. Sư đồ chi đạo đồng tác phụ tử chi tình/ Công giáo hóa khá ví nghĩa sinh thành. Đạo sư đồ cũng đồng tình phụ tử


 [U6]Có con chẳng dạy chẳng răn. Thà rằng nuôi lợn mà ăn thịt thà


 [U7]Dạy con từ thủa còn thơ. Dạy vợ từ thủa bơ vo mới về


 [U8]Sinh nhi tri chi, phi thánh nhi hà. Học nhi tri chi, phi hiền nhi hà. Học nhi bất tri, phi ngu nhi hà. Khốn nhi tri chi, phi chí nhi hà


 [U9]Vai mang khăn gói qua sông. Mẹ kêu mặc mẹ thương chồng phải theo;
Không sắc cũng gọi là dao. Khôn mày cũng vợ dại tao cũng chồng
Khôn ngoan cũng thể đàn bà. Dẫu rằng vụng dại cũng là đàn ông
Lấy chồng theo thói nhà chồng. Đừng theo cái thói cha ông nhà mày


 [U10]Làm trai sống ở trên đời. Sợ vợ thì sợ, sợ ai thì đừng


 [U11]Tham vàng bỏ nghĩa anh ơi. Vàng thì ăn hết nghĩa tôi vẫn còn.
Tham vàng bỏ đống gạch đầy. Vàng thì ăn hết gạch xây nên thành


 [U12]Khó thì hết thảo hết ngay. Công cha cũng bỏ nghĩa thầy cũng quên.


 [U13]Quân tử thực vô cầu bão cư vô cầu an.


 [U14]Yêu ta ta cũng thế này. Không yêu ta cũng như ngày yêu ta.


 [U15]Miếng ăn là miếng tồi tàn. Mât ăn 1 miếng lộn gan lên đầu


 [U16]Kinh dịch: Quân tử kiến cơ nhi tác


 [U17]Tri túc tâm thường lạc. Vô cầu phẩm tự cao.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét