Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

Bộ Đề thi Lý thuyết Lái xe tiếng Đức 31 - 40. Amtlichche Prüfungragen - Prüfbogen 31 - 40Prüfbogen 31: Mẫu kiểm tra 31

1.     Wie müssen Sie sich verhalten? Bạn xử lí tình huống này như thế nào?

Mit gleicher Geschwindigkeit weiterfahren, weil die Kinder bestimmt stehen bleiben Gữ nguyên tốc độ và lái đi tiếp, vì trẻ con chắc chắn luôn dừng lại

Sofort stark bremsen und bremsbereit bieiben Phanh ngay, và sẵn sàng phanh tiếp

Mit gleicher Geschwindigkeit weiterfahren, um einen Nachfolgenden nicht zu behindern Giữ nguyên tốc độ, để xe sau không bị cản trở

2.     Womit müssen Sie In dieser Situation rechnen? Bạn phải tính đến điều gì trong tình huống này?

Die Radfahrerin wird links an dem parkenden Pkw vorbeifahren Người lái xe đạp sẽ lạng trái đi qua chiếc ôtô đang đậu

Die Radfahrerin wird absteigen, um sie vorbeizulassen Người lái xe đạp sẽ ngừng lại để bạn đi qua

Mit Gegenverkehr Xe ngược chiều đang đến

3.     Was ist in dieser Situation richtig? (Warnblinklicht an) Thế nào là đúng trong tình huống này? (Đèn cảnh báo nháy)

Auf beiden Fahrstreifen darf höchstens mit Schrittgeschwindigke an dem Bus vorbeigefahren werden Cả 2 làn tối đa được phép với vận tốc thật từ từ lái qua

Die Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreiten dürfen ohne besondere Vorsicht an dem Bus vorbeifahren Xe làn bên trái không cần phải chú ý gì đặc biệt, được phép lái qua Bus

Auf beiden Fahrstreifen muss angehalten werden, wenn sonst Fahrgäste gefährdet würden Cả hai làn phải dừng lại khi hành khách có nguy hiểm


4.     Worauf müssen Sie sich einstellen? Bạn phải tính đến điều gì ở đây?

Auf einen durch Polizei geregelten Verkehrsablauf Cảnh sát điều hành lưu lượng giao thông quy định

Auf eine unebene und verschmutzte Fahrbahn Đường bẩn và không bằng phẳng

Auf Arbeiter und Baugeräte auf der Fahrbahn Công nhân và máy công trường trên đường

5.     Welche Fehler machen das überholen auch auf über- sichtlichen und geraden Fahrbahnen gefährlich? Lỗi nào khi vượt gây ra nguy hiểm dù đường thẳng và rõ ràng?

Der eigene Überholweg wird zu lang eingeschätzt Đánh giá tính đường vượt quá dài

Die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeugs wird zu groß eingeschätzt Đánh giá khoảng cách với xe ngược chiều quá lớn

Der eigene Überholweg wird zu kurz eingeschätzt Đánh giá tính đường vượt quá ngắn

6. Was kann zum Abkommen von der Fahrbahn führen? Cái gì làm cho xe dễ bị bay khỏi đường?

Zu hohe Geschwindigkeit Tốc độ cao

Unaufmerksamkeit, Ablenkung Mất chú ý, mải chơi

Übermüdung Do mệt mỏi

7.     Wie müssen Sie sich verhalten, wenn ein Zusammen- stoß mit Wild nicht mehr zu vermeiden ist? Bạn xử lí thế nào khi va chạm với thú rừng không thể tránh khỏi?

Bremsen, Lenkrad bzw. Lenker gut festhalten und versuchen, die Fahrtrichtung beizubehalten Phanh lại, giữ vô lăng. Giữ lái thẳng và hướng lái đúng

In jedem Fall ein Ausweichmanöver durchführen Trong mọi tình huống, cố tránh lái qua

8.     Im Herbst kommen Ihnen am Tage eine Reihe von Pkw mit eingeschaltetem Abblendlicht entgegen. Womit müssen Sie besonders rechnen? Trời thu quang đãng, ban ngày bạn gặp đoàn xe với đèn chiếu đêm bật ngược chiều. Bạn đặc biệt phải tính đến điều gì?

Mit plötzlich auftretenden Nebelbänken Bất ngờ có sương mù

Mit verschmutzter Fahrbahn Đường bẩn

Mit starken Regenschauern Cơn mưa mạnh

9.     Wozu darf der rechte Seitenstreifen benutzt werden? Làn bên phải để làm gì?

Zum Halten und Parken Dừng và đậu

Zum Befahren mit langsamen Fahrzeugen Cho xe chạy chậm

Zum Überholen Để vượt

10.  Es nähert sich ein Fahrzeug mit blauem Blinklicht und Einsatzhorn. Wie verhalten Sie sich? Xe có đèn nháy và còi hú đến gần. Bạn xử lí như thê nào?

Dem Fahrzeug Platz machen, Tạo chỗ trống cho xe đó qua

Immer scharf bremsen und sofort stehen bleiben Luôn luôn phanh và lập tức dừng lại

Wenn notig, vorsichtig auf den Gehweg ausweichen Cần thiết thì cẩn thận lách lên lỗi đi bộ (cho xe đó qua)

11.  Sie erkennen vor sich eine Unfallstelle. Was tun Sie? Bạn nhận ra 1 vụ tai nạn. Bạn làm gì?

Geschwindigkeit sofort verringern Lập tức giảm tốc độ

zügig weiterfahren Nhanh chóng đi tiếp

Warnblinklicht einschaltenBật đèn cảnh báo

12.  Sie nähern sich einem Linienbus, der auf Ihrer Fahrbahn in Gegenrichtung an einer Haltestelle hält und Warn- blinklicht eingeschaltet hat. Worauf stellen Sie sich ein? Bạn đến gần 1 xe Bus dài, ở bên làn ngược chiều của bạn, tại bến đậu và nháy đèn cảnh báo. Bạn thiết lập xử lí như thế nào?

Fahrgäste wechseln die Seite der Fahrbahn, um den Bus noch zu erreichen Hành khách thay đổi trên làn đường để đến xe Bus

Die Fahrgäste überqueren die Fahrbahn erst, wenn der Bus das Blinklicht ausgeschaltet hat Có hành khách băng qua đường khi Bus còn nháy đèn

Aus dem Bus aussteigende Fahrgäste überqueren unvermittelt die Fahrbahn Người khách từ Bus xuống xe băng qua đường bất ngờ

13.  Ein Fußgängerüberweg ist verschneit; sichtbar ist nur das Hinweiszeichen, Fußgängerüberweg". Ein Fuß- gänger will die Fahrbahn überqueren. Was lst richtig? Tại lối đi bộ bị tuyết che khuất; mà chắc chắn có chỉ dẫn biển lối đi bộ. Có 1 người muốn băng qua. Như thế nào là đúng?

Rechtzeitig und vorsichtig bremsen Phanh lại đúng lúc và thận trọng

Weiterfahren, weil nur sichtbare Markierungen zu beachten sind Đi tiếp, vì chỉ chú ý đền dấ hiệu 1 cách rõ ràng

Nötigenfalls anhalten, um dem Fußgänger das Überqueren zu ermöglichen Khẩn cấp dừng lại, để người đi bộ có thể vượt qua

14.  An Haltestellen darf nur gehalten werden, wenn Busse nicht behindert werden. Wie lange Sie dort höchstens halten? Dừng xe Tại điểm dừng, khi mà không gây cản chở cho xe Bus. Bạn được phép dừng tối đa bao lâu?

Antwort: 3 Minuten 3 phút

15. Worauf müssen Sie im Interesse der Umweltschonung achten? Bạn cần chú ý điều gì để thân thiện môi trường?

Längeres Laufenlassen des Motors in Stand vermeinden Tránh chạy lâu, để máy trong tình trạng sẵn sàng.

Häufig mit hoher Drehzahl fahren Thường xuyên đi vòng số cao

Unnützes Hin-und Herfahren vermeinden. Tránh lái đi lái lại không cần thiết

16.Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lí nào đúng?

Ich muss dem roten Pkw Vorfahrt gewähren Tôi để cho xe đỏ quyền ưu tiên

Ich muss dem blauen Pkw Vorfahrt gewähren Tôi để cho xe xanh quyền ưu tiên

lch habe Vorfahrt vor dem blauen Pkw Tôi có quyền ưu tiên trước xe xanh

17.Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lí nào đúng?

ich fahre zuerst Tôi được đi trước

Ich muss den gelben Pkw durchfahren lassenTôi phải để xe màu vàng đi qua

18.Sie fahren außerhalb geschlossener Ortschaffen und wollen nach rechts in eine Vorfahrtstrafe einbiegen. Worauf müssen Sie achten? Ở khu ngoại thị bạn muốn rẽ phải vào đường ưu tiên. Bạn phải chú ý điều gì?

von rechts könnte sich ein überholendes Fahrzeug Từ phía phải có thể có xe muốn vượt

Ich muss beim Rechtsabbiegen nur nach links schauen Là người rẽ phải, tôi chỉ cần chú ý đền bên trái

19.sie nähern sich einer so gekennzeichneten Haltestelle Wie verhalten Sie sich wenn Sie dort Kinder sehen? Bạn đến gần biển được dừng như trên. Bạn xử lí thể nào khi thấy có trẻ em đứng ở đó?

Eine verminderung der Geschwindigkeit ist erforderlich, wenn dort ein nur Schulbus hält Cần thiết giảm tốc độ, nếu ở đó chỉ có xe Bus đi học

Geschwindigkeit vermindern und bremsbereit bleiben giảm tốc và sẵn sàng phanh

Die Geschwindigkeit muss nicht vermindert werden. wenn en Bus in einer Haltebucht hält Không cần giảm tốc độ, nếu xe bus dừng ở điểm đậu

20.Welche Fahrzeuge dürfen hier parken? Xe nào được đỗ?

Fahrzeuge über 3,5 t zulässiger Gesamtmasse Xe tổng tải trọng trên 3,5 tấn

Fahrzeuge bis 2,8t zulässiger Gesamtmasse Xe tổng tải trọng trên 2,8 tấn

Motorräder Xe mô tô vẫn được phép

21.Sie nähern sich auf dem rechten Fahrstreifnen einer Autobahn dieser Verkehrseinrichtung. Wie verhalten Sie sich? Bạn đến gần biển này bên làn phải của Cao tốc, hướng dẫn lối đi. Bạn xử lí như thế nào?

Auf den linken Fahrstreiten wechseln, gegebenenfalls im Reißverschlussverfahren Chuyển sang làn trái, cắt khóa qua

Bei starkem Verkehr auf dem linken Fahrstreifen rechts vorbeifahren Khi giao thông bên trái đông thi  lái qua phải

22.Was müssen Sie einstellen, wenn Sie ein fremdes Fahrzeug fahren wollen? bạn phải làm gì khi lái xe lạ?

Sit Kopfstütze, Sicherheitsgurt Dựa đầu, giây an toàn

Tageskilometerzähler Số km

Innenspiegel, Außenspiegel Gương trong và gương ngoài

23.Das Bremspedal lässt sich bis zum Fahrzeugboden durchtreten. Erst bei mehrmaliger Betätigung wird der Pedalweg kürzer. Was müssen Sie tun? Từ chân phanhđến sàn xe. Khi thử lần đầu nhiều mà đường chân phanh ngắn hơn. Bạn phải làm gì?

Fahrzeug sofort abstellen Lập tức đưa xe đi xử lí ngay

Bremsflüssigkeit nachfüllen genügt Bơm đủ dầu phanh

Bremse reparieren lassen Đem phanh đi Sửa phanh

24.Welche Papiere müssen Sie als Fahrer mitführen? Loại giấy tờ nào bạn cần mang theo khi lái xe?

Führerschein Bằng

Fahrzeugbrief Thư xe (giấy tờ của hãng)

Fahrzeugschein Giấy tờ xe

25.Wie können sie nach einem Kaltstart die Umwelt und den Motor schonen? Sau khi khởi động xe nguội, làm sao để bảo vệ môi trường?

Kein Gas geben, Motor im Stand warmlaufen lassen không nhấn ga, và để máy chạy more

Ohne Warmlaufenlassen des Motors mit niedriger Drehzahl losfahren Không cần để nóng máy chạy xe với vòng số thấp

Mehrmals im Stand Gas geben, um rasch die günstige Betriebstemperatur zu erreichen Nhấn ga nhiều lần, để đạt đến nhiệt độ phù hợp của hãng

26.Wozu kann eine plötzliche Verschlechterung des Fahrbahnzustandes führen? Điều gì bất ngờ dẫn đến tính trạng đường kém?

Zu Schleuder- und Rutschgefahr Dễ bị quay và trượt

Zu veränderten Reifengeräuschen Thay đổi tiếng ồn từ lốp xe

Zu längerem Reaktionsweg Đường phản ứng dài hơn

27.Was ist beim Ein- oder Aussteigen von Kindern richtig? Cho trẻ lên xuống xe thế nào cho đúng?

Kinder möglichst aut der Gehwegseite ein- oder aussteigen lassen Trẻ lên xuống xe ở lối người đi bộ

Kinder dürfen auf öffentlichen Straßen nicht ein oder aussteigen Trẻ không được lên xuống ở lối công cộng

Kinder auf der Fahrbahnseite nur unter Beaufsichtigung ein- oder aussteigen lassen Trẻ lên xuống xe dưới sự giám hộ

28.Sie führen hinter Ihrem Kraftfahrzeug einen Anhänger mit. Was ist für die Sicht nach hinten richtig? Bạn lái xe cơ giới với mooc kéo. Tầm nhìn phía sau thế nào cho đúng?

Anhanger und Ladung dürfen die Sicht auf den rück wärtigen Vorkehr nicht unzulässig beeinträchtigen Mooc và hàng phía sau không được che chắn cản chở giao thông phía sau

Landwirtschaftliche Zugmaschinen sind immer von der Anbringung zusätzlicher Spiegel befreit Với xe nông cụ thì luôn phải thêm gương phụ sau đủ tầm nhìn

Wenn durch Anhänger oder Ladung die normalen Rückspiegel keine ausreichende Sicht mehr ermöglichen, müssen zusätzliche Rückspiegel angebracht werden Nếu mooc và hàng với gương hậu không đủ tầm để nhìn, bạn phải lắp thêm gương phụ

29.In welcher Entfernung ist das warndreieck aufzustellen. wenn ein Fahrzeug auf einer Straße mit schnellem Verkehr liegen geblieben ist? Khoảng cách bao xa để đặt tam giác cảnh báo, khi mà phải dừng ở đường có lưu lượng giao thông lớn?

In etwa 50 m Entfernung

In etwa 100 m Entternung 100 m

In etwa 10 m Entfernung

30.Was kann dazu führen, dass Sie Warnsignale überhören? Điều gì ảnh hưởng đến các tín hiệu cảnh báo?


Zu lautes Radio Đài mở to


Radio Benutzung von Kopfhörern Sử dụng tai nghe


Zu lautes Auspuffgeräusch Độ bô xe gây tiếng ồn

Prüfbogen 32: Mẫu kiểm tra 32
1.     Weshalb ist es möglich, dass ein Fahrer das Zeichen,,Vorfahrt gewähren! an der nächsten Kreuzung nicht wahrnimmt? Do đâu không có khả năng nhận ra cảnh báo đường ưu tiên phía trước, nơi ngã tư gần nhất ?
Die durchgehende Beleuchtung kann zu der Annahme verleiten. an der Kreuzung Vorfahrt zu haben Do ánh sáng liên tục của đèn có thể cảm giác đấy là đường ưu tiên ở ngã tư
Ausbau und Verlauf der Straße erwecken den Eindruck einer Vorfahrtstraße Xây dựng và kết cấu rộng của con phố tạo ấn tượng đây là phố ưu tiên
2.     Worauf müssen Sie sich einstellen? Bạn xử lý thế nào ở đây?
Das Mädchen vor Ihnen wird Cô bé phía trước
- könnte links abbiegen, um den anderen zu folgen rẽ trái để theo bạn
- könnte links abbiegen, ohne ein Richtungszeichen zu geben. Có thể sẽ rẽ trái mà không đưa ra chỉ dấu
- wird mit Sicherheit geradeaus weiterfahren, weil es kein Richtungszeichen gibt sẽ đi tiếp 1 cách an toàn, vì không đưa ra chỉ dấu rẽ

3. Womit müssen Sie rechnen? Bạn cần tính đến điều gì ở đây?
Personen überqueren vor dem Bus die StraßeNgười ta sẽ băng qua đường đế đến xe Bus
Der Bus fährt plötzsch rückwärts Xe Bus có thể bất ngờ lùi lại
Personen rennen von links über die straße, um den Bus zu erreichen Nhiều người từ bên trái sẽ chạy qua đường để đến Bus


4. Womit müssen Sie rechnen? Bạn cần tính đến điều gì ở đây?
vor Ihnen könnten Fußgänger auf die Fahrbahn treten Phía trước bạn có thể có người đi bộ cắt vào
Kinder könnten plötzlich zwischen den Fahrzeugen hervorkommen Trẻ nhỏ có thể bất ngờ đi vào từ giữa 2 xe
Fußgänger warten auf jeden Fall, bis sie vorbeigefahren sindNgười đi bộ sẽ chờ đến khi bạn đi qua
5. Eine Person am Straßenrand trägt eine gelbe Armbinde mit drei schwarzen Punkten. Worauf weist diese Armbinde hin? Một người trên lề đường đeo băng vàng có 3 chấm đen. Băng ấy cho biết điều gì?
Auf eine sehbehindert Person 1 người mù
-Auf die Zugehörigkeit zu einem Verein 1 người thuộc 1 câu lạc bộ, hay hội đoàn gì đó …
Auf die besondere Sorgfaltspflicht gegenüber diesen Verkehrsteilnehmern Người đặc biệt phải được trách nhiệm quan tâm khi tham gia giao thông
6. Wodurch kann die Aufmerksamkeit bei einer Tunneldurchfahrt beeinträchtigt werden? Do đâu bị mất chú ý khi lái xe trong hầm?
Beleuchtungsreflexionen durch den Gegenverkehr Do phản xạ đèn sáng của xe ngược chiều
- Gute Fahrbahnmarkierung Do đánh dấu trên đường
- TunnellängeDo đường hầm dài
7.Vor ihrem Fahrzeug flüchten mehrere Rehe über die Straße. Womit müssen Sie rechnen? Trước xe của bạn có nhiều hươu đi qua. Bạn phải tính đến điều gì?
Dem Rudel können weitere Einzeltiere folgen Sẽ còn vài con đi lẻ nữa
Mit weiteren Tieren ist nicht zu rechnen Còn có những con thú tiếp nên không phải tính
Das Rudel kann zurückkommen und die Straße erneut überqueren Đàn hươu có thể quay đầu lại trên đừơng
8. Sie fahren zügig auf einer Landstraße und sehen in einiger Entfernung ein Reh in der Nähe der Fahrbahn äsen. Wie müssen Sie sich verhalten? Bạn đang lái xe đều liên tục trên đường land và nhìn thấy từ xa 1 con hươu đang ăn gần đường. Bạn xử lý như thế nào?
Geschwindigkeit vermindern und bremsbereit sein Giảm tốc độ và phanh
Geschwindigkeit erhöhen, um schnell an dem Reh vorbeizukommen Tăng tốc và lái nhanh qua chỗ con hươu
Sofort Vollbremsung durchführen Phanh ngay lập tức
9. Was bedeuten diese Dauerlichtzeichen? Các đèn báo liên tục có ý nghĩa gì?
ich muss von Fahrstreifen 2 auf 1 wechseln Tôi phải từ làn số 2 chuyển sang làn số 1
Die Fahrstreifen 3 und 4 darf ich nicht benutzen Tôi không được đi vào làn số 3 và 4
Beim Wechsel von Fahrstreifen 2 auf 1 ist der nach- folgende Verkehr in jedem Fall wartepflichtig Chuyển làn từ làn 2 sang làn 1 là các xe phía sau phải có trách nhiệm chờ
10. Sie haben auf einer Landstraße außerhalb einer eschlossenen Ortschaft nach einer unübersichtlichen Stelle einen Unfall. Wie sichern Sie diese Unfallstelle ab? Bạn trên 1 đường land ngoài khu dân cư, tại 1 điểm không dễ nhìn có tai nạn. Bạn bảo vệ hiện trường như thế nào?
Warndreieck gut sichtbar in ca. 100 m Entfernung aufstellen Đặt tam giác cảnh báo trong khoảng an toàn 100m
Nur Warnblinklicht einschalten Chỉ bật đèn cảnh báo
Andere Fahrzeuge, falls erforderlich, z. B durch Handzeichen warnen Cảnh báo các xe khác bằng tay
11. Was kann bei mehrspurigem Abbiegen zu besonders gefährlichen Situationen führen? Điều gì dẫn đến nguy hiểm khi rẽ ?
Zu schnelles Fahren Lái nhanh
Genaues Einhalten des Fahrstreifens Dừng chính xác trên làn
Fahrstreifenwechsel während des Abbiegens Đổi làn trong đoạn cua
12. Wie weit vor und hinter einem Haltestellenschild dürfen Sie nicht parken?Bạn được đậu cách biển báo điểm dừng bao nhiêu xa?
Antwort: Jeweils 15 m
13. Welche Bedeutung kann das blaue Blinklicht allein(ohne Einsatzhorn) haben? Xe có đèn nháy xanh dương không có còi báo, có ý nghĩa gì?
Das Fahrzeug befindet sich auf einer Einsatzfahrt. Sie sollten ihm Platz machen Đó là xe đi dẹp đường. Bạn phải nhường đường.
Ohne Einsatzhorn hat das blaue Blinklicht keine Bedeutung Không có còi hú thì đèn nház màu xanh dương không có ý nghĩa gì
Ankündigung eines geschlossenen Verbandes Nó báo hiệu về điểm khóa có cứu thương
14. Wo ist das Halten verboten? Ở đâu cấm dừng
Auf Bahnübergängen Trước đường ray
An engen und an unübersichtlichen StraßenstellenĐoạn đường chật hẹp trên phố không bảo đảm
Unmittelbar hinter FußgängerüberwegenKhoảng giữa và sau lối người đi bộ
15. Wie fahren Sie umweltbewusst? Làm gì để lái xe có lợi cho môi trường?
Rechtzeitig Gas wegnehmen und Schwung ausnutzen wenn die nächste Ampel-Rot" zeigt Bỏ ga đúng lúc và sử dụng động lực thừa khi sắp đến đèn đỏ
Unnötiges Beschleunigen und unnötiges Abbremsen vermeidenGiảm thiểu tăng tốc và phanh không cần thiết
Bei"Grün" immer voll beschleunigen Luôn vào hết ga khi đèn xanh
16. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý nào là đúng_?
Das Motorrad muss warten Xe Mô tô phải chờ
Ich muss das Motorrad vorbeifahren lassen Tôi phải để xe Mô tô đi qua
17. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý nào là đúng_?
Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen Tôi phải để xe đạp đi qua
Ich muss den Motorradtahror durchfahren lassen Tôi phải để xe Mô tô đi qua
lch darf vor dem Radfahrer abbiegenTôi được phép rẽ trước xe đạp
18. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý nào là đúng_?
Ich darf durchfahren Tôi được đi qua
Ich muss dem blauen Pkw Vorfahrt gewähren Tôi phải để xe màu xanh dương đi qua
Ich muss dem grünen Pkw Vorfahrt gewähren Tôi phải đến xe màu xanh lá đi qua
19. Was ist bel diesen Verkehrszeichen zu beachten? Phải chú ý gì ở biển giao thông này_?
Dem verkehr auf der Kreisfahrbahn ist vorfahrt zu gewährenLưu thông trong vòng xoay được quyền ưu tiên
Beim Einfahren in den Kreisverkehr ist zu blinken Lái vào vòng xoay phải nháy đèn
Beim Verlassen der Kreisfahrbahn ist zu blinkenra khỏi vòng xoay phải nháy đèn
20. Etwa 80 m vor Ihnen hält ein Schulbus auf der Fahrbahn. Können daraus Gefahren entstehen? Khoảng 80m phía trước bạn có xe Bus học sinh đang trên đường. Điều này có nguy hiểm không?
Ja, weil Kinder häufig über die Straße rennen, um den Bus noch zu erreichen Có vì trẻ em thường chạy trên phố, để đến xe Bus
Nein, weil an jeder Schulbushaltestelle Schülerlotsen den Verkehr sichern Không, vì điểm đón học sinh luôn có người hướng dẫn giữ an toàn

Ja, weil Kinder nicht immer auf kürzestem Weg Fahrbahn überquerenCó, vì trẻ thường vượt qua đường bằng lối ngắn nhất
21. Welches Verkehrszeichen bezieht sich aut die zulassige Gesamtmasse? Biển giao thông nào bao gồm cả Tổng trọng tải?
Antwort Nr.2
22. Was bezeichnet man als Anhängelast? Người ta gọi sự chỉ sức kéo mooc là gì?
Die zulässige Gesamtmasse des Anhängers Khối lượng tối đa của trục mooc
Die tatsächlich gezogene Last Khối lượng thực sự kéo
Die Nutzlast des Anhängers Trọng tải của mooc
23. Was ändert sich durch das Mitführen eines zweiachsigen Anhängers hinter einem Pkw?Điều gì thay đổi khi mang theo 1 xe mooc 2 trục sau xe của bạn?
 Beim Abbiegen und in Kurven wird mehr Platz benötigt Mất nhiều chỗ khi vào lái rẽ và vào cua
Die Fahrstabilität nimmt zu Tăng khả năng lái ổn định
Das Beschleunigungsvermögen nimmt ab Khả năng tăng tốc bị giảm
24. Sie wollen Ihren einachsigen Anhänger (Auflaufbremse, 1.000 kg zulässige Gesamtmasse) im Gefälle abstellen. Was müssen Sie tun?Bạn muốn để 1 xe mooc 1 trục (có phanh, tải trọng tổn 1000kg) trên đường dốc. Bạn phải làm gì?
Feststellbremse anziehen Kéo phanh tay
Unterlegkeile vor die Räder legen Đặt chèn bánh
Rückfahrsperre verriegeln Vào số lùi
25. Wegen „tieferlegung“ Ihres Pkw ist eine Begutachtung erforderlich. Wann muss diese erfolgen?Vì một cuộc kiểm tra sâu cho xe của bạn là cần thiết. Khi nào thì phải thực hiện ?
Zusammen mit der nächsten Hauptuntersuchung, spätestens 1 Jahr nach UmbauKiểm tra tổng quát chung, chậm nhất là 1 năm sau khi sửa chữa lại
Unverzüglich nach dem UmbauNgay lập tức sau khi sửa chữa
Nach Aufforderung durch die Zulassungsstelle.Sau khi được văn phòng đăng kí nhắc nhở
26. Das Lenkrad lässt sich schwerer als normal drehen, Was kann die Ursache dafür sein? Tay lái nặng hơn bình thường khi đánh lái, điều gì là nguyên nhân cho việc này?
Lenkgetriebe defekt Khiếm khuyết do tay lái
Lenkhilfe ausgefallen Trợ lực lái bị hỏng
Reifenluftdruck zu hoch Áp suất lốp cao
27. Woran kann es liegen, wenn der Dieselmotor Ihres Fahrzeugs trotz vollem Tank stehen bleibt?Nguyên nhân gì khi xe bạn với động cơ chạy dầu bị ngừng máy dù cho nhiên liệu đầy?
Luft in der Kraftstoffanlage Không khí trong hệ thống nhiên liệu
Defekte Glühkerzen Sợi đốt bóng bị hỏng
Verstopfter Kraftstofffilter Nhiên liệu tắc trong bộ lọc
28. Bei schneller Autobahnfahrt platzt ein Reifen an Ihrem Pkw. Wie verhalten Sie sich? Khi lái nhanh trên đường Cao tốc bị nổ lốp. Bạn xử lý như thế nào?
Gas wegnehmen, wenn notig gegenlenken und vorsichtig abbremsen Bỏ ga, cần thiết thì đánh lái và phanh thận trọng
Sofort Vollbremsung durchführen, anschließend aut den Seitenstreifen wechseln Phanh lập tức và kết thúc bằng cách sang làn
Möglichst auf dem Seitenstreifen anhalten. Warnblinklicht einschalten und Warndreieck aufstellenCần thiết đậu vào lề bên. Bật đèn cảnh báo và đặt tam giác cảnh báo
29. Was ist bei der Verwendung eines Kindersitzes mit Prüfzeichen zu beachten? Cần chú ý gì khi dùng ghế cho trẻ em?
Der Kindersitz muss für die Größe und das Gewicht des Kindes geeignet sein Ghế phải phù hợp với chiều cao cân nặng của trẻ
Außer dem Prüfzeichen ist nichts weiter zu beachten Ngoài nhãn hiệu kiểm tra không cần chú zs gì thêm
Der Kindersitz muss für die Anbringung auf dem vorgesehenen Fahrzeugsitz geeignet sein Ghế phải đặt phù hợp theo hướng người lái về phía trước
30. Was ist aus Gründen des Umweltschutzes zu unterlassen? Điều gì tránh không làm vì lý do môi trường?
Den Motor im Stand warmlaufen lassen làm nóng động cơ ở trạng thái chạy
Unnötiges Umherfahren Chạy lòng vòng không cần thiết

Laute Musik bei geöffneten FensternMở nhạc to khi cửa sổ cũng mở
Prüfbogen 33: Mẫu kiểm tra 33
1.     Wie müssen Sie sich verhalten? Bạn xử lý như thế nào?
Sofort bremsen und bremsbereit bleiben Lập tức phanh và sẵn sàng phanh lại tiếp
Einfach weiterfahren Cứ đi tiếp
2. Worauf müssen Sie sich einstellen? Bạn tính đến điều gì ở đây?
Auf ein Fahrzeug, das hinter der Kurve in Ihrer Richtung langsam fährt 1 xe ở sau đoạn cua đang đi chậm về phía bạn
Auf schnellen Gegenverkehr, der die Kurve schneiden wird 1 phương tiện nhanh ngược chiều cắt cua
Auf Wildwechsel hinter der Kurve Thú rừng đang sang đường sau đoạn cua
3. Wie verhalten Sie sich? Bạn xử lý như thế nào?
Anhalten Dừng lại
Den Mann die Straße überqueren lassen Để cho người đàn ông trên phố qua đường

Blickkontakt aufnehmen Nháy đèn hiệu để liên hệ 
4.Wie müssen Sie sich verhalten? Bạn xử lý như thế nào?
Ausreichend Seitenabstand zur Fußgängerin einhalten Giữ khoảng cách đủ bên đường với người phụ nữ đang đứng
Vorsichtig links vorbeifahren Lái qua thật thận trọng
Den Fußgänger mit dem Mofa durch Hupen auffordern, auf den Gehweg überzuwechseln Nhấn còi cho người đi bộ với xe Mofa sang làn
5. In welchen Fällen muss das Überholen abgebrochen werden? Trong trường hợp nào phải bỏ 1 cuộc vượt?
Wenn der Eingeholte plötzlich beschleunigt Khi người bị vượt bất ngờ tăng tốc
Wenn durch unerwarteten Gegenverkehr Gefahr entsteht Khi có xe ngược chiều không mong muốn
Wenn der Eingeholte seine Geschwindigkeit stark verringert Khi người bị vượt giảm tốc mạnh
6. Ist es leichtsinnig, noch kurz vor einer Kreuzung einen Lastzug überholen?Có thiếu thận trọng không, khi vượt xe tải 1 đoạn ngắn ngay trước ngã tư?
Ja, weil der Lastzug die sicht auf wichtige Verkehrszeichen verdecken kann Có, vì xe tải có thể che chắn tầm nhìn biển báo quan trọng
Ja, weil der Lastzug die Sicht auf den Querverkehr verdeckt Có, vì tầm nhìn bị xe tải che khuất
Nein, weil Lastzüge meist langsam fahren Không vì xe tải luôn lái chậm
7. Jemand hat soeben eine Haschisch-zigarette geraucht. Darf er anschließend ein Kraftfahrzeug führen? Một người hút 1 điếu ma túy. Anh ta có được phép lái xe có động cơ không?
Ja, Rauchen einer unbedenklich istCó vì hút là an toàn
Nein, weil er dann fahruntüchtig sein kann.Không vì không thích hợp lái xe
8. Auf einer Straße mit starkem Verkehr haben Sie sich zum Linksabbiegen eingeordnet. An der Kreuzung merken Sie, dass Sie an sich nach rechts wollten. Wie verhalten Sie sich? Bạn lái xe trên 1 phố lưu thông đông đúc, bạn đã vào làn rẽ trái. Nhưng đến ngã tư, bạn nhận ra là phải rẽ phải. Bạn xử lý như thế nào?
Sie halten an und versuchen, sich durch Rückwärtsfahren richtig einzuordnen Bạn dừng lại và tìm cách quay lại vào làn cho đúng
Sie biegen nach links ab und nehmen einen Umweg in Kauf Bạn rẽ trái rồi „mua đường“ quay lại
Sie warnen die anderen Verkehrsteilnehmer und biegen dannBạn ra hiệu cảnh báo với các xe khác rồi quay lại
9.Wer muss hier die Fahrtrichtungsänderung anzeigen? Ở đây ai phải ra hiệu chuyển hướng?
Ich selbst Chính tôi
Der rote Pkw Xe đỏ
Das Motorrad Xe máy
10. Zu welchem Zweck darf die Hupe außerorts benutzt werden? Trong hoàn cảnh nào ngoài khu vực dân cư, được phép bấm còi?
Als Warnsignal Cảnh báo
Als Rufzeichen Gọi nhau
Als ÜberholsignalTín hiệu vượt
11. Sie fahren auf einem Waldweg und nähern sich einem Bahnübergang ohne Andreaskreuz. Wie verhalten Sie sich? Bạn lái xe gần đường rừng có đường sắt cắt qua, như thế nào?
Mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren und beobachten, ob sich ein Schienenfahrzeug nähert Tốc độ chậm, chú ý có xe đến gần không
Ohne weiteres durchfahren, da Schienenfahrzeuge hier wartepflichtig sind Không cần, cứ đi qua tiếp vì xe trên đường ray có tránh nhiệm đợi
Horchen, ob sich durch Pfeifen oder Läuten ein Schienenfahrzeug ankündigt Chú ý nghe tiếng còi hay kẻng báo xe trên đường ray.
12.Wie können Sie auf der Autobahn Hilfe anfordern? Bạn tìm sự cứu hộ trên đường Cao tốc như thế nào?
Über Autobahnraststätten Trạm nghỉ trên cao tốc
Über Notrufsäulen Bốt điện thoại khẩn
Über die Telefonnummern 112 oder 110 Qua các số khẩn 112 hoặc 110
13. Sie wollen nach links abbiegen. Wen müssen Sie durchlassen? Bạn muốn rẽ trái, những ai bạn phải để cho qua?
Entgegenkommende Radfahrer Xe đạp ngược chiều
Entgegenkommende Kraftfahrzeuge Các xe ngược chiếu
Fußgänger, die die Straße überqueren wollen, in die ich einbiege Người đi bộ trên đường muốn rẽ vào đường bạn định vào
14. Was gilt unmittelbar vor und auf Zebrastreifen? Es darf nicht: Áp dụng điều gì trên lốic người đi bộ? Nó không được phép:
Überholt werden vượt lên
Gehalten werden đè vạch
Geparkt werden đậu đỗ xe
15.während der Hauptverkehrszeiten verbraucht Ihr Fahrzeug im mehr Kraftstoff als sonst. Warum? Trong giờ cao điểm xe của bạn sài tốn nhiên liệu hơn bình thường. Vì sao?
Weil öfter in höheren Gängen gefahren werden muss Vì thường phải lái với vòng số cao
Weil häufiger gebremst und beschleunigt werden mussVì thường xuyên phải phanh và tăng tốc
16. Welches Verhalten richtig? Cách xử lý nào là đúng?
Ich darf Tôi được phép
-erst nach dem Motorrad abbiegen Rẽ sau xe máy
-als Erster abbiegen rẽ đầu tiên
-vor dem gelben Pkw abbiegenrẽ trước xe màu vàng
17. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý nào là đúng?
Ich muss Tôi phải
-den Radfahrer durchfahren lassen Để xe đạp đi qua
-den Bus durchfahren lassen để xe Bus đi qua
-zunächst an der Haltlinie anhaltenDừng ở vạch dừng
18. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý nào là đúng?
Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen Tôi phải để tàu điện đi qua
Ich muss das Motorrad durchfahren lassen Tôi phải để xe máy đi qua
Die Straßenbahn muss mich vorher abbiegen lassen Tàu điện phải để tôi đi qua
19. Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen? Bạn xử lý thế nào trước biển báo này?
Ihren Vorrang dürfen Sie nur dann nutzen, wenn die Engstelle frei ist Bạn chỉ được dùng quyền ưu tiên khi đường hẹp (cổ trai)còn trống
Sie müssen dem Gegenverkehr Vorrang gewähren Bạn phải nhường quyền ưu tiên cho xe ngược chiều
Trotz Vorrang müssen Sie sich auf ein Anhalten einstellenDù có quyền ưu tiên nhưng bạn cũng phải dừng lại
20. Darf hier schneller als 60 km/h gefahren werden? Được phép lái trên 60km/h không?
Ja, wenn die Fahrbahn trocken ist Được, khi đường khô ráo

Ja, wenn die Fahrbahn nass istĐược, khi đường ướt
21. Mit welchen Fahrzeugen dürfen Sie eine so gekenn- zeichnete Straße nicht befahren? Loại xe nào không được phép lái vào với biển báo này?
Lkw mit einer Länge von 9 m einschließlich Ladung Xe tải dài 9m cộng với hàng hóa
Pkw mit Wohnanhänger, Gesamtlänge des Zuges 11 m Xe con với rơ-mooc, tống dài 11m
Traktor mit Anhänger, Gesamtlänge des Zuges 12 m Xe công cụ với rơ-mooc, tổng dài 12 m
22. Was kann die Aufmerksamkeit im Straßenverkehr beeinträchtigen? Chú ý điều gì ảnh hưởng đến giao thông?
Starke Emotionen (z. B. Freude, Arger, Ungeduld) Cảm xúc mạnh(như: vui, giận, mất kiên nhẫn)
Lebhafte UnterhaltungCác loại giải trí
Spannende Sendungen im Autoradio Các chương trình Radio sôi động
23. Wie dürfen Sie in Ihrem Pkw ein fünfjähriges Kind mitnehmen? Bạn được phép mang trẻ em 5 tuổi theo xe như thế nào?
Auf einem hinteren Sitz mit serienmäßigem Dreipunktgurt Cho ngồi đằng sau với giây an toàn ba góc
In einem für das Kind geeigneten Kindersitz mit Prüfzeichen Trong 1 ghế dành cho trẻ em, có nhãn
Auf der hinteren Sitzbank mit angelegtem BeckengurtCho ngồi băng đằng sau với giây đai
 24. In welchen Fällen dürfen Sie auf dem rechten Fahrstreifen nicht parken? Trong trường hợp nào bạn không được phép đậu bên lề phải?
Wenn rechts ein geeigneter Seitenstreifen vorhanden ist Khi lê bên phải có giải phù hợp
Wenn zwischen Ihrem Fahrzeug und der Fahrstreifen- begrenzung nicht mindestens 3 m frei bleiben Khi khoảng cách giữa xe và lề giữa không đủ trống 3m
Wenn dort Schienen verlegt sindKhi có đường ray
 25. Was ist bei der Beladung von Fahrzeugen zu beachten? Chú ý điều gì khi chất hàng?
Ladung darf in keinem Fall nach vorn über das ziehende Fahrzeug hinausragen Hàng trong mọi trường hợp không được quá ra ngoài xe
Ladung, die mehr als 1 Meter über die Rückstrahler nach hinten hinausragt, muss gekennzeichnet werden Hàng quá 1 m ra sau phải có báo hiệu chỉ dấu
Ladung darf oberhalb einer Höhe von 2,50 m maximal 50 cm nach vorn hinausragen Hàng chất được phép tối đa cao 2,5m và nhô ra trước 50cm
26. Sie fahren einen Pkw mit voll beladenem Anhänger ohne eigene Bremse. Was ist richtig?Bạn lái xe có đấy hàng hóa với rơ-mooc không có phanh riêng. Điều là đúng
Der Reaktionsweg wird länger Đường phản ứng sẽ dài hơn
Der Anhalteweg wird kürzer Đường dừng sẽ ngắn hơn
Der Bremsweg wird länger Đường phanh sẽ dài hơn
27. Was kann auf nasser Fahrbahn zu Aquaplaning (Wasserglätte) führen? Điều gì dẫn đến bề mặt bị trơn trượt?
Hohe Geschwindigkeit Tốc độ cao
Abgefahrene Reifen Lốp xe mòn
Spurrillen in der Fahrbahn Rãnh ổ trơn
28. Wie müssen Sie Ihren Pkw gegen Diebstahl sichern? Bạn làm gì đề bảo đảm xe không bị trộm mất?
Zündschlüssel abziehen, Lenkradschloss einrasten lassen und Fenster schließen Khóa điện, Khóa tay lái, Đóng cửa
Differentialsperre einschalten (aktivieren) Kích hoạt các khóa khác
Türen und Kofferraum abschließenKhóa cửa và Cốp
 29. Das Auspuffgeräusch ist plötzlich lauter als normal. Was tun Sie? Bô xe bất ngờ nổ to hơn bình thường. Bạn làm gì?
Nichts, weil niemand gefährdet wird Không làm gì, vì chả ai bị nguy hiểm
Auspuffanlage überprüfen đi kiểm tra bô
Motor-Luftfilter erneuern Thay bộ lọc khí máy mới
30. Was müssen Sie über Katalysatoren wissen? Bạn phải biết những gì về chất xúc tác?
Beim Anschleppen des Fahrzeugs kann es zur Zerstörung oder Beschädigung des Katalysators kommenBộ khởi động có thể bị nhiễu và hư hỏng do chất xúc tác
Unverbrannter Kraftstoff im Katalysator kann beim Anspringen des Motors keine Schäden verursachen Các chất không cháy trong chất xúc tác có thể bị loại ra, động cơ không bị ảnh hưởng gì

Beim Anspringen des Motors nach vielen vergeblichen Startversuchen kann der Katalysator beschädigt werdenKhi khởi động nhiều lần không thành công, chất xúc tác có thể làm hỏng động cơ
Prüfbogen34: Mẫu kiểm tra 34
1. Was müssen Sie hier tun, wenn Sie geblendet werden? Bạn làm gì ở đậy khi bị chói mắt?
Beschleunigen, um schneller a herauszukommen thoát nhanh ra với tốc độ nhanh hơn
Zum rechten Fahrbahnrand schauen Nhìn về hướng bên phải
Geschwindigkeit notfalls vermindern Khẩn cấp giảm tốc độ
2. Womit müssen Sie rechnen? Bạn phải tính đến điều gì?
Mit einer gefährlichen Linkskurve Đường cua trái nguy hiểm
Mit Querverkehr vor der Kurve Phía trước có xe cua ra
Mit einem hinter der Kuppe liegen gebliebenen Fahrzeug Có thể 1 xe nằm đường ngay sau con dốc
3. Womit müssen Sie rechnen? Bạn phải tính đến điều gì?
Der Junge Cậu bé sẽ
-könnte im nächsten Augenblick lostahren phóng đi trong tích tắc
-wird vielleicht noch nach links schauen, aber trotzdem losfahren Có thể nhìn về bên trái, nhưng vẫn phóng đi

-wird Sie in jedem Fall vorbeifahren lassenTrong mọi tình huống sẽ chờ để bạn đi qua
4. Die Straßenbahn ist an der Haltestelle gerade zum Stehen gekommen. Unter welchen Voraussetzungen dürfen Sie mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren? Tàu điện đang vào bến chờ. Trong trường hợp nào bạn được lái qua với vận tốc thật thận trọng
Wenn eine Gefährdung ein- oder aussteigender Fahrgäst ausgeschlossen ist Khi những nguy hiểm cho khách lên xuống tàu đã bị loại trừ
Wenn ein- oder aussteigende Fahrgäste nicht behindert werden
Khi mà khách lên xuống tàu không bị cản chở
Wenn Sie die Fahrgäste mit der Hupe gewarnt haben und diese daraufhin stehen bleiben Khi mà bạn cảnh báo các hành khách bằng còi và họ đã dừng lại
5. Warum kann Überholen auch auf übersichtlichen und geraden Fahrbahnen gefährlich sein? Vì sao nói vượt mặt nguy hiểm kể cả khi tầm nhìn quang và đường thẳng?
Weil die Geschwindigkeit des Gegenverkehr oft Vì vận tốc xe ngược chiều thường:
- zu niedrig eingeschätzt wirdbị đánh giá tính toán quá thấp
- zu hoch eingeschatzt wird bị đánh giá tính toán quá cao
6. Radfahrer und Fußgänger sind auf der Fahrbahn. Was ist beim Überholen zu beachten? Người đi xe và đi bộ trên đường. Phải chú ý điều gì khi vượt bên phải?
Sie dürfenBạn được phép
Nur mit ausreichendem Seitenabstand (mindestens 1,5m) Chỉ với khoảng cách tối thiểu an toàn 1,5m
Mit einem Seitenabstand von weniger als 1,0m überholen wenn Sie rechtzeitig hupen Với khoảng cách an toàn thấp hơn 1 m, khi bạn bấm còi đúng lúc
Nicht überholen, wenn Sie einen ausreichenden Seitenabstand wegen Gegenverkehr nicht einhalten können Không vượt khi không đủ khoảng cách an toàn. Vì xe ngược chiều không thể ngừng lại
7. Mit welchem Verhalten von Kindern müssen Sie an Zebrastreifen rechnen?Bạn phải tính đến cách cư xử của trẻ em như thế nào trên lối dành cho người đi bộ?
Sie laufen auf den Zebrastrejfen, ohne auf den Verkehr zu achten Chúng chạy qua đường không chú ý đến giao thông
Sie schätzen Geschwindigkeit und Entfernung heran- Fahrzeuge immer richtig ein und warten a Fahrbahnrand Chúng đánh giá tốc đọ và khoảng cách với xe luôn luôn chính xác và chúng chờ ở bên đường
Sie kehren ohne erkennbaren Grund auf dem Zebrastreifen um und laufen zurück Chúng quay lại không có lý do trên lối đi và lại chạy lại
8. Welche Fehler machen das Überholen auch aufübersichtlichen und gerade Fahrbahnen gefährlich ? Lỗi nào khi vượt gây ra nguy hiểm dù đường thẳng và rõ ràng?
Die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeugs wird zu groß eingeschätzt Đánh giá khoảng cách với xe ngược chiều quá lớn
Der eigene Überholweg wird zu lang eingeschätzt Đánh giá tính đường vượt quá dài
Der eigene Überholweg wird zu kurz eingeschätzt Đánh giá tính đường vượt quá ngắn
9. Was bedeutet dieses Verkehrszeichen? Biển báo này có ý nghĩa gì?
Hinweis auf vorhandene elektrische Oberleitungen Có đường điện ở bên trên
Der Schienenverkehr hat immer Vorrang Sar Đường sắt có quyền ưu tiên
Es ist immer zu warten, wenn sich ein Schienenfahrzeug nähert Luôn phải đợi khi ở gần đường sắt
10. Es nähert sich ein Fahrzeug mit blauem Blinklicht und Einsatzhorn. Wie verhalten Sie sich? Xe có đèn nháy và còi hú đến gần. Bạn xử lí như thê nào?
Dem Fahrzeug Platz machen, Tạo chỗ trống cho xe đó qua
Wenn notig, vorsichtig auf den Gehweg ausweichen Cần thiết thì cẩn thận lách lên lỗi đi bộ (cho xe đó qua)
Immer scharf bremsen und sofort stehen bleiben Luôn luôn phanh và lập tức dừng lại
11. Wie verhalten Sie sich bei einer Panne in einem Tunnel? Bạn xử lý thế nào với việc nổ lopps trong đường hầm?
Warnblinklicht einschalten Bật đèn cảnh báo
Fahrzeug möglichst in einer Pannenbucht abstellen Đưa xe đến điểm dành cho xe bị nổ lopps
Motor vorsorglich laufen lassenĐê động cơ chạy đề phòng
12. Sie haben ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Trotz angemessener Wartezeit ist der Geschädigte nicht erschienen. Was müssen Sie tun? Bạn gây tổn hại cho 1 xe đang đậu, dù đợi lâu nhưng chủ xe bị hại chưa ra. Bạn làm gì?
Sie dürfen den Unfallart ohne weiteres verlassen Bạn không được dời khỏi hiện trường
Ihren Namen und Ihre Anschrift am beschadigten Fahrzeug hinterlassen und den Unfall unverzüglich der Polizei melden Tên và địa chỉ của bạn để lại cho xe bị hư hại, và báo ngay cho cảnh sát
Es genügt, Ihren Namen und Ihre Anschrift einem unbeteiligten Zeugen zu geben Để lại tên và địa chỉ là đủ.
13. Was müssen Sie tun, wenn Sie unterwegs feststellen, dass Ihr Fahrzeug nicht mehr verkehrssicher ist? Bạn làm gì, khi trên đường lái nhận ra xe không an toàn?
Das Fahrzeug auf kürzestem Weg aus dem Verkehr ziehen Đưa xe đó ra khỏi lưu thông bằng con đường ngắn nhất
Bis zur nächsten Vertragswerkstatt weiterfahren Tiếp tục lái đến xưởng sửa chữa gần nhất
Erst nach Beseitigung des Schadens weiterfahren Sau khi khắc phục mới được đi tiếp
14.wie verhalten sie sich an einem Bahnübergang. dessen Schranken geschlossen sind? Bạn đến gần đường tàu, mà chắn đường đã đóng hạ xuống, bạn xử lý như thế nào?
Vor dem Andreaskreuz warten, Straßeneinmündungen freilassenDừng đợi trước ngã tư, để dành lối cho giao lộ
Bei Dunkelheit moglichst aut Standlicht schalten Nếu trời tối thì bật đèn
Verkehrsraum ausnutzen, dicht vor der Schranke warten Sử dụng buồng giao thông, chờ trước rào chắn
15. Wodurch wird Kraftstoff verschwendet und die Umwelt belastet? Do đâu gây hao tốn nhiên liệu và ảnh hưởng môi sinh?
Durch hektische Fahrweise Lái xe hậu đậu và vội vàng
Wenn beim Warten vor Ampeln „mit dem Gas gespielt” wird Do đậu xe chờ trước đèn hiệu mà vẫn nghịch chân ga
Wenn bergab im großen Gang gefahren wirdKhi xuống dốc vẫn lái với vòng số lớn
16. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý nào là đúng?
Ich biege vor dem grünen Pkw links abTôi rẽ trước xe màu xanh
lch lasse den grünen Pkw durchfahren Tôi để xe màu xanh đi qua
Ich muss den roten Pkw vorbeilassenTôi phải để xe màu đỏ đi qua
17. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý nào là đúng?
Ich muss warten Tôi phải đợi
Der gelbe Pkw muss warten Xe màu vàng phải đợi
18. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý nào là đúng?
Ich lasse den blauen Lkw durchfahrenTôi phải để xe màu xanh dương đi qua
 Ich lasse den gelben Pkw durchfahren Tôi để xe màu vàng đi qua
Ich darf vor dem gelben Pkw abbiegenTôi được rẽ trước xe màu vàng
19. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Biển giao thông này thông báo điều gì?
Auf eine Stelle, an der man die Autobahn verlassen muss Điểm mà người ta trên Cao tốc phải ra khỏi
Auf eine in der Regel weniger befahrene Autobahnstrecke Một con đường thông thường ít lưu thông
Auf eine vorgeschriebene Umleitung für Fahrzeuge mit gefährlichen GüternCHỉ dẫn trước cho những xe có hàng buộc nguy hiểm
20. Womit darf man hier nicht fahren? Người ta được đi vào đây với loại xe nào? Mit Mofas Môfa
Mit Kleinkrafträdern Xe động cơ nhỏ

Mit LeichtkrafträdernXe động cơ nhẹ
21.Wie müssen Sie sich verhalten? Bạn xử lý như thế nào?
Die allgemein höchstzulässige Geschwindigkeit ausnutzen, weil keine konkrete Gefahr erkennbar ist Sử dụng tốc độ cho phép nói chung cao nhất, bởi vì không thể nhận ra mối nguy hiểm cụ thể
Langsam fahren, weil jederzeit Kinder zwischen den geparkten Fahrzeugen hervorlaufen können Lái chậm vì có thể có trẻ em chạy ra giữa các xe đang đậu
Langsam fahren, weil an einem der Fahrzeuge eine Tür zur Fahrbahnseite geöffnet werden könnte Lái chậm vì có thế có 1 xe mở cửa
22. worauf weisen sie Mitfahrer vor dem Aussteigen hin? Bạn cần biết điều gì khi cho người đi cùng xuống xe?
Darauf, dass Đó là
- beim Aussteigen nach links der fießende Verkehr zu beachten ist Người xuống xe bên trái phải chú ý giao thông
- man beim Aussteigen nach rechts auf Fußgänger achten muss Người xuống xe bên phải cần chú ý người đi bộ
- beim Aussteigen an Radwegen Radfahrer wartepflichtig sind Xuống xe bên lối người đi xe đạp, người đi xe đạp phải có chờ
23. Warum müssen Sie auch am Tage mit Abblendlicht fahren, wenn die Sicht durch Nebel, Regen oder Schneefall erheblich behindert ist? Vì sao, ban ngày phải chạy với đèn pha mờ, khi tầm nhìn bị cản trở bới sương, mưa, hoặc tuyết đáng kể?
Um mit erhöhter Geschwindigkeit fahren zu können Để có thể lái tốc độ cao
Um von anderen Verkehrsteilnehmern besser gesehen werden zu können Để những người tham gia giao thông có thể nhìn thấy dễ hơn
Um Verkehrszeichen aus größerer Entfernung besser sehen Để có thể nhìn thấy biển giao thông ở khoảng cách xa rõ hơn
24. Sie wollen beim Befahren einer Allee überholen. Worauf müssen Sie besonders achten?Bạn phải đặc biết chú ý điều gì, khi lái trên đại lộ?
Wegen der geringen Fahrbahnbreite können selbst Radfahrer bei  Gegenverkehr häufig nicht überholt werden Do chiều rộng của con đường, nên có thể chính những xe đạp ngược chiều cũng không được phép vượt
Beim Überfahren der Mitte einer gewölbten Fahrbahn wechselt auch die FahrzeugneigungKhi băng qua giữa đường cong, xe có xu hướng nghiêng thay đổi
Fahrzeuge mit hohen Aufbauten weichen häufig Ästen aus, die in die hineinragenCác xe có chiều cao thiết kế lớn thường lệch hẳn phần đường và nhô ra vào phía khác
25. Wie viel Anhänger dürfen hinter einem Lkw der Klasse B mitgeführt werden? Bao nhiêu rơ mooc được phép kéo sau 1 xe tải với bằng B
Antwort Anhänger 1
26. Ab welcher Aufprallgeschwindigkeit müssen Sie mit schweren oder tödlichen Verletzungen rechnen, wenn Sie keinen Sicherheitsgurt angelegt haben? Bạn phải tính đến mức độ va đập từ bao nhiêu có thể dẫn đến thương vong chết người, nếu bạn không cài giây an toàn
Ab 50 km/h
Ab 80 km/h
Ab 30 km/h
27. wodurch können Sie die Umweltbelastung verringern? Làm cách nào để giảm tác động tới môi trường_?
Durch Bilden von FahrgemeinschaftenĐi xe chung nhóm
Durch Meiden von Verkehrsspitzen Giảm tránh tham gia lưu thông cao điểm
Durch Meiden von Straßen mit häufigem Stau Tránh đi lúc tắc xe
28. Was ist bei Kopfstützen zu beachten? Cần chú ý gì về gối đầu ?
Sie werden werksseitig optimal eingestelltNó được tối ưu hóa bởi xưởng lắp giáp
 Sie sind nach der Kopfhöhe entsprechend der Betriebs- anleitung einzustellen Nó phải phù hợp độ cao theo hướng dẫn của nhà sản xuất
Auf den Rücksitzen ersetzen sie den Sicherheitsgurt Ở ghế sau nó có thể thay giây an toàn
29. Sie fahren 50 km/h und haben 1 Sekunde Reaktions- zeit. Wie lang ist der Reaktionsweg nach der Faust- formel?Bạn lái xe với tốc độ 50km/h với thời gian phản ứng là 1 giấy. Thì đường phản ứng sẽ dài bao nhiêu theo công thức? Antwort: 15m
30. Die Bremsleuchten sind ohne Funktion. Was tun Sie? Đèn phanh không hoạt động. Bạn cần làm gì?
 Unverzüglich reparieren Đi sửa ngay

Bremsflüssigkeit erneuernThay dầu phanh
Prüfbogen 35: Mẫu kiểm tra 35
1.Was ist in dieser Situation richtig? (Warnblinklicht aus)Điều gì ở đây là đúng(đèn cảnh đang tắt)
Die entgegenkommenden Pkw dürfen nur vorsichtig an dem Bus vorbeifahren Xe ngược chiều chỉ được đi qua xe Bus 1 cách thận trọng
 Als Gegenverkehr brauchen Sie den Bus nicht besonders zu beachten Bạn là xe ngược chiều xe Bus thì không phải chú ý gì đặc biệt
Sie dürfen nur vorsichtig an dem Bus vorbeifahren Bạn chỉ được phép lái xe qua 1 cách thận trọng
2. Warum kann das Befahren dieser ungleichmäßig beleuchteten Straße gefährlich werden? Vì sao khi lái vào vùng phố có ánh sáng không đều sẽ có thể nguy hiểm?
Weil entgegenkommende Kraftfahrzeuge erst spät zu erkennen sindVì xe ngược chiều đang đến sẽ nhận ra bạn muộn
Weil Fußgänger, die in einem Dunkelfeld die Straße überqueren leicht übersehen werden können Vì người đi bộ trong bóng tối dễ dàng xuất hiện
Weil schlecht beleuchtete Fahrzeuge in den Dunkelfeldern schwer zu erkennen sind Vì ánh sáng tồi nên xe trong bóng tối không nhận ra dễ dàng
3. Worauf müssen Sie sich einstellen? Bạn xử lý như thế nào ở đây?
Auf eine unebene und verschmutzte FahrbahnMột con đường bẩn và không bằng phẳng
Auf einen durch Polizei geregelten Verkehrsablauf Sẽ có 1 người cảnh sát điều khiển giao thông

Auf Arbeiter und Baugeräte auf der FahrbahnNhững người công nhân và máy móc thi công bên đường
4. Womit müssen Sie rechnen? Bạn phải tính đến điều gì ở đây_?
Nur mit dem von rechts kommenden Bus 1 xe Bus đến từ phía phải
Mit einem vor dem Bus fahrenden Pkw 1 xe nhỏ đến trước xe Bus
5. Was sind vermeidbare Behinderungen im fließenden Verkehr? Làm giảm thiểu gì để ngăn trở lưu lượng giao thông?
Abwürgen des Motors để chết máy
Langsamfahren ohne triftigen Grund Lái chậm không lý do
Liegenbleiben wegen Kraftstoffmangels Xe nằm đường vì hết nhiên liệu
6. Sie nähern sich einer Schule. Kinder verlassen das Schulgelände. Womit müssen Sie rechnen? Bạn lái đến gần trường học. Trẻ em đang tan trường. Bạn phải tính đến điều gì?
Dass Kinder Rằng các em
- ausgelassen auf die Fahrbahn stürmen sẽ chạy ào ra đường
- sich immer verkehrsgerecht verhalten luôn giữ luật giao thông
- mit ihren Fahrrädern unvorsichtig auf die Fahrbahn fahren lái xe đạp lộn xộn trên phố
7. Wann wird ein Überholender gefährdet? Khi nào thì 1 cuộc vượt mặt bị coi là nguy hiểm
Wenn der EingeholteKhi xe bị vượt:
- plötzlich beschleunigt Bất ngờ tăng tốc
- seine Geschwindigkeit stark verringertgiảm vận tốc anh ta xuống nhanh
- zum Überholen ausschert lách ra để vượt
8. Wo führt schnelles Fahren häufig zu Unfällen?Chỗ nào phóng nhanh thường gây ra nguy hiểm?
An Straßenkreuzungen und -einmündungen Ngã ba và Ngữ tư
An Fußgängerüberwegen Lối người đi bộ
In KurvenĐoạn cua
9. Wer parkt falsch? Ai đậu sai?
Der dunkle Pkw Xe màu đen
Beide Pkw Cả 2 xe
Der helle Pkw Xe màu sáng
10. An einer Straßenbahnhaltestelle steigen Fahrgäste auf der Fahrbahn ein und aus. Wie verhalten Sie sich, wenn Sie rechts vorbeifahren wollen?Tại điểm dừng của Tàu điện, cho hành khánh lên xuống. Bạn xử lý thế nào khi bạn muốn vượt phải?
Warten. wenn Fahrgaste getahnder oder behindert werden könntenĐợi cho khi không còn nguy hiểm và không còn ai bị cản trở
 Vorsichtig mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren, wenn eine Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen ist und sie auch nicht behindert werdenLái qua thận trọng khi mà mọi nguz hiểm cho hành khách đã bị loại trừ và không ai bị cản trở
 Deutlich Warnzeichen geben und weiterfahren Ra hiệu cảnh báo và lái qua
11. Wie verhalten Sie sich beim Anfahren, vom Fahrbahn- rand? Bạn làm thê nào khi lái xe vào lề đường
Rückwärtigen Verkehr beobachtenChú ý giao thông phía sau
 Blinken Nháy đèn
Blick in den Rückspiegel genügt Nhìn vào gương hậu là đủ
12. Wo dürfen Sie in Fahrtrichtung links parken?Ở đâu bạn được phép đậu vào lề trái
 In EinbahnstraßenĐường 1 chiều
 Wo Schienen auf der rechten Seite verlegt sind Nơi bên phải có đường ray
Wo rechts das Parken verboten ist. Nơi mà bên phải bị cấm đậu
13. Wie erkennen Sie den kürzesten Weg zur nächsten Notrufsäule auf der Autobahn? Làm sao nhận ra đường ngắn nhất đến điểm gọi cấp cứu trên đường cao tốc?
An dem Verkehrszeichen „Ausfahrt“Biển hiệu trên lối thoát
An der Pfeilrichtung auf den Leitpfosten Mũi tên chỉ dẫn trên dải phân cách
14.In welchen Fällen ist das Überholen immer verboten? Trong trường hợp nào mà cuộc vượt luôn bị cấm
An Fußgängerüberwegen Lối người đi bộ
Wenn Busse auf einer Busspur fahren Khi xe Bus đến trên làn đường riêng
An unubersichtlichen StraßenstellenĐoạn đường không đủ độ an toàn
15. Kraftfahrzeug verliert etwas Öl. Wie viel Trinkwasser kann bereits durch einen Tropfen ol ungenießbar werden? Xe bạn mất 1 ít dầu. Bao nhiêu nước có thể bị mất cho 1 giọt dầu
Bis zu Đến mức
600 Liter
50 Liter
1 Liter
16. Sie wollen aus diesem Feldweg links abbiegen. Wer muss warten? Bạn muốn rẽ trái từ đường cánh đồng. Ai phải chờ?
Ich muss warten Tôi phải chờ
Das Kraftfahrzeug auf der LandstraßeXe ở trên đường phải chờ
17. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý nào là đúng?
Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen Tôi phải để xe đạp đi qua
Ich darf vor dem Radfahrer links abbiegen Tôi được rẽ trái trước xe đạp
Ich verzichte auf meine Vorfahrt, um die Kreuzung nicht zu verstopfenTôi phải bỏ quyền ưu tiên của mình, để không ách tắc ngã tư
18. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý nào là đúng?
Ich muss den gelben Pkw durchfahren lassen Tôi phải để xe vàng đi qua
Ich darf durchfahren Tôi được phép lái qua
19. In welchem Fall müssen Sie vor diesem Verkehrs- zeichen warten?Trong trường hợp nào thì phải chờ trước biển giao thông này?
 Wenn ein Bahnbediensteter eine weiß-rot-weiße Fahne schwenkt Khi có nhân viên đường sắt vẫy cờ đỏ trắng
Wenn Sie den Übergang nicht überqueren können, ohne auf ihm anhalten zu müssen Khi đường sắt không vượt qua được, mà không phải dừng lại
Wenn sich ein Schienenfahrzeug nähert Khi xe kiểm tra đến gần
20. Was müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen beachten? Bạn chú zs gì ở biển hiệu giao thông này?
Aus dieser Straße können Fahrzeuge kommenTừ đường này có thể có xe đi ra Sie dürfen in diese Straße einfahrenBạn được phép đi vào phố này

 Sie dürfen nicht in diese Straße einfahrenBạn không được phép
21.Womit müssen Sie hier rechnen? Bạn phải tính đến điều gì ở đây?
Mit Gegenverkehr Xe ngược chiều
Mit einem stau in der Kurve Tắc đường ngay sau đoạn cua
Dass die Kurve enger wird Đoạn cua hẹp
22. Aus den Düsen der Scheibenwaschanlage kommt zu wenig Wasser. Was kann die Ursache dafür sein?Đầu vòi phun nước rửa kính ra ít nước. Đâu là nguyên nhân chính?
Düsen sind teilweise verstopft Ống phun bị tắc
Wasserforderpumpe defekt Bơm nước bị hỏng
Zu viel Wasser im Vorratsbehälter Quá nhiều nước ở trong bì dự bị
23. Sie fahren bei Dunkelheit mit Fernlicht. Wann müssen Sie abblenden? Bạn chạy trời tối với đèn chiếu xa. Khi nào thì bạn phải cụp đèn?
 Wenn Sie auf eine Straße mit durchgehender, ausreichender Beleuchtung kommen Khi đến con đường mà ánh sáng đã đủ đều liên tục
Wenn Fußgänger in gleicher Richtung vorausgehen Khi có người đi bộ cùng hướng đi phía trước
Wenn Sie vor einem Bahnübergang warten müssen Khi bạn phải chờ trước đường ray
24. Wozu führt Power Sound" im Auto? Điều gì xảy ra khi bạn mở nhạc công suất lớn trên Auto?
Signale des ubrigen Verkehrs insbesondere Martinshorn werden nicht gehört Sẽ không nghe rõ được tín hiệu giao thông
Auch bei geschlossenen Scheiben werden andere durch Lärm belästigtDù cửa kính đóng vẫn gây ra tiếng ồn
 Zu Fahrfehlern durch AblenkungTác động gây nên lỗi khi lái
25. Sie wollen nach einem Kindergeburtstag mehrere kleine Kinder nach Hause bringen. Was ist bei der Beförderung in Ihrem Pkw zu beachten?Bạn muốn đưa nhiều trẻ em về nhà sau buổi sinh nhật. Bạn phải chú ý điều gì trên xe của bạn?
 Rückhalteeinrichtungen für Kinder brauchen innerhalb geschlossener Ortschaften nicht benutzt zu werden Trong khu vực dân cư thì không cần thiết để trẻ theo hướng dựa sau
Die Kinder sind mit den vorgeschriebenen Rückhalte- einrichtungen zu sichern Trẻ em phải được bảo đảm bằng các phương tiện cần thiết
Das Anschnallen der Kinder mit den vorhandenen Sicherheitsgurten reicht aus Buộc trẻ em bằng giấy an toàn có sẵn
26. Ihr Pkw steht am Fahrbahnrand. Was ist beim Einsteigen richtig?Xe bạn đỗ bên đường, cách thiết lập nào là đúng?
Mitfahrer möglichst vom Gehweg aus einsteigen lassen Người đi cùng phải xuống xe bằng lối người đi bộ
Türen auf der Fahrbahnseite erst öffnen, wenn es der Verkehr erlaubt Cửa mở ở hướng có lưu thông phải chú ý khi điều kiện giao thông cho phép
Das Öffnen der Türen auf der rechten Seite ist immer gefahrlos möglich Mở cửa bên phải luôn luôn không bị nguy hiểm
27. Sie fahren bei Nässe mit einem Pkw und Anhänger auf einer schmalen Landstraße und nähern sich einer übersichtlichen, aber engen Linkskurve. ist richtig?Bạn lái đường ướt hẹp với rơ mooc gần đến đoạn cua trái rất rõ ràng, Thế nào là đúng?
Geschwindigkeit vor der Kurve verringern Tốc độ trước khi vào cua giảm
Erst im Scheitelpunkt der Kurve bremsen Phanh đúng lúc điểm cua
In der Mitte des Fahrstreifens bleiben und frühestens im Scheitelpunkt der Kurve leicht beschleunigen Khi vào giữa làn cua thì tăng tốc sớm nhất
28. Wozu neigt ein Pkw mit Vorderradantrieb, wenn man in der Kurve zu viel Gas gibt? khi vào cua xe có thể tăng xu hướng bị lật nếu thêm ga. Về hướng nào?
Er neigt zum Übersteuern Có xu hướng trượt về phía trước
Er neigt dazu, vorne auszubrechen Có xu hướng lất về trước
Er neit dazu, hinten auszubrechen Có xu hướng lật về sau
29. Sie befahren eine Kurve ein Mal mit 30 km/h und ein ande- res Mal mit 60 km/h. Wie ändert sich dabei die Fliehkraft? Bạn lái vào cua với tốc độ 30km/h và với tốc độ 60km/h. Lực li tâm sẽ khác nhau như thế nào?
Die Fliehkraft ist bei 60 km/h Lực li tâm khi lái 60km/h sẽ
-doppelt so groß gấp đôi
-viermal so groß gấp 4
-gleich groß giống nhau
30, Wofür müssen Sie vor Antritt einer Fahrt mit Ihrem Pkw sorgen? Bạn chú zs điều gì trước mỗi chuyến đi?
Dass auch die Mitfahrer die vorhandenen Sicherheitsgurte anlegen könnenNgười đi cùng phải cài đúng giây an toàn
 Dass Sie nach hinten ausreichende Sicht haben Tầm nhìn về phía sau phải đủ

Dass keine Gegenstände (z. B. Verbandkasten, Auto- atlas), lose auf der hinteren Ablage liegen Không để đồ lỏng lẻo ở phía sau. Như hộp cứu thương, bản đồ, ...
Prüfbogen36: Mẫu kiểm tra 36
1. Worauf stellen Sie sich ein? Bạn tính đến điều gì ở đây?
Dass der Đó là
-Bremsweg länger wird Đường phanh sẽ dài hơn
-Bus sofort anfährt  Xe bus sẽ đi ngay
-Busfahrer Sie vorbeifahren lässt Người lái xe bus sẽ để bạn đi qua
2. Warum kann hier das Rechtsabbiegen gefährlich werden? Tại sao rẽ phải có nguy hiểm ?
Weil sie möglicherweise nicht rechtzeitig anhalten können, wenn Fußgänger die Seitenstraße überqueren Vì sẽ không phanh kịp khi có người đi bộ bên lề muốn băng qua
Weil Fahrzeuge, die aus der Seitenstraße kommen, beim Abbremsen ins Schleudern geraten können Xe từ bên đường đó ra sẽ dễ bị quay khi phanh
Weil Ihr Fahrzeug bei zu schnellem Abbiegen ins Schleudern geraten kannXe của bạn khi rẽ nhanh sẽ bị quay
3. Womit müssen Sie in dieser Situation rechnen? Bạn cần tính đến điều gì trong trường hợp này?
Die Radfahrerin wird links an dem parkenden Pkw vorbeifahrenCô gái lái xe đạp sẽ rẽ trái và đi qua xe đang đậu

Die Radfahrerin wird absteigen, um Sie vorbeizulassen Cô gái đi xe đạp sẽ lên lề để cho bạn đi qua
Mit GegenverkehrGiao thông ngược chiều
4. Warum müssen Sie hier besonders vorsichtig sein? Vì sao phải cẩn thận ở đây?
Weil das von links kommende Auto Vorfahrt hat Vì xe ô tô bên trái đến có quyền ưu tiên
Weil beim Bremsen erhöhte Rutschgefahr besteht Vì đường trượt nguy hiểm khi phanh
Weil ein Fahrzeug von rechts kommen könnte Vì có thể có xe từ bên phải đến
5. Ist es leichtsinnig, noch kurz vor einer Kreuzung einen Lastzug zu überholen?Có quá nhẹ lòng không (có quá bất cẩn không), khi còn 1 đoạn ngắn trước ngã tư vượt mặt xe tải?
 Ja, weil der Lastzug die Sicht auf wichtige Verkehrszeichen verdecken kann Có, vì xe tải che khuất tầm nhìn các biển báo quan trọng
Ja, weil der Lastzug die Sicht auf den Querverkehr verdeckt Có, vì xe tải che khuất tầm nhìn các phương tiện rẽ
Nein, weil Lastzüge meist langsam fahren Không vì xe tải thường đi chậm
6. In einem Wohngebiet rollt ein Ball vor Ihr Fahrzeug. Wie müssen Sie reagieren? Trong khu dân cư có 1 quả bóng bay ra trước xe của bạn. Bạn phản ứng như thế nào?
Weiterfahren, weil Kinder gelernt haben am Fahrbahnrand stehen zu bleiben Đi tiếp, vì trẻ con đã được học phải đứng lại bên lề đường
Sofort bremsen, weil Kinder auf die Fahrbahn laufen könnten Phanh lại ngay lập tức, vì trẻ con có thể chạy ra đường
Dem Ball ausweichen und weiterfahren Tránh quả bóng và đi tiếp
7. Welche Auswirkungen kann Haschischkonsum haben? Thuốc ma túz có ảnh hưởng như thế nào?
Die Blendempfindlichkeit nimmt ab Giảm chói mắt
Störungen von Aufmerksamkeit und KonzentrationGây nhiễu và ảnh hưởng đến khả năng tập trung
8. Wie verhalten Sie sich bei einer Tunneldurchfahrt? Bạn xử lý thế nào khi đi qua hầm?
In einem Tunnel mit Gegenverkehr am rechten Fahrbahn rand orientierenChú ý xe ngược chiều từ bên phải
Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge und Notruf- telefone einprägenChú ý thiết bị an toàn, như lối thoát, trụ điện thoại
Mit verringertem Sicherheitsabstand an die Schluss- leuchten des vorausfahrenden Fahrzeugs hängenGiảm khoảng cách an toàn và theo đèn đuôi xe đi trước.
9. Wer hatt falsch? Ai sai?
Der rote Pkw Xe đỏ
Der gelbe Pkw Xe vàng
 Beide Pkw Cả 2
10, Wo ist das überholen verboten? Ở đâu cấm vượt
In allen Einbahnstraßen Đường 1 chiều
Wo die Verkehrslage unklar ist Ở đâu giao thông không rõ ràng
Wo der Gegenverkehr behindert werden könnteChỗ lưu thông ngược chiều bị cản chở
11. Sie verdoppeln lhre Geschwindigkeit. Wie verändert sich der Bremsweg? Với tốc độ gấp đôi, đường phanh của bạn sẽ thay đổi như thế nào?
Antwort Es wird 4 mal so lang x4
12. Sie kommen als Erster an eine Unfallstelle mit Verletzten. Was sollten Sie in der Regel zuerst tun? Bạn là người đầu tiên đến nơi có 1 vụ tai nạn có thương vong. Thứ tự việc cần làm của bạn trước tiên là gì?
Zur nachsten Telefonzelle fahren und Rettungsdienst alarmieren Đến trạm điện thoại và gọi cứu thương
Untallstelle absichern Bảo vệ hiện trường
Prüfen, wie schwer die Verletzungen sind Kiểm tra thương vong
13. Gegenüber welchen Verkehrsteilnehmern müssen Sie sich besonders vorsichtig verhalten? Đối diện với đối tượng giao thông nào bạn cần đặc biệt chú ý?
Gegenüber Behinderten, Hilfsbedürftigen und alleren Füßgangern Đối diện với người khuyết tât, người cần trự giuso, người già đi bộ
Gegenüber Kindern Đối diện với trẻ con
Gegenüber Radfahrern, die durch unsichere Fahrweise auffallenĐối diện với người đi xe đạp, những trường hợp không an toàn
14. Welches Fahrzeug muss warten, wenn eine Baustelle die halbe Fahrbahn blockiert? Xe nào phải chờ, khi ở lối công trường, 1 bên đường bị khóa?
Das Fahrzeug auf der freien Fahrbahnhälfte Xe mà phần đường nửa không khóa
Das Fahrzeug, auf dessen Seite die Baustelle ist Xe mà hướng của nó có công trường
Immer das kleinere Fahrzeug Luôn luôn là Những xe nhỏ
15. Wodurch können Sie bei längerem Warten vor geschlossenen Bahnschranken die Umwelt schonen und Kraftstoff sparen? Qua cách nào, khi chờ lâu ở đường ray có rào chắn để tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường?
Durch Abstellen des Motors Tắt máy
Durch Schalten in den LeerlaufChuyển sang chế độ nhàn
16. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý nào đúng?
Das Motorrad muss warten Xe máy phải chờ
Ich muss das Motorrad vorbeifahren lassen Tôi phải để xe máy đi qua
17. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý nào đúng?
Ich darf Tôi được
-erst nach dem Motorrad abbiegen Rẽ sau xe máy
-vor dem gelben Pkw abbiegen Trước xe màu vàng
-als Erster abbiegen Rẽ trước tiên
18. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý nào đúng?
ich muss den Radfahrer abbiegen lassen Tôi phải để xe đạp đi qua
Ich muss den blauen Pkw durchlahren lassen Tôi phải để xe màu xanh dương đi qua
Der blaue Pkw muss mich abbiegen lassen Xe màu xanh dương phải để tôi rẽ
19. Welche Verbote werden mit diesem Verkehrszeichen aufgehoben? Điều cấm gì trên biển báo này hết hiệu lực
Überholverbote Vượt
Parkverbote Đậu
Geschwindigkeitsbeschränkungen Giới hạn tốc độ
20. Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen? Bạn xử lý thế nào với biển báo này?
Dem Gegenverkehr Vorrang einräumen Xe ngược chiều có ưu tiên đi trước
Wenn Sie bei zwei Fahrstreifen für eine Richtung auf dem linken fahren, haben Sie absoluten Vorrang Nếu bạn lái trên đường 2 làn cùng 1 hướng bên trái. Bạn có quyền ưu tiên tuyệt đối

Bei zwei Fahrstreifen für eine Richtung das Reißverschlussverfahren anwendenĐường 2 làn xe cùng 1 hướng thì thay đổi nhau theo lối kéo khóa
21. Was beeinträchtigt hier die Verkehrssicherheit? An toàn giao thông ở đây bị giảm những gì?
Die schlechte Sicht Tâm nhìn kém
Die verminderte Bodenhaftung der Reifen auf der nassen Fahrbahn Giảm lực kéo lốp trên đường ướt
Das Abblendlicht des Gegenverkehr Đèn nháy từ những phương tiện ngược chiều
22. Wie verhalten Sie sich, wenn auf der Autobahn ein nachfolgender Verkehrsteilnehmer dicht auffährt und Sie ständig mit der Lichthupe auffordert, die Uberholspur zu räumen? Bạn phản ứng thế nào khi trên Cao tốc có lưu thông đông đúc, 1 xe sau bạn liên tục bấm còi với đèn nháy thúc tạo đường vượt?
Ich fordere den Nachfolgenden durch leichtes Bremsen mehr Abstand zu haltenTôi nhắc nhở xe sau bằng cách phanh nhẹ và giữ khoảng cách
Ich wechsle auf die rechte Fahrspur, sobald dies möglich ist Tôi chuyển sang làn phải ngay khi có thể
Ich wechsle sofort in den Sicherheitsabstand der rechts fahrenden Fahrzeuge Tôi chuyển ngay làn phải với khoảng cách an toàn
23. Wie muss man sich bei einem Stau auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen mit zwei Fahrstreifen verhalten?Bạn xử lý thể nào khi tắc đường trên Cao tốc với đường xe cơ giới có 2 làn?
Alle Fahrzeuge müssen auf den rechten Seitenstreifen ausweichenTất cả các xe chuyển hết sang làn phải
Rechtsfahrende müssen äußerst rechts, Linksfahrende äußerst links heranfahren, so dass für Einsatzfahrzeuge eine freie Gasse entsteht Xe làn phải lách về phải, xe làn trái lách về trái, đủ để đường trống cho xe làm nhiệm vụ.
Die freie Gasse hinter den Einsatzfahrzeugen ausnutzen Xử dụng đường trống phía sau xe làm nhiệm vụ
24. Was ist bei der Beladung von Fahrzeugen zu beachten? Chú ý gì khi trở hàng hóa?
Ladung darf in keinem Fall nach vorn über das ziehende Fahrzeug hinausragenHàng hóa không được nhô ra quá xe kéo
Ladung, die mehr als 1 Meter nach gekennzeichnet werdenHàng để quá 1m ra phía sau phải có biển báo hiệu
Ladung darf oberhalb einer Höhe von 2,50 m maximal 50 cm nach vorn hinausragenHàng được phép chất tối đa cao 2,50m và chườm ra trước hoặc sau 50 cm
25. Sie fahren auf einer schmalen Straße. 20 m vor Ihnen be- tritt plötzlich ein Fußgänger die Fahrbahn. Wann ist trotz Gefahrbremsung ein Zusammenprall unvermeidbar? Khi bạn lái treen1 con phố nhỏ. Khoảng 20m phía trước xuất hiện người đi bộ bất ngờ xuống đường. Khi nào không thể giảm được va đụng, dù đã phanh khẩn cấp_?
Bei einer Geschwindigkeit vonKhi tốc độ đến
30 km/h
50 km/h
20 km/h
26.Während der Fahrt leuchtet die Airbagkontrollleuchte ständig. Was müssen Sie tun? Bạn đang lái, đèn của túi khí liên tục sáng. Bạn phải làm gì?
Eine Werkstatt aufsuchen Tìm xưởng sửa chữa
Das Fahrzeug sofort aus dem Straßenverkehr entfernen Đưa xe lập tức dời khỏi lưu thông
Nichts, weil das ein Signal für die Werkstatt ist Không làm gì, vì dấu hiệu đó dành cho xưởng
27. Das linken Aueenspiegels ist nicht möglich. Was tun Sie?Lắp đặt chuẩn cho gương ngoài bên trái không thể được, bạn cần làm gì
Verstelleinrichtung instand setzen lassen Điều chỉnh thay thế
Nichts, da die Beobachtung über den Innenspiegel ausreicht Không làm gì, chỉ chú ý gương ngoài là đủ
28. Sie fahren bei geringer Verkehrsdichte auf einer Autobahn. Wie lange dürfen Sie den linken Fahr- streifen benutzen? Ban được phép lái sử dụng làn trai bao lâu, khi bạn lái trên đường Cao tốc có mật độ hẹp?
Solange es nötig ist, um andere Fahrzeuge zu überholen Khi cần thiết để vượt xe khác
Ständig, solange kein anderes Fahrzeug Sie überholen will Liên tục bao lâu khi không có xe nào muốn vượt bạn
Solange Sie hinter einem Fahrzeug fahren, das auf dem linken Fahrstreifen überholt Khi bạn lái sau 1 xe mà nó đã vượt sang bên trái
29. Ein auflaufgebremster Wohnanhänger mit einer Achse wird im Gefälle abgestellt. Wie ist er gegen Wegrollen zu sichern? 1 xe du lịch với rơ mooc có phanh dồn đậu trên dốc. Làm sao để bảo đảm xe không bị trôi?
Feststellbremse anziehenKéo phanh tay
Je einen Unterlegkeil vor und hinter ein Rad legen Trèn trước và sau bánh
Unterlegkeile vor die Räder legen Chèn bánh xe
30. Welches Verhalten ist umweltbewusst? Cách ứng xử nào bảo vệ môi trường?
An Sammelparkplätzen auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen („P+R")Dùng bãi đậu chung và thay đổi lên phương tiện công cộng (gọi là P+R)
Fahrgemeinschaften bilden Đi xe chung
Bei Stau den Motor abstellenTắt máy khi tắc đường
Prüfbogen 37: Mẫu kiểm tra 37
1. Wie müssen Sie sich verhalten? Bạn xử lý như thế nào?
Nur anhalten, wenn die Fußgänger nicht stehen bleiben Chỉ dừng lại khi người đi bộ không dừng
Früh abbremsen, um den Fußgängern deutlich zu machen, dass Sie ihnen Vortritt gewähren Phanh sớm và ra hiệu rõ ràng cho người đi bộ, rằng họ có thể đi trước
Einfach durchfahren Cứ đi tiếp
2. Womit müssen Sie rechnen? Bạn phải tính đến điều gì ở đây?
Mit einer gefährlichen Linkskurve Đường cua trái nguy hiểm
Mit Querverkehr vor der Kurve Với lưu thông ngay sau đoạn cua
Mit einem hinter der Kuppe liegen gebliebenen Fahrzeug Với khả năng 1 xe hư nằm lại sau đoạn dốc
3. Wie verhalten Sie sich? Bạn xử lý như thế nào?
Bremsen und nach rechts ausweichen Phanh và chuyển sang phía phải

Unverändert weiterfahren, damit der Lkw gezwungen wird, wieder rechts einzuscherenKhông thay đổi gì lái tiếp vì xe Tải đó sẽ buộc lại cắt vào bên phải của họ

4. Womit müssen Sie rechnen? Bạn cần tính đến điều gì ở đây?
Der Mofa-Fahrer könnte nach links ausscheren, um den Radfahrer zu überholen Người lái xe máy có thể cắt vào bên trái để vượt xe đạp
Der Fahrer des Transporters könnte  beim Ausladen weiter auf die Fahrbahn treten Người chuyển hàng có thể tiếp tục vẫn xếp hàng xuống đường
Mit Fußgängern, die vor dem Transporter die Fahrbahn überqueren Có thể có người đi bộ trước xe trở hàng xuống đường
5. Warum kann Überholen auch auf übersichtlichen und geraden Fahrbahnen gefährlich sein? Vì sao nói vượt mặt nguy hiểm kể cả khi tầm nhìn quang và đường thẳng?
Weil die Geschwindigkeit des Gegenverkehr oft Vì vận tốc xe ngược chiều thường:
- zu niedrig eingeschätzt wirdbị đánh giá tính toán quá thấp
- zu hoch eingeschatzt wird bị đánh giá tính toán quá cao
6. Kann es gefährlich werden, wenn man von einer hell erleuchteten in eine dunkle Straße abbiegt? Có nguy hiểm không khi từ vùng sáng đèn đi vào vùng tối?
Ja, weil sich die Augen nicht so schnell an die Dunkelheit anpassen könnenCó vì mắt không quen nhanh với bóng tối
Ja, weil Fußgänger schlechter zu erkennen sind Có vì người đi bộ khó nhận ra
Nein, wenn Sie mit Abblendlicht fahren Không nếu bạn bật đèn pha soi mờ
7. Sie nähern sich Kindern, die auf dem Gehweg spielen. Wie müssen Sie sich verhalten? Bạn ở gần trẻ em đang chơi bên đường đi bộ. Bạn phải xử lý như thế nào?
Unverändert weiterfahren, um den nachfolgenden Verkehr nicht zu behindern Không thay đổi gì để tránh cản trở giao thông phía sau
Langsamer fahren und bremsbereit sein Đi chậm lại và săn sàng phanh
Nur kräftig hupen und weiterfahren Chỉ bấm còi và vẫn đi tiếp
8. Sie warten an einer Ampel und wollen nach rechts abbiegen. Worauf müssen Sie achten? Bạn chờ đèn đỏ và muốn rẽ phải. Bạn cần chú ý điều gì?
Sie müssenBạn phải
-nur im Spiegel beobachten, ob ein Radfahrer hinter Ihnen ist Chỉ nhìn gương xem liệu có người đi xe đạp phía sau không
-sich vergewissern, dass kein Verkehrsteilnehmer rechts neben der geradeaus weiter will
Bạn cần chắc chắn không có thành viên giao thông nào từ phái phải đi thẳng lại
-sich ganz auf den Abbiegevorgang konzentrieren, Radfahrer ohnehin warten müssen Tập trung vào rẽ, vì người đi xe đạp phải chờ
9. haben sich irrtümlich links eingeordnet, wollen aber nach rechts abbiegen. Was tun Sie? Bạn đi sai vào làn bên trái, nhưng lại muốn rẽ phải. Bạn làm gì?
vorsichtig nach rechts abbiegen Rẽ phải thận trọng
Geradeaus fahren oder links abbiegen Đi thẳng hoặc rẽ trái
10. Ein Fußgängerüberweg ist verschneit; sichtbar ist nur das Hinweiszeichen "Fußgängerüberweg“. Ein gänger will die Fahrbahn überqueren. Was ist richtig? Đường cho người đi bộ bị đóng tuyết. Chỉ chắc chắn 1 dấu hiệu là „lối đi bộ“. Một người đang muốn băng qua đường. Điều gì đúng?
Rechtzeitig und vorsichtig bremsen Phanh đúng lúc và thận trọng
Nötigenfalls anhalten, um dem Fußgänger das Überqueren zu ermöglichen Khẩn cấp dừng lại cho đến khi người đi bộ đi qua được
Weiterfahren, weil nur sichtbare Markierungen zu beachten sind Tiếp tục đi qua, vì chỉ phải chú ý mỗi chỗ dấu hiệu
11. An einem direkt vor Ihnen fahrenden Polizeifahrzeug leuchtet „BITTE FOLGEN" auf, Welche Bedeutung hat dies? 1 xe Cảnh sát ngay trước bạn và đèn hiều „ĐI THEO“. Có ý nghĩa gì?
Alle Fahrzeuge, die in gleicher Richtung fahren, müssen dem Polizeifahrzeug folgen Tất cả các xe cùng hướng, phải đi theo xe Cảnh sát.
Nur Sie müssen dem Polizeifahrzeug folgen Chỉ có bạn phải đi theo xe cảnh sát
Nur Schwertransporte müssen dem Polizeifahrzeug folgenChỉ những xe vận tải nặng phải đi theo xe cảnh sát
 12. Im Rückspiegel sehen Sie auf dem Dach eines unmittelbar hinter Ihnen fahrenden Streifenwagens in roter Leuchtschrift "STOP POLIZEI". Für wen gilt dies? Trong gương hậu, bạn nhìn thấy trên nóc giữa xe, sau bạn với chữ đèn đỏ“DỪNG LẠI, CẢNH SÁT“. Điều này áp dụng cho ai?
Für alle nachfolgenden Fahrzeuge Cho tất cả các xe sau
Nur für Sie Chỉ cho bạn
Für alle Fahrzeuge, die sich auf der Straße befinden Cho tất cả các xe thấy trên phố
13. Was kann es bedeuten, wenn an einem Fahrzeug blaues Blinklicht jedoch kein Einsatzhorn eingeschaltet ist? Có ý nghĩa gì khi 1 xe với đèn nháy xanh dương nhưng không bật còi hú?
An einer Unfallstelle wird vor Gefahren gewarnt Có 1 vụ tai nạn phía trước
Es wird vor einer Einsatzstelle der Feuerwehr gewarnt Cảnh báo mở đường cho xe cứu hỏa
Ein Abschleppwagen fährt zu einem EinsatzMở lối cho xe kéo đi qua
14. Sie sind an einem Verkehrsunfall beteiligt. Wozu sind Sie verpflichtet?Bạn có phần trong 1 vụ tai nạn. Trách nhiệm của bạn là gì?
Sie müssen Bạn phải:
-bei geringfügigem Schaden unverzüglich zur Seite fahren Ngay lập tức lái sang 1 bên để giảm thiệt hại
- den anderen Beteiligten angeben, dass Sie am Unfall beteiligt sind Thông báo mình có trách nhiệm trong vụ đó
-auf Verlangen den Berechtigten Ihren Namen und Ihre Anschrift angeben sowie Führerschein und Fahrzeugschein (ggf. Betriebserlaubnis) vorweisen Để lại tên tuổi địa chỉ cũng như bằng lái, số biển (giấy phép)
15. Was soll man beim Tanken beachten? Bạn chú ý điều gì khi đổ xăng?
Möglichst randvoll tanken Càng đầy càng tốt
Keine Kraftstoffdämpfe einatmen Không hít hơi nhiên liệu
Nicht nachtanken, wenn der Tank voll ist und die Zapfpistole abgeschaltet hatKhông đổ tiếp khi bình đã đầy và vòi đã tắt
16. Welches Verhalten ist richtig? NHư thế nào là đúng?
Ich muss warten Tôi phải đợi
Der grüne Pkw muss warten Xe xanh phải đợi
17. Welches Verhalten ist richtig? NHư thế nào là đúng?
Ich muss Tôi phải
-den Radfahrer durchfahren lassen để xe đạp đi qua
-den Bus durchfahren lassen để xe Bus đi qua
-zunächst an der Haltlinie anhaltenDừng lại ở vạch
18. Welches Verhalten ist richtig? NHư thế nào là đúng?
Ich darf vor dem Radfahrer abbiegen Tôi được rẽ trước xe đạp
Der blaue Lkw darf zuerst fahren Xe tải xanh dương được phép đi trước
Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen Tôi phải để xe đạp đi qua
19. Worauf müssen Sie sich bei diesen Verkehrszeichen einstellen? Trước Biển báo này phải làm gì?
Darauf, dass Đó là
-Wintersport nur auf den Gehwegen stattfindet Các môn thể thao mùa đông chỉ ở trên lối đi bộ
-auf der Fahrbahn Wintersport betrieben wird Lề đường có người sử dụng cho các loại thể thao mùa đông
-auf der Fahrbahn Schnee- oder Eisglätte herrscht Lề đường có khả năng cho các thể thao mùa đông
20. Worauf weisen diese Verkehrszeichen hin? Biển báo này thông tin gì?
Auf ein Überholverbot, das in 3 km Entfernung beginnt Cấm vượt bắt đầu trong khoảng 3km
Auf eine Überholverbotsstrecke von 3 km Länge Tuyền Cấm vượt dài 3km
Auf eine Fahrbahn mit zwei Fahrstreifen für eine Richtung von 3 km Länge1 con đường 2 làn cho 1 hướng dài 3km
21. Was müssen Sie in dieser Situation beachten?Bạn làm gì trong trường hợp này?
Nach 200 Metern verengt sich die Breite des linken Fahrstreifens Làn đường bên trái bị thu hẹp trong 200m tới
Auf einer Länge von 200 Metern verengt sich die Breite des linken Fahrstreifens. Phần đường bên trái bị thu hẹp khoảng 200m
Mein Fahrzeug ist durch Außenspiegel breiter, als in den angegeben. Trong gương ngoài khoảng cách xe của tôi rộng hơn so với gương trong
22. Wie dürfen Sie in Ihrem Pkw ein Kleinkind mitnehmen? Bạn được phép mang trẻ em đi cùng như thế nào?
Auf dem Schoß einer erwachsenen Person Trên lòng người lớn
In einer für das Kind geeigneten Rückhalteeinrichtung mit, Prüfzeichen Ghế trẻ em phải được đặt phù hợp ở đằng sau, có nhãn kiểm tra
In einer Baby-Tragetasche auf den hinteren Sitzen Trong túi địu trẻ ở đằng sau
23.Wie kann Lärm vermindert werden? Làm thế nào để giảm tiếng ồn?
Durch Fahren mit hoher Motordrehzahl Lái với tốc độ máy số cao
Durch Fahren im 4. oder 5. Gang in Ortschaften Lái số 4 hoặc 5 ở khu ngoại ô
Durch Fahren mit hoher GeschwindigkeitLái tốc độ cao
24. Sie fahren 50 km/h, haben 1 Sekunde Reaktionszeit und führen eine normale Bremsung durch. Wie lang ist der Anhalteweg nach der FaustformelBạn lái 50km/h thời gian phản ứng là 1 giây qua đường phanh thông thường. Đường dừng sẽ là bao nhiêu theo công thức?
Antwort: 40m
25, Was ist beim Ein- oder Aussteigen von Kindern richtig? Cho trẻ em lên xuống xe thế nào là đúng?
Kinder möglichst auf der Gehwegseite ein- oder aussteigen lassen Trẻ em phải lên xuông bên lối người đi bộ
Kinder auf der Fahrbahnseite nur unter Beautsichtigung ein- oder aussteigen lassen Trẻ em lên xuống bên lối đi phải có người trông giữ
Kinder dürten auf öffentlichen Straßen nicht ein- oder aussteigen Trẻ em không được lên xuống trên phố công cộng
26. Die Bremsleuchten sind ohne Funktion. Welche Ursachen können hierfür vorliegen? Đèn phanh không sáng. Nguyên nhân chính ở đây là gì?
Bremslichtschalter defekt Công tắc hỏng
Glühlampen defekt Đèn phanh hỏng
Bremspedalweg zu klein Đường chân phanh quá ngắn
27. Sie wollen an Ihren Pkw einen Anhänger ankuppeln. Wo finden Sie Angaben über die zulässigen Stützlasten Ihres Pkw? Bạn muốn nối 1 rơ mooc vào xe của bạn. Bạn tìm số khối lượng cho phép ở đâu?
In der Betriebsanleitung des Pkw Trong hướng dẫn của nhà sản xuất
Im Fahrzeugbrief Trong giấy tờ xe
28. Wie hoch darf eine rote Leuchte, die eine nach hinten hinausragende Ladung kennzeichnet, höchstens über der Fahrbahn angebracht sein? Đèn đỏ sau xe để báo hiệu hàng quá khổ, cao như thế nào được áp dụng trên hâu hết các đường?
2,00 m
1,50 m
2,50 m
 29. Was lenkt Sie während der Fahrt stark ab? Điều gì ảnh hưởng đến quá trình lái xe?
Telefonieren GỌi điện thoại
Anzünden einer Zigarette Châm thuốc lá
Quengelnde Kinder auf den Rücksitzen Chú ý đến trẻ con ở ghế sau
30. Wie schnell darf ein Lkw mit einer zulässigen Gesamt masse von 3,0 t und einem Anhänger auf Autobahnen höchstens fahren? Xe tải với tải trọng tổng là 3 tấn với rơ mooc trên Cao tốc được chạy cao nhất là bao nhiêu km?

Antwort: 80km/h
Prüfbogen 38: Mẫu kiểm tra 38
1.Vor dem Motorrad will ein Pkw auf die Fahrbahn zurücksetzen. Womit müssen Sie rechnen? Phía trước xe Mô tô có 1 xe con đang lùi ra. Bạn phải tính gì ở đây?
Dass die Bremsleuchten des Pkw erlöschen und dieser weiter zurücksetzt Đèn phanh xe tắt và tiếp tục lái
Dass der Motorradfahrer plötzlich bremst Xe mô tô bất ngờ phanh lại
Dass Ihr Bremsweg länger als normal werden kann Đường phanh của bạn sẽ bị kéo dài hơn bình thường
2. Was ist in dieser Situation richtig? Hoàn cảnh nào là đúng
(Warnblinklicht aus) Đèn cảnh báo tắt
die entgegenkommenden Pkw dürfen nur vorsichtig an Bus vorbeifahren Xe ngược chiều chỉ được phép lái qua thận trọng
Sie dürfen nur vorsichtig an dem Bus vorbeifahren Bạn chỉ được phép lái qua xe Bus 1 cách thận trọng
Als Gegenverkehr brauchen Sie den Bus nicht besonders zu beachten Nếu bạn là xe ngược chiều, bạn không cần chú ý gì đến xe Bus
3. Was ist in dieser Situation richtig? Hoàn cảnh nào là đúng (Warnblinklicht an) Đèn cảnh báo bật
Auf beiden Fahrstreifen darf mit Schrittgeschwindigkeit an dem Bus werden Cả 2 làn được phép lái với độ thận trọng cao nhất
Die Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen dürfen ohne besondere Vorsicht an dem Bus vorbeifahrenXe bên làn trái được phép lái qua không cần chú ý gì đặc biệt

Auf beiden Fahrstreifen muss angehalten werden, wenn sonst Fahrgäste gefährdet würden Cả 2 làn đều phải dừng nếu hành khách có nguy hiểm
4. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation? Bạn xử lý thế nào trong trường hợp này?
Anhalten, wenn ein gefahrloses Vorbeifahren nicht möglich ist Dừng lại khi không giải trừ được nguy hiểm nếu vượt qua
Unverändert weiterfahren, weil die Zugmaschine warten muss Không có gì thay đổi, vì xe công cụ phải chờ bạn
5. Wann wird ein Überholender gefährdet? Khi nào cuộc vượt trở nên nguy hiểm?
Wenn der EingeholteKhi xe bị vượt:
- plötzlich beschleunigt Bất ngờ tăng tốc
- zum Überholen ausschert lách ra để vượt
- seine Geschwindigkeit stark verringertgiảm vận tốc anh ta xuống nhanh
6. Sie nähern sich einer Schule. Kinder verlassen das Schulgelände. Womit müssen Sie rechnen? Bạn ở gần khu vực trường học. Trẻ đang tan trường. Bạn phải tính đến điều gì?
Das Kinder Trẻ con sẽ:
-ausgelassen aut die Fahrbahn stürmen chạy loạn phố
-mit ihren Fahrrädern unvorsichtig auf die Fahrbahn fahren không thận trọng lái -sich immer verkehrsgerecht verhalten luôn giữ gìn luật giao thông
xe đạp ra
7. Wie wird der berauschende Wirkstoff von Haschisch im Körper abgebaut? Cần bao lâu để chất ma túy tan đi trong cơ thể?
Gleichmäßig, 0,1 Promille je Stunde Đồng đều 0,1 Promille một giờ
Ungleichmäßig, zeitlich nicht abschätzbar Không biết, và không đoán được
Gleichmäßig, 0,1 Gramm je Stunde Đồng đều 0,1 Gramm một giờ
8. Welche Fehler machen das Uberholen auch auf übersichtlichen und geraden Fahrbahnen gefährlich? Lỗi nào khi vượt gây ra nguy hiểm dù đường thẳng và rõ ràng?
Die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeugs wird zu groß eingeschätzt Đánh giá khoảng cách với xe ngược chiều quá lớn
Der eigene Überholweg wird zu lang eingeschätzt Đánh giá tính đường vượt quá dài
Der eigene Überholweg wird zu kurz eingeschätzt Đánh giá tính đường vượt quá ngắn
9. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý nào là đúng?
Kreuzung zügig überqueren Vượt qua ngã tư 1 cách nhanh chóng
Vor der Kreuzung auf weitere Weisungen des Polizeibeamten warten Chờ hướng dẫn của người cảnh sát ở ngã tư
10. Sie kommen als Erster an eine Unfallstelle mit Verletzten. In welcher Reihenfolge gehen Sie vor? Bạn là người đầu tiên đến nơi có 1 vụ tai nạn có thương vong. Thứ tự việc cần làm của bạn trước tiên là gì?
Erste Hilfe leisten Rettungsdienst alarmieren Unfallstelle absichern Sơ cứu – Gọi cứu thương - Bảo vệ hiện trường –
Unfallstelle absichern - Erste Hilfe leisten - Rettungsdienst alarmieren Bản vệ hiện trường – Sơ cứu – Báo động cứu thương
Rettungsdienst alarmieren Unfallstelle absichern Hilfe leisten Gọi cứu thương – Bảo vệ hiện trường – Sơ cứu
11. Nach welcher Faustformel kann man aus der Geschwindigkeit den Bremsweg in Metern bei einer normalen Bremsung berechnen? Công thức nào tính từ vận tốc ra đường phanh cơ bản khi phanh bình thường?
Geschwindigkeit in km/h : 10 x 5
Geschwindigkeit in km/h : 10 x Geschwindigkeit in km/h : 10
Geschwindigkeit in km/h : 10 x 3 Tốc độ km/h : 10 x 3
12. Ein Radfahrer verhält sich falsch, indem er abzusteigen die Fahrbahn auf einem Zebrastreifen will. Was ist richtig? Xe đạp đi sai vượt băng qua đường. Thế nào là đúng?
Weiterfahren, weil der Radfahrer warten muss Lái tiếp vì người đi xe đạp phải chờ
Nachgeben und den Radfahrer überqueren lassen Nhường đường cho xe đạp họ qua
13. Wovon ist der Bremsweg abhängig?
Vom Zustand der: Đường phanh phụ thuộc vào những điều gì? Vào các điều kiện:
- Bereifung Lốp
- Bremsanlage đĩa phanh
- Fahrbahnoberfläche Bề Mặt đường
14. Sie nähern sich einem Linienbus, der auf 1hrer Fahrbahn in an einer Haltestelle hält und licht eingeschaltet hat. Worauf stellen Sie sich ein? Bạn đến gần 1 xe Bus dài, ở bên làn ngược chiều của bạn, tại bến đậu và nháy đèn cảnh báo. Bạn thiết lập xử lí như thế nào?
Fahrgäste wechseln die Seite der Fahrbahn, um den Bus noch zu erreichen Hành khách thay đổi trên làn đường để đến xe Bus
Aus dem Bus aussteigende Fahrgäste überqueren unvermittelt die Fahrbahn Người khách từ Bus xuống xe băng qua đường bất ngờ
Die Fahrgäste überqueren die Fahrbahn erst, wenn der Bus das Blinklicht ausgeschaltet hat Có hành khách băng qua đường khi Bus còn nháy đèn
15. Wie fahren Sie umweltbewusst? Lái xe thế nào là có ý thức môi sinh?
Rechtzeitig Gas wegnehmen und Schwung ausnutzen wenn die nächste Ampel Rot zeigt Nhả ga đúng lúc, tận dụng tốc độ gần đèn đỏ
Unnötiges Beschleunigen und unnötiges Abbremsen vermeinden Tránh tăng tốc và phanh không cần thiết
Bei Grün immer voll beschleunigen Tăng tốc hết cỡ khi có đèn xanh
16. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý nào là đúng?
Ich muss warten Tôi phải đợi
Der gelbe Pkw muss warten Xe màu vàng phải đợi
17. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý nào là đúng?
Ich muss das Motorrad durchfahren lassen Tôi phải để xe mô tô chạy qua
Ich fahre vor dem Bus Tôi lái trước xe Bus
Ich muss den Bus durchfahren lassenTôi phải để xe Bus đi qua
18.Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý nào là đúng?
Ich muss den Traktor vorbeilassen Tôi phải để xe nông cụ đi qua
Ich darf vor der Straßenbahn abbiegen Tôi được lái trước tàu điện
Ich muss die Straßenbahn vorbeilassen Tôi phải để tàu điện đi qua
19. Wie verhalten Sie sich im Bereich dieses Verkehrszeichens? Bạn xử lý thế nào với biện hiệu này?
Sie dürfen halten Bạn được dừng
Sie dürfen parken Bạn được đậu
Sie dürfen ein- oder aussteigende Fahrgäste nicht gefährdenBạn được phép để hành khách lên xuống không nguy hiểm
20. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Biển này thông báo điều gì?
Auf einen Reitweg, der für andere Verkehrsteilnehmer verboten istLối cho cưỡi ngựa, cấm các phương tiện khác
Auf einen Weg, den Reiter zu benutzen haben 1 lỗi mà người cưỡi ngựa được dùng

Auf ein Verbot für ReiterCấm cưỡi ngựa
21. Wie müssen Sie sich bei diesem Verkehrszeichen verhalten? Bạn phải xử lý như thế nào trước biển hiệu này
Geschwindigkeit vor der Kurve vermindern Giảm tốc độ
Möglichst weit rechts fahren Cần thiết lái xa về bên phải
Vor der Kurve links blinken Nháy đèn trước khi vào cua
22. Wo ist das Parken verboten? Ở đâu cấm đậu?
Auf schmalen Fahrbahnen gegenüber Ein – und Ausfahrten von Grundstücken Đường hẹp ngược chiều trước lối ra vào của khu nhà riêng
Unmittelbar hinter Fußgängerüberwegen Ngay lối người đi bộ
An Taxenständen Chỗ đậu Taxi
23. Um wie viel Prozent erhöht sich bei Tempo 160 km/h im Allgemeinen der Kraftstoffverbrauch (l/100 km) eines Mittelklasse-Pkw gegenüber der Fahrt mit Richtgeschwindigkeit 130 km/h? Tiêu hao bao nhiêu % nhiên liệu chung khi chạy 160km/h (lit/100km), mà 1 xe trung bình chạy với vận tộc chuẩn 130km-h
Um bis zu 5 %
Um bis zu 35%
Um bis zu 10 %
24. Das Schloss eines Sicherheitsgurtes schließt nicht. Was tun Sie? Khóa dây an toàn không đóng được. Bạn làm gì_?
Nichts, weil der Sitz mit Airbag ausgerüstet ist Không làm gì vì chỗ ngồi và túi khí cũng đủ
Schloss instand setzen lassen thiết lập sửa chữa khóa
Mit geringer Geschwindigkeit fahrenLái tốc độ thấp
25, Während sie in einem Verkehrsstau festsitzen, sehen sie im Rückspiegel, wie sich ein Motorradfahrer verbotenerweise durchschlangelt. Wie verhalten Sie sich? Trong khi đỗ vì tắc đường. Trong gương hậu bạn thấy 1 xe máy vượt lên. Bạn xử lý như thế nào?
ich hupe und notiere sein Kennzeich Tôi bấm còi và ra hiệu
ich sorge dafür, dass er nicht an mir vorbeikommt Tôi lo anh ta không vượt qua tôi
Ich lasse ihn vorbei Tôi để anh ta đi qua
26. Warum kann es gefährlich sein, wenn Sie als Letzter einer Kolonne sofort nachdem der Gegen verkehr gerade abgerissen ist? Tại sao có nguy hiểm, khi bạn cắt ra từ cuối đoàn xe dài_?
Weil Sie damit rechnen müssen, dass auch andere zum Überholen ausscheren Vì bạn phải tính rằng có xe khác cũng vượt
Weil der Überholweg nicht ausreichen könnteVì đường vượt không đủ
Weil ein eventuell notwendiges Wiedereinscheren in die Kolonne zu einem Untall führen kann Vì cắt hàng để vào lại khẩn cấp có thể dẫn đến tai nạn cho cả đoàn xe
27. Worauf müssen Sie achten, wenn Sie ein Beifahrer-Airbag fahren wollen? Bạn phải chú ý gì với xe có túi khí_?
Eine nach hinten gerichtete Rückhalteeinnchtung für Kinder darf auf dem Beifahrersitz nicht angebracht werden Ghế trẻ em đặt không ngược với ghế lái
Auf dem Beifahrersitz darf eine nach vorn gerichtete Rückhalteeinrichtung für Kinder angebracht werden Ghế lái hướng về trước là hướng cho trẻ em
Auf dem Beifahrersitz darf eine nach hinten gerichtete Rückhalteeinrichtung für Kinder angebracht werden Ghế lái hướng về sau là hướng cho trẻ em
28, Wie sichert man einen Pkw mit Schaltgetriebe am Berg gegen Wegrollen?
Feststellbremse betätigen Kéo phanh tay
Ersten Gang oder Rückwärtsgang einlegen Về số 1 hoặc cài số lùi
Schalthebel in Leerlaufstellung bringen Để cần số về moor
29. Sie besitzen die Fahrerlaubnis der Klasse B Ihr Pkw hat folgende Daten: Bạn lái bằng B, xe bạn có những tiêu chí như sau:
-         -Leermasse 900 kg Không tải là 900kg
-         -zulässige Gesamtmasse 1.400 kg Tổng tải là 1.400kg
-         -zulassige Anhänger 1.000 kg Tổng tải mooc 1.000kg
Welchen Anhänger dürfen Sie mitführen?Bạn được phép lái loại mooc nào
Einen Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von loại mooc có tổng tải trọng_:
950 kg
850 kg
1.000 kg
30. Was müssen Sie einstellen, wenn sie ein fremde Fahrzeug fahren wollen?
Bạn làm gì khi lái 1 chiếc xe lạ
Tageskilometerzähler Số km
Sitz, Kopfstütze, Sicherheitsgur Ghế, Dựa, Dây an toàn

Innenspiegel, Außenspiegel Gương trong , gương ngoài
Prüfbogen 39: Mẫu kiểm tra 39
1.Welche Fahrzeuge dürfen hier nur mit Schrittgeschwindigkeit und unter Ausschluss jeglicher Gefährdung der Fahrgäste vorbeifahren? Loại xe nào, chỉ được với tốc độ thật chậm chayjqua. Dưới điều kiện các nguy hiểm cho hành khách đã bị loại trừ(Warnblinklicht anĐèn cảnh báo đang nháy)
 Alle Fahrzeuge,Các xe mà
- die in gleicher Richtung fahren cùng chiều
-entgegenkommen ngược chiều
2. Wann kann das Verhalten der Radfahrerin für sie gefährlich werden? Cách xử lý của người nữ đi xe đạp như thế nào gây nên nguy hiểm?
Wenn die Radfahrerin Khi người nữ đi xe đạp
-am Ende des Radweges anhält Dừng lại khi hết đường xe đạp chạy
-auf die Fahrbahn überwechselt, ohne auf den Verkehr zu achten Đổi làn xuống đường không chú ý giao thông
-unerlaubt auf dem Gehweg weiterfährt Cứ lái tiếp trên lối người đi bộ
3. Womit müssen Sie rechnen? Bạn tính đến điều gì ở chỗ này?
vor Ihnen könnte n Fußgänger auf die Fahrbahn treten Người đi bộ có thể qua đường
Fußgänger warten auf jeden Fall, bis Sie vorbeigetahren sind Người đi bộ chờ bạn trong mọi trường hợp, đến khi bạn đi qua

Kinder könnte n plötzlich zwischen den Fahrzeugen hervorkommen Trẻ con bất ngờ chạy qua
4. Sie wollen nach rechts abbiegen, wie verhalten Sie sich? Bạn muốn rẽ phải, bạn xử lý như thế nào?
Verkehr Radfahrer abbiegen, weil der motorisierte Vorrang hat Rẽ trước xe đạp vì xe cơ giới được ưu tiên
Den Radfahrer geradeaus durchfahren lassen Để cho người đi xe đạp đi qua
5. Radfahrer und Fußgänger sind auf der Fahrbahn beim zu beachten? Xe đạp và người đi bộ đang trên đường. Muốn vượt bạn phải chú ý điều gì?
Sie dürfenBạn được phép khi
-nur mit ausreichendem SeitenabstandVới khoảng cách đủ (mindestens 1,5 m überholentối thiểu là 1,5m)
-nicht überholen, wenn Sie einen ausreichenden Seiten abstand wegen Gegenverkehr nicht einhalten können không vượt, nếu không đủ khoảng cách vì xe ngược chiều có thể không dừng lại
-mit einem von weniger als 1,0 m wenn Sie hupen với khoảng cách ít hơn 1 m thì bạn bấm còi
6, Ist es leichtsinnig, noch kurz vor einer Kreuzung einen Lastzug zu überholen?Có quá nhẹ lòng không (có quá bất cẩn không), khi còn 1 đoạn ngắn trước ngã tư vượt mặt xe tải?
 Ja, weil der Lastzug die Sicht auf wichtige Verkehrszeichen verdecken kann Có, vì xe tải che khuất tầm nhìn các biển báo quan trọng
Ja, weil der Lastzug die Sicht auf den Querverkehr verdeckt Có, vì xe tải che khuất tầm nhìn các phương tiện rẽ
Nein, weil Lastzüge meist langsam fahren Không vì xe tải thường đi chậm
7. In welchen Fällen muss das Überholen abgebrochen werden? Trong trường hợp nào phải bỏ 1 cuộc vượt?
Wenn der Eingeholte plötzlich beschleunigt Khi người bị vượt bất ngờ tăng tốc
Wenn durch unerwarteten Gegenverkehr Gefahr entsteht Khi có xe ngược chiều không mong muốn
Wenn der Eingeholte seine Geschwindigkeit stark verringert Khi người bị vượt giảm tốc mạnh
8. Wie können Sie beim Fahren gefahrlos feststellen, ob die Fahrbahn vereist ist? Bạn phải lái như thế nào để hết nguy hiểm, dù đường đóng băng?
Lenkung ruckartig hin- und herbewegen Đánh lái ngược lúc vào chuyển động
Bei ganz langsamer Fahrt bremsen Lái và phanh thật chậm
Kräftig Gas geben Thêm ga nhẹ nhàng
9, Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý nào là đúng
Weiterfahren, weil beide Fußgänger Sie vorlassen müssenLái tiếp vì người đi bộ phải để bạn đi qua
Vor dem entgegenkommenden Fußganger durchfahren, weil dieser wartepflichtig ist Trước người đi bộ ngược chiều, vì có trách nhiệm phải chờ
Beiden Fußgängern das Überqueren ermöglichen Được vượt qua cả 2 người đi bộ
10. womit müssen Sie rechnen, wenn Sie Warnblinklicht sehen? Bạn phải tính đến điều gì, khi nhìn thấy đèn cảnh báo ?
Mit einem Với 1
-Schulbus, aus dem Kinder aussteigen Xe bus chở trẻ em đang cho xuống
-Pkw, der abgeschleppt wird 1 xe con đang phải kéo
-Lkw, der liegen geblieben ist 1 xe tải đang năm đường
11. Wie können Sie als Fahrer eines langsameren Fahrzeugs schnelleren Fahrzeugen das Uberholen ermöglichen? Bạn có thể tạo điều kiện cho xe nhanh vượt xe chậm của bạn như thế nào?
Durch Ausweichen auf den Seitenstreifen Đổi qua lề bên
Durch warnen des Gegenverkehrs mit der Lichthupe Cảnh báo cho xe ngược chiều với còi
Durch Ausweichen auf einen Parkstreifen oder in eine Haltebucht Đổi qua lề đậu hoặc đỗ
12. Zu welchem Zweck darf die Hupe außerorts benutzt werden? Trong hoàn cảnh nào ngoài khu vực dân cư, được phép bấm còi?
Als Warnsignal Cảnh báo
Als Rufzeichen Gọi nhau
Als ÜberholsignalTín hiệu vượt
13. Wie erkennen Sie den kürzesten Weg zur nächsten Notrufsäule auf der Autobahn? Làm sao nhận ra đường ngắn nhất đến điểm gọi cấp cứu trên đường cao tốc?
An der Pfeilrichtung auf den Leitpfosten Mũi tên chỉ dẫn trên dải phân cách
An dem Verkehrszeichen „Ausfahrt“Biển hiệu trên lối thoát
14. Was müssen Sie tun, wenn Sie unterwegs feststellen, dass Ihr Fahrzeug nicht mehr verkehrssicher ist? Bạn làm gì, khi trên đường lái nhận ra xe không an toàn?
Bis zur nächsten Vertragswerkstatt weiterfahren Tiếp tục lái đến xưởng sửa chữa gần nhất
Das Fahrzeug auf kürzestem Weg aus dem Verkehr ziehen Đưa xe đó ra khỏi lưu thông bằng con đường ngắn nhất
Erst nach Beseitigung des Schadens weiterfahren Sau khi khắc phục mới được đi tiếp
15 Wodurch können Sie bei längerem Warten vor geschlossenen Bahnschranken die Umwelt schonen und Kraftstoff sparen? Qua cách nào, khi chờ lâu ở đường ray có rào chắn để tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường?
Durch Schalten in den LeerlaufChuyển sang chế độ nhàn
Durch Abstellen des Motors Tắt máy
16. Welches Verhalten ist richtig?Cách xử lý nào là đúng?
 Ich muss die beiden anderen Pkw durchfahren lassen Tôi phải để cả 2 xe chạy qua
 Ich darf vor den beiden anderen Pkw abbiegen Tôi rẽ trước cả 2 xe
Ich muss nur den blauen Pkw durchfahren lassen Tôi chỉ để xe màu xanh dương đi qua
17, welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý nào là đúng?
 ich darf tôi được
- als Erster abbiegen Rẽ đầu tiên
-erst nach dem Motorrad abbiegen Rẽ sau mô tô
-vor dem gelben Pkw abbiegen rẽ trước xe vàng
18. Sie wollen aus diesem Feldweg links abbiegen. Wer muss warten? Bạn muốn rẽ trái từ đường cánh đồng. Ai phải chờ?
Das Kraftfahrzeug auf der LandstraßeXe ở trên đường phải chờ
Ich muss warten Tôi phải chờ
19. Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen? Bạn xử lý thế nào với biển báo hiệu này?
Sie dürfen nicht nach rechts abbiegen Bạn không được phép rẽ phải
Sie müssen die Fahrtrichtungsänderung nach rechts anzeigen Bạn phải thay đổi hướng lái theo mũi tên
Sie dürfen nur nach rechts weiterfahren Bạn chỉ được phép lái tiếp rẽ phải
20. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Biển báo này thông báo điều gì?
Auf eine Unterführung Đường hầm thông dưới
Auf eine Sackgasse Đường cụt

Auf eine für den Fahrzeugverkehr gesperrte Straße 1 con phố khóa với các lưu thông xe cộ
21. Die Pkw fahren mit etwa 30 km/h. Dürfen Sie beide noch vor der Kurve überholen? Cả hai đều lái với tốc độ 30km/h. Bạn được phép vượt trước đoạn cua không?
Nein, weil Không, vì
- Ihr Überholweg zu lang würde Đường vượt quá dài
- der helle Pkw zum Überholen ausscheren könnte Xe màu sáng cũng có thể cắt ra để vượt
- die unterbrochene Linie nicht überfahren werden darf Vạch kẻ đường dứt quãng không được lái đè lên
22. Worauf weisen Sie Mitfahrer vor dem Aussteigen hin? Người đi cùng khi xuống xe cần biết gì?
Darauf, dass Đó là
-beim Aussteigen nach links der fließende Verkehr z beachten ist Xuống xe phải chú ý giao thông bên trái
-beim Aussteigen an Radwegen Radfahrer wartepflichtig sind Xuống xe bên lối đi xe đạp, người đi xe đạp phải có trách nhiệm chờ
-man beim Aussteigen nach rechts auf Fußgänger achten muss người xuống xe bên phải phải chú ý người đi bộ
23. Wann dürfen Sie in eine Umweltzone einfahren? Khi nào thì được phép lái xe vào vùng bảo vệ môi sinh?
Wenn Ihr Pkw mit einer entsprechenden Feinstaub-Plakette gekennzeichnet ist Khi xe bạn có dán nhãn
Wenn Ihr Pkw schadstoffarm ist Khi xe bị hao nhiên liệu
Wenn Ihr Pkw Sonderrechte in Anspruch nehmen kann Khi xe bạn có quyền ưu tiên đặc biệt
24. Wie schnell dürfen Sie mit einem Pkw außerhalb auf mit einem Fahrstreifen für jede Richtung höchstens fahren? Xe hơi chạy ngoài thành phố đường mỗi bên 1 làn, tốc độ nhanh được phép là bao nhiêu?
Antwort: 100km/h
25. Sie haben einen gebrauchten Pkw gekauft. Die Hauptuntersuchung ist neu. Wann ist dia nachste Hauptuntersuchung fällig? Bạn mua 1 xe cũ. Hạn kiểm tra tổng thể còn mới. Khi nào thì lại đến hạn kiểm tra tổng thể tiếp theo_?
Nach einem Jahr Năm sau
Nach 2 Jahren Sau 2 năm
Nach drei Jahren Sau 3 năm
26. Wie dürfen Sie in Ihrem Pkw ein elfjähriges Kind von 140 cm Größe mitnehmen? Bạn được phép mang theo trẻ nhỏ 11 tuổi, cao 140cm trên xe như thế nào?
Auf einer Sitzerhöhung mit Prüfzeichen und mit angelegtem Dreipunktgurt Ghế ngồi hợp chiều cao có nhãn kiểm chứng và giây cài 3 điểm
Mit angelegtem Dreipunktgurt Với giây cài 3 điểm
Auf der hinteren Sitzbank mit angelegtem Beckengurt Cho ngồi ghế sau với giây cài bụng
27. Das Bremspedal lässt sich bis zum Fahrzeugboden durchtreten. Erst bei mehrmaliger Betätigung wird der Pedalweg kürzer. Was müssen Sie tun? Từ chân phanhđến sàn xe. Khi thử lần đầu nhiều mà đường chân phanh ngắn hơn. Bạn phải làm gì?
Fahrzeug sofort abstellenLập tức đưa xe đi xử lí ngay
Bremsflüssigkeit nachfüllen genügt Bơm đủ dầu phanh
Bremse reparieren lassen Đem phanh đi Sửa phanh
28. Wozu neigt ein Pkw mit Hinterradantrieb, wenn man in der Kurve zu viel Gas gibt? Xu hướng gì với bánh sau khi bạn vào cua nhiều ga_?
Er neigt dazu, vorne auszubrechen Xu hướng vỡ phí trước
Er neigt daru, hinten auszubrechen Xu hướng vỡ phía sau
Er neigt zum Untersteuern Xu hướng không đủ đỡ phía dưới
29. Ihr Fahrzeug ist auf einer Landstraße liegen geblieben. Was ist beim Abschleppen zu beachten? Xe của bạn bị nằm đường, trên đường land. Chú ý điều gì khi kéo xe?
Während des Abschleppens an beiden Fahrzeugen Warnblinklicht einschaltenBật đèn cảnh báo khi kéo xe với thanh nối
Zur nächstgelegenen Werkstatt fahren, auch wenn dabei die Autobahn benutzt werden muss Lái đến xưởng gần nhất, cũng phải sử dụng đường Cao tốc
Abschleppseil immer straff halten Thừng nối phải chặt chẽ
30. Sie fahren 100 km/h und führen eine normale Bremsung durch. Wie lang ist der Bremsweg nach der Faustformel?Bạn chạy tốc độ 100km/h với điều kiện phanh bình thường. Đường phanh sẽ là bao nhiêu theo công thức?

Antwort 100m
Prüfbogen 40: Mẫu kiểm tra 40
1. Was müssen Sie hier tun, wenn Sie geblendet werden? Bạn làm gì ở đậy khi bị chói mắt?
Zum rechten Fahrbahnrand schauen Nhìn về hướng bên phải
Beschleunigen, um schneller a herauszukommen thoát nhanh ra với tốc độ nhanh hơn
Geschwindigkeit notfalls vermindern Khẩn cấp giảm tốc độ
2. Worauf stellen Sie sich ein? Bạn phải thiết lập gì ở đây?
Auf stark schwankende Fahrweise des Radfahrers mit der Last auf dem Gepäckträger Xe đạp nghiêng vì hàng nặng phía sau
Dass beide Radfahrer ohne Pendelbewegungen dicht am Bordstein weiterfahren Cả 2 Xe trước lạng quạng để vào gần lề lát đá
Dass der entferntere Radfahrer nach links pendelt Người đi xe đạp bị lạng quạng về bên trái
3. Wie verhalten Sie sich?Bạn xử lý như thế nào?
Unverändert weiterfahren, damit der Lkw gezwungen wird, wieder rechts einzuscheren Không thay đổi gì, vì xe tải bát buộc phải cắt về phía phải

Bremsen und nach rechts ausweichenPhanh và đổi làn vaò phía phải
4. Warum müssen Sie hier besonders vorsichtig sein? Tại sao phải rất thận trọng ở đây?
Weil beim Bremsen erhöhte Rutschgefahr besteht Vì nguy hiểm đường phanh trượt do trơn cao
Weil das von links kommende Auto Vorfahrt hatVì phía trái có thể có xe có quyền ưu thiên
Weil ein Fahrzeug von rechts kommen könnte Vì có thể có xe từ phía phải lại
5. Warum kann Überholen auch auf übersichtlichen und geraden Fahrbahnen gefährlich sein? Vì sao nói vượt mặt nguy hiểm kể cả khi tầm nhìn quang và đường thẳng?
Weil die Geschwindigkeit des Gegenverkehr oft Vì vận tốc xe ngược chiều thường:
- zu hoch eingeschatzt wird bị đánh giá tính toán quá cao
- zu niedrig eingeschätzt wirdbị đánh giá tính toán quá thấp

6. Ein Fußgänger mit einem weißen Stock will vor Ihnen die Fahrbahn überqueren. Wie müssen Sie sich verhalten? 1 người đi bộ với cây gậy màu trắng muốn băng qua đường trước bạn. Bạn xử lý như thế nào?
Weiterfahren, weil Blinde die Fahrbahn nicht ohne Begleitung überqueren dürfen Đi tiếp, vì người mù không được phép qua đường mà không có người dắt
Geschwindigkeit vermindern und nötigenfalls anhalten Giảm tốc độ và khẩn cấp dừng lại
Warnzeichen geben und mit gleicher Geschwindigkeit weiterfahren Ra hiệu cảnh báo nhưng vẫn giữ tốc độ đi tiếp
7. Im Herbst kommen Ihnen am Tage eine Reihe von Pkw mit eingeschaltetem Abblendlicht entgegen. Womit müssen Sie besonders rechnen? Trời thu quang đãng, ban ngày bạn gặp đoàn xe với đèn chiếu đêm bật ngược chiều. Bạn đặc biệt phải tính đến điều gì?
Mit verschmutzter Fahrbahn Đường bẩn
Mit plötzlich auftretenden Nebelbänken Bất ngờ có sương mù
Mit starken Regenschauern Cơn mưa mạnh
8. Welche grundlegenden Verhaltensregeln müssen Sie im Tunnel beachten?Bạn phải chú ý gì trong đường hầm?
Auch am Tage im gut beleuchteten Tunnel mit Abblendlicht fahren Ban ngày dù đèn sáng vẫn phải bậtđèn chạy xe
Nicht wenden Không được quay đầu
Anweisungen und Informationen des Tunnelpersonals Folge leisten Tìm hiểu và tuân theo chỉ dẫn của nhân viên đường hầm
9. Wer muss die Fahrtrichtungsänderung anzeigen? Ai phải ra dấu hiệu thay đổi hướng?
Ich selbstChính tôi
Der entgegenkommende Pkw Xe ngược chiều
10.  Sie nähern sich einem Bahnüergang, desen Schranken geöffnet sind. Wie verhalten Sie sich? Đoạn đường sắt có cây chắn đã mở. Bạn xử lí như thế nào?
 Mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren, Bahnstrecke beobachten Lái tới với tốc độ chậm, chú ý giao thông trên đường sắt
 Mit unverminderter Geschwindigkeit weiterfahren, weil in solchen Fällen der Straßverkehr immer Vorrang hat. Không giảm tốc độ lái tiếp, vì mọi trường hợp giao thông trên đường luôn được ưu tiên
Vor dem Bahnübergang warten, wenn auf ihm wegen Stau angehalte werden müsste Đợi ở chỗ đường ray khi mà tắc đường không thể vượt qua.
11. Die Ampel zeigt „Grün“. Sie wollen rechts abbiegen. Wie verhalten Sie sich gegenüber Fußgängern, welche die Straße überqueren, in die Sie einbiegen wollen?Khi đèn báo hiệu màu xanh, bạn muốn rẽ phải. Bạn xử sự thế nào với người đi bộ đối diện, khi họ đi ngang qua đường bạn muốn rẽ vào?
Zügig abbiegen, da die Fußgänger auf den Fahrzeugverkehr Rücksicht nehmen müssenNhanh chóng rẽ qua. vì người đi bộ phải tôn trọng các phương tiện khác.
Auf die Fußgänger besondere Rücksicht nehmen, nötigenfalls warten Người đi bộ phải được đặc biệt tôn trọng, cần thiết thì dừng lại chờ
Nur warten, wenn mehrere Fußgänger gleichzeitig die Straße überquerenChỉ chờ khi có nhiều người đi bộ cùng lúc băng qua đường
12. Sie haben ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Trotz angemessener Wartezeit ist der Geschädigte nicht erschienen. Was müssen Sie tun? Bạn gây tổn hại cho 1 xe đang đậu, dù đợi lâu nhưng chủ xe bị hại chưa ra. Bạn làm gì?
Sie dürfen den Unfallart ohne weiteres verlassen Bạn không được dời khỏi hiện trường
Ihren Namen und Ihre Anschrift am beschadigten Fahrzeug hinterlassen und den Unfall unverzüglich der Polizei melden Tên và địa chỉ của bạn để lại cho xe bị hư hại, và báo ngay cho cảnh sát
Es genügt, Ihren Namen und Ihre Anschrift einem unbeteiligten Zeugen zu geben Để lại tên và địa chỉ là đủ.
13. Sie hören ein Einsatzhorn. Welche Fragen müssen Sie sich in diesem Moment stellen? Bạn nghe thấy tiếng còi hú. Câu hỏi gì đặt ra ngay lúc đó
Woher kommt das Einsatzfahrzeug? Xe đến từ đâu
Könnte  das Einsatzfahrzeug durch mich behindert werden? Có bị cản trở gì do xe mình không
Darf das Fahrzeug das Einsatzhorn überhaupt benutzen?Xe đó có được phép dùng còi hú không
14. Sie in Verkehrsstau und müssen warten; vor ihnen befindet sich ein Fußgängerüberweg. Wie verhalten Sie sich?Bạn đang ở chỗ tắc và phải đợi; phía trước bạn có 1 lối người đi bộ. Bạn xử lý như thế nào?
Überweg frei lassen Để trống cho lối băng qua
Aufschließen und auf dem Überweg warten, wenn keine Fußgänger zu sehen sind Khóa lối lại và đợi trên lối băng qua đó, nếu không thấy có người đi bộ
Aufschließen und auf dem Uberweg warten, um den Stau zu verkürzen Khóa lối lại và đợi trên lối băng qua đó,để làm đoạn bị tắc ngắn bớt đi
15. An einem Fahrzeug sind Motor und Schalldämpfer „frisiert“. Welche Folgen kann das haben? Một xe có máy và bộ tiêu âm bị làm mới lại (làm lại máy). Trường hợp nào dưới đây có thể diễn ra?
Die Lärmbelästigung nimmt zuTiếng ồn sẽ lớn
Der Kraftstoffverbrauch sinkt erheblichNhiên liệu tiêu thụ đáng kể
Der Kraftstoffausstoß wird größer Khí thải nhiều hơn
16. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý thế nào là đúng?
Ich muss den Radfahrer durchfahren lassenTôi phải để xe đạp đi qua
 ich darf vor dem Radfahrer links abbiegen Tôi được rẽ trái trước xe đạp
Ich verzichte auf meine Vorfahrt, um die Kreuzung nicht zu verstopfenTôi từ bỏ quyền ưu tiên của mình để ngã tư không bị tắc
17. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý thế nào là đúng?
Ich darf als Erster die Kreuzung überqueren Tôi được băng qua ngã tư trước
Ich muss den roten Lkw abbiegen lassenTôi phải để xe đỏ rẽ
 Ich muss den Radfahrer abbiegen lassenTôi phải để cho xe đạp rẽ
18. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý thế nào là đúng?
Der Radfahrer muss mich vorbeilassen Xe đạp phải để tôi đi qua
ich muss den Radfahrer durchfahren lassen Tôi phải để xe đạp đi qua
Ich darf vor dem Motorrad fahren Tôi được đi trước xe máy
19. Welches Verhalten verlangt dieses Verkehrszeichen von Ihnen?Cách xử lý nào dành cho biển báo này phía trước bạn
 Höchste Aufmerksamkeit Chú ý cao
Bremsbereitschaft Sắn sàng phanh
Geschwindigkeit vermindern Giảm tốc độ
20. Welche Fahrzeuge dürfen eine so beschilderte Straße nicht befahren? Loại xe nào không được phép đi vào phố có biển này
Motorräder Xe máy
Fahrräder Xe đạp

Pkw Ô tô
21. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?Biển báo này thông báo điều gì?
 Auf ein Verbot für Fahrzeuge, deren Breite einschließlich Ladung 2 m überschreitet Cấm xe cơ giới với chiều ngang và hàng dài quá 2 m
Auf eine Fahrbahn von 2 m Breite 1 con đường có bề rộng 2 m
Auf einen vorgeschriebenen Seitenabstand von mindestens 2 m zu anderen Fahrzeugen Viết trước cho khoảng cách tối thiểu với xe khác là 2m
22. Ihr Pkw steht am Fahrbahnrand. Was ist beim Einsteigen richtig? Xe bạn đỗ bên đường. Dừng xuống xe thế nào là đúng
Das Öffnen der Türen auf der rechten Seite ist immer gefahrlos möglich Cửa mở bên phải không bao giờ bị nguy hiểm
Mitfahrer möglichst vom Gehweg aus einsteigen lassen Người đi cùng phải xuống xe bên lối người đi bộ
Türen auf der Fahrbahnseite erst öffnen, wen es der Verkehr erlaubt Cửa mở bên hướng lưu thông, nếu điều kiện lưu thông cho phép
23. Warum muss die Bremsflüssigkeit nach Anweisung des Fahrzeugherstellers ausgetauscht werden?Vì sao dầu phanh phải thay theo hướng dẫn của nhà sản xuất?
Damit die Bremsanlage auch bei hoher Belastung funktionstüchtig bleibt Để giữ các chức năng hoạt động của phanh
Damit die Bremsanlage nicht undicht wird Để phanh không bỉ dò gỉ
Damit der Wasseranteil in der Bremsflüssigkeit nicht unzulässig hoch wird Hàm lượng nước trong dầu không được cao quá
24. Wie müssen Sie sich verhalten, wenn Ihr Fahrzeug von starkem Seitenwind erfasst wird? Phải làm gì khi xe bạn chạy vào vùng có gió tạt ngang mạnh?
Gegenlenken Bẻ ngược lái
Stark beschleunigen Thêm tốc độ
Geschwindigkeit herabsetzen Giảm tốc độ
25. Ein Pkw ist mit zwei Frontairbags ausgerüstet. Auf welchen Sitzplätzen müssen Sicherheitsgurte angelegt werden? 1 xe hơi có 2 túi khí. Ghế nào phải chằng giây an toàn?
Auf allen Sitzen Tất cả
Nicht auf den Vordersitzen Ghế trước không phải
Nur auf den Vordersitzen Chỉ mỗi ghế trước
26. Sie nähern sich einer Ampel, die schon langer Grün zeigt. Wie verhalten Sie sich? Bạn ở gần đèn giao thông, đã để xanh rất lâu. Bạn xử lý như thế nào?
Die Ampel aufmerksam beobachten Chú ý đèn
Beschleunigen, auch wenn dabei ein Tempolimit wird Tăng tốc, kể cả nếu giới hạn tốc độ có thể
Mit erhöhter Bereitschaft zum Anhalten weiterfahren Tư thế sẵn sàng cao độ đề dừng
27. Wodurch können Sie Kraftstoff sparen, wenn Sie ein Kraftfahrzeug mit automatischem Getriebe fahren? Do đâu để tiết kiệm nhiên liệu khi bạn lái xe có số tự động?
Beim Fahren im Stadtverkehr den Wählhebel immer auf die kleinste Fahrstufe stellen Khi lái trong lưu thông thành phố chọn mức số luôn để ở số nhỏ
Nach Möglichkeit auf den Kichk down verzichten Giảm bỏ nhấn ga hết cỡ
Möglichst oft in des Stufe P fahren Có thể lái để số P
28 Wann brauchen Sie den Sicherheitsgurt nicht anzulegen?Khi nào cần cài dây an toàn?
 Bei Fahrten in Tempo 30-Zonen Khi vào vùng giới hạn tốc độ 30km/h
Bei Fahrten mit Schrittgeschwindigkeit Lái với tốc độ thật thận trọng 
Außerorts in einem Fahrzeug mit Airbag Ngoài khu dân cư với xe có túi khí
29. Wie schnell darf ein Kraftfahrzeug mit Schneeketten höchstens fahren? Xe cơ giới có xích chạy mùa đông, vận tốc tồi đa là bao nhiêu?
Antwort 50km/h
30. Wie schnell dürfen Sie mit einem Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von 3,0 t mit Anhänger außerorts auf Landstraßen hochstens fahren? Tốc độ xe tải với mooc tổng trọng tải trên 3 tấn ở đường Land ngoài khu dân cư là bao nhiêu?

Antwort 80km/h

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét