Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

Bộ Đề thi Lý thuyết Lái xe tiếng Đức 31 - 40. Amtlichche Prüfungragen - Prüfbogen 31 - 40


 

Prüfbogen 31: Mẫu kiểm tra 31

1.     Wie müssen Sie sich verhalten? Bạn xử lí tình huống này như thế nào?

Mit gleicher Geschwindigkeit weiterfahren, weil die Kinder bestimmt stehen bleiben Gữ nguyên tốc độ và lái đi tiếp, vì trẻ con chắc chắn luôn dừng lại

Sofort stark bremsen und bremsbereit bieiben Phanh ngay, và sẵn sàng phanh tiếp

Mit gleicher Geschwindigkeit weiterfahren, um einen Nachfolgenden nicht zu behindern Giữ nguyên tốc độ, để xe sau không bị cản trở

2.     Womit müssen Sie In dieser Situation rechnen? Bạn phải tính đến điều gì trong tình huống này?

Die Radfahrerin wird links an dem parkenden Pkw vorbeifahren Người lái xe đạp sẽ lạng trái đi qua chiếc ôtô đang đậu

Die Radfahrerin wird absteigen, um sie vorbeizulassen Người lái xe đạp sẽ ngừng lại để bạn đi qua

Mit Gegenverkehr Xe ngược chiều đang đến

3.     Was ist in dieser Situation richtig? (Warnblinklicht an) Thế nào là đúng trong tình huống này? (Đèn cảnh báo nháy)

Auf beiden Fahrstreifen darf höchstens mit Schrittgeschwindigke an dem Bus vorbeigefahren werden Cả 2 làn tối đa được phép với vận tốc thật từ từ lái qua

Die Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreiten dürfen ohne besondere Vorsicht an dem Bus vorbeifahren Xe làn bên trái không cần phải chú ý gì đặc biệt, được phép lái qua Bus

Auf beiden Fahrstreifen muss angehalten werden, wenn sonst Fahrgäste gefährdet würden Cả hai làn phải dừng lại khi hành khách có nguy hiểm


4.     Worauf müssen Sie sich einstellen? Bạn phải tính đến điều gì ở đây?

Auf einen durch Polizei geregelten Verkehrsablauf Cảnh sát điều hành lưu lượng giao thông quy định

Auf eine unebene und verschmutzte Fahrbahn Đường bẩn và không bằng phẳng

Auf Arbeiter und Baugeräte auf der Fahrbahn Công nhân và máy công trường trên đường

5.     Welche Fehler machen das überholen auch auf über- sichtlichen und geraden Fahrbahnen gefährlich? Lỗi nào khi vượt gây ra nguy hiểm dù đường thẳng và rõ ràng?

Der eigene Überholweg wird zu lang eingeschätzt Đánh giá tính đường vượt quá dài

Die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeugs wird zu groß eingeschätzt Đánh giá khoảng cách với xe ngược chiều quá lớn

Der eigene Überholweg wird zu kurz eingeschätzt Đánh giá tính đường vượt quá ngắn

6. Was kann zum Abkommen von der Fahrbahn führen? Cái gì làm cho xe dễ bị bay khỏi đường?

Zu hohe Geschwindigkeit Tốc độ cao

Unaufmerksamkeit, Ablenkung Mất chú ý, mải chơi

Übermüdung Do mệt mỏi

7.     Wie müssen Sie sich verhalten, wenn ein Zusammen- stoß mit Wild nicht mehr zu vermeiden ist? Bạn xử lí thế nào khi va chạm với thú rừng không thể tránh khỏi?

Bremsen, Lenkrad bzw. Lenker gut festhalten und versuchen, die Fahrtrichtung beizubehalten Phanh lại, giữ vô lăng. Giữ lái thẳng và hướng lái đúng

In jedem Fall ein Ausweichmanöver durchführen Trong mọi tình huống, cố tránh lái qua

8.     Im Herbst kommen Ihnen am Tage eine Reihe von Pkw mit eingeschaltetem Abblendlicht entgegen. Womit müssen Sie besonders rechnen? Trời thu quang đãng, ban ngày bạn gặp đoàn xe với đèn chiếu đêm bật ngược chiều. Bạn đặc biệt phải tính đến điều gì?

Mit plötzlich auftretenden Nebelbänken Bất ngờ có sương mù

Mit verschmutzter Fahrbahn Đường bẩn

Mit starken Regenschauern Cơn mưa mạnh

9.     Wozu darf der rechte Seitenstreifen benutzt werden? Làn bên phải để làm gì?

Zum Halten und Parken Dừng và đậu

Zum Befahren mit langsamen Fahrzeugen Cho xe chạy chậm

Zum Überholen Để vượt

10.  Es nähert sich ein Fahrzeug mit blauem Blinklicht und Einsatzhorn. Wie verhalten Sie sich? Xe có đèn nháy và còi hú đến gần. Bạn xử lí như thê nào?

Dem Fahrzeug Platz machen, Tạo chỗ trống cho xe đó qua

Immer scharf bremsen und sofort stehen bleiben Luôn luôn phanh và lập tức dừng lại

Wenn notig, vorsichtig auf den Gehweg ausweichen Cần thiết thì cẩn thận lách lên lỗi đi bộ (cho xe đó qua)

11.  Sie erkennen vor sich eine Unfallstelle. Was tun Sie? Bạn nhận ra 1 vụ tai nạn. Bạn làm gì?

Geschwindigkeit sofort verringern Lập tức giảm tốc độ

zügig weiterfahren Nhanh chóng đi tiếp

Warnblinklicht einschaltenBật đèn cảnh báo

12.  Sie nähern sich einem Linienbus, der auf Ihrer Fahrbahn in Gegenrichtung an einer Haltestelle hält und Warn- blinklicht eingeschaltet hat. Worauf stellen Sie sich ein? Bạn đến gần 1 xe Bus dài, ở bên làn ngược chiều của bạn, tại bến đậu và nháy đèn cảnh báo. Bạn thiết lập xử lí như thế nào?

Fahrgäste wechseln die Seite der Fahrbahn, um den Bus noch zu erreichen Hành khách thay đổi trên làn đường để đến xe Bus

Die Fahrgäste überqueren die Fahrbahn erst, wenn der Bus das Blinklicht ausgeschaltet hat Có hành khách băng qua đường khi Bus còn nháy đèn

Aus dem Bus aussteigende Fahrgäste überqueren unvermittelt die Fahrbahn Người khách từ Bus xuống xe băng qua đường bất ngờ

13.  Ein Fußgängerüberweg ist verschneit; sichtbar ist nur das Hinweiszeichen, Fußgängerüberweg". Ein Fuß- gänger will die Fahrbahn überqueren. Was lst richtig? Tại lối đi bộ bị tuyết che khuất; mà chắc chắn có chỉ dẫn biển lối đi bộ. Có 1 người muốn băng qua. Như thế nào là đúng?

Rechtzeitig und vorsichtig bremsen Phanh lại đúng lúc và thận trọng

Weiterfahren, weil nur sichtbare Markierungen zu beachten sind Đi tiếp, vì chỉ chú ý đền dấ hiệu 1 cách rõ ràng

Nötigenfalls anhalten, um dem Fußgänger das Überqueren zu ermöglichen Khẩn cấp dừng lại, để người đi bộ có thể vượt qua

14.  An Haltestellen darf nur gehalten werden, wenn Busse nicht behindert werden. Wie lange Sie dort höchstens halten? Dừng xe Tại điểm dừng, khi mà không gây cản chở cho xe Bus. Bạn được phép dừng tối đa bao lâu?

Antwort: 3 Minuten 3 phút

15. Worauf müssen Sie im Interesse der Umweltschonung achten? Bạn cần chú ý điều gì để thân thiện môi trường?

Längeres Laufenlassen des Motors in Stand vermeinden Tránh chạy lâu, để máy trong tình trạng sẵn sàng.

Häufig mit hoher Drehzahl fahren Thường xuyên đi vòng số cao

Unnützes Hin-und Herfahren vermeinden. Tránh lái đi lái lại không cần thiết

16.Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lí nào đúng?

Ich muss dem roten Pkw Vorfahrt gewähren Tôi để cho xe đỏ quyền ưu tiên

Ich muss dem blauen Pkw Vorfahrt gewähren Tôi để cho xe xanh quyền ưu tiên

lch habe Vorfahrt vor dem blauen Pkw Tôi có quyền ưu tiên trước xe xanh

17.Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lí nào đúng?

ich fahre zuerst Tôi được đi trước

Ich muss den gelben Pkw durchfahren lassenTôi phải để xe màu vàng đi qua

18.Sie fahren außerhalb geschlossener Ortschaffen und wollen nach rechts in eine Vorfahrtstrafe einbiegen. Worauf müssen Sie achten? Ở khu ngoại thị bạn muốn rẽ phải vào đường ưu tiên. Bạn phải chú ý điều gì?

von rechts könnte sich ein überholendes Fahrzeug Từ phía phải có thể có xe muốn vượt

Ich muss beim Rechtsabbiegen nur nach links schauen Là người rẽ phải, tôi chỉ cần chú ý đền bên trái

19.sie nähern sich einer so gekennzeichneten Haltestelle Wie verhalten Sie sich wenn Sie dort Kinder sehen? Bạn đến gần biển được dừng như trên. Bạn xử lí thể nào khi thấy có trẻ em đứng ở đó?

Eine verminderung der Geschwindigkeit ist erforderlich, wenn dort ein nur Schulbus hält Cần thiết giảm tốc độ, nếu ở đó chỉ có xe Bus đi học

Geschwindigkeit vermindern und bremsbereit bleiben giảm tốc và sẵn sàng phanh

Die Geschwindigkeit muss nicht vermindert werden. wenn en Bus in einer Haltebucht hält Không cần giảm tốc độ, nếu xe bus dừng ở điểm đậu

20.Welche Fahrzeuge dürfen hier parken? Xe nào được đỗ?

Fahrzeuge über 3,5 t zulässiger Gesamtmasse Xe tổng tải trọng trên 3,5 tấn

Fahrzeuge bis 2,8t zulässiger Gesamtmasse Xe tổng tải trọng trên 2,8 tấn

Motorräder Xe mô tô vẫn được phép

21.Sie nähern sich auf dem rechten Fahrstreifnen einer Autobahn dieser Verkehrseinrichtung. Wie verhalten Sie sich? Bạn đến gần biển này bên làn phải của Cao tốc, hướng dẫn lối đi. Bạn xử lí như thế nào?

Auf den linken Fahrstreiten wechseln, gegebenenfalls im Reißverschlussverfahren Chuyển sang làn trái, cắt khóa qua

Bei starkem Verkehr auf dem linken Fahrstreifen rechts vorbeifahren Khi giao thông bên trái đông thi  lái qua phải

22.Was müssen Sie einstellen, wenn Sie ein fremdes Fahrzeug fahren wollen? bạn phải làm gì khi lái xe lạ?

Sit Kopfstütze, Sicherheitsgurt Dựa đầu, giây an toàn

Tageskilometerzähler Số km

Innenspiegel, Außenspiegel Gương trong và gương ngoài

23.Das Bremspedal lässt sich bis zum Fahrzeugboden durchtreten. Erst bei mehrmaliger Betätigung wird der Pedalweg kürzer. Was müssen Sie tun? Từ chân phanhđến sàn xe. Khi thử lần đầu nhiều mà đường chân phanh ngắn hơn. Bạn phải làm gì?

Fahrzeug sofort abstellen Lập tức đưa xe đi xử lí ngay

Bremsflüssigkeit nachfüllen genügt Bơm đủ dầu phanh

Bremse reparieren lassen Đem phanh đi Sửa phanh

24.Welche Papiere müssen Sie als Fahrer mitführen? Loại giấy tờ nào bạn cần mang theo khi lái xe?

Führerschein Bằng

Fahrzeugbrief Thư xe (giấy tờ của hãng)

Fahrzeugschein Giấy tờ xe

25.Wie können sie nach einem Kaltstart die Umwelt und den Motor schonen? Sau khi khởi động xe nguội, làm sao để bảo vệ môi trường?

Kein Gas geben, Motor im Stand warmlaufen lassen không nhấn ga, và để máy chạy more

Ohne Warmlaufenlassen des Motors mit niedriger Drehzahl losfahren Không cần để nóng máy chạy xe với vòng số thấp

Mehrmals im Stand Gas geben, um rasch die günstige Betriebstemperatur zu erreichen Nhấn ga nhiều lần, để đạt đến nhiệt độ phù hợp của hãng

26.Wozu kann eine plötzliche Verschlechterung des Fahrbahnzustandes führen? Điều gì bất ngờ dẫn đến tính trạng đường kém?

Zu Schleuder- und Rutschgefahr Dễ bị quay và trượt

Zu veränderten Reifengeräuschen Thay đổi tiếng ồn từ lốp xe

Zu längerem Reaktionsweg Đường phản ứng dài hơn

27.Was ist beim Ein- oder Aussteigen von Kindern richtig? Cho trẻ lên xuống xe thế nào cho đúng?

Kinder möglichst aut der Gehwegseite ein- oder aussteigen lassen Trẻ lên xuống xe ở lối người đi bộ

Kinder dürfen auf öffentlichen Straßen nicht ein oder aussteigen Trẻ không được lên xuống ở lối công cộng

Kinder auf der Fahrbahnseite nur unter Beaufsichtigung ein- oder aussteigen lassen Trẻ lên xuống xe dưới sự giám hộ

28.Sie führen hinter Ihrem Kraftfahrzeug einen Anhänger mit. Was ist für die Sicht nach hinten richtig? Bạn lái xe cơ giới với mooc kéo. Tầm nhìn phía sau thế nào cho đúng?

Anhanger und Ladung dürfen die Sicht auf den rück wärtigen Vorkehr nicht unzulässig beeinträchtigen Mooc và hàng phía sau không được che chắn cản chở giao thông phía sau

Landwirtschaftliche Zugmaschinen sind immer von der Anbringung zusätzlicher Spiegel befreit Với xe nông cụ thì luôn phải thêm gương phụ sau đủ tầm nhìn

Wenn durch Anhänger oder Ladung die normalen Rückspiegel keine ausreichende Sicht mehr ermöglichen, müssen zusätzliche Rückspiegel angebracht werden Nếu mooc và hàng với gương hậu không đủ tầm để nhìn, bạn phải lắp thêm gương phụ

29.In welcher Entfernung ist das warndreieck aufzustellen. wenn ein Fahrzeug auf einer Straße mit schnellem Verkehr liegen geblieben ist? Khoảng cách bao xa để đặt tam giác cảnh báo, khi mà phải dừng ở đường có lưu lượng giao thông lớn?

In etwa 50 m Entfernung

In etwa 100 m Entternung 100 m

In etwa 10 m Entfernung
 
30.Was kann dazu führen, dass Sie Warnsignale überhören? Điều gì ảnh hưởng đến các tín hiệu cảnh báo?

Zu lautes Radio Đài mở to

Radio Benutzung von Kopfhörern Sử dụng tai nghe

Zu lautes Auspuffgeräusch Độ bô xe gây tiếng ồn
 Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét