Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

Bộ Đề thi Lý thuyết Lái xe tiếng Đức 21 - 30. Amtlichche Prüfungragen - Prüfbogen 21 - 30


Prüfbogen 21: Mẫu kiểm tra 21

1.Wie müssen Sie sich verhalten?Bạn xử lí như thế nào?
Sofort bremsen und bremsbereit bleiben Lập tức phanh lại và sẵn sàng phanh
Einfach weiterfahren Cứ đi tiếp

2.Womit müssen Sie rechnen? Bạn phải tính đến điều gì ở đây?
Fußgänger warten auf jeden Fall, bis Sie vorbeigefahren sind Trong mọi trường hợp, người đi bộ sẽ chờ, cho đến khi bạn đi qua
vor Ihnen könnten Fußgänger auf die Fahrbahn treten Phía trước bạn, người đi bộ có thể cắt ngang qua
Kinder könnten plötzlich zwischen den Fahrzeugen hervorkommen Trẻ con có thể bất ngờ đi ra từ khoảng giữa 2 xe đang đậu

3.Wie müssen Sie sich verhalten? Bạn xử lí như thế nào?
Links weiterfahren Tiếp tục đi về bên trái
Abbremsen und notfalls anhalten Phanh lại và dừng khẩn cấp
Nur Warnzeichen geben und weitertahrenChỉ bật đèn cảnh cáo và đi tiếp


4.Was ist hier richtig?(Bremslicht an) Điều gì là đúng ở đây (đèn phanh đang sáng)
Man darf mit Schrittgeschwindigkeit rechts vorbeifahren, wenn Fahrgäste nicht behindert werden und eine Gefährdung ausgeschlossen ist Người ta được phép lái qua từ từ bên phải, khi mà không gây trở ngại gì và các nguy hiểm đã bị loại trừ
Wenn niemand behindert oder gefährdet wird, darf vorbeifahren schneller als Schrittgeschwindigke Khi không có ai cản trở hoặc không có nguy hiểm, thì được đi qua nhanh chóng hơn tốc độ thận trọng
Die Fahrgäste müssen vor dem Einsteigen den fließenden Verkehr durchlassen Các hành khách phải để các phương tiện lưu thông đi qua trước khi xuống tàu.

5. Radfahrer und Fußgänger sind auf der Fahrbahn.Was ist beim Überholen zu beachten?Người đi xe đạp và người đi bộ đang đi trên đường bạn muốn vượt. Vượt cần chú ý điều gì?
Sie dürfenBạn được phép:
- mit einem Seitenabstand von weniger als 1,0 m überholen wenn Sie rechtzeitig hupen vượt với 1 Khoảng cách thấp hơn 1m nếu bạn bấm còi đúng lúc
- nur mit ausreichendem Seitenabstand (mindestens 1,5m überholen)Chỉ với khoảng cách đủ (tối thiểu là 1,5 m)
-nicht überholen, wenn Sie einen ausreichenden Seitenabstand wegen Gegenverkehr nicht einhalten können Không vượt, nếu như không giữ khoảng cách đủ, vì xe ngược chiều không thể dừng lại

6. In einem Wohngebiet rollt ein Ball vor IhrFahrzeug Wie müssen Sie reagieren? Từ trong khu dân cư bay ra 1 quả bóng trước đầu xe bạn. Bạn phản ứng như thế nào?
Weiterfahren, weil Kinder gelernt haben am Fahrbahnrand stehen zu bleibenCứ đi tiếp, vì trẻ con đã học là phải dừng lại bên lề đường
Sofort bremsen, weil Kinder auf die Fahrbahn laufen konnten Lập tức phanh, vì trẻ có thể chạy ra từ bên đường
Dem Ball ausweichen und weiterfahren Tránh quả bóng và đi tiếp

7. Welche Mittel können die Fahrtüchtigkeit ähnlich beeinträchtigen wie Alkohol? Chất nào có tác động đến khả năng lái như là rượu?
Eine Tasse Kaffee 1 tách cà phê
Bestimmte Medikamente und berauschende Mittel Chất an thần và các chất gây say
Eine Tasse Tee 1 tách trà

8. Ein Kraftfahrer hat zu viel Alkohol getrunken und darf deshalb nicht mehr fahren. Wie kann er seine Fahrtüchtigkeit kurzfristig nicht wiederherstellen? Một người lái xe đã uống quá nhiều rượu và không thể lái xe. Anh ta làm cách nào để phục hồi khả năng lái của mình?Indem er: Anh ta cần:
- eine halbe Stunde schläft Ngủ 30 phút
-zwei Tassen starken Kaffee trinkt 2 cốc cà phê cực mạnh
- eine halbe Stunde spazieren geht đi dạo 30 phút
9. Welche Fahrlinie müssen Sie in dieser Einbahnstraße einhalten? Đường kẻ nào bạn cần phải giữ khi trên đường 1 chiều?
Die linke Trái
Die rechte Phải

10. Über welche Telefonnummern können Sie nach einem Unfall mit Verletzten die Polizei und einen Not- oder Rettungsdienst erreichen?Thông qua số điện thoại nào bạn có thể thông báo về tai nạn với thương vong?
110 oder 112
0130

11. Was müssen Sie tun, wenn Sie unterwegs feststellen, dass Ihr Fahrzeug nicht mehr verkehrssicher ist? Bạn làm gì, khi trên đường lái nhận ra xe không an toàn?
Das Fahrzeug auf kürzestem Weg aus dem Verkehr ziehen Đưa xe đó ra khỏi lưu thông bằng con đường ngắn nhất
Erst nach Beseitigung des Schadens weiterfahren Sau khi khắc phục mới được đi tiếp
Bis zur nächsten Vertragswerkstatt weiterfahren Tiếp tục lái đến xưởng sửa chữa gần nhất

12. Sie nähern sich einem Bahnübergang mit Blinklichtanlage und Halbschranke. Das leuchtet auf: die Halbschranke ist noch geöffnet. Wie yerhalten Sie sich? Bạn đến gần 1 đoạn đường sắt có đèn nháy và rào chắn. Đèn đã nháy và rào vẫn mở. Bạn xử lí như thế nào?
Weiterfahren, solange die Halbschranke noch geöffnet ist Đi tiếp vì rào chắn vẫn còn mở
Vor dem Andreaskreuz warten Chờ trước ngã tư
Den Bahnübergang überqueren, wenn kein Schienen- fahrzeug in Sicht ist Vượt qua đường, khi không có xe trong tầm nhìn

13. Sie kommen aus einer Straße mit abgesenktem Bordstein und wollen in eine andere Straße einbiegen. Von links kommt ein Pkw. Was gilt hier? Bạn muốn đi từ đường thấp (đường đá cũ)vào khu đường phố chính. Từ bên trái đi ra 1 Ôtô. Áp dụng quy tắc gì ở đây
Die Regel rechts vor links" Phải được đi trước
Wer über einen abgesenkten Bordstein in eine Straße einfährt, ist wartepflichtig Ai đi ra từ đường thấp hơn thì có nghĩa vụ chờ
Der abgesenkte Bordstein ist für die Wartepflicht ohne Bedeutung Từ đường thấp hơn, nghĩa vụ phải chờ không có ý nghĩa gì.

14. Wie weit darf eine Ladung über die Rückstrahler nach hinten höchstens hinausragen, ohne dass eine Kennzeichnung erforderlich ist?Hàng hóa chất phía sau cao được bao nhiêu, khi không có biển báo đặc biệt?
Antwort: 1m

15. In welchen Drehzahlbereichen des Motors ist der Kraftstoffverbrach günstiger?Mức động cơ nào của máy tiêu thụ nhiên liệu có lợi hơn?
In höheren Cao
In niedrigeren Thấp

16. Welcher Verhalten ist richtig?Cách xử sự nào đúng?
Der blaue Pkw muss warten Xe màu xanh phải chờ
Ich lasse den blauen Pkw abbiegen Tôi phải để xe xanh đi qua
Das Motorrad darf vor mir abbiegenXe Mô tô được rẽ trước tôi

17. Wer muss warten?Ai phải đợi ở đây
Ich muss wartenTôi
Der Pkw, der aus dem Feldweg kommtXe từ đường cánh đồng

18. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lí thế nào là đúng?
Ich muss den roten Pkw vorlassen Tôi phải để xe đỏ đi qua
Ich muss die Straßenbahn vorlassen Tôi phải để tàu điện đi qua
Ic darf als Erster fahren Tôi là người đầu tiên đi qua

19. Welche Fahrzeug dürfen eine so beschilderte Straße nicht befahren?Xe nào không được đi trên phố có biển báo này?
Lkw Xe tải
Pkw Xe con
Motorräder Xe Mô tô

20. Was kommt nach diesen Verkehrszeichen?Điều gì đến sau biển hiệu giao thông này?
Eine Steigung in 800m Entfernung Khoảng cách 800m đến đường dốc
Ein Gefälle von 800m Länge Nguy hiểm đường thấp dốc dài 800m
Ein Gefälle in 800m Entfernung Một đoạn nguy hiểm cách 800m


21.Was müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen beachten? Bạn cần chú ý điều gì ở biển giao thông này?
Kettenfahrzeuge haben Vorfahrt Xe có xích được quyền đi trước
Schneeketten benutzen Dùng xích đi trời tuyết
Zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h Tốc độ cao cho phép là 50km/h

22. Welche Fahrzeuge dürfen Sie mit einer Fahrerlaubnis der Klasse B unter Beachtung der zulässigen Anhängelast fahren? Xe nào bạn được phép lái với bằng B dưới trọng tải xe kéo phù hợp?
Kombinationen aus: Tổng thể gồm:
- einem Pkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von 3.500 kg und einem Anhänger von 750 kg zulässiger Gesamtmasse 1 xe Pkw với tổng trọng tải 3500kg và 1 mooc kéo tổng trọng tải 750kg
- einem Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von 3.500 kg und einem Anhänger von 750 kg zulässiger Gesamtmasse 1 xe Lkw với tổng trọng tải 3500kg và 1 mooc kéo tổng trọng tải 750kg
- einem Pkw und einem Anhänger, dessen zulässige Gesamtmasse die Leermasse des Pkw übersteigt, solange die Summe der zulässigen Gesamtmassen nicht höher als 3.500 kg ist. 1 xe Pkw với mooc kéo tổng trọng tải không và không quá mức 3500kg

23. Wodurch wird die auf ein Fahrzeug wirkende Fliehkraft bei Kurven fahrt vergrößert? Qua đâu mà lực li tâm của xe tăng khi vào cua?
Durch höhere Geschwindigkeit Do tốc độ cao
Durch höhere Reifenluftdruck Do áp suất lốp cao
Durch kleineren Kurvenradius Vào cua hẹp

24. Warum ist es gefährlich, wenn Personen auf den hinteren Sitzen die Sicherheitsgurte nicht benutzen? Tại sao nguy hiểm, khi người ngồi sau không dùng dây an toàn?
Weil dann die Schutzwirkung des Airbags wegfällt Ảnh hưởng của Túi khí sẽ mất
Weil schon bei niedriger Geschwindigkeit die Rücken- lehnen der Vordersitze nicht mehr ausreichend vor Verletzungen schützen Vì dù cho tốc độ chậm thì dựa sau của ghế trước cũng không đủ để giảm thương vong
Weil sie bei einem Aufprall Fahrer und Beifahrer zusätzlich gefährdenVì khi bị tai nạn người lái và người đi cùng có thể bay ra khỏi xe
25. Wie ist eine Ladung bei Dunkelheit oder schlechter kenntlich zu machen, wenn sie seitlich mehr als 40 cm über die Begrenzungsleuchten des Fahrzeugs hinausragt? Chở hàng vào lúc trời tối hoặc tầm nhìn kém, khi giới hạn đèn sáng hơn 40cm nhô ra, thì thiết lập như thế nào?

Nach vorn durch weißes Licht Phía trước đèn sáng trắng
Nach hinten durch rotes Licht Phía sau đèn sáng đỏ
 Durch Einschalten der Warnblinkanlage Bật đèn cảnh báo
26. Was bewirkt ein Antiblockiersystem? Tác dụng của hệ thống chống bó cứng?

Auch bei glatter Fahren wird das Fahrzeug bestmöglich gebremst Đường trơn vẫn bảo đảm phanh
Beim Bremsen bleibt die Lenkfähigkeit weitgehend erhalten Khi phanh, khả năng đánh lái còn nguyên ven.
Aquaplaning wird verhindert Giảm trơn trượt
27. Warum ist scharfes Anfahren zu vermeiden? Vì sao tránh lái xe quá sắc nét?
Weil der entstehende Lärm andere belästigt Vì nó gây tiếng ồn
Weil dadurch die Hinterrad bremse stark belastet wird Bởi vì phanh sau sẽ bị tải nặng
Weil stärkerer Reifen verschleiß entsteht Vì nó mài mòn lốp cao

28. Wie sichert man einen Pkw mit automatischer Kraftübertragung gegen Wegrollen? Làm sao đảm bảo xe có số tự động không bị lắn ở dốc?
Feststellbremse betätigen Kéo phanh tay
Wählhebel in N-Stellung bringen Về More
Wählhebel in P-Stellung bringen Về số Park

29. Das Bremspedal lässt sich bis zum Fahrzeugboden durchtreten. Erst bei mehrmaliger Betätigung wird der Pedalweg kürzer. Was müssen Sie tun?Chân phanh đến sàn. Sau nhiều lần đạp đường đạp bị ngắn đi. Bạn làm gì?
 Bremsflüssigkeit nachfüllen genügt Thêm dầu phanh cho đủ
Fahrzeug sofort abstellen Đưa xe vào gara ngay
Bremse reparieren lassen Sửa phanh

30. Wie schnell Sie mit einem Pkw und einem Anhänger außerorts auf Landstraßen höchstens ?Xe hơi có kéo mooc ở ngoài khu dân cư được phép đi tốc độ bao nhiêu tối đa?
Antwort: 80km/h
Prüfbogen 24: Mẫu kiểm tra 24

 1.     Wie müssen Sie sich verhalten? Bạn phải xử lí như thế nào?
Sofort bremsen und bremsbereit bleiben Lập tức phanh lại và sẵn sàng phanh
Einfach weiterfahren Cứ đi tiếp

2.     Weshalb ist es möglich, dass ein Fahrer das Zeichen,,Vorfahrt gewähren!" an der nächsten Kreuzung nicht wahrnimmt? Do đâu người lái xe không thể nhận ra biết hết đường ưu tiên?
Die durchgehende Beleuchtung kann zu der Annahme verleiten an der Kreuzung Vorfahrt zu haben Vì ánh sáng đều liên tục hấp dẫn người lái là ở ngã tư vẫn còn quyền ưu tiên
Ausbau und Verlauf der Straße erwecken den Eindruck Vorfahrtstraße Kết cấu đường và đường chạy rộng rãi thoải mái, tạo ấn tượng là đường ưu tiên

3.     Wie müssen Sie sich verhalten? Bạn phải xử lí như thế nào?
Abbremsen und notfalls anhalten Phanh lại, trường hợp khẩn cấp thi dừng hẳn
Links weiterfahren Tiếp tục lái về bên trái
Nur Warnzeichen geben und weiterfahren Chỉ ra hiệu cảnh báo và đi tiếp


4.     Die Straßenbahn ist an der Haltestelle Stehen gekommen. Unter welchen Voraussetzungen Sie mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren? Tàu điện vào điểm dừng. Trong điều kiện nào bạn chỉ được phép lái thận trọng từng bước về trước?
Wenn Sie die Fahrgäste mit der Hupe gewarnt haben und diese daraufhin stehen bleiben Khi mà hành khách đã được bấm còi và dừng lại
Wenn eine Gefahrdung ein- oder aussteigender Fahrgaste ausgeschlossen ist Khi mà nguy hiểm cho hành khách lên xuống tàu hoàn toàn được loại trừ
Wenn ein- oder aussteigende Fahrgäste nicht behindert werden Khi mà hành khách lên xuống tàu không hề bị cản trở gì.

5.     Wann wird ein Überholender gefährdet? Khi nào thì 1 cuộc vượt mặt bị coi là nguy hiểm
Wenn der Eingeholte Khi xe bị vượt:
- plötzlich beschleunigt Bất ngờ tăng tốc
- zum Überholen ausschert lách ra để vượt
- seine Geschwindigkeit stark verringert giảm vận tốc anh ta xuống nhanh

6. Dürfen Kraftfahrer beim Führen von Kraftfahrzeugen während der Probezeit unter der Wirkung alkoholischer Getränke stehen? Người lái xe trong thời gian thử thách có được lái xe với nồng đọ cồn không?
Ja, bis 0,5 Promille ohne alkoholbedingte Fahrauffälligkeit Được, mức độ đên 0,5 Pro thì nồng độcồn không ảnh hưởng đến khả năng lái
Nein, in keinem Fall Không, trong mọi trường hợp
Ja, bis 0,3 Promille ohne alkoholbedingte Fahrauffälligkeit Được, mức độ đên 0,3Pro thì nồng độcồn không ảnh hưởng đến khả năng lái

7.     Worauf müssen Sie innerorts an Kreuzungen und Einmündungen besonders achten? Bạn cần chú ý điều gì ở ngãn 3 hoặc ngã 4 trong thành phố?
Die breitere Straße ist immer bevorrechtigt Bề rộng của đường luôn luôn tính đến
Kreuzende oder einmündende Straßen können bevor. rechtigt sein, obwohl sie schmal und weniger gut ausgebaut sind. Ở ngã 3 và ngã 4, có thể có quyền ưu tiên dù nó nhỏ và hẹp hơn.
An allen Kreuzungen und Einmündungen gilt ausnahms- los die Regel rechts vor links"Ở tất cả các đoạn giao nhau đều có áp dụng luât phải trước trái sau

8.     Welche Besonderheiten ergeben sich in der kalten Jahreszeit beim Befahren von Alleen? Điều gì phải chú ý khi lái xe vào mùa lạnh?
Nasses Laub sowie Reif-, Eis- und Schneeglätte sind vor allem auf gewölbten Fahrbahnen besonders gefährlich Trơn trượt, ướt vì sương, băng, tuyết ở các đoạn đường cong rất nguy hiểm
Auf gepflasterten Fahrbahnen entsteht häufiger und Fahrbahnen Reif- und Eisglätte als auf anderen Fahrbahnen Từ các đoạn đường thường có sương muối, băng trơn hơncác đường khác
Alleen sind im Winter besonders sicher, weil die Baumkronen die Straße vor Schnee schützenCác đoạn đừờng đại lộ mùa đông thường an toàn vì các cây  bên đường được tuyết bao phủ

9.     Sie wollen geradeaus weiterfahren. Wie verhalten sich? Bạn muốn đi thẳng. Xử sự thế nào là đúng?
Geschwindigkeit verringern, Abstand halten un gegebenenfalls anhalten Giảm tốc độ, giữ khoảng cách, cần thiết thi dừng lại
Beschleunigen und sich zwischen den Fahrzeugen hindurchschlangeln Giảm tốc và lái qua giữa 2 làn xe
Bei einer ausreichenden Verkehrslücke nach rechts wechseln thận trọng thay đổi làn về bên phải

10. Auf nebeneinander liegenden Fahrstreifen für eine Fahrtrichtung endet ein Fahrstreifen. Sie befinden sich auf dem nicht durchgehend befahrbaren Fahrstreifen. Welches Verhalten ist richtig? Các tuyến đường gần nhau, một đường kết thúc. Bạn nhận ra mình ở làn không liên tục. Bạn làm gì?
Unmittelbar nach dem ersten Hinweis auf die Fahrbahnverengung in den durchgehend zu befahrenden Fahrstreifen einordnen Ngay sau khi có dấu hiệu hướng đường thì lách vào
Beim Einordnen in den durchgehenden Fahrstreifen stets zuerst fahren Vào làn liên tục ngay
Erst unmittelbar vor Beginn der Verengung im Reißverschlussverfahren einordnen Đầu tiên trước khi bắt đầu vào làn hẹp phải rút ngắn và vào làn.

11.  Zu welchem Zweck darf die Hupe außerorts benutzt werden? Trong trường hợp nào cần bấm còi ở ngoài khu dân cư?
Als Rufzeichen Chào gọi nhau
Als Warnsignal Cảnh báo
Als Überholsignal Dấu hiệu vượt

12.  Welche Bedeutung haben Weisungen von Polizei beamten?Ý nghĩa gì từ tín hiệu của người cảnh sát?
Ihnen ist nur Ihnen ist Folge zu leisten, wenn sie mit den aufgestellten Verkehrszeichen übereinstimmenChỉ chấp hành hướng dẫn khi nó đúng với biển báo
Ihnen ist Folge zu leistenChấp hành Theo sự hướng dẫn
Sie entbinden von der eigenen Sorgfaltspflicht Bạn được tự do tìm hiểu

13.  Sie kommen als Erster an eine Unfallstelle mit Verletzten. Was sollten Sie in der Regel zuerst tun? Bạn là người đến đầu tiền ởnơi xảy ra tai nạn, Bạn làm gì đầu tiên?
Zur nächsten Telefonzelle fahren und Rettungsdienst alarmieren Đến trạm điện thoại gần nhất gọi cứu trợ
Unfallstelle absichern Bảo vệ hiện trường
Prüfen, wie schwer die Verlotzungen sind Kiểm tra mức độ thương vong

14.  Wann dürfen Sie einen unbeschrankten Bahnüber. gang mit überqueren, nachdem ein Zug durchgefahren ist? Khi nào ở khu vực đường ray không có rào, bạn được phép bậtđèn đi qua khi tàu đã chạy?
Sofort nach Durchfahrt des Zuges, auch wenn das rote Blinklicht noch leuchtet Đi ngay, kể cả khiđèn đỏ vẫn còn sáng
Wenn das rote Blinklicht erloschen ist Khi đèn đỏ đã tắt
Sobald der Gegenverkehr anfährt, auch wenn das rote Blinklicht noch leuchtet ĐI qua cũng như xe ngược chiều, kể cả khi đèn đỏ còn sáng 

15.  Worauf müssen Sie im Interesse der Umweltschonung achten? Qua cách nào bạncó thể chú ý đến môi sinh?
Längeres Laufenlassen des Motors in Stand vermeiden Tránh để xe nổ lâu và để xe trong trạng thái nổ
Unnützes Hin- und Herfahren vermeiden Tránh lái xe qua lại không có mụcđích
Häufig mit hoher Drehzahl fahren Luôn lái vòng số cao

16. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lí thế nào là đúng?
Ich muss die beiden anderen Pkw durchfahren lassen Tôi phải để cả 2 xe đi qua
Ich darf vor den beiden anderen Pkw abbiegen Tôi được rẽ trước cả 2 xe
Ich muss nur den blauen Pkw durchfahren lassen Tôi chỉ để xa xanh đi qua trước
17. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lí thế nào là đúng?

Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen Tôi phải để xe đạp đi qua
Ich darf vor dem Motorrad fahren Tôi được đi trước xe Mô tô
Der Radfahrer muss mich vorbeilassenXe đạp phải để tôi đi qua
18. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lí thế nào là đúng?
Ich muss das Motorrad durchfahren lassen Tôi phải để xe máy đi qua
Ich fahre vor dem Bus Tôi đi trước xe Bus
Ich muss den Bus durchfahren lassen Tôi phải để xe Bus đi qua
19. Was haben Sie bei diesen Verkehrszeichen zu beachten? Cần chú ý gì khi ở biển báo này?
Sie müssen äußerst rechts fahren Tôi được lái trèn lên bên phải
Sie müssen mit schlechtem Fahrbahnrand rechnen Tôi phải tính đến đoạn đường xấu
Sie dürfen auf dem angrenzenden Gehweg parken Tôi được đậu bên lề đi bộ
20. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? ở biển báo này Thông báo điều gì?
Hier beginnt eine Zone mit einer Đây là bắt đầu khu vực
- zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 kmh Tối đa 30km/h
- vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit von 30 km/h Tối thiểu 30km/h
- Richtgeschwindigkeit von 30 km/hTốc độ chuẩn là 30km/h


21. Sie fahren auf einer Allee mit dichtem Baumbestand außerhalb geschlossener Ortschaften. Plötzlich bricht die Sonne durch. Was müssen Sie beachten? Bạn lái xe trên con đường đại lộ có nhiều cây. Bất ngờ có ánh nắng chói. Bạn cần chú ý điều gì?
Die Geschwindigkeit muss an die veränderten Sichtverhältnisse angepasst werden Tốc độ phải thay đổi phù hợp với tầm nhìn
Das Schätzen von Entfernungen wird durch den ständigen Wechsel von Licht und Schatten erschwert Ước tính về khoảng cách bị thay đổi do sự thay đổi của anh sáng với bóng râm
Der ständige Wechsel von Licht und Schatten macht es schwer, andere Verkehrsteilnehmer rechtzeitig zu erkennen Sự thay đổi liên tục giữa nắng và râm gây khó khăn cho nhận biết các đối tượng giao thông khác
22. steht am Fahrbahnrand. Was ist beim Einsteigen richtig? Xe đậu bên lề đường thế nào là đúng khi cho người lên xe?
Mitfahrer möglichst vom Gehweg aus einsteigen lassen Người đi cùng phải lên xe bên lối đi bộ
Türen auf der Fahrbahnseite erst öffnen, wenn es de erlaubt Cửa xe bên đường chạy chỉ mở khi được phép
Das Öffnen der Türen auf der rechten Seite ist immer gefahrlos möglich Cửa bên phải mở luôn luôn không nguy hiểm
23. Was müssen Sie tun, wenn der Dieselmotor Ihres Kraftfahrzeugs trotz richtiger Fahrweise qualmt? Làm gì khi động cơ ra nhiều khói dù bạn chỉnh máy đúng?
Einspritzanlage überprüfen lassen Kiểm tra bộ phun
Luftfilter bei starker Verschmutzung erneuern Thay mới bộ lọc khí bị tắc bẩn
Kraftstoffanlage entlüftenHệ thống nhiên liệu bị chảy hao
 24. Sie besitzen die Fahrerlaubnis der Klasse B Ihr Pkw hat folgende Daten:
Leermasse 1.900 kg;
zulässige Gesamtmasse 2.400 kg;
zulässige Anhängelast 1.500 kg;
Welchen Anhänger dürfen Sie mitführen? Bạn có bằng B, loại xe nào dưới đây
Xe không đến 1900 kg
Tổng trọng tải đến 2400kg
Tổng trọng tải với Mooc đến 1500kg
bạn được lái cùng với mooc kéo?
Einen Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von Với loại mooc có tải trọng
1.200 kg
1.000 kg
1.500 kg
25. Was gilt auf Autobahnen? Điều gì áp dụng trên Autobahn?
Halten auf der Fahrbahn und auf dem Seitenstreifen verboten Cấm dừng đỗ trên đường và bên lề đường
Rückwärtsfahren verboten Cấm lùi
Bei Dunkelheit darf unter keinen Umständen schneller gefahren werden, als es die Reichweite des Abblendlichts zulässt Trong điều kiện trời tối không thể lái nhanh như tầm hỗ trợ của ánh đèn pha
26. Ein Fahranfänger hält während der Probezeit nicht ux an einem STOP-Schild und gefährdet einen anderen Verkehrsteilnehmer. Er erhält dafür einen Bußgeldbe- Womit einen Eintrag im muss er außerdem rechnen?Người lái xe trong thời gian thử thách, anh ta không dừng trước biển STOP và dễ gây nguy hiểm cho các xe khác. Anh ta bị phạt tiền và những gì nữa?
 Mit der Anordnung zur Teilnahme an einem Aufbauseminar Bắt học lại 1 khóa học bổ túc
Nach Zahlung des Bußgeldes muss er mit keinen weiteren Maßnahmen rechnen Sau khi nộp tiền phạt thì không phải tính đến thêm gì khác
27. Wann dürfen Sie ein Kraftfahrzeug auf öffentlichen Straßen nicht in Betrieb nehmen? Khi nào không được phép lái xe có động cơ trên 1 con phố công cộng?
Wenn es nicht verkehrssicher ist Khi nó không an toàn để lưu thông
Wenn Sie den Fahrzeugbrief nicht besitzen Khi bạn không có giấy tờ xe
Wenn keine Haftpflichtversicherung besteht Khi nó không có bảo hiểm trách nhiệm
28. Sie fahren mit 100 km/h auf einer Landstraße. Vor Ihnen fährt ein Lkw mit 70 km/h. Wie weit müssen Sie bei Beginn eines Uberholvorgangs von einer Straßenkuppe mindestens noch entfernt sein? Tốc độ 100km/h trên đường Land, khoảng cách với xe tải phái trước là bao nhiêu để vượt khi tốc độ của nó là 70km/h?
200 m
800 m
400 m
29. Was müssen Sie einstellen, wenn sie ein fremdes Fahrzeug fahren wollen? Làm thề nào khi lái 1 chiếc xe lạ?
Tageskilometerzähler Đồng hồ km
Sitz, Kopfstütze, Sicherheitsgurt Ghế, dựa đầu, giây an toàn
Innenspiegel, Außenspiegel Gương trong, gương ngoài
30. In Ihrem Pkw flattert das Lenkrad während der Fahrt. Woran kann das liegen?Trong xe, tay lái bị dao động trong khi lái là do đâu?
 Räder haben Unwucht Bánh không được đều, không cân
Stoßdämpfer sind defektGiảm sóc có khuyết điểm, ló so nhún hỏng
 Federung ist schadhaft Khuyết điểm đường niền bánh bị hưKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét