Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

Bộ Đề thi Lý thuyết Lái xe tiếng Đức 21 - 30. Amtlichche Prüfungragen - Prüfbogen 21 - 30


Prüfbogen 21: Mẫu kiểm tra 21

1.Wie müssen Sie sich verhalten?Bạn xử lí như thế nào?
Sofort bremsen und bremsbereit bleiben Lập tức phanh lại và sẵn sàng phanh
Einfach weiterfahren Cứ đi tiếp

2.Womit müssen Sie rechnen? Bạn phải tính đến điều gì ở đây?
Fußgänger warten auf jeden Fall, bis Sie vorbeigefahren sind Trong mọi trường hợp, người đi bộ sẽ chờ, cho đến khi bạn đi qua
vor Ihnen könnten Fußgänger auf die Fahrbahn treten Phía trước bạn, người đi bộ có thể cắt ngang qua
Kinder könnten plötzlich zwischen den Fahrzeugen hervorkommen Trẻ con có thể bất ngờ đi ra từ khoảng giữa 2 xe đang đậu

3.Wie müssen Sie sich verhalten? Bạn xử lí như thế nào?
Links weiterfahren Tiếp tục đi về bên trái
Abbremsen und notfalls anhalten Phanh lại và dừng khẩn cấp
Nur Warnzeichen geben und weitertahrenChỉ bật đèn cảnh cáo và đi tiếp


4.Was ist hier richtig?(Bremslicht an) Điều gì là đúng ở đây (đèn phanh đang sáng)
Man darf mit Schrittgeschwindigkeit rechts vorbeifahren, wenn Fahrgäste nicht behindert werden und eine Gefährdung ausgeschlossen ist Người ta được phép lái qua từ từ bên phải, khi mà không gây trở ngại gì và các nguy hiểm đã bị loại trừ
Wenn niemand behindert oder gefährdet wird, darf vorbeifahren schneller als Schrittgeschwindigke Khi không có ai cản trở hoặc không có nguy hiểm, thì được đi qua nhanh chóng hơn tốc độ thận trọng
Die Fahrgäste müssen vor dem Einsteigen den fließenden Verkehr durchlassen Các hành khách phải để các phương tiện lưu thông đi qua trước khi xuống tàu.

5. Radfahrer und Fußgänger sind auf der Fahrbahn.Was ist beim Überholen zu beachten?Người đi xe đạp và người đi bộ đang đi trên đường bạn muốn vượt. Vượt cần chú ý điều gì?
Sie dürfenBạn được phép:
- mit einem Seitenabstand von weniger als 1,0 m überholen wenn Sie rechtzeitig hupen vượt với 1 Khoảng cách thấp hơn 1m nếu bạn bấm còi đúng lúc
- nur mit ausreichendem Seitenabstand (mindestens 1,5m überholen)Chỉ với khoảng cách đủ (tối thiểu là 1,5 m)
-nicht überholen, wenn Sie einen ausreichenden Seitenabstand wegen Gegenverkehr nicht einhalten können Không vượt, nếu như không giữ khoảng cách đủ, vì xe ngược chiều không thể dừng lại

6. In einem Wohngebiet rollt ein Ball vor IhrFahrzeug Wie müssen Sie reagieren? Từ trong khu dân cư bay ra 1 quả bóng trước đầu xe bạn. Bạn phản ứng như thế nào?
Weiterfahren, weil Kinder gelernt haben am Fahrbahnrand stehen zu bleibenCứ đi tiếp, vì trẻ con đã học là phải dừng lại bên lề đường
Sofort bremsen, weil Kinder auf die Fahrbahn laufen konnten Lập tức phanh, vì trẻ có thể chạy ra từ bên đường
Dem Ball ausweichen und weiterfahren Tránh quả bóng và đi tiếp

7. Welche Mittel können die Fahrtüchtigkeit ähnlich beeinträchtigen wie Alkohol? Chất nào có tác động đến khả năng lái như là rượu?
Eine Tasse Kaffee 1 tách cà phê
Bestimmte Medikamente und berauschende Mittel Chất an thần và các chất gây say
Eine Tasse Tee 1 tách trà

8. Ein Kraftfahrer hat zu viel Alkohol getrunken und darf deshalb nicht mehr fahren. Wie kann er seine Fahrtüchtigkeit kurzfristig nicht wiederherstellen? Một người lái xe đã uống quá nhiều rượu và không thể lái xe. Anh ta làm cách nào để phục hồi khả năng lái của mình?Indem er: Anh ta cần:
- eine halbe Stunde schläft Ngủ 30 phút
-zwei Tassen starken Kaffee trinkt 2 cốc cà phê cực mạnh
- eine halbe Stunde spazieren geht đi dạo 30 phút
9. Welche Fahrlinie müssen Sie in dieser Einbahnstraße einhalten? Đường kẻ nào bạn cần phải giữ khi trên đường 1 chiều?
Die linke Trái
Die rechte Phải

10. Über welche Telefonnummern können Sie nach einem Unfall mit Verletzten die Polizei und einen Not- oder Rettungsdienst erreichen?Thông qua số điện thoại nào bạn có thể thông báo về tai nạn với thương vong?
110 oder 112
0130

11. Was müssen Sie tun, wenn Sie unterwegs feststellen, dass Ihr Fahrzeug nicht mehr verkehrssicher ist? Bạn làm gì, khi trên đường lái nhận ra xe không an toàn?
Das Fahrzeug auf kürzestem Weg aus dem Verkehr ziehen Đưa xe đó ra khỏi lưu thông bằng con đường ngắn nhất
Erst nach Beseitigung des Schadens weiterfahren Sau khi khắc phục mới được đi tiếp
Bis zur nächsten Vertragswerkstatt weiterfahren Tiếp tục lái đến xưởng sửa chữa gần nhất

12. Sie nähern sich einem Bahnübergang mit Blinklichtanlage und Halbschranke. Das leuchtet auf: die Halbschranke ist noch geöffnet. Wie yerhalten Sie sich? Bạn đến gần 1 đoạn đường sắt có đèn nháy và rào chắn. Đèn đã nháy và rào vẫn mở. Bạn xử lí như thế nào?
Weiterfahren, solange die Halbschranke noch geöffnet ist Đi tiếp vì rào chắn vẫn còn mở
Vor dem Andreaskreuz warten Chờ trước ngã tư đường ray
Den Bahnübergang überqueren, wenn kein Schienen- fahrzeug in Sicht ist Vượt qua đường, khi không có xe trong tầm nhìn

13. Sie kommen aus einer Straße mit abgesenktem Bordstein und wollen in eine andere Straße einbiegen. Von links kommt ein Pkw. Was gilt hier? Bạn muốn đi từ đường thấp (đường đá cũ)vào khu đường phố chính. Từ bên trái đi ra 1 Ôtô. Áp dụng quy tắc gì ở đây
Die Regel rechts vor links" Phải được đi trước
Wer über einen abgesenkten Bordstein in eine Straße einfährt, ist wartepflichtig Ai đi ra từ đường thấp hơn thì có nghĩa vụ chờ
Der abgesenkte Bordstein ist für die Wartepflicht ohne Bedeutung Từ đường thấp hơn, nghĩa vụ phải chờ không có ý nghĩa gì.

14. Wie weit darf eine Ladung über die Rückstrahler nach hinten höchstens hinausragen, ohne dass eine Kennzeichnung erforderlich ist?Hàng hóa chất phía sau cao được bao nhiêu, khi không có biển báo đặc biệt?
Antwort: 1m

15. In welchen Drehzahlbereichen des Motors ist der Kraftstoffverbrach günstiger?Mức động cơ nào của máy tiêu thụ nhiên liệu có lợi hơn?
In höheren Cao
In niedrigeren Thấp

16. Welcher Verhalten ist richtig?Cách xử sự nào đúng?
Der blaue Pkw muss warten Xe màu xanh phải chờ
Ich lasse den blauen Pkw abbiegen Tôi phải để xe xanh đi qua
Das Motorrad darf vor mir abbiegenXe Mô tô được rẽ trước tôi

17. Wer muss warten?Ai phải đợi ở đây
Ich muss wartenTôi
Der Pkw, der aus dem Feldweg kommtXe từ đường cánh đồng

18. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lí thế nào là đúng?
Ich muss den roten Pkw vorlassen Tôi phải để xe đỏ đi qua
Ich muss die Straßenbahn vorlassen Tôi phải để tàu điện đi qua
Ic darf als Erster fahren Tôi là người đầu tiên đi qua

19. Welche Fahrzeug dürfen eine so beschilderte Straße nicht befahren?Xe nào không được đi trên phố có biển báo này?
Lkw Xe tải
Pkw Xe con
Motorräder Xe Mô tô

20. Was kommt nach diesen Verkehrszeichen?Điều gì đến sau biển hiệu giao thông này?
Eine Steigung in 800m Entfernung Khoảng cách 800m đến đường dốc
Ein Gefälle von 800m Länge Nguy hiểm đường thấp dốc dài 800m
Ein Gefälle in 800m Entfernung Một đoạn nguy hiểm cách 800m


21.Was müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen beachten? Bạn cần chú ý điều gì ở biển giao thông này?
Kettenfahrzeuge haben Vorfahrt Xe có xích được quyền đi trước
Schneeketten benutzen Dùng xích đi trời tuyết
Zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h Tốc độ cao cho phép là 50km/h

22. Welche Fahrzeuge dürfen Sie mit einer Fahrerlaubnis der Klasse B unter Beachtung der zulässigen Anhängelast fahren? Xe nào bạn được phép lái với bằng B dưới trọng tải xe kéo phù hợp?
Kombinationen aus: Tổng thể gồm:
- einem Pkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von 3.500 kg und einem Anhänger von 750 kg zulässiger Gesamtmasse 1 xe Pkw với tổng trọng tải 3500kg và 1 mooc kéo tổng trọng tải 750kg
- einem Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von 3.500 kg und einem Anhänger von 750 kg zulässiger Gesamtmasse 1 xe Lkw với tổng trọng tải 3500kg và 1 mooc kéo tổng trọng tải 750kg
- einem Pkw und einem Anhänger, dessen zulässige Gesamtmasse die Leermasse des Pkw übersteigt, solange die Summe der zulässigen Gesamtmassen nicht höher als 3.500 kg ist. 1 xe Pkw với mooc kéo tổng trọng tải không và không quá mức 3500kg

23. Wodurch wird die auf ein Fahrzeug wirkende Fliehkraft bei Kurven fahrt vergrößert? Qua đâu mà lực li tâm của xe tăng khi vào cua?
Durch höhere Geschwindigkeit Do tốc độ cao
Durch höhere Reifenluftdruck Do áp suất lốp cao
Durch kleineren Kurvenradius Vào cua hẹp

24. Warum ist es gefährlich, wenn Personen auf den hinteren Sitzen die Sicherheitsgurte nicht benutzen? Tại sao nguy hiểm, khi người ngồi sau không dùng dây an toàn?
Weil dann die Schutzwirkung des Airbags wegfällt Ảnh hưởng của Túi khí sẽ mất
Weil schon bei niedriger Geschwindigkeit die Rücken- lehnen der Vordersitze nicht mehr ausreichend vor Verletzungen schützen Vì dù cho tốc độ chậm thì dựa sau của ghế trước cũng không đủ để giảm thương vong
Weil sie bei einem Aufprall Fahrer und Beifahrer zusätzlich gefährdenVì khi bị tai nạn người lái và người đi cùng có thể bay ra khỏi xe
25. Wie ist eine Ladung bei Dunkelheit oder schlechter kenntlich zu machen, wenn sie seitlich mehr als 40 cm über die Begrenzungsleuchten des Fahrzeugs hinausragt? Chở hàng vào lúc trời tối hoặc tầm nhìn kém, khi giới hạn đèn sáng hơn 40cm nhô ra, thì thiết lập như thế nào?

Nach vorn durch weißes Licht Phía trước đèn sáng trắng
Nach hinten durch rotes Licht Phía sau đèn sáng đỏ
 Durch Einschalten der Warnblinkanlage Bật đèn cảnh báo
26. Was bewirkt ein Antiblockiersystem? Tác dụng của hệ thống chống bó cứng?

Auch bei glatter Fahren wird das Fahrzeug bestmöglich gebremst Đường trơn vẫn bảo đảm phanh
Beim Bremsen bleibt die Lenkfähigkeit weitgehend erhalten Khi phanh, khả năng đánh lái còn nguyên ven.
Aquaplaning wird verhindert Giảm trơn trượt
27. Warum ist scharfes Anfahren zu vermeiden? Vì sao tránh lái xe quá sắc nét?
Weil der entstehende Lärm andere belästigt Vì nó gây tiếng ồn
Weil dadurch die Hinterrad bremse stark belastet wird Bởi vì phanh sau sẽ bị tải nặng
Weil stärkerer Reifen verschleiß entsteht Vì nó mài mòn lốp cao

28. Wie sichert man einen Pkw mit automatischer Kraftübertragung gegen Wegrollen? Làm sao đảm bảo xe có số tự động không bị lắn ở dốc?
Feststellbremse betätigen Kéo phanh tay
Wählhebel in N-Stellung bringen Về More
Wählhebel in P-Stellung bringen Về số Park

29. Das Bremspedal lässt sich bis zum Fahrzeugboden durchtreten. Erst bei mehrmaliger Betätigung wird der Pedalweg kürzer. Was müssen Sie tun?Chân phanh đến sàn. Sau nhiều lần đạp đường đạp bị ngắn đi. Bạn làm gì?
 Bremsflüssigkeit nachfüllen genügt Thêm dầu phanh cho đủ
Fahrzeug sofort abstellen Đưa xe vào gara ngay
Bremse reparieren lassen Sửa phanh

30. Wie schnell Sie mit einem Pkw und einem Anhänger außerorts auf Landstraßen höchstens ?Xe hơi có kéo mooc ở ngoài khu dân cư được phép đi tốc độ bao nhiêu tối đa?
Antwort: 80km/h


Prüfbogen 22: Mẫu kiểm tra22

1.     Wie müssen Sie sich verhalten? Bạn xử lí tình huống này như thế nào?

Mit gleicher Geschwindigkeit weiterfahren, weil die Kinder bestimmt stehen bleiben Gữ nguyên tốc độ và lái đi tiếp, vì trẻ con chắc chắn luôn dừng lại

Sofort stark bremsen und bremsbereit bieiben Phanh ngay, và sẵn sàng phanh tiếp

Mit gleicher Geschwindigkeit weiterfahren, um einen Nachfolgenden nicht zu behindern Giữ nguyên tốc độ, để xe sau không bị cản trở

2.     Was müssen Sie an solchen Haltestellen beachten? Bạn phải chú ý gì ở điểm dừng như thế này?

Fußgänger verlassen manchmal unachtsam die Verkehrsinsel Người đi bộ thường không chú ý đến đảo dừng trên lưu thông

Solange Türen der Straßenbahn geöffnet sind, ist vorbeifahren verboten Khi cửa tàu điện còn mở, thì nghiêm cấm lái qua

Fußgänger rennen oft über die Fahrbahn, um die straßenbahn noch zu erreichenNgười đi bộ thường chạy băng qua đường để đến kịp tàu điện

3.     Worauf müssen Sie sich einstellen?Bạn phải tính đến điều gì ở đây?

Fußgänger wechseln häufig die Straßenseite Người đi bộ thường đi lại trên làn đường

Parkende Fahrzeuge erschweren die Sicht Xe đang đậu có thể che chắn tầm nhìn

Fußgänger betreten manchmal unachtsam die FahrbahnNgười đi bộ thường cắt ngang mà không chú ý đường


4.     Was ist in dieser Situation richtig? (Warn blinklicht an)Như thế nào là đúng ở tình huống này? (đèn cảnh báo vân nháy)

Auf beiden Fahrstreifen darf höchstens mit Schrittgeschwindigkeit an dem Bus vorbeigefahren werden Cả hai làn được phép tối đa với vận tốc thật chậm lái qua xe bus

Auf beiden Fahrstreifen muss angehalten werden, wenn sonst Fahrgäste gefährdet wurden Cả 2 làn phải dừng lại khi hành khách gặp nguy hiểm

Die Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen duren ohne besondere Vorsicht an dem Bus vorbeifahrenXe làn bên trái không phải chú ý gì đặc biệt khi lái qua Bus

5.     Sie nähern sich Kindern, die auf dem Gehweg spielen. Wie müssen Sie sich verhalten? Bạn ở gần ngay chỗ có trẻ em đang chơi trên lối đi. Bạn xử lí như thế nào?

Unverändert weitertahren um den nachfolgenden Verkehr nicht zu behindem Lái tiếp không thay đổi gì để các phương tiện sau không bị cản trở

Langsamer fahren und bremsbereit sein Lái qua thật chậm và sẵn sàng phanh

Nur kräftig hupen und weiterfahren Chỉ cần nhấn còi to và đi tiếp

6.     Warum kann Überholen auch aut übersichtlichen und geraden Fahrbahnen gefährlich sein? Vì sao nói vượt mặt nguy hiểm kể cả khi tầm nhìn quang và đường thẳng?

Weil die Geschwindigkeit des Gegenverkehr oft Vì vận tốc xe ngược chiều thường:

- zu hoch eingeschatzt wird bị đánh giá tính toán là cao

- zu niedrig eingeschätzt wird bị đánh giá tính toán là thấp

7. Sie fahren hinter einem landwirtschaftlichen Fahrzeug mit hoch beladenem Anhänger. Womit müssen Sie rechnen? Bạn lái sau 1 xe nông nghiệp với kéo mooc đầy đồ trên xe. Bạn phải tính đến điều gì?

Vor allem beim Bremsen oder beim Abbiegen können  Teile der Ladung herunterfallenKhi xe phanh hoặc rẽ có thể có 1 phần trên xe bị rơi xuống

Die Blinker können verdeckt sein so dass schlecht zu erkennen ist, wenn der Zug abbiegen willĐèn nháy của xe có thể bị che khuất không nhận ra được khi nó muốn nháy rẽ

Der Zug hat wegen der Beladung einen besonders kurzen BremswegXeđó có thể vì hàng hóa mà đường phanh bị ngắn đi

8. Was kann die berauschende Wirkung von Alkohol verstärken? Điều gì làm tăng tác hại của rượu?

Schlaf-schmerz oder Beruhigungsmittel Thuốc ngủ - Giảm đau – An thần

Trinken auf nüchternen Magen Uống lúc dạ dày đói

Sturztrung Uống quá nhanh

9. Was bedeuten diese Dauerlichtzeichen? Có ý nghĩa gì thông qua các đèn thông báo này?

Beim Wechsel von Fahrstreifen 2 auf 1 ist der nachfolgende Verkehr in jedem Fall wartepflichtig Đổi làn từ số 2 sang số 1, là các xe đi phía sau phải có trách nhiệm chờ

Ich muss von Fahrstreifen 2 auf 1 wechseln Tôi phải đổi làn từ số 2 sang 1

Die Fahrstreifen 3 und 4 dar ich nicht benutzen Tôi không được phép dùng làm số 3 và 4

10, Wie erkennen sie den kürzesten Weg zur nächsten Notrufsäule auf der Autobahn ?Làm sao để nhận ra đường ngắn nhất đến trụ điện thoại khẩn trên đường cao tốc?

An dem Verkehrszeichen "Ausfahrt"Ở biển lối ra

 An der Pfeilrichtung auf den Leitpfosten Ở trụ có hướng dẫn mũi tên

11. Wovon ist der Bremsweg abhängig? Đường phanh phụ thuộc những điều gì?

Vom Zustand der Vào các điều kiện:

-Bereifung Lốp xe

-Bremsanlage Hệ thống phanh

-Fahrbahnoberfläche Mặt đường

12. Was kann es bedeuten, wenn an einem Fahrzeug blaues Blinklicht jedoch kein Einsatzhorn eingeschaltet ist? Có ý nghĩa gì khi có 1 xe với đèn nháy xanh mà không có còi hú?

An einer Unfallstelle wird vor Gefahren gewarnt Cảnh báo 1 vụ tai nạn

Ein Abschleppwagen fährt zu einem Einsatz Xe kéo mở đường

Es wird vor einer Einsatzstelle der Feuerwehr gewarnt Xe mở đường cho xe cứu hỏa

13. Welche Bedeutung haben orangefarbene Warntafeln an einem Fahrzeug? Xe có biển cảnh báo màu Cam là mang ý nghĩa gì?

Es handelt sich um einen Nó là:

Viehtransport Trở hàng nhiều

Gefahrguttransport Hàng nguy hiểm

Transport leicht verderblicher Lebensmittel Trở thực phẩm dễ hư hỏng

14. Wie verhalten Sie sich gegenüber Fußgängern, welche die Straße überqueren, in die Sie einbiegen wollen? Bạn xử lí thế nào khi người đi bộ ngược chiều muốn qua đường, còn bạn thì rẽ?

Zügig weiterfahren, weil Fußgänger auf einbiegende Fahrzeuge Rücksicht nehmen müssen Lái nhanh qua, vì người đi bộ phải chú ý xe rẽ sang

Nur dann warten, wenn die Fußgänger einen gekenn- zeichneten Überweg benutzen Chỉ đợi khi người đi bộ ra hiệu dùng đường vượt qua

Auf die Fußgänger besondere Rücksicht nehmen, nötigenfalls warten Phải chú ý người đi bộ 1 cách đặc biệt, cần thiêt thì phải đợi

 15. Was muss regelmäßig gewartet werden, um zu hohen Kraftstoffverbrauch und übermäßigen Schadstoffausstoß zu vermeinden? Thường xuyên kiểm tra gì để tránh tiêu hao nhiên liệu và khí thải?

Motor-Luftfilter Máy và lọc không khí

Vegaser oder Einspritzanlage Chế hòa khí và bộ phun

Zündanlage Kỹ thuật máy

16. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lí nào là đúng?

Ich muss das Motorrad vorbeifahren lassen Tôi phải để xe máy đi qua

Das Motorrad muss warten Xe máy phải đợi

17. Welches Verhalten ist richtig?   Cách xử lí nào là đúng?

Ich muss Tôi phải

-den Radfahrer durchfahren lassen để xe đạp đi qua

-den Bus durchfahren lassen Tôi phải để Bus đi qua

-zunächst an der Haltlinie anhalten Tôi phải dừng lại ở vạch dừng

 18. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lí nào là đúng?

 Ich muss warten Tôi phải chờ

Der grüne Pkw muss warten Xe màu xanh phải chờ

19. Was ist bei diesem Verkehrszeichen erlaubt?Biển báo này cho phép điều gì ?

 Das Halten zum Be- oder Entladen sowie zum Ein- oder AussteigenDừng để rớ hay xếp hàng hóa, cũng như cho người lên xuống xe

Das Halten bis zu 3 Minuten Đậu được đến 3 phút

Das Parken, wenn eine Parkscheibe benutzt wird Được đậu nếu dùng đồng hồ tính giờ đậu

20. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Biển báo này báo điều gì?

Auf einen Bahnübergang in etwa 80 m Entfernung Đường sắt cắt ngang khoang cách 80 m

Auf einen Bahnübergang in etwa 160 m Entternung Đường sắt cắt ngang cách khoảng 160 m

Auf einen Bahnübergang in etwa 240 m Entfernung Đường sắt cắt ngang cách khoảng 240 m

 21. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Biển báo này báo điều gì?

Auf eine Bedarfsumieitung für den Autobahnverkehr Đường đổi hướng cho phương tiện trên Cao tốc

Auf eine U-Bahnstation Một trạm U-Bahn

Auf die Bundesstraße 22 Đường liên bang số 22

 22. Welche gefährlichen Mängel können an einem auflaugebremsten Anhänger nach längerer Standzeit vorhanden sein? Khuyết điểm nào dẫn đến nguy hiểm khi xe kéo mooc để lâu không sử dụng?

Der Reifendruchk kann sich durch Sonneneinstrahlung stark erhöht haben Áp suất lốp có thể bị tăng do ánh nắng mặt trời

Die Bremsen kann wegen Rost wirkunglossein Phanh có thể bị rỉ do để lâu không tác động

Kabelverbindungen können beschädigtsein Hệ thống nối có thể bị hư hỏng

23.Auf der Landstraße werden Sie von einem hinter Ihnen Fahrenden Pkw bedrängt. Offenbar ärgert sich der Fahrer da über dass Sie etwas langsamer fahren, als es erlaubt ist wie reagieren Sie? Trên đoạn đường Land(đường liên vùng), phía trước bạn có 1 xe đi chậm làm bạn bực mình. Bạn phản ứng thế nào?

Ich zahle ihm sein Drängeln heim, indem ich noch langsamer fahre Tôi thúc dục anh ta, vì làm tôi chậm hơn

Ich lasse ihn sobald wie möglich überholen und verzichte darauf, mich für sein Drängeln zu revanchierenTôi nén mình lại và khi có thể thì vượt qua.

Um den Drängler loszuwerden, fahre ich ihm mit Vollgas davon Đê tránh thúc dục, tôi lái mạnh hết ga về trước

24. Welche Bedeutung haben weite Tafeln mit einem schwarzen ,,A" an einem Lkw? Xe tải có biển chữ A đen có ý nghĩa gì?

Der Lkw transportiert Gefahrgut Vận chuyển chất nguy hiểm

transportiert Abfall vận chuyển rác thải

wird von einem Anfänger gefahrenngười lái mới

 25. Vor Ihnen fährt ein Lastzug der rechts blinkt. Hinter Ihnen drängelt ein ungeduldiger Pkw-Fahrer. Was können Sie tun? Trước bạn có 1 xe tải nháy đèn rẽ phải. Sau bạn có 1 xe con không kiên nhẫn. Bạn phải làm gì

Ich überhole, weil ich vermute, dass mir der Lastwagenfahrer ein Zeichen zum Überholen geben will. Tôi vượt, vì tôi đoán rằng, xe tải ra hiệu cho tôi nếu muốn vượt

Ich überhole erst wenn ich selbst ganz sicher bin, dass die Verkehrslage das gefahrlose überholen zu lässt Tôi vượt ngay khi có thể thấy an toàn và loại trừ nguy hiểm

Ich vergroßere den Abstand zum Lastzug, um dem Drängler das überholen zu erleichtern Tôi để khoảng cách xa hơn với xe tải để xe không kiên nhẫn có thể vượt qua.

26. Während der Fahrt zieht Ihr Fahrzeug nach rechts. Woran kann das liegen? Trongquá trình lái, xe bị lệch về 1 bên do đâu?

Lenkungsdämpfer lose Chỉ đạo lái bị lỏng

Achslenker verbogen Do chỉ đạo lái bị cong

Radeinstellung nicht in Ordnung Do lốp lắp đặt chưa đúng

27. Was müssen Sie beim Verlassen Ihres Pkw tun? Bạn phải làm gì khi rời khỏi xe?

Vor dem Öffnen der Tür den nachfolgenden Verkehr beachten Khi mở cửa phải chú ý xe phía sau

Das Fahrzeug gegen Wegrollen sichern Đảm bảo xe không bị trôi

Das Fahrzeug gegen unbefugte Benutzung sichern Đảm bảo xe không bị dùng phi pháp

28. Was müssen Sie tun, um die Luftverschmutzung möglichst gering zu halten? Bạn phải làm gì để giảm ô nhiễm không khí?

Mängel bei stärkerem Auspuffqualm unverzüglich beheben Khiếm khuyêt của ống bô phải sửa ngay

Möglichst immer mit hoher Drehzahl fahrenLái với vòng số cao

 Bei längerem Warten Motor immer abstellen Khi chờ đợi lâu thì tắt máy

29. Warum ist es gefährlich, Sicherheitsgurte nicht anzulegen? Sao lại nguy hiểm khi không cài giây an toàn?

Weil man sich schon bei einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 20 km/h nicht mehr ausreichend abstützen kann Vì chỉ cần vận tốc khoảng 20km/h bạn cũng không có đủ hỗ trợ cần thiết

Im Stadtverkehr ist es wegen der geringen Geschwindig- keit ungefährlich Giao thông trong thành phố là nguyên nhân giảm vận tốc nên không nguy hiểm

Weil man bei einem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert werden kann Vì khi xảy ra tai nạn người ta có thể bị văng ra khỏi xe

30. Welche Gefahren können entstehen, wenn Sie mit Fernlicht fahren?Mối nguy hiểm nào khi bạn lái xe với đèn pha chiếu xa?

Entgegenkommende werden geblendet und können des- halb Fußgänger auf ihrer Fahrbahnseite nicht rechtzeitig erkennen Các xe ngược chiều bị chói mắt và không nhận ra kịp thời người đi bộ bên phía mà họ phải chú ý

Liegen gebliebene Fahrzeuge auf der eigenen Fahrbahn- seite werden zu spät erkannt Có thể có xe bị nằm đường bên phía mà bạn có thể nhìn thấy quá muộn

Wild auf der Fahrbahn wird geblendet und bleibt im stehenThú rừng có thể bị lóa mắt và đứng lại giữa đường

Prüfbogen 23: Mẫu kiểm tra 23

1.     Wie müssen Sie sich verhalten? Bạn xử lí như thế nào?

Geschwindigkeit vermindern, bremsbereit bleiben und vorsichtig vorbeifahren Giảm tốc, phanh sẵn sàng và lái qua thật thận trọng

Hupen und mit gleicher Geschwindigkeit weiterfahren Nhấn còi và giữ nguyên tốc độ lái qua

Nicht hupen, aber mit gleicher Geschwindigkeit weiterfahren, die Kinder am linken Fahrbahnrand Không bấm còi mà giữ nguyên tốc độ vì trẻ con đã ở bên lề trái

2.     Womit müssen Sie rechnen? Bạn tính đến điêuf gì ở đây?

Eines der Kinder könnte umkehren, um den Ball zu holen1 đứa trẻ có thể quay lại nhặt bóng

Das Mädchen könnte umkehren und zu den anderen laufen Đứa bé gái sẽ có thể quay lại để chạy theo những đứa kia

Die Kinder werden bestimmt am Fahrbahnrand warten, bis Sie vorbeigefahren Bọn trẻ chắc chắn sẽ đợi bên đường đến kho bạn đi qua

3.     Worauf müssen Sie sich einstellen? Bạn phải tính đến điều gì?

Das Mädchen vor Ihnen Đứa bé gái sẽ

-könnte links abbiegen, um dem anderen zu folgen Rẽ trái đi theo người kia

-wird mit Sicherheit geradeaus weiterfahren, weil es kein Richtungszeichen gibt Thận trọng đi tiếp, vì không ra dấu hướng đi tiếp

-könnte links abbiegen, ohne ein Richtungszeichen zu gebenCó thể rẽ trái mà không ra dấu hướng đi tiếp


 4. Was müssen Sie hier tun, wenn Sie geblendet werden? Bạn làm gì ở đậy khi bị chói mắt?

Beschleunigen, um schneller a herauszukommen thoát nhanh ra với tốc độ nhanh hơn

Zum rechten Fahrbahnrand schauen Nhìn về hướng bên phải

Geschwindigkeit notfalls vermindern Khẩn cấp giảm tốc độ

5. Wodurch kann eine Gefährdung entstehen? Qua đâu mà có những nguy hiểm?

Durch liegen gebliebene Faheuge, die nicht vorschriftsmäßig abgesichert sind Qua 1 xe bị nằm đường không đảm bảo quy định

Durch Einschalten der Beleuchtung am Tage Qua việc bật đèn vào ban ngày

Durch zu hohe Geschwindigkeit Qua tốc độ cao

6. Sie nähern sich einer Schule. Kinder verlassen das Schulgelände. Womit müssen Sie rechnen? Bạn ở gần khu vực trường học. Trẻ đang tan trường. Bạn phải tính đến điều gì?

Das Kinder Trẻ con sẽ:

-ausgelassen aut die Fahrbahn stürmen chạy loạn phố

-sich immer verkehrsgerecht verhalten luôn giữ gìn luật giao thông

-mit ihren Fahrrädern unvorsichtig auf die Fahrbahn fahren không thận trọng lái xe đạp ra

7. Welche Folgen kann die Missachtung von Müdigkeitsanzeichen nach sich ziehen? Sẽ dẫn đến điều gì khi không chú ý đến dấu hiệu mệt mỏi?

SekundenschlafSẽ ngủ gật trong giây lát

Konzentrationsmangel. Thiếu tập trung

Fahrfehler Lái lỗi

8. Welche Auswirkungen kann Haschischkonsum haben? Hút ma túy có tác động như thế nào?

Das Gefahrenbewusstsein kann abnehmenGiảm khả năng nhân thức khi lái

Fehler bei der Verarbeitung von informationen können zunehmen Nhầm lẫn khi tiếp thu thông tin

Fehleinschätzungen von Geschwindigkeit und Entfernung können eintretenCảm nhận sai về tốc độ

 9. Wie müssen Sie sich hier verhalten? Bạn xử lí thế nào ở đây?

Zügig links abbiegen Nhanh chóng rẽ trái

Erst den Gegenverkehr durchfahren lassen Để cho xe ngược chiều đi qua

Abwarten, bis der grüne Pfeil erlischt đợi cho đến khi đèn mũi tên xanh tắt

10. Fahrzeuge dürfen nur mit besonders großem Seitenabstand überholt werden?Loại xe nào chỉ được vượt với khoảng cách lớn đặc biệt?

Straßenbahnen Tàu điện

Fahrräder Xe đạp

Motorräder Xe máy

11. Sie haben ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Trotz angemessener Wartezeit ist der Geschädigte nicht erschienen. Was müssen Sie tun? Bạn gây tổn hại cho 1 xe đang đậu, dù đợi lâu nhưng chủ xe bị hại chưa ra. Bạn làm gì?

Sie dürfen den Unfallart ohne weiteres verlassen Bạn không được dời khỏi hiện trường

Ihren Namen und Ihre Anschrift am beschadigten Fahrzeug hinterlassen und den Unfall unverzüglich der Polizei melden Tên và địa chỉ của bạn để lại cho xe bị hư hại, và báo ngay cho cảnh sát

Es genügt, Ihren Namen und Ihre Anschrift einem unbeteiligten Zeugen zu geben Để lại tên và địa chỉ là đủ.

12. Nach welcher Faust kann man aus der Geschwin- digkeit den Weg in Metern ermitteln, den ein Fahrzeug in einer Sekunde zurücklegt? Công thức nào dưới đây tính tốc độ ra đường phản ứng bằng mét?
Geschwindigkeit in km/h: 10x 5 Tốc độ km/h : 10x5
Geschwindigkeit in km/h: 10x 3Tốc độ km/h : 10x3
Geschwindigkeit in km/h: 10x Geschwindigkeit in km/h: 10 Tốc độ km/h : 10x Tốc độ km/h : 10x

13. Wann müssen Sie vor einem Bahnübergang warten? Khi nào thì bạn phải dừng đợi trước đường sắt?

Wenn rotes Blinklicht aufleuchtet Khi đèn đỏ nháy
Wenn sich die Schranken senken Khi chắn barie hạ
Wenn ein Bahnbediensteter eine weiß-rot-welBe Fahne schwenkt Khi có nhân viên đường sắt vẫy cờ đỏ trắng
 14, In welchem Bereich vor und hinter Kreuzungen Einmündungen ist das Parken verboten? Khoảng cách trước và sau ngã 3 và ngã tư được phép đỗ xe?
Antwort: 5m

15, Während der Hauptverkehrszeiten verbraucht Ihr im Stadtverkehr mehr Kraftstoff als sonst. Warum? Trong giờ cao điểm, xe của bạn tham gia lưu thông trong thành phố tốn nhiên liệu hơn bình thường, vì sao?

Weil häufiger gebremst und beschleunigt werden muss,Vì thường xuyên phải phanh và tăng tốc bất ngờ
Weil öfter in höheren Gängen gefahren werden muss Vì luôn phải để vòng số cao

16. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lí nào là đúng?
Ich muss warten Tôi phải đợi
Der gelbe Pkw muss warten Xe vàng phải đợi

17, Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lí nào là đúng?
Ich muss den roten Pkw vorbeilassen Tôi phải để xe đỏ đi qua
ich muss den blauen Lkw vorfassen Tôi phải để xe xanh đi qua
ich darf vor dem blauen Lkw abbiegenToi được phép rẽ trước xe màu xanh

 18. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lí nào là đúng?
Ich muss den Traktor vorbeilassen Tôi phải để xe nông nghiệp đi qua trước
Ich darf vor der StraBenbahn abbiegen Tôi được rẽ trước tàu điện
Ich muss die Straßenbahn vorbeilassen Tôi phải để tàu điện đi qua

19. In welche Richtungen dürfen sie weiterfahren? Hướng nào bạn được phép đi?
Geradeaus Thẳng
Nach rechts Phải
Nach links Trái

20. Was sagt Ihnen dieses Zeichen? Biển này nói nên điều gì
VorfahrtstraßeĐường có quyền ưu tiên
 Kraftfahrstraße Đường xe cơ giới
Parkverbot außerhalb geschlossener Ortschaften Cấm đâuk ngoài vùng dân cư

 21. Was bedeutet dieser Warnhinweis? Cảnh báo này có ý nghĩa gì?

Auf einem so gekennzeichneten Beifahrerplatz mit betriebsbereitem Airbag Hướng dẫn ghế lái có túi khí:
- muss der Kindersitz in der dargestellten Weise angebracht werden Kiến thức để đặt ghế cho trẻ phải theo
- darf kein Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung angebracht werden Ghế trẻ không được đặt ngược với ghế lái
- darf ein Kindersitz nur in Fahrtrichtung angebracht werden Ghế trẻ chỉ được đặt phù hợp với ghế lái

22. Was müssen Sie tun, um eine Gefährdung anderer durch von Ihrem Fahrzeug gefallene Ausrüstungs oder Ladungsteile zu verhindern?? Bạn làm gì khi có nguy hiểm cho người khác do các đồ hay hàng hóa trên xe bạn rơi xuống?

Je nach Situation: Trong các trường hợp:
- weiterfahren und das nächste Ordnungsamt informieren Đi tiếp và thông tin cho sở dọn dẹp
- die Gefahrstelle absichern und umgehend Straßendienst oder Polizei verständigen Chính tôi phải có trách nhiệm
- die Teile selbst beseitigen Bảo vệ nơi nguy hiểm, báo cho sở đường và công an23. Welchen Mindestabstand von einer Ampel muss ein Fahrzeug beim Halten wenn diese durch das Fahrzeug verdeckt würde?

Khoảng cách tối thiểu ở đèn giao thông xe phải giữ khi đậu, nếu qua đó xe bị che khuất ?

Antwort: 10m


24. Wie können Sie ausreichende sicht durch die Frontscheibe erhalten? Làm sao đạt đủ tầm nhìn qua kính chắn giớ trước?

Bei Nebel den Scheibenwischer von Zeit zu Zeit einschalten Khi sương mù phải bật luôn luôn quạt kính theo thời gian (Zeit zu Zeit)

Bei Schneematsch die Scheibenwischer schon einschalten, bevor Ihnen andere Fahrzeuge Matsch auf die Scheibe schleudern Khi có bùn tuyết, phải bật quạt kính trước khi kính bị xe trước bắn bùn lên

Bei innen beschlagener Scheibe Lüftung ausschalten und Fenster geschlossen halten Khi bên trong bị mờ đi thì quạt gió tắt, cửa sổ đóng lại

25. Wann tritt bein einem Anhänger mit Auflaufbremse die Bremswirkung ein? Khi nào thì phanh tác động tời mooc có phanh dồn?

Vor Eintreten der Bremswirkung beim Zugfahrzeug, damit der Zug gestreckt bleibt Trước khi tác động của phanh vào xe, nó bảo đảm xe kéo được giữ dài

Zeitgleich mit der Betätigung des Bremspedals im Zugfahrzeug Khi nó trùng hợp với bộ phanh của xe kéo

Beim Auflaufen des Anhängers auf das Zugfahrzeug Khi có kéo thêm mooc vào xe.

26. Warum muss die Bremsflüssigkeit nach Anweisung des Fahrzeugherstellers ausgetauscht werden? Tại sao chất dầu phanh phải được thay theo hướng dẫn của nhà sản xuất?

Damit die Bremsanlage auch bei hoher Belastung funktionstüchtig bleibt Để phanh luôn được hoạt động ở điều kiện cao nhất

Damit die Bremsanlage nicht undicht wird Hệ thống dầu phanh không bị dò gỉ

Damit der Wasseranteil n der Bremsflüssigkeit nicht unzulässig hoch wirdĐể thành phần nước trong dầu phanh không quá cao

27. Wegen einer technischen Veränderung Ihres Fahrzeugs mussten Sie eine Begutachtung durchführen lassen. Wozu sind Sie verpflichtet? Do vấn đề kỹ thuật thay đổi, xe bạn phải qua kiêmr tra. Bạn phải cam kết gì?

Bescheinigung über die Begutachtung: Chứng nhận kiểm tra:

   sofort dem Fahrzeughersteller übersenden ngay lập tức gửi đến nhà sản xuất

   mit führen oder Fahrzeugpapiere berichtigen lassen phải được mang theo cùng giấy tờ xe

   an der dafür vorgesehenen stelle in den Fahrzeugbrief einkleben. được xem trước đính kèm giấy tờ xe

28. Was ist beim Ein- oder Aussteigen von Kindern richtig? Cho trẻ lên xuống xe thế nào là đúng?

Kinder möglichst auf der Gehwegseite ein- oder aussteigen lassen Để trẻ lên xuống ở lối người đi bộ

Kinder dürfen auf öffentlichen Straßen nicht ein- oder aussteigen Không được cho trẻ lên xuống ở lối đi công cộng

Kinder auf der Fahrbahnseite nur unter Beaufsichtigung ein- oder aussteigen Trẻ phải được lên xuống dưới sự giám hộ

29. Reifenverschleiß belastet die Umwelt. Wodurch kann die Lebensdauer von Reifen verlängert werden? Mài mòn lốp gây ra ô nhiễm môi trường. Do đâu có thể kéo dài tuổi thọ cho lốp?

Durch vermeiden hoher Geschwindigkeiten Tránh đi tốc độ cao

Durch einhalten des Reifendrucks der in der Betriebsanleitung angegeben ist Lắp đặt lốp theo quy định của nhà sản xuất

Durch Fahren mit Winterreifen im Sommer Lái xe với lốp mùa đônh trong mùa hè.

30, Wie kann verhindert werden, dass ein Kind während der Fahrt die hintere Tür öffnet? Làm sao ngăn cản trẻ em mở cửa sau trong khi xe đang chạy?

Kindersicherung der hinteren Türen betätigenBật chắc an toàn cho trẻ ở cửa sau  

Türen fest schließenĐóng chặt cửa.

Prüfbogen 24: Mẫu kiểm tra 24

 1.     Wie müssen Sie sich verhalten? Bạn phải xử lí như thế nào?
Sofort bremsen und bremsbereit bleiben Lập tức phanh lại và sẵn sàng phanh
Einfach weiterfahren Cứ đi tiếp

2.     Weshalb ist es möglich, dass ein Fahrer das Zeichen,,Vorfahrt gewähren!" an der nächsten Kreuzung nicht wahrnimmt? Do đâu người lái xe không thể nhận ra biết hết đường ưu tiên?
Die durchgehende Beleuchtung kann zu der Annahme verleiten an der Kreuzung Vorfahrt zu haben Vì ánh sáng đều liên tục hấp dẫn người lái là ở ngã tư vẫn còn quyền ưu tiên
Ausbau und Verlauf der Straße erwecken den Eindruck Vorfahrtstraße Kết cấu đường và đường chạy rộng rãi thoải mái, tạo ấn tượng là đường ưu tiên

3.     Wie müssen Sie sich verhalten? Bạn phải xử lí như thế nào?
Abbremsen und notfalls anhalten Phanh lại, trường hợp khẩn cấp thi dừng hẳn
Links weiterfahren Tiếp tục lái về bên trái
Nur Warnzeichen geben und weiterfahren Chỉ ra hiệu cảnh báo và đi tiếp


4.     Die Straßenbahn ist an der Haltestelle Stehen gekommen. Unter welchen Voraussetzungen Sie mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren? Tàu điện vào điểm dừng. Trong điều kiện nào bạn chỉ được phép lái thận trọng từng bước về trước?
Wenn Sie die Fahrgäste mit der Hupe gewarnt haben und diese daraufhin stehen bleiben Khi mà hành khách đã được bấm còi và dừng lại
Wenn eine Gefahrdung ein- oder aussteigender Fahrgaste ausgeschlossen ist Khi mà nguy hiểm cho hành khách lên xuống tàu hoàn toàn được loại trừ
Wenn ein- oder aussteigende Fahrgäste nicht behindert werden Khi mà hành khách lên xuống tàu không hề bị cản trở gì.

5.     Wann wird ein Überholender gefährdet? Khi nào thì 1 cuộc vượt mặt bị coi là nguy hiểm
Wenn der Eingeholte Khi xe bị vượt:
- plötzlich beschleunigt Bất ngờ tăng tốc
- zum Überholen ausschert lách ra để vượt
- seine Geschwindigkeit stark verringert giảm vận tốc anh ta xuống nhanh

6. Dürfen Kraftfahrer beim Führen von Kraftfahrzeugen während der Probezeit unter der Wirkung alkoholischer Getränke stehen? Người lái xe trong thời gian thử thách có được lái xe với nồng đọ cồn không?
Ja, bis 0,5 Promille ohne alkoholbedingte Fahrauffälligkeit Được, mức độ đên 0,5 Pro thì nồng độcồn không ảnh hưởng đến khả năng lái
Nein, in keinem Fall Không, trong mọi trường hợp
Ja, bis 0,3 Promille ohne alkoholbedingte Fahrauffälligkeit Được, mức độ đên 0,3Pro thì nồng độcồn không ảnh hưởng đến khả năng lái

7.     Worauf müssen Sie innerorts an Kreuzungen und Einmündungen besonders achten? Bạn cần chú ý điều gì ở ngãn 3 hoặc ngã 4 trong thành phố?
Die breitere Straße ist immer bevorrechtigt Bề rộng của đường luôn luôn tính đến
Kreuzende oder einmündende Straßen können bevor. rechtigt sein, obwohl sie schmal und weniger gut ausgebaut sind. Ở ngã 3 và ngã 4, có thể có quyền ưu tiên dù nó nhỏ và hẹp hơn.
An allen Kreuzungen und Einmündungen gilt ausnahms- los die Regel rechts vor links"Ở tất cả các đoạn giao nhau đều có áp dụng luât phải trước trái sau

8.     Welche Besonderheiten ergeben sich in der kalten Jahreszeit beim Befahren von Alleen? Điều gì phải chú ý khi lái xe vào mùa lạnh?
Nasses Laub sowie Reif-, Eis- und Schneeglätte sind vor allem auf gewölbten Fahrbahnen besonders gefährlich Trơn trượt, ướt vì sương, băng, tuyết ở các đoạn đường cong rất nguy hiểm
Auf gepflasterten Fahrbahnen entsteht häufiger und Fahrbahnen Reif- und Eisglätte als auf anderen Fahrbahnen Từ các đoạn đường thường có sương muối, băng trơn hơncác đường khác
Alleen sind im Winter besonders sicher, weil die Baumkronen die Straße vor Schnee schützenCác đoạn đừờng đại lộ mùa đông thường an toàn vì các cây  bên đường được tuyết bao phủ

9.     Sie wollen geradeaus weiterfahren. Wie verhalten sich? Bạn muốn đi thẳng. Xử sự thế nào là đúng?
Geschwindigkeit verringern, Abstand halten un gegebenenfalls anhalten Giảm tốc độ, giữ khoảng cách, cần thiết thi dừng lại
Beschleunigen und sich zwischen den Fahrzeugen hindurchschlangeln Giảm tốc và lái qua giữa 2 làn xe
Bei einer ausreichenden Verkehrslücke nach rechts wechseln thận trọng thay đổi làn về bên phải

10. Auf nebeneinander liegenden Fahrstreifen für eine Fahrtrichtung endet ein Fahrstreifen. Sie befinden sich auf dem nicht durchgehend befahrbaren Fahrstreifen. Welches Verhalten ist richtig? Các tuyến đường gần nhau, một đường kết thúc. Bạn nhận ra mình ở làn không liên tục. Bạn làm gì?
Unmittelbar nach dem ersten Hinweis auf die Fahrbahnverengung in den durchgehend zu befahrenden Fahrstreifen einordnen Ngay sau khi có dấu hiệu hướng đường thì lách vào
Beim Einordnen in den durchgehenden Fahrstreifen stets zuerst fahren Vào làn liên tục ngay
Erst unmittelbar vor Beginn der Verengung im Reißverschlussverfahren einordnen Đầu tiên trước khi bắt đầu vào làn hẹp phải rút ngắn và vào làn.

11.  Zu welchem Zweck darf die Hupe außerorts benutzt werden? Trong trường hợp nào cần bấm còi ở ngoài khu dân cư?
Als Rufzeichen Chào gọi nhau
Als Warnsignal Cảnh báo
Als Überholsignal Dấu hiệu vượt

12.  Welche Bedeutung haben Weisungen von Polizei beamten?Ý nghĩa gì từ tín hiệu của người cảnh sát?
Ihnen ist nur Ihnen ist Folge zu leisten, wenn sie mit den aufgestellten Verkehrszeichen übereinstimmenChỉ chấp hành hướng dẫn khi nó đúng với biển báo
Ihnen ist Folge zu leistenChấp hành Theo sự hướng dẫn
Sie entbinden von der eigenen Sorgfaltspflicht Bạn được tự do tìm hiểu

13.  Sie kommen als Erster an eine Unfallstelle mit Verletzten. Was sollten Sie in der Regel zuerst tun? Bạn là người đến đầu tiền ởnơi xảy ra tai nạn, Bạn làm gì đầu tiên?
Zur nächsten Telefonzelle fahren und Rettungsdienst alarmieren Đến trạm điện thoại gần nhất gọi cứu trợ
Unfallstelle absichern Bảo vệ hiện trường
Prüfen, wie schwer die Verlotzungen sind Kiểm tra mức độ thương vong

14.  Wann dürfen Sie einen unbeschrankten Bahnüber. gang mit überqueren, nachdem ein Zug durchgefahren ist? Khi nào ở khu vực đường ray không có rào, bạn được phép bậtđèn đi qua khi tàu đã chạy?
Sofort nach Durchfahrt des Zuges, auch wenn das rote Blinklicht noch leuchtet Đi ngay, kể cả khiđèn đỏ vẫn còn sáng
Wenn das rote Blinklicht erloschen ist Khi đèn đỏ đã tắt
Sobald der Gegenverkehr anfährt, auch wenn das rote Blinklicht noch leuchtet ĐI qua cũng như xe ngược chiều, kể cả khi đèn đỏ còn sáng 

15.  Worauf müssen Sie im Interesse der Umweltschonung achten? Qua cách nào bạncó thể chú ý đến môi sinh?
Längeres Laufenlassen des Motors in Stand vermeiden Tránh để xe nổ lâu và để xe trong trạng thái nổ
Unnützes Hin- und Herfahren vermeiden Tránh lái xe qua lại không có mụcđích
Häufig mit hoher Drehzahl fahren Luôn lái vòng số cao

16. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lí thế nào là đúng?
Ich muss die beiden anderen Pkw durchfahren lassen Tôi phải để cả 2 xe đi qua
Ich darf vor den beiden anderen Pkw abbiegen Tôi được rẽ trước cả 2 xe
Ich muss nur den blauen Pkw durchfahren lassen Tôi chỉ để xa xanh đi qua trước
17. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lí thế nào là đúng?

Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen Tôi phải để xe đạp đi qua
Ich darf vor dem Motorrad fahren Tôi được đi trước xe Mô tô
Der Radfahrer muss mich vorbeilassenXe đạp phải để tôi đi qua
18. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lí thế nào là đúng?
Ich muss das Motorrad durchfahren lassen Tôi phải để xe máy đi qua
Ich fahre vor dem Bus Tôi đi trước xe Bus
Ich muss den Bus durchfahren lassen Tôi phải để xe Bus đi qua
19. Was haben Sie bei diesen Verkehrszeichen zu beachten? Cần chú ý gì khi ở biển báo này?
Sie müssen äußerst rechts fahren Tôi được lái trèn lên bên phải
Sie müssen mit schlechtem Fahrbahnrand rechnen Tôi phải tính đến đoạn đường xấu
Sie dürfen auf dem angrenzenden Gehweg parken Tôi được đậu bên lề đi bộ
20. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? ở biển báo này Thông báo điều gì?
Hier beginnt eine Zone mit einer Đây là bắt đầu khu vực
- zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 kmh Tối đa 30km/h
- vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit von 30 km/h Tối thiểu 30km/h
- Richtgeschwindigkeit von 30 km/hTốc độ chuẩn là 30km/h


21. Sie fahren auf einer Allee mit dichtem Baumbestand außerhalb geschlossener Ortschaften. Plötzlich bricht die Sonne durch. Was müssen Sie beachten? Bạn lái xe trên con đường đại lộ có nhiều cây. Bất ngờ có ánh nắng chói. Bạn cần chú ý điều gì?
Die Geschwindigkeit muss an die veränderten Sichtverhältnisse angepasst werden Tốc độ phải thay đổi phù hợp với tầm nhìn
Das Schätzen von Entfernungen wird durch den ständigen Wechsel von Licht und Schatten erschwert Ước tính về khoảng cách bị thay đổi do sự thay đổi của anh sáng với bóng râm
Der ständige Wechsel von Licht und Schatten macht es schwer, andere Verkehrsteilnehmer rechtzeitig zu erkennen Sự thay đổi liên tục giữa nắng và râm gây khó khăn cho nhận biết các đối tượng giao thông khác
22. steht am Fahrbahnrand. Was ist beim Einsteigen richtig? Xe đậu bên lề đường thế nào là đúng khi cho người lên xe?
Mitfahrer möglichst vom Gehweg aus einsteigen lassen Người đi cùng phải lên xe bên lối đi bộ
Türen auf der Fahrbahnseite erst öffnen, wenn es de erlaubt Cửa xe bên đường chạy chỉ mở khi được phép
Das Öffnen der Türen auf der rechten Seite ist immer gefahrlos möglich Cửa bên phải mở luôn luôn không nguy hiểm
23. Was müssen Sie tun, wenn der Dieselmotor Ihres Kraftfahrzeugs trotz richtiger Fahrweise qualmt? Làm gì khi động cơ ra nhiều khói dù bạn chỉnh máy đúng?
Einspritzanlage überprüfen lassen Kiểm tra bộ phun
Luftfilter bei starker Verschmutzung erneuern Thay mới bộ lọc khí bị tắc bẩn
Kraftstoffanlage entlüftenHệ thống nhiên liệu bị chảy hao
 24. Sie besitzen die Fahrerlaubnis der Klasse B Ihr Pkw hat folgende Daten:
Leermasse 1.900 kg;
zulässige Gesamtmasse 2.400 kg;
zulässige Anhängelast 1.500 kg;
Welchen Anhänger dürfen Sie mitführen? Bạn có bằng B, loại xe nào dưới đây
Xe không đến 1900 kg
Tổng trọng tải đến 2400kg
Tổng trọng tải với Mooc đến 1500kg
bạn được lái cùng với mooc kéo?
Einen Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von Với loại mooc có tải trọng
1.200 kg
1.000 kg
1.500 kg
25. Was gilt auf Autobahnen? Điều gì áp dụng trên Autobahn?
Halten auf der Fahrbahn und auf dem Seitenstreifen verboten Cấm dừng đỗ trên đường và bên lề đường
Rückwärtsfahren verboten Cấm lùi
Bei Dunkelheit darf unter keinen Umständen schneller gefahren werden, als es die Reichweite des Abblendlichts zulässt Trong điều kiện trời tối không thể lái nhanh như tầm hỗ trợ của ánh đèn pha
26. Ein Fahranfänger hält während der Probezeit nicht ux an einem STOP-Schild und gefährdet einen anderen Verkehrsteilnehmer. Er erhält dafür einen Bußgeldbe- Womit einen Eintrag im muss er außerdem rechnen?Người lái xe trong thời gian thử thách, anh ta không dừng trước biển STOP và dễ gây nguy hiểm cho các xe khác. Anh ta bị phạt tiền và những gì nữa?
 Mit der Anordnung zur Teilnahme an einem Aufbauseminar Bắt học lại 1 khóa học bổ túc
Nach Zahlung des Bußgeldes muss er mit keinen weiteren Maßnahmen rechnen Sau khi nộp tiền phạt thì không phải tính đến thêm gì khác
27. Wann dürfen Sie ein Kraftfahrzeug auf öffentlichen Straßen nicht in Betrieb nehmen? Khi nào không được phép lái xe có động cơ trên 1 con phố công cộng?
Wenn es nicht verkehrssicher ist Khi nó không an toàn để lưu thông
Wenn Sie den Fahrzeugbrief nicht besitzen Khi bạn không có giấy tờ xe
Wenn keine Haftpflichtversicherung besteht Khi nó không có bảo hiểm trách nhiệm
28. Sie fahren mit 100 km/h auf einer Landstraße. Vor Ihnen fährt ein Lkw mit 70 km/h. Wie weit müssen Sie bei Beginn eines Uberholvorgangs von einer Straßenkuppe mindestens noch entfernt sein? Tốc độ 100km/h trên đường Land, khoảng cách với xe tải phái trước là bao nhiêu để vượt khi tốc độ của nó là 70km/h?
200 m
800 m
400 m
29. Was müssen Sie einstellen, wenn sie ein fremdes Fahrzeug fahren wollen? Làm thề nào khi lái 1 chiếc xe lạ?
Tageskilometerzähler Đồng hồ km
Sitz, Kopfstütze, Sicherheitsgurt Ghế, dựa đầu, giây an toàn
Innenspiegel, Außenspiegel Gương trong, gương ngoài
30. In Ihrem Pkw flattert das Lenkrad während der Fahrt. Woran kann das liegen?Trong xe, tay lái bị dao động trong khi lái là do đâu?
 Räder haben Unwucht Bánh không được đều, không cân
Stoßdämpfer sind defektGiảm sóc có khuyết điểm, ló so nhún hỏng
 Federung ist schadhaft Khuyết điểm đường niền bánh bị hư


Prüfbogen 25: Mẫu kiểm tra 25

1.     Wie müssen Sie sich verhalten? Bạn xử lí tình huống này như thế nào?

Ausreichend Seitenabstand zur Fußgängerin einhalten Giữ khoảng cách phù hợp với người đi bộ

Vorsichtig links vorbeifahren Cẩn thận lái về bên trái

Den Fußgänger mit dem Mofa durch Hupen auffordern auf den Gehweg überzuwechseln Người đi bộ và dắt Mofa chỉ cần bấm còi là sẽ chuyển lên làn đi bộ

2. Wie müssen Sie sich verhalten? Bạn xử lí tình huống này như thế nào?

Mit gleicher Geschwindigkeit weiterfahren, weil die Kinder bestimmt stehen bleiben Gữ nguyên tốc độ và lái đi tiếp, vì trẻ con chắc chắn luôn dừng lại

Sofort stark bremsen und bremsbereit bieiben Phanh ngay, và sẵn sàng phanh tiếp

Mit gleicher Geschwindigkeit weiterfahren, um einen Nachfolgenden nicht zu behindern Giữ nguyên tốc độ, để xe sau không bị cản trở

3.Wie verhalten Sie sich in dieser Situation? Bạn xử lí tình huống này như thế nào?

Anhalten, wenn ein gefahrloses Vorbeifahren nicht möglich ist Dừng lại, khi mà khả năng lái qua không bị nguy hiểm là không thể

Unverändert weiterfahren, weil die Zugmaschine warten mussKhông có gì thay đổi, vì xe nông nghiệp kia phải chờ


4.Was müssen Sie in dieser Situation beachten? (Warnblinklicht an) Bạn phải chú ý điều gì? (đèn xe vẫn nháy)

Sie dürfen: Bạn được

-den Bus überholen, solange er noch fährt Vượt qua xe Bus dù nó đang chạy

- den Bus so lange nicht überholen, wie er noch fährt Không được vưỡte Bus, như khi nó đang chạy

- an dem haltenden Bus mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren, eine Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen istXe Bus đang đậu thì lái qua thật thận trọng, khi mà các nguy hiểm cho hành khách đã được loại bỏ

5. Was ist zu tun bei dichter Rauchentwicklung im Tunnel? Làm gì khi có khói trong đường hầm?

Motor abstellen Tắt máy

Fluchtweg suchen Tìm lối thoát

Andere Verkehrsteilnehmer warnen Cảnh báo cho phương tiện tham gia giao thông khác

6. Zu welcher Tageszeit ist mit verstärktem Wildwechsel zu rechnen? Khoảng thời gian nào lúc ban ngày phải chú ý có thú rừng chạy qua đường?

Während der Abenddämmerung lúc chạng vạng tối

In der Mittagszeit Lúc giữa trưa

Im Morgengrauen Khi mờ sáng

7. Radfahrer und Fußgänger sind auf der Fahrbahn. Was ist beim Überholen zu beachten? Người đi xe và đi bộ trên đường. Phải chú ý điều gì khi vượt bên phải?

Nur mit ausreichendem Seitenabstand (mindestens 1,5m) Chỉ với khoảng cách tối thiểu an toàn 1,5m

Mit einem Seitenabstand von weniger als 1,0m überholen wenn Sie rechtzeitig hupen Với khoảng cách an toàn thấp hơn 1 m, khi bạn bấm còi đúng lúc

Nicht überholen, wenn Sie einen ausreichenden Seitenabstand wegen Gegenverkehr nicht einhalten können Không vượt khi không đủ khoảng cách an toàn. Vì xe ngược chiều không thể ngừng lại

8. Was kann die berauschende Wirkung von Alkohol verstärken?Điều gì làm tăng tác hại của rượu?

Schlaf-, Schmerz- oder Beruhigungsmittel Thuốc ngủ- thuốc giảm đau- Chất an thần

Trinken auf nüchternen" Magen Uống lúc dạ dày "tỉnh táo"- nghĩa là rỗng – đang đói

SturztrunkUống quá nhanh

9. Wer muss die Fahrtrichtungsänderung anzeigen? ai phải ra dấu chỉ hướng đi tiếp?

Ich selbst Chính tôi

Der entgegenkommende PkwXe ngược chiều
10. Sie wollen aus einem Grundstück über den Gehweg auf die Fahrbahn einbiegen. Worauf müssen Sie achten? Từ nhà riêng qua lối đi bộ ra đường. Bạn cần chú ý điều gì?

Verkehrsteilnehmer auf dem Gehweg dürfen nicht gefährdet werden Thành viên tham gia trên đường bộ không bị nguy hiểm

Gegebenenfalls ist ein Einweisen erforderlich Trường hợp cần thiết fải báo trước bằng ra hiệu cho nhau

Immer zuerst auf den fließenden Verkehr auf der Fahnbahn Luôn luôn đầu tiên là lưu lượng giao thông trên đường

11. Zu welchem Zweck darf die Hupe innerorts benutzt werden? Trong trường hợp nào thì được bấm còi trong khu dân cư?

Als Überholsignal Dấu hiệu vượt

Als Warnsignal Dấu cảnh báo

Als Rufzeichen Chào gọi nhau

12. Aus einem unmittelbar vor Ihnen fahrenden Polizei- fahrzeug wird Ihnen eine rot leuchtende Winkerkelle gezeigt. Was bedeutet dies? Ở 1 khoảng cách gần khẩn có 1 xe Cảnh sát vẫy gậy có đèn màu đỏ. Điều đó có ý nghĩa gì?

Sie werden aufgefordert, abzubiegen Bạn được nhắc nhở chuyển làn, chuyển hướng

Sie müssen dem Fahrzeug folgen und hinter ihm anhalten Bạn phải đi theo xe đó và dừng lại sau nó

Sie müssen das Zeichen nicht beachten Bạn không phải chú ý gì đến dấu hiệu đó

13.Welche zulässige Höchstgeschwindigkeit gilt allgemein innerhalb geschlossener Ortschaften? Vận tốc tối đa nào áp dụng cho tất cả trong khu vực làng thị
Antwort: 50 km/h

14. Wozu sind Sie verpflichtet, wenn Sie an einem Verkehrsunfall beteiligt sind, bei dem Personen verletzt wurden? Bạn phải làm gì khi tham gia vào 1 vụ tai nạn có người bị thương?
Sie müssen: Bạn fải:
- anhalten und sich über die Unfallfolgen vergewissern Dừng lại và tìm hiểu hậu quả
- die Unfallstellen absichern Bảo vệ hiện trường
- den Verletzten Hilfe leisten Cứu chữa người bị thương

15. Was ist für umweltschonenndes und energiesparendes Fahren wichtig? Làm gì cho thân thiện môi trường và tiết kiệm nhiên liệu?
Regelmäßige Motorwäsche, mindesten vier mal im Jahr Rửa xe ít nhất 4 lần/1 năm
Kraftstoffverbrauch regelmäßig kontrollieren Kiểm tra nhiên liệu theo định kì
Regelmäßig Motoreinstellung überprüfen lassen Chỉnh máy, kiểm tra thường xuyên.

16. Welches Verhalten ist richtig? Bạn xử lí tình huống này như thế nào là đúng?
Ich muss den gelben Lkw vorbeilassen Tôi phải để xe tải màu vàng đi qua
Ich muss den grünen Pkw durchfahren lassen Tôi phải để xa màu xanh đi qua
Ich dart vor dem grünen Pkw abbiegen Tôi được phép rẽ trước xe màu xanh

17. Welches Verhalten ist richtig? Bạn xử lí tình huống này như thế nào là đúng?
Ich muss Tôi phải
- den Radfahrer durchfahren lassen Để người đi xe đạp đi qua
- den Bus durchfahren lassen Tôi phải để xe Bus đi qua
- zunächst an der Haltlinie anhalten phải dừng trước vạch
18. Welches Verhalten ist richtig? Bạn xử lí tình huống này như thế nào là đúng?

Ich muss den gelben Pkw durchfahren lassen Tôi phải để xe màu vàng đi ngang qua
Ich fahre zuerst Tôi lái trước

19. Welches Verhalten verlangt dieses Verkehrszeichen von Ihnen? Ứng xử thế nào với biển giao thông này phía trước bạn?

Höchste Aufmerksamkeit Chú ý cao độ

Bremsbereitschaft Sẵn sàng phanh

Geschwindigkeit vermindernGiảm tốc độ
20. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Biển giao thông này hướng dẫn điều gì?

Auf das Ende der Autobahn Kết thúc đường cao tốc

Auf den Anfang einer Autobahn Băt đầu đường cao tốc
Auf den Anfang einer Kraftfahrstraße Băt đầu đường cho xe cơ giới21. Wie müssen Sie sich auf dieser Landstraße verhalten? Bạn xử lí tình huống trên đường Land như thế nào?
zügig überholenNhanh chóng vượt
Überholvorgang abbrechen und wieder rechts einordnen Dừng vượt và vào làn lại bên phải

Zum Vorausfahrenden großen Abstand haltenGiữ khoảng cách lớn với xe trước
22. Sie wollen einen Anhänger mit Kugelkupplung ankuppeln. Was ist richtig? Bạn muốn nối xe mooc vào. Thế nào là đúng?
Die Kupplungsklaue muss den Kugelkopf sicher umschließen. Die sicherung muss einrasten Các khớp nối phải chắc chắn
Die elektrische Verbindung muss hergestellt werden Hệ thống điện phải kết nối
Stützrad so einstellen, dass es während der Fahrt mit laufen kann. Thiết lập các bánh xe, để chúng có thể chạy đều với xe.

23. Während der Fahrt leuchtet die Airbagkontrollleuchte ständig. Was müssen Sie tun? Trong khi lái, đèn báo túi khí nháy liên tục. Bạn phải làm gì?
Das Fahrzeug sofort aus dem Straßenverkehr entfernen Xe đó lập tức dời khỏi lưu thông
Eine Werkstatt aufsuchen Tìm ngay xưởng sửa chữa
Nichts, weil das ein Signal für die Werkstatt ist Không làm gì, vì dấu hiệu đó chỉ dành cho xưởng sửa chữa

24. Was müssen Sie beim Verlassen Ihres Pkw tun?Bạn rời khỏi xe, cần làm những gì

 Vor dem Öffnen der Tür den nachfolgenden Verkehr beachten Trước khi mở cửa, chú ý giao thông phía sau
Das Fahrzeug gegen Wegrollen sichern Đảm bảo xe không bị trôi
Das Fahrzeug gegen unbefugte Benutzung sichernĐảm bảo xe không bị sử dụng phi pháp (không bị ăn cắp)
25. Dürfen sie auf der Ladefläche ihres Lkw Personen befördern? Bạn được phép dùng mặt bằng chở hàng trên xe tải của bạn để dành cho người không?

Ja, wenn diese die Ladung begleiten müssen Được khi họ đi kèm theo hàng hóa
Ja, wenn diese dort notwendige Arbeiten auszuführen habenĐược khi ở đó cần họ làm việc
Ja, zum Sichern der Ladung Được, để đảm bảo hàng hóa

26. Sie sind mit einem Reifen heftig gegen ein hartes Hindernis gefahren. Was müssen Sie tun? Bạn có 1 lốp xe bị xuống, cản chở sự lái rất nặng. Bạn phải làm gì?
 Reifen und Felge umgehend überprüfen lassen Lốp và vành lập tức đem đi kiểm tra
Die Radschrauben nachziehenVặn chặt các bulong vành xe

27. Was ist von Fahrern zu halten, die unter Zeitdruck zu schnell fahren und Geschwindigkeitsvorschriften nicht einhalten? Với người lái xe, dưới áp lực thời gian mà phóng quá nhanh và không tôn trọng giới hạn tốc độ. Phản ứng như thế nào?
Zeitdruck ist keine Rechtfertigung für die Missachtung von Verkehrsvorschriften Áp lực thời gian không phải là chính đáng để giải thích lỗi không tôn trong giới hạn của giao thông
Sie sollten nachsichtig beurteilt werden, weil sie in Eile sind Họ nên được đánh giá 1 cách nhẫn nại vì họ đang trong tình huống vội

28. Wie können Sie Kraftstoff sparen? Làm sao có thể tiết kiệm nhiên liệu?
Mindestens Reifendruck nach Betriebsanleitung einhalten Áp xuất lốp tối thiểu theo hướng dẫn của nhà sản xuất
Nicht im höchsten Gang fahren Không lái với vòng số cao
Dachgepäckträger oder Skihalter abnehmenLoại bỏ bớt hàng hóa trên nóc hoặc đồ trượt
29. Beim Überholen einer Fahrzeugkolonne auf der Autobahn werden Sie von einem sehr schnell heran kommenden Pkw bedrängt. Der Fahrer Lichthupe Blinker, dass Sie ihm seinen Uberholweg frei machen sollen Was tun Sie? Khi vượt 1 đoàn xe dài trên xa hộ, Bạn đi trước 1 xe nhanh hối thúc bạn bằng còi và đèn để bạn nhường đường. Bạn làm gì?


Wenn ich selbst eine ausreichende Uberholgeschwindig- keit habe, fahre ich zügig weiter und schere nach dem Abschluss des Überholens unverzüglich nach rechts ein Nếu tôi đủ điều kiện tốc độ vượt, tôi lái nhanh chóng lên và cắt đường sang phải
Ich erteile dem Drängler eine Lektion, indem ich absichtlich langsamer fahreTôi sẽ chia sẻ cho kẻ hối thúc đó 1 bài học, và chủ tâm đi chậm.
Zeigt sich in der Kolonne ein größerer Zwischenraum, der gefahrloses Einscheren nach rechts ermöglicht, so lasse ich den Drängler überholenNếu hàng xe đó có khoảng trống lớn, và khả năng không nguy hiểm khi cắt, tôi sẽ để xe hối thúc đó vượt qua

 30. Wann kann starker Seitenwind besonders gefährlich werden? Khi nào gió tạt ngang mạnh đặc biệt nguy hiểm?
Beim Überholen von Lastzügen Khi vượt xe tải

Beim Befahren von Brücken Khi lái qua cầu

Beim Vorbeifahren an Waldschneisen Khi lái qua rừngPrüfbogen 26: Mẫu kiểm tra 26

1.         Worauf müssen Sie sich einstellen? Bạn phải tính đến điều gì?

Das Mädchen vor Ihnen wird Cô bé phía trước

- wird mit Sicherheit geradeaus weiterfahren, weil es kein Richtungszeichen gibt sẽ đi tiếp 1 cách an toàn, vì không đưa ra chỉ dấu rẽ

- könnte links abbiegen, um den anderen zu folgen rẽ trái để theo bạn

- könnte links abbiegen, ohne ein Richtungszeichen zu geben. Có thể sẽ rẽ trái mà không đưa ra chỉ dấu

2. Womit müssen Sie rechnen?

Eines der Kinder könnte umkehren, um den Ball zu holen 1 đứa trẻ sẽ quay lại nhặt bóng

Das Mädchen könnte umkehren und zu den anderen laufen. Đứa bé gái có thể quay lại và chạy theo các đứa khác Die Kinder werden bestimmt am Fahrbahnrand warten, bis Sie vorbeigefahren sind. Bọn trẻ chắc chắn sẽ đợi ở bên lề đường, đến khi bạn đã đi qua

3.Wie müssen Sie sich verhalten? Bạn xử lí như thế nào?

Geschwindigkeit vermindern, bremsbereit bleiben und vorsichtig vorbeifahren. Giảm tốc độ, sẵn sàng phanh và lái qua thật thận trọng

Hupen und mit gleicher Geschwindigkeit weiterfahrenBấm còi và lái tiếp với vận tốc như cũ

Nicht hupen, aber mit gleicher Geschwindigkeit weiterfahren, da die Kinder am linken Fahrbahnrand sind Không bấm còi, nhưng vẫn giữ vận tốc cũ, vì bọn trẻ đã ở bên lề đường

21.Wie müssen Sie sich hier verhalten? Bạn xử lí thể nào ở đây?

Geschwindigkeit nochmals kontrollieren, gegebenenfalls abbremsenKiểm soát tốc độ và trường hợp sẵn sàng phanh

Erst in der Kurve abbremsen, um den nachfolgenden Verkehr nicht zu behindern  Phanh lại trước đoạn cua, để không cản trở giao thông phía sau


 4. Worauf müssen Sie sich einstellen? Bạn phải tính đến điều gì?

Auf eine unebene und verschmutzte Fahrbahn 1 con đường bẩn và không bằng phẳng

Auf Arbeiter und Baugeräte auf der Fahrbahn Người và máy xây dựng bên lề đường

Auf einen durch Polizei geregelten Verkehrsablauf Điều khiển giao thông qua người cảnh sát

5.Wie durchfahren Sie enge Kurven?Đi qua 1 đoạn cua hẹp như thế nào?

Vor der Kurve Geschwindigkeit vermindern Giảm tốc trước khi vào cua

Erst beim Übergang in die Gerade wieder beschleunigen Sau khi Qua đoạn thẳng thì mới tăng tốc

Erst im Scheitelpunkt der Kurve Geschwindigke vermindern Đến đỉnh điểm cua mới giảm tốc độ

6. Was ist zu tun, wenn Sie während der Fahrt Anzeichen von Müdigkeit spüren? Làm gì với những dấu hiệu mệt mỏi trong khi lái?

Unverzüglich eine Pause einlegen Nghỉ đủ và đúng

Sich in frischer Luft bewegen Hít thở không khí và vận động thể thao

Anregende Musik hören Nghe nhạc kích thích

7. Sie warten an einer Ampel und wollen nach rechts abbiegen. Worauf müssen Sie achten? Bạn đang chờ ở đèn giao thông và muốn rẽ phải. Bạn phải chú ý điều gì?

Sie müssenBạn phải

-nur im Spiegel beobachten, ob ein Radfahrer hinter Ihnen ist Chỉ chú ý gương, liệu có người đi xe đạp ở sau không

-sich vergewissern, dass kein Verkehrsteilnehmer rechts neben Ihnen ist, der geradeaus weiter will bạn phải biết chắc là không có giao thông bên phải gần bạn, những người muốn đi thẳng tiếp

-sich ganz auf den Abbiegevorgang konzentrieren, weil Radfahrer ohnehin warten mussen tập trung vào lối rẽ, vì những người đi xe đạp không phải đợi

8. Sie fahren auf einer neu angelegten Straße durch bewaldetes Gebiet. Womit müssen Sie rechnen? Bạn lái xe qua 1 con đường mới làm đi qua rừng. Bạn phải tính đến điều gì?

Wild überquert unerwartet die Fahrbahn Thú rừng có thể băng qua đường bất ngờ

Auf neu angelegten Straßen sind Wildunfälle nicht zu erwarten Con đường mới thì tai nạn thú rừng không mong đợi

Mit einem Hindernis durch einen WildunfallVới 1 cản trở bởi tai nạn với thú rừng

9.         Wer muss die Fahrtrichtungsänderung anzeigen? Ai phải ra hiệu hướng chuyển

Ich selbst Tôi

Keiner Không ai

Das Motorrad Xe máy

10.  Was müssen Sie bei Wahl Ihrer Geschwindigkeit berücksichtigen?Bạn cần tôn trọng điều gì khi lựa chọn tốc độ?

Sicht- und Wetterverhältnisse Tầm nhìn và điều kiện thời tiết

Fabrbahnzustand und Verkehrsverhältnisse Tình trạng đường và giao thông

Persönliche Fähigkeiten Kỹ năng cá nhân

11. Wo ist das Parken verboten? Ở đâu cấm đỗ?

Am Fahrbahnrand, wenn hierdurch die Benutzung gekennzeichneter Parkflachen verhindert wird Lề đường nơi xe sẽ cản chở các xe từ trong bãi đậu đi ra

Unmittelbar hinter Fußgängerüberwegen Ngay sau lối người đi bộ

Vor Bordsteinabsenkungen Nơi có làn bo đường thấp

12. Wie erkennen sie den kürzesten Weg zur nächsten Notrufsäule auf der Autobahn ?Làm sao để nhận ra đường ngắn nhất đến trụ điện thoại khẩn trên đường cao tốc?

An der Pfeilrichtung auf den Leitpfosten Ở trụ có hướng dẫn mũi tên

An dem Verkehrszeichen "Ausfahrt"Ở biển lối ra

13. Welche Mängel an einem Fahrzeug können zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs führen? Khuyết điểm nào trên xe có thể gây nguy hiểm?

Abgefahrene Reifen Lốp mòn

Defekte Schlussleuchten Đèn hỏng

Unzureichende Bremswirkung Phanh kém hiệu lực

14. Welche Fahrzeuge dürfen neben anderen Fahrzeugen zweiter Reihe halten?Xe nào được đậu gần xe khác ở đường có 2 làn?

 Taxen, um Fahrgäste ein- oder aussteigen zu lassen, wenn die Verkehrslage dies zulässt Taxi, khi cho hành khách lên xuống, khi điều kiện giao thông cho phép

Alle Fahrzeuge, wenn das Warnblinklicht eingeschaltet ist Tât cả các loại xe khi đã nhay đèn cảnh báo

15. Während der Hauptverkehrszeiten verbraucht Ihr im Stadtverkehr mehr Kraftstoff als sonst. Warum? Trong giờ cao điểm, xe của bạn tham gia lưu thông trong thành phố tốn nhiên liệu hơn bình thường, vì sao?

Weil häufiger gebremst und beschleunigt werden muss,Vì thường xuyên phải phanh và tăng tốc bất ngờ

Weil öfter in höheren Gängen gefahren werden muss Vì luôn phải để vòng số cao

16.Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lí nào là đúng?

Ich muss warten Tôi phải chờ

Ich darf vor dem Motorrad die Kreuzung überqueren Tôi được rẽ trước ngã tư trước xe máy

17.Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lí nào là đúng?

Ich muss den roten Pkw vorbeilassen Tôi phải để xe màu đỏ đi qua

Ich muss den blauen Lkw vorlassen Tôi phải để xe tải màu xanh đi qua

Ich darf vor dem blauen Lkw abbiegen Tôi được rẽ trước xe tải màu xanh
18. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lí nào là đúng?

Ich muss dem blauen Pkw Vorfahrt gewähren Tôi phải để xe xanh quyền đi trước

Ich muss dem grünen Pkw Vorfahrt gewähren Tôi phải để xe xanh lá quyền đi trước

Ich darf durchfahren Tôi được phép đi qua

19.Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen? Bạn cần chú ý điều gì ở biển giao thông này?


Geschwindigkeit verringern Giảm tốc

Nicht mehr überholen Không vượt

Vor Erreichen der Verengung immer anhalten Luôn dừng lại trước khi đến đoạn thắt hẹp

20.  Sie fahren in einen so gekennzeichneten, hell erleuchteten Tunnel. Wie verhalten Sie sich? Bạn đi đến chỗ có biển nhận biết này, đường hầm có đèn sáng. Bạn xử lí thể nào?

lch fahre ohne Licht Tôi lái không cần đèn

Ich fahre mit Abblendlicht Tôi lái với đèn chiếu tối

Ich fahre mit Tagfahrlicht Tôi lái với đèn ban ngày

21.  Woran kann es liegen, wenn sich an der Vorderachse ein Reifen einseitig stärker abnutzt? điều gì là nguyên nhân, khi trục trước 1 bánh mạnh hơn?

Spureinstellung nicht in Ordnung Thiết lập nhanh không chính xác

Achslenker verbogen Chỉ đạo lái bị cong

23. Sie wollen auf der Autobahn eine Kolonne zügig über holen. Daran werden Sie durch ein etwas langsamer fahrendes Fahrzeug gehindert, was Sie ärgert und frustriert. Wie verhalten Sie sich? Bạn muốn vượt nhanh 1 đoàn xe. Bạn bị 1 xe đi chậm cản chở. Bank xử lí thế nào?

Ich beherrsche mich und warte ab, bis ich überholen kann Kiềm chế và chờ đợi khi có thể vượt

Ich fahre dicht auf und signalisiere dem Bummelanten, mir den Uberholfahrstreifen schleunigst frei zu machen Tôi lái gần sát và ra tín hiệu, để tôi có chỗ trống thể vượt nhanh

24.Was ist bei Kopfstützen zu beachten? Chú ý gì ở gối kê đầu?

Sie werden werksseitig optimal eingestellt Phải được điều chỉnh bởi nhà sản xuất

Sie sind nach der Kopfhöhe entsprechend der Betriebsanleitung einzustellen Chú ý lắp đặt theo hướng dẫn

Auf den Rücksitzen ersetzen sie den SicherheitsgurtỞ ghế sau nó có thể thay thế giây an toàn

25. Sie fahren mit ungefähr 40 km/h. Etwa 10 m vor Ihnen die Ampel von "Grün" auf "Gelb". Wie verhalten Sie sich ?Bạn lái với khoảng tốc độ 40km/h. Khoảng 10m phía trước đèn xanh chuyển sang vàng. Bạn xử lí như thế nào?

Anhalten Dừng

Weiterfahren Tiếp

26. Sie fahren bei Nebel auf der Autobahn und haben 50 m Sicht. Wie schnell dürfen Sie höchstens fahren? Bạn lái xe trong sương mù và tầm nhìn 50m. Tốc độ tối đa được phép là bao nhiêu?

50 km/h

70 km/h

90 km/h

27. Wann dürfen sie in eine Umweltzone einfahren? Khi nào bạn được phép lái xe vào vùng có báo bảo vệ môi sinh?

Wenn Ihr Pkw mit einer entsprechenden Feinstaub-Plakette, gekennzeichnet ist Khi xe bạn có nhãn nhận dạng như hướng dẫn

Wenn Ihr Pkw schadstoffarm ist Khi xe bạn có chất giảm ô nhiễm

Wenn Ihr Pkw Sonderrechte in Anspruch nehmen kann Khi xe bạn có quyền đặc biệt

28. Wie lange dauert normalerweise die Probezeit? Thời gian thử thách là bao lâu?

1 Jahr 1 năm

2 Jahre 2 năm

3 Jahre 3 năm

29. Sie wollen Ihren einachsigen Anhänger (Auflaufbremse, 1.000 kg zulässige Gesamtmasse) im Gefälle abstellen. Was müssen Sie tun? Bạn muốn để 1 xe với mooc (có phanh, tổng trọng đến 1000 kg)trên dốc. Bạn phải làm gì?

Feststellbremse anziehen Phanh tay

Rückfahrsperre verriegeln Khóa lùi

Unterlegkeile vor die Räder legen Chèn bánh

30. Was müssen Sie tun, wenn Sie auf dem Dach Ihres Pkw Fahrräder mitnehmen? Bạn phải làm gì khi mang xe đạp theo trên nóc?

Haltevorrichtung und Fahrräder sicher befestigen Bảo đảm chặt chẽ hướng đặt và buộc chắc xe đạp

Hohe Geschwindigkeiten vermeiden Tránh đi tốc độ cao

Befestigung regelmäßig kontrollieren.Kiểm tra thường xuyên các đầu buộc


Prüfbogen 27: Mẫu kiểm tra 27

1.         Wie müssen Sie sich verhalten? Bạn xử lí như thế nào?

Einfach weiterfahren Cứ đi tiếp

Sofort bremsen und bremsbereit bleiben Lập tức phanh lại và sẵn sàng phanh

2.         Womit müssen Sie rechnen? Bạn phải tính đến điều gì ở đây?

Der JungeCậu bé

-könnte im nächsten Augenblick losfahre Trong chớp mắt sẽ chạy mất

-wird vielleicht noch nach links schauen, aber trotzdem losfahren Có thể trông về bên trái nhưng vẫn bỏ chạy

-wird Sie in jedem Fall vorbeifahren lassen Sẽ để bạn lái qua

3. Wie müssen Sie sich verhalten? Bạn xử lí như thế nào?

Links weiterfahren Đi tiếp về bên trái

Abbremsen und notfalls anhalten. Phanh và khẩn cấp thì dừng lại hẳn

Nur Warnzeichen geben und weiterfahren Chỉ ra cảnh báo và đi tiếp


4. Wie müssen Sie sich verhalten? Bạn xử lí như thế nào?

Weiterfahren, solange nicht mehr als zwei Fußgänger die Fahrbahn überqueren wollen Cứ đi tiếp vì không quá 2 người muốn qua đường

Weiterfahren weil die Fußgänger noch aut dem Gehweg Cứ đi tiếp vì người đi bộ vẫn còn trên vỉa hè

Anhalten, um den Fußgängern das Uberqueren der Fahrbahn zu ermöglichen Dừng lại và để người đi bộ đi qua nếu có thể

5.         Welches Verhalten alterer Fußgänger ist an Zebrastreifen häufig zu beobachten? Cách ứng xử nào của những người đi bộ già trên vạch cần chú ý ?

Sie blicken weder nach links noch nach rechts Họ lúc đi phải rồi lại đi trái

Sie betreten unerwartet die Fahrbahn Họ bất ngờ xuống đường mà không chờ đợi

Sie kehren manchmal auf halbem Wege um Họ thỉnh thoảng dừng lại giữa đường

6.Warum kann Überholen auch aut übersichtlichen und geraden Fahrbahnen gefährlich sein? Vì sao nói vượt mặt nguy hiểm kể cả khi tầm nhìn quang và đường thẳng?

Weil die Geschwindigkeit des Gegenverkehr oft Vì vận tốc xe ngược chiều thường:

- zu niedrig eingeschätzt wird bị đánh giá tính toán là thấp

- zu hoch eingeschatzt wird bị đánh giá tính toán là cao

7. Vor Ihrem Fahrzeug flüchten mehrere Rehe über die Straße. Womit müssen Sie rechnen? Trước xe của bạn có nhiều hươu đi qua. Bạn phải tính đến điều gì?

Dem Rudel können weitere Einzeltiere folgen Sẽ còn vài con đi lẻ nữa

Mit weiteren Tieren ist nicht zu rechnen Còn có những con thú tiếp nên không phải tính

Das Rudel kann zurückkommen und die Straße erneut überqueren Đàn hươu có thể quay đầu lại trên đừơng

8.         Welche Folgen kann es haben, wenn man unter Einwirkung von Drogen (wie z B. Haschisch, Heroin, Kokain) ein Kraftfahrzeug führt? Những điều gì tiếp sau, khi bạn bị ảnh hưởng bởi chất gây nghiện (như ma túy, Heroin, Kokain) trong khi điều khiển xe cơ giới?

Entzug der Fahrerlaubnis oder Fahrverbot Bị thu bằng và cấm lái

Geld- und/oder Freiheitsstrafe Phạt tiền và/hoặc phạt giữ rộng thoáng (Cũng như cấm lái)

Anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersuchung Bị kiểm tra hóa chất và tâm lý

9.         Sie haben sich versehentlich rechts eingeordnet obwohl Sie nach links abbiegen möchten. Wie dürfe Sie weiterfahren? Bạn đã vào làn phải nhưng thực ra là muốn rẽ trái. Bạn được phép làm gì để đi tiếp?

Nach links, sobald die Ampel dafür -Grün" zeigt Rẽ trái ngay sau khi đèn chuyển xanh

Geradeaus Đi thẳng tiếp

Nach rechts Rẽ sang phải

10.    In welchen Fällen dürfen Sie eine Straßenbahn links überholen? Trong trường hợp nào được phép đỗ bên trái?

In Einbahnstraßen Đường 1 chiều

Wenn die Schienen zu weit rechts liegen Khi bên phải có đường ray dành cho tàu

Wenn die Fahrbahn (keine Einbahnstraße) rechts neben der Straßenbahn durch andere Fahrzeuge versperrt istKhi đường không phải 1 chiều mà bên phải có đường ray làm cho tàu điện nếu có xe khác thì bị khóa đường

11.  Nach welcher Faustformel kann man aus der Geschwindigkeit den Weg in Metern ermitteln, den ein Fahrzeug in einer Sekunde zurücklegt?Công thức nào người ta dùng để tính  mét đường phản ứng trong 1 giây?

Geschwindigkeit in km/h : 10 x 5

Geschwindigkeit in km/h : 10 x Geschwindigkeit in km/h : 10

Geschwindigkeit in km/h : 10 x 3 Tốc độ km/h : 10 x 3

12.  Auf welcher Seite ist eine Straßenbahn zu überholen, die in der Mitte der Fahrbahn fährt (keine Einbahnstraße)? Làn bên nào được vượt ở chỗ có đường tàu điện mà ở giữa có làn chạy?

Links Trái

Rechts Phải

Links nur dann, wenn rechts andere Fahrzeuge die Fahrbahn versperren Chỉ bên trái, khi mà làn phải bị khóa bởi phương tiện khác

13.  Was ist Voraussetzung für das Ausscheren zum Uberholen? Điều kiên gì giả định để cắt vượt măt?

Dass eine Gefährdung des pachfolgenden Verkehrs ausgeschlossen ist Nguy hiểm cho xe sau đã bị loại trừ

Dass der Gegenverkehr nicht gefährdet wird Giao thông ngược chiều không bị nguy hiểm

Dass der Vorausfahrende rechts blinkt Nháy phải với xe đi trước

14.  Sie kommen als Erster an eine Unfallstelle mit Verletzten. In welcher Reihenfolge gehen Sie vor? Bạn là người đầu tiên đến nơi có 1 vụ tai nạn có thương vong. Thứ tự việc cần làm của bạn trước tiên là gì?

Unfallstelle absichern - Erste Hilfe leisten - Rettungsdienst alarmieren Bản vệ hiện trường – Sơ cứu – Báo động cứu thương

Erste Hilfe leisten Rettungsdienst alarmieren Unfallstelle absichern Sơ cứu – Gọi cứu thương - Bảo vệ hiện trường –

Rettungsdienst alarmieren Unfallstelle absichern Hilfe leisten Gọi cứu thương – Bảo vệ hiện trường – Sơ cứu

15.  Wann sollten Sie den Motor abstellen, um Kraftstoff und die Umweltbelastung zu vermindern? Bạn thiết lập tắt máy như thế nào để bảo vệ môi sinh và tiết kiệm nhiên liệu?

Wenn Sie in einem Verkehrsstau länger warten Khi xe chờ lâu ở đám tắc

Wenn Sie bei einem STOP-Schild anhalten Khidừng ở biển STOP

Wenn Sie vor Bahnübergängen oder Baustellen warten müssenKhi chờ ở đường ray hay chỗ công trường xây dựng

16.  Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lí nào là đúng?

Ich muss den blauen Lkw durchfahren lassen Tôi phải để xe tải màu xanh đi qua

Der Traktor muss mich durchfahren lassen Xe nông cụ phải để tôi đi qua

Ich muss den Traktor abbiegen lassen Tôi phải để xe nông cụ rẽ

17.  Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lí nào là đúng?

Ich darf als Erster fahren Tôi là người rẽ trước

Ich muss den roten Pkw durchfahren lassen Tôi phải để xe màu đỏ đi qua

Ich darf erst als Letzter in die Kreuzung einfahren Tôi là người cuối cùng được đi ở ngã tư

18.  welches Verhalten ist richtig? Cách xử lí nào là đúng?

Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen Tôi phải để xe đạp đi qua

Der Radfahrer muss mich vorbeilassen Xe đạp phải để tôi qua trước

Ich darf vor dem Motorrad fahren Tôi được đi trước xe máy

19.  Was wird durch diese Verkehrszeichen angekündigt? Biển hiệu này đưa ra thông tin gì?

Nach 100 m folgt erneut das Verkehrszeichen Vorfahrt gewähren!" 100m nữa đến biển quyển ưu tiên

Nach 100 m folgt ein Stop-Schild 100 m nữa đến biển STOP

Nach 100 m kann ohne anzuhalten weitergefahren werden 100 m nữa có thể không phải dừng lại mà được tiếp tục đi

20.  worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?Biển hiệu này thông báo điều gì?

Auf eine gebührenpflichtige Straße Đường phải thu phí

Auf eine ZollstelleSở Hải quan
21.Welche Kraftfahrzeuge dürfen die abgebildete Umweltzone?Xe nào được đi vào vùng bảo vệ môi sinh với những hình này?

 Ein Pkw mit einer roten Feinstaub PlaketteXe con với nhãn màu đỏ

Ein Motorrad Xe máy

Ein Pkw, der die Anforderungen an eine grüne Plakette erfüllt, auch wenn keine Feinstaub-Plakette angebracht ist Xe con với nhãn màu xanh và kể cả không có nhãn

22.  Sie wollen auf einem Platz mit Parkscheinautomat parken. Was haben Sie zu beachten? Ở 1 điểm đậu có đồng hồ tự động. Bạn cần chú ý điều gì?

Gültigen Parkschein am Fahrzeug so anbringen, dass er von außen gut lesbar ist Để phiếu đậu hợp lệ trong xe, nơi nó có thể nhận thấy rõ ràng từ bên ngoài

Ein Parkschein ist immer uberflüssig, wenn Sie eine Parkscheibe benutzen Phiếu đậu xe luôn luôn bị trôi khi bạn dùng để đậu xe

Die auf dem Parkschein angegebene Parkzeit picht überschreiten Không đậu quá thời gian ghi trên phiếu đậu

23. Ein einachsiger Anhänger hat ein tatsächliches Gewicht von 600 kg. Wie groß muss die Stützlast mindestens sein? 1 xe mooc có trọng tải tổng trên 600 kg thì lực nâng tối thiểu là bao nhiêu?

60 kg 10%)

24 kg 4%)

90  g 15%)

24.Sie wollen Urlaubsgepack auf dem Dach lhres voll besetzten Pkw mitnehmen. Wodurch wird die Dachlast begrenzt? Bạn muốn đóng theo đồ đi nghỉ trên nóc xe. Bạn cần giới hạn điều gì?

Durch die Angaben des Fahrzeugherstellers in der Betriebsanleitung Qua những gì được cho phép bởi nhà sản xuất

Durch die zulässige Gesamtmasse des Pkw Qua tổng khối lượng mà xe được phép mang

Durch die Angaben über die Dachlast im Fahrzeugschein Qua những gì ghi trên giấy tờ xe, được để trên nóc

25. Bei Dunkelheit blendet ein entgegenkommendes Fahrzeug nicht ab. Was können Sie zu tun, um noch einigermaßen sehen zu können? Trời tối xe ngược chiều không tắt đèn chiếu xa. Bạn làm gì đề có thể nhìn đủ độ?

Auch Fernlicht einschalten Cũng bật đèn chiếu xa

Sonnenblende herunterklappen Kéo tấm che nắng xuống

Nicht in die aufgeblendeten Scheinwerfer, sondern zum rechten Fahrbahnrand schauen Không nhìn vào đèn pha, mà nhìn vào lề phải

26. Was ist beim Ein- oder Aussteigen von Kindern richtig? Cho trẻ lên xuống xe thế nào là đúng?

Kinder dürfen auf öffentlichen Straßen nicht ein- oder aussteigen Không được cho trẻ lên xuống ở lối đi công cộng

Kinder möglichst auf der Gehwegseite ein- oder aussteigen lassen Để trẻ lên xuống ở lối người đi bộ

Kinder auf der Fahrbahnseite nur unter Beaufsichtigung ein- oder aussteigen Trẻ phải được lên xuống dưới sự giám hộ

27. Was ist bei der Verwendung eines Kindersitzes mit Prüfzeichen zu beachten? Cần chú ý điều gì khi sử dụng ghế cho trẻ nhỏ có dán nhãn hiệu kiểm tra?

 Der Kindersitz muss die Größe und das Gewicht des Kindes geeignet sein Ghế của trẻ phải phù hợp với cỡ và cân nặng của trẻ sử dụng

Außer dem Prüfzeichen ist nichts weiter zu beachten Ngoài nhãn hiệu kiểm tra, không cần chú ý gì thêm

Der Kindersitz muss für die Anbringung auf dem vorgesehenen Fahrzeugsitz geeignet sein Ghế cho trẻ phải đặt hướng phù hợp với ghế người lái

28. Wie können Sie während der Fahrt erkennen, ob Fernlicht eingeschaltet ist? Bạn nhận biết thế nào khi lái, là đèn chiếu xa có bật hay không?

An einer roten Kontrollleuchte Qua đèn kiểm soát đỏ

 An einer blauen Kontrollleuchte. qua đèn kiểm soát xanh dương

An einer grünen Kontrolleuchte Qua đèn kiểm soát xanh lá

29. Was kann die Ursache für eine übermäßige Abnutzung der Reifen sein?Điều gì xảy ra khi dùng lốp quá cỡ?

Schaden an der Federung Hỏng vành xe

Falscher Reifenluftdruck Áp suất lốp bị sai

Anbau eines Frontspoilers Phải gắn thêm trước 1 cái chống trôi

30. Auf der Landstraße werden Sie von einem schnelleren Pkw überholt und anschließend geschnitten. Wie reagieren Sie? Trên đường làng, có 1 xe đi nhanh cắt đầu sát. Bạn phản ứng như thế nào?

Ich unterdrücke meinen Arger, bleibe cool und fahre weiter, als ob ich den Vorfall nicht bemerkt hätte Bình tĩnh kiềm chế cơn giận, và lái tiếp, như không có việc gì

Ich mache den Fahrer mit Hupe und Lichthupe sein falsches Verhalten aufmerksam. Damit reagiere ich zugleich meinen Arger ab Tôi bấm còi và nháy đèn để nhắc lỗi sai của anh ta

Ich fühle mich herausgefordert und setze nun selbst zum Überholen anTôi cảm thấy bị thách thức và đặt mình vào tình trạng phải vượt lại

Prüfbogen 28: Mẫu kiểm tra 28

1.     Wie müssen Sie sich verhalten? Bạn xử lí tình huống này như thế nào?

Mit gleicher Geschwindigkeit weiterfahren, weil die Kinder bestimmt stehen bleiben Gữ nguyên tốc độ và lái đi tiếp, vì trẻ con chắc chắn luôn dừng lại

Sofort stark bremsen und bremsbereit bieiben Phanh ngay, và sẵn sàng phanh tiếp

Mit gleicher Geschwindigkeit weiterfahren, um einen Nachfolgenden nicht zu behindern Giữ nguyên tốc độ, để xe sau không bị cản trở

2.     Worauf müssen Sie sich einstellen? Bạn xử lí như thế nào?

Dass von rechts ein Fahrzeug kommt Có xe đến từ bên phải

Dass ein von rechts kommendes Fahrzeug auf seine Vorfahrt verzichtet Có xe đến từ bên phải và từ bỏ quyền ưu tiên của anh ta

Dass sich Ihr Bremsweg durch Feuchtigkeit und Laub verlängert Đường phanh của bạn có thể bị kéo dài vì trơn ẩm và lá cây

3.     Warum sollen Sie hier vorsichtig fahren? Vì sao ở đây bạn phải lái 1 cách thận trọng?

Weil der Straßenverlauf unübersichtlich ist Vì tầm nhìn bị hạn chế

Weil die Fahrbahnoberflache ungleichmäßig ist Vì bề mặt đường không giống bình thường

Weil de Gegenverkehr die Kurve schneiden könnte Vì xe ngược chiếu có thể cắt cua

4.     Sie wollen rechts abbiegen. Worauf müssen Sie sich einstellen? Bạn muốn rẽ phải, bạn phải xử lí những gì?

Der Lkw wird anhalten Xe tải sẽ dừng lại

Der Fußgänger könnte den Lkw vorbeilassen und dann vor Ihnen die Fahrbahn überqueren Người đi bộ sẽ để xe tải đi qua và rồi rẽ xuống ngang đường chạy của bạn

Nach dem Abbiegen des Lkw können Fußgänger von der gegenüberliegenden Seite kommen Sau khi xe tải rẽ, đối diện sẽ có người đi bộ đến gần

5.     Ist es leichtsinnig, noch kurz vor einer Kreuzung einen Lastzug zu überholen?Có quá nhẹ lòng không (có quá bất cẩn không), khi còn 1 đoạn ngắn trước ngã tư vượt mặt xe tải?

 Nein, weil Lastzüge meist langsam fahren Không vì xe tải thường đi chậm

Ja, weil der Lastzug die Sicht auf wichtige Verkehrszeichen verdecken kann Có, vì xe tải che khuất tầm nhìn các biển báo quan trọng

Ja, weil der Lastzug die Sicht auf den Querverkehr verdeckt Có, vì xe tải che khuất tầm nhìn các phương tiện rẽ

6. Wo ist zu schnelles Fahren besonders gefährlich? Chỗ nào phóng nhanh nguy hiểm?

In unübersichtlichen Kurven Đường cua không rõ ràng

An Fahrbahnverengunggen. Đường chật hẹp

An Bahnübergängen. Đường sắt cắt ngang.

7.     Zu welcher Tageszeit ist mit verstärktem Wildwechsel zu rechnen? Thời điểm nào trong ngày phải tính đền việc thú rừng chạy qua đường nhiều?

Während der Abenddämmerung Lúc chạng vạng tối

In der Mittagszeit Giữa ngày

Im Morgengrauen Tờ mờ sáng

8.     Worauf müssen Sie innerorts an Kreuzungen und Einmündungen besonders achten? Bạn cần chú ý điều gì ở ngãn 3 hoặc ngã 4 trong thành phố?

Die breitere Straße ist immer bevorrechtigt Bề rộng của đường luôn luôn tính đến

Kreuzende oder einmündende Straßen können bevor. rechtigt sein, obwohl sie schmal und weniger gut ausgebaut sind. Ở ngã 3 và ngã 4, có thể có quyền ưu tiên dù nó nhỏ và hẹp hơn.

An allen Kreuzungen und Einmündungen gilt ausnahms- los die Regel rechts vor links"Ở tất cả các đoạn giao nhau đều có áp dụng luât phải trước trái sau


9. Was gilt hier? Điều gì áp dụng ở đây?

Vor dem Einfahren in die Kreuzung muss auf weiterer Zeichen des Polizeibeamten gewartet werden Trước khi lái vào ngã tư, phải chờ đợi tín hiệu điều khiển từ người cảnh sát

Abbiegen ist nicht zulässig Không được rẽ

Die Kreuzung darf überquert werden Được vượt qua ngã tư

10. Sie befinden sich im Kreisverkehr. Was ist zu beachten? Bạn đi trong đường vòng xuyến cần chú ý điều gì?

Eine Mittelinsel darf nur überfahren, wenn dies aufgrund der Fahrzeuggröße unvermeidbar ist. Đảo giao thông ở giữa chỉ được đi lên khi xe quá khổ không tránh được

Im Kreisverkehr ist das Halten auf der Fahrbahn verboten Dừng đỗ trong vòng xuyến là bị cấm

Das Verlassen des Kreises muss durch Blinken Ra khỏi vòng xuyến phải nháy đèn

11.Wie verhalten Sie sich in einem Tunnel mit Gegenverkehr?Chú ý gì khi lái xe trong hầm với giao thông ngược chiều?

 Fahrstreifenbegrenzung nicht überfahren Không được đè lên lằn kẻ

Zum Überholen Fahrstreifenbegrenzung überfahren Khi vượt được đè lên lằn kẻ đường

Nicht wenden Không quay đầu

12. Sie bemerken im Tunnel einen Unfall. Was ist zu tun? Nhận ra trong đường hầm có tai nạn. Bạn làm gì?

Warn blinklicht einschalten Bật cảnh báo

Fahrzeug nicht verlassen không dời khỏi xe

Notdienste über Notrufstation informieren Khẩn cấp thông tin đến cứu hộ
13. Worauf müssen Sie bei den Beleuchtungseinrichtungen Ihres Fahrzeugs achten? Hệ thống đèn pha của bạn phải chú ý gì?

Sie müssen vorschriftsmäßig angebracht sein Lắp đặt đúng theo quy định

Sie müssen sauber sein Phải sạch sẽ

Sie müssen funktionstüchtig sein Phải còn hoạt động

14. Wo ist das Parken verboten? Chỗ nào bị cấm đỗ?

Am Fahrbahn, wenn hierdruch die Benutzung gekennzeichneter Parkflächen verhindert wird Trên đường, nơi mà nếu đỗ sẽ cản chở bãi đỗ có chỉ dẫn

Auf Vorfahrtstraßen innerhalb geschlossener Ortschaften Đường ưu tiên trong thành phố

Auf Vorfahrtstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften Đường ưu tiên ngoài thành phố

15. Andere Fahrer machen Sie auf anhaltend starkes Qualmen Ihres Auspuffs aufmerksam. Was müssen tun? Xe đi đường ra hiệu cho bạn vì khói bô quá nhiều. Bạn phải làm gì

Motor umgehend überprüfen lassen Kiểm tra lại máy

Sofort die Kraftstoffmarke wechseln Lập tức đổi nhãn hiệu nhiên liệu

Nichts, weil niemand gefährdet wird Không làm gì vì chẳng có ai bị nguy hiểm

16. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lí nào là đúng?

ich muss das Motorrad vorbeifahren lassen Tôi phải để xe máy đi qua

Das Motorrad muss warten Xe máy phải chờ

17. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lí nào là đúng?

Ich muss das Motorrad durchfahren lassen Tôi phải để xe máy đi qua

Ich muss den Bus durchfahren lassen Tôi phải để xe bus đi qua

 Ich fahre vor dem Bus Tôi đi trước xe bus

18. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lí nào là đúng?

lch muss den roten LKW abbiegen lassen Tôi phải để xe tải đỏ đi qua

ich muss den Radfahrer abbiegen lassen Tôi phải để xe đạp đi qua

 Ich darf als er kreuz Tôi được đi trước

19. Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen? Xử lí thế nào với biển giao thông này?

vorsichtig und mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren Thận trọng và giảm tốc độ

Vorfahrt gewähren Chú ý quyền ưu tiên

Als Rechtsabbieger sind Sie nicht wartepflichtig Nếu bạn rẽ phải bạn không có trách nhiệm đợi
20. Welches Verkehrszeichen gibt an der nächsten Kreuzung Vorfahrt? Biển giao thông nào thông báo quyền ưu tiên đi trước ở ngã tư tiếp theo?

Verkehrszeichen 2

Verkehrszeichen 1

Verkehrszeichen 3 Bộ đề thi lý thuyết

21. Durch welche Fahrzeuge können bei Missachtung dieses Verkehrszeichens schwere Unfälle entstehen? Loại xe nào không chú ý điểm này sẽ bị tai nạn nghiêm trọng?

Durch Fahrzeuge mit folgenden Abmessungen einschließlich Là loại xe có hàng hóa đến mức:

Ladung Länge 4 m, Breite 2,5 m, Hohe 2,5 m dài 4m, rộng 2.5m, cao 2.5m

Lange 10 m, Breite 3,9 m Hohe 3 m dài 10m, rộng 3.9m, cao 3m

 Lange 8 m, Breite 2,5 m Hohe 4 m dài 8m, rộng 2.5m, cao 4m

22. Warum soll ein längeres, starkes Gefälle nicht mit getretener Kupplung durchfahren werden? Vì sao nơi đoạn dốc dài, cua sắc mạnh không được lái đạp côn?

Weil dann der Bremskraftverstärker nicht mehr wirken kann Vì lực phanh sẽ không đủ mạnh ảnh hưởng

Weil die Motorbremswirkung nicht zum Tragen kommen kann Phanh máy không tải nổi

 Weil dadurch unnötiger Verschleiß an den Bremsen eintritt Vì hệ thống phanh không cần thiết

23 Welche Ursachen können für zu großes Spiel des Lenkrades vorliegen?Nguyên nhân nào dẫn đến việc đánh lái quá lớn?

Lenkgetriebe defekt Tay lái bị hỏng

Reifenluftdruck zu hoch Áp suất lốp cao

Kugelgelenk der Spurstange ausgeschlagen Áo lái phía trong bị hỏng

24, was müssen sie beim Beladen eines Anhängers beachten? Phải chú ý điều gì khi trở hàng với mooc?

Die Ladung Hàng hóa

-muss sicher verstaut werden phải đặt an toàn

- darf nach vor hochstens 1 m über das zugfahrzeug hinausragen được nhô cao phía trên tối đa 1 m

-darf nach hinten ohne zu erzliche Kennzeichnung höchstens 1 m über die Rückstrahler hinausragen được để nhô sau, không cần biển báo tối đa 1 m

25. Wie sichert man einen Pkw mit Schaltgetriebe am Berg gegen Wegrollen? Làm sao bảo đảm 1 xe ở trên sườn núi không bị trôi?

Feststellbremse betätigen kéo phanh tay

Schalthebel in Leerlaufstellung bringen Đòn chèn bánh

Ersten Gang oder Rückwärtsgang einlegen Để số 1 hoặc cài số lùi

26. Wie dürfen Sie in Ihrem Pkw ein elfjähriges Kind von 140 cm Größe mitnehmen? Bạn được phép mang theo trẻ nhỏ 11 tuổi, cao 140cm trên xe như thế nào?

Auf einer Sitzerhöhung mit Prüfzeichen und mit angelegtem Dreipunktgurt Ghế ngồi hợp chiều cao có nhãn kiểm chứng và giây cài 3 điểm

Mit angelegtem Dreipunktgurt Với giây cài 3 điểm

Auf der hinteren Sitzbank mit angelegtem Beckengurt Cho ngồi ghế sau với giây cài bụng

27. sie haben ihre Autobahnausfahrt verpasst. Wie verhalten Sie sich? Bạn bỏ lỡ 1 lối ra trên Cao tốc. Bạn xử lí như thế nào?

Auf dem Seitenstreifen zurückfahren Lái vòng lại ở lề bên

Bis zur nächsten Ausfahrt weiterfahren Lái tiếp đến lối ra tiếp sau

28. Sie fahren mit 80 km/h hinter einem Auto her. Welchen Sicherheitsabstand müssen Sie mindestens einhalten? Bạn chạy 80km/h sau 1 xe. Khoảng cách an toàn bạn cần giữ tối thiểu là bao nhiêu?

Einen Ein-Sekunden-Abstand Khoảng cách 1 giây

Einen zwei Sekunden Abstand Khoảng cách 2 giây

Einen Abstand von 15 Metern Khoảng cách 15 m

29. Sie wollen mit einem Automatik-Pkw (hydraulischer Wandler) losfahren Was mussen sie wissen?Bạn muốn lái 1 xe số tự động. Bạn cần biết điều gì?
Der Wählhebel darf nur bei stehendem Motor betätigt werden Lựa chọn thao tác đẩy chỉ có thể khi máy ngừng

Beim Einlegen einer Fahrstufe muss der Pkw in der Regel mit der Betriebsbremse festgehalten werden Thứ tự kết hợp các bước thao tác theo hướng dẫn của nhà sản xuất

Die Drehzahl muss wesentlich erhöht werden, damit der Motor nicht abgewürgt wird Tốc độ vòng số phải tăng cao, để máy không bị ngừng

30. Wie können Sie Kraftstoff sparen ? Làm sao để tiết kiệm nhiên liệu?

Mindestens Reifendruck nach Betriebsanleitung einhalten Áp suất lốp tối thiểu theo hướng dẫn của nhà sản xuất

Dachgepacktrager oder Skihalter abnehmen Bỏ bớt hàng hóa hay đồ trượt tuyết trên nóc xe

Nicht im höchsten Gang fahren Không lái ở vòng số cao
1.Worauf müssen Sie sich einstellen?

Das Mädchen vor Ihnen wird Cô bé phía trước

- könnte links abbiegen, um den anderen zu folgen rẽ trái để theo bạn

- könnte links abbiegen, ohne ein Richtungszeichen zu geben. Có thể sẽ rẽ trái mà không đưa ra chỉ dấu

- wird mit Sicherheit geradeaus weiterfahren, weil es kein Richtungszeichen gibt sẽ đi tiếp 1 cách an toàn, vì không đưa ra chỉ dấu rẽ

2. Wie müssen Sie sich verhalten? Bạn xử lí như thế nào?

Hupen und mit gleicher Geschwindigkeit weiterfahrenBấm còi và lái tiếp với vận tốc như cũ

Geschwindigkeit vermindern, bremsbereit bleiben und vorsichtig vorbeifahren. Giảm tốc độ, sẵn sàng phanh và lái qua thật thận trọng

Nicht hupen, aber mit gleicher Geschwindigkeit weiterfahren, da die Kinder am linken Fahrbahnrand sind Không bấm còi, nhưng vẫn giữ vận tốc cũ, vì bọn trẻ đã ở bên lề đường

3. Womit mussen Sie rechnen? Bạn phải tính đến điều gì?

Eines der Kinder könnte umkehren, um den Ball zu holen 1 đứa trẻ sẽ quay lại nhặt bóng

Die Kinder werden bestimmt am Fahrbahnrand warten, bis Sie vorbeigefahren sind. Bọn trẻ chắc chắn sẽ đợi ở bên lề đường, đến khi bạn đã đi qua

Das Mädchen könnte umkehren und zu den anderen laufen. Đứa bé gái có thể quay lại và chạy theo các đứa khác

4. Sie wollen nach rechts abbiegen. Wie verhalten Sie sich? Bạn muốn rẽ phải.Bạn xử lí như thế nào?

Don Radfahrer geradeaus durchfahren lassen Để cho xe đạp đi qua

Vor dem Radfahrer abbiegen, weil der motorisierte Verkehr Vorrang hat Rẽ trước xe đạp, vì xe có động cơ được ưu tiên

5. Was kann Haschischkonsum bewirken? Ma túy có tác động gì?

Rausch mit gefährlichen sinnestänsehungen und Herabsetzung des Reaktionsvermögen Ma túy gây nguy hiểm làm mất cảm giác và giảm khả năng phản xạ

Rausch mit Verwirrtheiszuständen und Depressionen Chất ma túy làm giảm chức năng cơ bản và gây trầm cảm

Verbesserte Zeiteinschätzung Cải thiện cảm nhận tính toán về thời gian

6. Wo müssen Sie besonders mit starker Fahrbahn verschmutzung und Rutschgefahr rechnen? Ở đâu bạn phải tính đến đường đặc biệt bẩn và trơn trượt?

An Baustellen Công trường

An Einmündungen von FeldwegenNgã ba cánh đồng

An innerstadtischen Kreuzungen Ngã ba ngã tư trong thành phố

7. Sie fahren zügig auf einer Landstraße und sehen in einiger Entfernung ein Reh in der Nähe der Fahrbah asen. Wie müssen Sie sich verhalten? Bạn đang lái xe nhanh chóng qua đường Làng, từ 1 khoảng cách xa bạn nhìn thấy có hươu đang ăn cỏ, bạn xử lí như thế nào?

Geschwindigkeit erhöhen, um schnell an dem Reh vorbeizukommen Phóng nhanh qua chỗ hươu

Geschwindigkeit vermindern und bremsbereit sein Giản tốc độ và sẵn sàng phanh

Sofort Vollbremsung durchführen Phanh hoàn toàn

8. Wie durchfahren Sie enge Kurven? Làm sao lái qua 1 đoạn cua hẹp?

Vor der Kurve Geschwindigkeit vermindern Giảm tốc trước đoạn cua

Erst im Scheitelpunkt der Kurve Geschwindigkeit vermindern Đến đỉnh cua thì giảm tốc

Erst beim Ubergang in die Gerade wieder beschleunigenTăng tốc khi đã qua đoạn cua

9. Nach dem Linksabbiegen wollen Sie sofort rechts abbiegen. Wie ordnen Sie sich ein? Sau khi nhay đèn rẽ trái, bạn lại muốn rẽ phải ngay. Bạn vào làm như thế nào?

Wie der Như xe

-grüne Pkw xanh lá

-rote Pkw đỏ

-blaue Pkw xanh tím

10. Im Gegenverkehr auf derselben Fahrbahn hält ein Linienbus mit eingeschalteter Warnblinkanlage an einer Haltestelle. Wie verhalten Sie sich?Xe Bus ngược chiều trên cùng đoạn đường bật đèn nháy cảnh báo tại điểm bến. Bạn xử lí như thế nào?

Auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen Phanh lại thận trọng

Nur dann mit Schrittgeschwindigkeit weiterfahren, wenn Fahrgäste die Fahrbahn überqueren wollen Chỉ lái qua với tốc độ thận trọng, khi có hành khác muốn băng qua đường

Geschwindigkeit beibehalten, da der Bus auf der anderen Fahrbahnseite hält Giữ tốc độ tỉ lệ với Bus khi nó đỗ lại lề đường?

11. Was müssen Sle beim Überholen hinsichtlich des Abstandes beachten? Bạn phải chú ý gì về khoảng cách khi vượt mặt?

Ausreichenden Seitenabstand vor allem zu Fußgängern und Radfahrern einhaltenĐủ khoảng cách cho người đi bộ và đi xe đạp

Zu mehrspurigen Fahrzeugen größeren Seitenabstand einhalten als zu einspurigen Giữ Khoảng cách ngang lớn hơn

Den Überholten beim Wiedereinordoen nicht behindern  Xe bị vượt không bị cản trở gì khi xe vượt vào làn lại

12. Sie verdoppeln Ihre Geschwindigkeit. Wie verändert sich der Bremsweg?Tốc độ gấp đôi thì đường phanh sẽ thay đổi như thế nào?

 Antwort Er wird 4 mal so lang Sẽ dài gấp 4 lần

13. Wer ist für den verkehrssicheren Zustand eines zugelassenen Fahrzeugs verantwortlich? Ai chịu trách nhiệm về tình trạng an toàn của 1 xe được cấp duyệt?

Der Fahrer Người lái

Die Haftpflichtversicherung Trách nhiệm của bảo hiểm

Der HalterNgười giữ

14. Wie erkennen Sie den kürzesten Weg zur nächsten Notrufsäule auf der Autobahn? Làm sao để nhận ra đường ngắn nhất đến trụ điện thoại khẩn trên đường cao tốc?

An dem Verkehrszeichen "Ausfahrt"Ở biển lối ra

An der Pfeilrichtung auf den Leitpfosten Ở trụ có hướng dẫn mũi tên

15. Ihr Kraftfahrzeug verliert etwas Öl. Wie viel Trink- wasser kann bereits durch einen Tropfen Ol ungenießbar werden? Xe của bạn bị sụt giảm dầu. Bao nhiêu nước uống có thể bị hao tổn bởi 1 giọt dầu hao?

Bis zu

50 Liter

1 Liter

600 Liter

16. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lí như thế nào là đúng?

Ich muss dem blauen Pkw Vorfahrt gewähren Tôi phải để xe xanh tím quyền đi trước

Ich darf durchfahren Tôi được phép đi qua

Ich muss dem grünen Pkw Vorfahrt gewähren Tôi phải để xe xanh lá quyền đi trước

17. Welches Verhalten Ist richtig? Cách xử lí như thế nào là đúng?

Das Mofa muss warten Xe Mofa phải chờ

Ich muss wartenTôi phải chờ

18. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lí như thế nào là đúng?

Det Radfahrer muss warten Xe đạp phải chờ

Ich muss warten Tôi phải chờ

19. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?Biển giao thông này cho biết điều gì?

Auf das Ende einer Zone mit einer Kết thúc khu vực

-vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit von 30 km/h viết trước cho tốc độ tối thiểu 30km/h

-zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h cho phép tốc độ tối đa 30km/h

-Richtgeschwindigkeit von 30 km/hTốc độ đúng 30km/h

20. Worauf müssen Sie sich hier einstellen? Bạn phải thiết lập như thế nào ở khu này

Dass der fließende Verkehr angehalten wird, um Kinder über die Straße zu lassen Lưu lượng giao thông phải ngừng lại cho trẻ em đi qua

Dass hier Kinder häufiger als sonst über die Fahrbahn laufen Ở đẫy thường xuyên có trẻ đi qua

Dass hier Kinder unter Anleitung auf der Fahrbahn spielen Trẻ em dưới sự hướng dẫn chơi trên đường

Prüfbogen 29: Mẫu kiểm tra 29

21. Welche Bedeutung haben diese Zeichen für Sie? Những Biển này có ý nghĩa gì?

Die beiden linken Fahrstreifen darf ich nur zum Überholon benutzen Chỉ được dùng 2 làn bên trái khi vượt

Der Verkehr auf den beiden rechten Fahrstreifen ist treigegeben Giao thông 2 luồng bên phải được lưu thông

Die beiden linken Fahrstreifen darf ich nicht benutzen Hai luồng bên trái không được sử dụng

22. Was soll mit der Teilnahme an einem Aufbauseminar innerhalb der Probezeit erreicht werden? Đạt được điều gì khi tham gia bổ túc kiến thức trong thời hạn thử thách?

Eine rücksichtsvollere und risikobewusstere Einstellun zum Straßenverkehr Nhận thức được đầy đủ vể rủi do trong giao thông

Ein Abbau der Punkte im Verkehrszentralregister Thêm điểm ở trung tâm đăng kiểm giao thông

Eine Verbesserung der Gefahrenerkennung Nâng cao nhận thức về nguy hiểm

23. Wie müssen Sie Ihren Pkw gegen Diebstahl sichern? Bạn phải làm gì để đảm bảo chống mất trộm?

Zündschlüssel abziehen, Lenkradschloss einrasten lassen und Fenster schießen Rút chìa khóa – khóa tay lái – đóng cửa kính

Differentialsperre enschalten(aktivieren)Bật các khóa khác(kích hoạt nó)

 Türen und Kofferraum abschließen Cửa và cốp xe phải đóng

24. Warum ist es gefährlich, wenn Personen auf den hinteren Sitzen die Sicherheitsgurte nicht benutzen? Vì sao có nguy hiểm khi người ngồi ghế sau không sử dụng dây an toàn?

Weil schon bei niedriger Geschwindigkeit die Rückenlehnen der Vordersitze nicht mehr ausreichend vor Verletzungen e schützen Vì dù chỉ tốc độ thấp thì tựa ghế trước cũng không đủ đảm bảo không bị chấn thương

Weil dann die Schutzwirkung des Airbags wegfällt Nó làm loại bỏ tác dụng bảo vệ của túi khí

Weil sie bei einem Aufprall Fahrer und Beifahrer zusätzlich gefährdenCó thể khiển cả người lái lẫn người đi dùng bị thương bổ sung lẫn nhau

25, Vor Ihnen auf der Landstraße fährt ein Pkw etwas langsamer, es erlaubt ist. Sie ärgern sich über die Behinderung durch den langsameren Pkw. was machen Sie?

Trước bạn có 1 xe đi chậm, được phép. Bạn tức giận vì sự cản chở chậm của nó. Bạn làm gì?

Ich zeige meinen Ärger durch dichtes Auffahren Tôi bày tỏ sự tức giận và lái xe thật rít sát

Ich beherrsche mich, bin geduldig und passe meine Geschwindigkeit dem Vorausfahrenden an Tôi kiềm chế, kiên nhẫn với tốc độ phù hợp với xe trước

Ich versuche, den Fahrer des Pkw zu schnellerem Fahren zu bewegen, indem ich die Lichthupe und die Hupe betätigeTôi cố gắng thúc người lái xe đó lái nhanh, qua cách nháy đèn và còi

26. Sie sind mit einem Lkw mit Anhänger unterwegs und wollen gefälligkeitshalber eine Person mitnehmen. Wo dürfen Sie diese unterbringen? Bạn lái 1 xe tải với nhà mooc trên đường, tiện đường có người đi cùng. Bạn cho người đó đi cùng như thế nào?

Im Führerhaus Trong buồng lái

Auf der Ladefläche des Lkw Trên nền xe tải

Auf der Ladefläche des Anhängers Trên nền xe mooc

27. Wann dürfen sie in eine Umweltzone einfahren? Khi nào bạn được phép lái xe vào vùng có báo bảo vệ môi sinh?

Wenn Ihr Pkw mit einer entsprechenden Feinstaub-Plakette, gekennzeichnet ist Khi xe bạn có nhãn nhận dạng như hướng dẫn

Wenn Ihr Pkw schadstoffarm ist Khi xe bạn có chất giảm ô nhiễm

Wenn Ihr Pkw Sonderrechte in Anspruch nehmen kann Khi xe bạn có quyền đặc biệt

28. Beim Bremsen spüren Sie, dass Ihr Fahrzeug nach rechts zieht. Welche Ursachen sind möglich ?Khi nhấn phanh, bạn cảm thấy xe bạn nghiêng về phải. Nguyên nhân nào?

Die Bremse wirkt rechts geringer als links Tác dụng phanh bên phải mạnh hơn trái

Die Bremse wirkt links geringer als rechts Tác dụng phanh bên trái mạnh hơn phải

Das Lenkgetriebe hat zu viel Spiel Tay lái bị nghịch nhiều quá

29. Was ist beim Rückwärtsfahren mit einem Zug richtig, wenn die Sicht nach hinten behindert ist? Lái 1 xe thế nào cho đúng, khi tầm nhìn bị hạn chế?

Nur beim Einfahren in eine Vorfahrtstraße ist Einweisung erforderlich Chỉ khi nào lái vào đường có quyền ưu tiên thì mới cần thiết hướng dẫn

Die Sichtverbindung zur einweisenden Person darf nicht abreißen Không được tách rời với người hướng dẫn để kết nối tầm nhìn

Auf einem Betriebsgelände kann auf Einweisung verzichtet werden Thiết lập 1 hướng dẫn để có thể điều phối

30. wodurch kann Ihre Sicht beeinträchtigt werden?Tầm nhìn của bạn có thể bị ảnh hưởng, do đâu?

Durch die LadungDo hàng hóa

 Durch abgenutzte Wischerblätter(Schlierenbildung) Do quạt nước

Durch verschmierte ScheibenDo kính bẩn

1.     Wie müssen Sie sich verhalten? Bạn xử lí như thế nào?

Einfach weiterfahren Cứ đi tiếp

Sofort bremsen und bremsbereit bleiben Lập tức phanh lại và sẵn sàng phanh

2.     Womit müssen Sie rechnen? Bạn phải tính đến điều gì?

Mit einer gefährlichen Linkskurve Đường cua trái nguy hiểm

Mit einem hinter der Kuppe liegen gebliebenen Fahrzeug Có thể 1 xe nằm đường ngay sau con dốc

Mit Querverkehr vor der Kurve Phía trước có xe cua ra

3.     Wie müssen Sie sich verhalten? Bạn xử lí như thế nào?

Links weiterfahren Đi tiếp về bên trái

Abbremsen und notfalls anhalten. Phanh và khẩn cấp thì dừng lại hẳn

Nur Warnzeichen geben und weiterfahren Chỉ ra cảnh báo và đi tiếp
Prüfbogen 30: Mẫu kiểm tra 304.     Warum müssen Sie hier besonders vorsichtig sein? Vì sao phải đặc biệt cẩn thận ở đây?

Weil beim Bremsen erhöhte Rutschgefahr besteht Vì nguy hiểm đường phanh trượt do trơn cao

Weil ein Fahrzeug von rechts kommen könnte Vì có thể có xe từ phía phải lại

Weil das von links kommende Auto Vorfahrt hat Vì phía trái có thể có xe có quyền ưu thiên

5.     Warum kann Überholen auch auf übersichtlichen und geraden Fahrbahnen gefährlich sein? Vì sao nói vượt mặt nguy hiểm kể cả khi tầm nhìn quang và đường thẳng?

Weil die Geschwindigkeit des Gegenverkehr oft Vì vận tốc xe ngược chiều thường:

- zu hoch eingeschatzt wird bị đánh giá tính toán quá cao

- zu niedrig eingeschätzt wird bị đánh giá tính toán quá thấp

6. Wie lange dauert es im Allgemeinen, bis 1,0 Promille Alkohol im Blut abgebaut ist? Theo thông thường thì 1,0 promille Cồn tan trong máu?

5 Stunden 5 tiếng

10 Stunden 10 tiếng

1       Stunde 1 tiếng

7.     wie lange können Haschisch und seine Abbauprodukte im Urin nachgewiesen werden? Bao lâu thì chất ma túy và sản phẩm từ ma túy trong nước tiểu vẫn nhận biết được sau đó?

Auch noch nach Wochen Nhiều tuần sau

Hochstens 24 Stunden Tối đa là 24 giờ

8.     Wann ist ein Drogenabhängiger zum Führen von Kraftfahrzeugen wieder geeignet? Khi nào thì 1 người nghiện hút xì ke được thích nghi trở lại để lái xe cơ giới?

Erst wenn er mindestens 1 Jahr lang nachweisbar drogen frei ist und zu erwarten ist, dass er nicht rückfällig wird Trước hết, tối thiểu là 1 năm sau khi chứng minh là không dùng ma túy và chờ xem không tái nghiện lại

Wenn er seit 1 Monat kein Rauschgift genommen hat Khi sau 1 tháng không sử dụng ma túy

Wenn er seit 6 Monaten kein Rauschgift genommen hat Khi sau 6 tháng không sử dụng ma túy

9.     Was gilt hier? Điều gì áp dụng ở đây?

Alle Fahrzeuge müssen rechts abbiegen Tất cả các xe phải rẽ phải

Rechtsabbieger dürfen fahren Người rẽ phải được phép

Geradeausfahrer und Linksabbieger müssen warten Người đi thẳng và rẽ trái phải chờ

10.  An der Einfahrt in ein Industriegebiet steht das Andreas- kreuz mit dem Zusatzzeichen,,Industriegebiet, Schienenfahrzeuge haben Vorrang". Was haben Sie zu beachten?Lối vào khu công nghiệp trước ngã tư có biển báo Khu Công Nghiệp Xe trên đường ray có quyền ưu tiên. Bạn cần phải chú ý điều gì?

An Bahnübergänge nur mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren Đi qua đường ray với vận tốc đều ổn định

Schienenfahrzeuge haben an allen Bahnübergängen Xe trên đường ray được ưu tiên trên mọi đoạn vượt

Kraftfahrzeuge haben an Bahnübergängen ohne Andreaskreuz Vorrang Xe cơ giới vượt đường ray không có quyền ưu tiên ở ngã tư

11. Wo ist Halten verboten? Chỗ nào cấm đỗ?

Unmittelbar hinter Fußgängerüberwegen. Giữa đường sau lối người đi bộ

Auf Fußgängerüberwegen sowie bis zu 5m davor. Đường người đi bộ cách 5 m phía trước

Über Schachtdeckeln Trên nắp hố ga

12. Sie kommen als Erster an eine Unfallstelle mit Verletzten. In welcher Reihenfolge gehen Sie vor? Bạn là người đầu tiên đến nơi có 1 vụ tai nạn có thương vong. Thứ tự việc cần làm của bạn trước tiên là gì?

Erste Hilfe leisten Rettungsdienst alarmieren Unfallstelle absichern Sơ cứu – Gọi cứu thương - Bảo vệ hiện trường –

Unfallstelle absichern - Erste Hilfe leisten - Rettungsdienst alarmieren Bản vệ hiện trường – Sơ cứu – Báo động cứu thương

Rettungsdienst alarmieren Unfallstelle absichern Hilfe leisten Gọi cứu thương – Bảo vệ hiện trường – Sơ cứu

13. Wie müssen Sie einen Überholvorgang beenden? Bạn phải kết thúc 1 cuộc vượt mặt như thế nào?

Ohne den Überholten zu behindern, so bald wie möglich wieder nach rechts einordnen Không gây trở ngại cho người vượt, tránh vào phía phải

Das Wiedereinordnen rechtzeitig und deutlich anzeigen Lách vào làn phải đúng lúc và ra hiệu rõ ràng.

Dicht vor dem Überholten wieder auf die rechte Fahrbahnseite wechseln Bám chặt người vượt chuyển ở bên lề phải

14. Sie wollen aus einem verkehrberuhigten Bereich in eine Straße einfahren. Von link kommt ein Radfahre. Wer muss warten? Bạn từ nơi giao thông yên tĩnh đi vào phố. Bên trái có xe đạp đến, ai phải đợi?

Der Radfahre muss warten Xe đạp

Beide müssen anhalten und sich dann verständigen Cả 2 dừng lại và thỏa thuận

Sie müssen warten Bạn phải dừng lại.

15. Was können Sie tun, um die Umwelt zu schonen? Bạn có thể làm gì để bảo vệ môi trường?

Kuzstreckenfahrten, z.B. zum nahe gelegenen Briefkasten Tránh lái xe những đoạn ngắn, như đi bỏ thư

Fahren mit Vollgas vermeinden Tránh đi hết ga

Fahrten in überfüllte Innenstädte vermeinden Tránh đi vào lúc giao thông đông đúc trong thành phố

16. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lí nào là đúng?

Ich muss das Motorrad durchfahren lassen Tôi phải để xe máy đi qua

Ich darf vor dem blauen Pkw fahren Tôi được phép đi trước xe xanh tím

Ich muss den blauen Pkw durchfahren lassen Tôi phải để xe xanh tím đi qua

17, Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lí nào là đúng?

Ich muss Tôi phải

-den Radfahrer durchfahren lassenĐể xe đạp đi qua

-den Bus durchfahren lassen để xe bus đi qua

-zunächst an der Haltlinie anhaltenDừng ở vạch gần nhất

18. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lí nào là đúng?

Ich muss den roten Pkw vorbeilassen Tôi phải để xe đỏ đi qua

Ich darf vor dem blauen Lkw abbiegen Tôi được đi trước xe tải màu xanh tím

ich muss den blauen Lkw vorlassen Tôi phải để xe tải xanh tím đi qua

19. Was ist außerorts auf Vorfahrtstraßen erlaubt? Được phép gì khi trên phố có ưu tiên ?

Halten am rechten Fahrbahnrand Dừng và đậu bên lề phải

Parken auf der Fahrbahn Đậu bên đường

Parken auf dem Seitenstreifen Đậu bên lề

20. Wie müssen Sie sich bei diesem Verkehrszeichen verhalten? Bạn phải xử lí thế nào với biển hiệu giao thông này?

Sie müssen an Verkehrsinseln rechts vorbeifahren Bạn phải lái qua đảo giao thông bên phải

Sie sind verpflichtet, nach rechts abzubiegen Bạn có trách nhiệm rẽ phải

Sie dürfen vor diesem Zeichen nicht nach links abbiegenBạn không được rẽ trái trước chỉ dẫn này


21. Für welche Fahrzeuge ist das Befahren einer so beschilderten Straße verboten? Loại xe nào bị cấm ở biển này?

Für Fahrzeuge, deren xe mà

-zulässige Achslast 2 t überschreitet tải trục thực tế trên 2 tấn

-zulässige Gesamtmasse 2 t nicht überschreitet tải trục tổng quát trên 2 tẩn

-tatsächliche Achstast 2 t überschreitet trọng tải thực tế trên 2 tấn

22. wofür müssen Sie vor Antritt elner Fahrt mit Ihrem Pkw sorgen? Bạn phải chú ý điều gì trước mỗi chuyến đi?

Dass auch die Mitfahrer die vorhandenen Sicherheitsgurte anlegen können Người đi cùng phải cài giây an toàn

Dass Sie nach hinten ausreichende Sicht haben Tầm nhìn sau phải đủ

Dass keine Gegenstände(z B verbandkasten, Autoatlas, Fotoapparat) lose auf der hinteren Ablage is liegen Không để đồ dùng không chắc chắn ở băng sau (như hộp cứu thương, bản đồ, máy ảnh)

23. Wann müssen Sie auch am Tage mit Abblendlicht fahren?Khi nào bạn phải bật đèn đêm vào lúc ban ngày

Bei erheblicher Sichtbehinderung durch Khi tầm nhìn bị hạn chế

-beschlagene Windschutzscheibe kính chắn gió

-Nebel oder Schneifall sương mù và tuyết

-Regen mưa

24. Ein Pkw mit Servolenkung ist mit Motorschaden liegen geblieben und soll abgeschleppt werden Was ist richtig? 1 xe có chỉ đạo máy hỏng phải nằm đường và phải kéo. Thế nào là đúng

Die Lenkung am liegen gebliebenen Pkw Tay lái của xe nằm đường

-ist blockiert khóa lại

-geht wesentlich schwerer Cơ bản là nặng

-ist nicht beeinträchtigtKhông bị ảnh hưởng gì cả

 25. Ihr Fahrzeug hat Heckscheibenheizung und beheizbare Außenspiegel. Was müssen Sie vor dem Losfahren tun, wenn das Fahrzeug vereist ist? Xe có hệ thống sưởi và thổi gương ngoài. Khi lái bạn phải làm gì khi bị đóng băng?

Eis entfernen Loại bỏ băng

-von Front- und Seitenscheiben Kính trước và 2 bên

-vom Glasschiebedach Trên nóc

-von Heckscheibe und Außenspiegeln Kính và gương ngoài

26. Sie wollen nach einem Kindergeburtstag mehrere kleine Kinder nach Hause bringen. Was ist bei der Beförderung in Ihrem Pkw zu beachten?Sau buổi sinh nhật của trẻ, bạn muôn  đưa nhiều cháu về nhà. Bạn phải chú ý điều gì?

 Die Kinder sind mit den vorgeschriebenen Rückhalte- einrichtungen zu sichernTrẻ em phải được ngồi sau bảo đảm hướng theo quy định

Rückhalteeinrichtungen für Kinder brauchen innerhalb geschlossener Ortschaften nicht benutzt zu werden Tiện nghi phù hợp cho trẻ không cần thiết phải có nhãn sử dụng trong khu vực nội thành

Das Anschnallen der Kinder mit den vorhandenen Sicherheitsgurten reicht ausBuộc chặt trẻ với giây an toàn là đủ

27. Ein auflaufgebremster Wohnanhänger mit einer Achse wird Gefälle abgestellt. Wie ist er gegen Wegrollen zu sichern? Đặt 1 xe mooc nhà du lịch, có phanh dồn để trên đồi dốc. Làm sao để bảo đảm không bị trôi?

Je einen Unterlegkeil vor und hinter ein Rad legenChèn bánh trước và sau lốp

Feststellbremse anziehen Phanh tay

Unterlegkeile vor die Räder legen Chèn bánh

28. Sie fahren nachts auf unbeleuchteter Straße. Ein Fahrzeug fährt in geringem Abstand voraus. Welches Licht müssen Sie dabei eingeschaltet haben? Bạn lái tối trên phố không được chiếu sáng. 1 xe đi lại với khoảng cách hẹp phía trước. Bạn phải bật đền nào để chạy?

Fernlicht Chiếu xa

Abblendlicht Chạy tối

Standlicht allein Chỉ 1 đèn tiêu chuẩn

29. Was kann die Ursache für eine übermäßige Abnutzung der Reifen sein? Điều gì xảy ra khi dùng lốp quá cỡ?

Schaden an der Federung Hỏng vành xe

Anbau eines Frontspoilers Phải gắn thêm trước 1 cái chống trôi

Falscher Reifenluftdruck Áp suất lốp bị sai

30. Welche Effekte treten beim Fahren mit hoher Geschwindigkeit auf? Sẽ có những khuynh hướng nào ảnh hưởng khi lái xe với tốc độ cao?

Erhöhtor Kraftstoffverbrauch Tốn nhiên liệu

Erhöhter Schadstoffausstoß Khí thải tăng

Verringerter LärmpegelGiảm tiếng ồn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét