Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

Bộ Đề thi Lý thuyết Lái xe tiếng Đức 41 - 50. Amtlichche Prüfungragen - Prüfbogen 41 - 50

Prüfbogen 41: Mẫu kiểm tra 41
1. Die Straßenbahn ist an der Haltestelle gerade zum Stehen gekommen. Unter welchen Voraussetzungen dürfen Sie mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren? Tàu điện đang vào bến chờ. Trong trường hợp nào bạn được lái qua với vận tốc thật thận trọng
Wenn eine Gefährdung ein- oder aussteigender Fahrgäst ausgeschlossen ist Khi những nguy hiểm cho khách lên xuống tàu đã bị loại trừ
Wenn Sie die Fahrgäste mit der Hupe gewarnt haben und diese daraufhin stehen bleiben Khi mà bạn cảnh báo các hành khách bằng còi và họ đã dừng lại
Wenn ein- oder aussteigende Fahrgäste nicht behindert werden
Khi mà khách lên xuống tàu không bị cản chở
2. Worauf stellen Sie sich ein? Bạn tính đến điều gì ở đây?
Dass der Đó là
-Bremsweg länger wird Đường phanh sẽ dài hơn
-Busfahrer Sie vorbeifahren lässt Người lái xe bus sẽ để bạn đi qua
-Bus sofort anfährt  Xe bus sẽ đi ngay
3. Wie müssen Sie sich verhalten?  bạn xử lí như thế nào?
Den Radfahrer erst hinter dem stehenden Pkw überholen.Người lái xe đạp đầu tiên đằng sau xe Pkw được phép vượt qua xe đang đậu
Den Radfahrer in Höhe des stehenden Pkw zügig überholen Xe đạp nhanh chóng vượt qua xe Pkw đang đậu
Vorsichtig an dem stehenden Pkw vorbeifahren, weil plötzlich Gegenverkehr kommen kann Lái quan xe đang đậu thận trọng, vì bất ngờ có thể có phương tiện ngược chiều đi lại

 4. Womit müssen Sie rechnen? Bạn phải tính đến điều gì?
Der Junge Cậu bé sẽ
-könnte im nächsten Augenblick lostahren phóng đi trong tích tắc
-wird vielleicht noch nach links schauen, aber trotzdem losfahren Có thể nhìn về bên trái, nhưng vẫn phóng đi
-wird Sie in jedem Fall vorbeifahren lassenTrong mọi tình huống sẽ chờ để bạn đi qua
5. Welche Fehler machen das überholen auch auf über- sichtlichen und geraden Fahrbahnen gefährlich? Lỗi nào khi vượt gây ra nguy hiểm dù đường thẳng và rõ ràng?
Die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeugs wird zu groß eingeschätzt Đánh giá khoảng cách với xe ngược chiều quá lớn
Der eigene Überholweg wird zu lang eingeschätzt Đánh giá tính đường vượt quá dài
Der eigene Überholweg wird zu kurz eingeschätzt Đánh giá tính đường vượt quá ngắn
6. Sie nähern sich einer Schule. Kinder verlassen das Schulgelände. Womit müssen Sie rechnen? Bạn ở gần khu vực trường học. Trẻ đang tan trường. Bạn phải tính đến điều gì?
Das Kinder Trẻ con sẽ:
-ausgelassen aut die Fahrbahn stürmen chạy loạn phố
-sich immer verkehrsgerecht verhalten luôn giữ gìn luật giao thông
xe đạp ra
-mit ihren Fahrrädern unvorsichtig auf die Fahrbahn fahren không thận trọng lái
7. Wann wird ein Überholender gefährdet? Khi nào thì 1 cuộc vượt mặt bị coi là nguy hiểm
Wenn der EingeholteKhi xe bị vượt:
- plötzlich beschleunigt Bất ngờ tăng tốc
- seine Geschwindigkeit stark verringertgiảm vận tốc anh ta xuống nhanh
- zum Überholen ausschert lách ra để vượt
8, Was müssen Sie tun, wenn vor Ihnen ein Nebelfeld die Sicht stark behindert?Bạn phải làm gì khi sương mù cản trở dày đặc?
Geschwindigkeit rechtzeitig den Sichtverhältnissen anpassen Chú ý tốc độ vừa phải và giữ tầm nhìn
Dicht aufschließen, um sich an den Schlussleuchten des vorausfahrenden Fahrzeugs zu orientieren Khóa đuôi chặt, theo các đèn đuôi của xe trước để định hướng lái về phía trước
Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug vergrößern Giữ khoảng cách lớn với xe trước
9. Wie verhalten Sie sich hier Bạn xử lí thế nào ở đây?
Mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren und warten.Lái đến với tốc độ bình thường và chờ
Weiterfahren,  weil die Fahrbahn nur für den Gegenverkehr gesperrt ist Lái đi tiếp, vì đường lái chỉ khóa với phương tiện ngược chiều.
10. Was müssen Sie beachten wenn sie an einem Linienbus vorbeifahren wollen, der an einer Haltestelle angehalten hat?
Möglichst dicht an dem Bus vorbeifahren, um nicht zu we nach links zu kommen
Mit ausreichendem Seitenabstand vorsichtig vorbeifahren, gehen könnten
Unter gar keinen Umständen an dem Bus vorbeifahren
11. Welches Fahrzeug muss warten, wenn eine Baustelle die halbe Fahrbahn blockiert?Loại xe nào phải chờ ở chỗ công trường xây dựng bị khóa 1 bên đường?
Das Fahrzeug auf der freien FahrbahnhälftePhương tiện nào nằm trên nửa có lối trống
Das Fahrzeug, auf dessen Seite die Baustelle ist Phương tiện nào nằm ở bên khu công trường
Immer das kleinere Fahrzeug Những phương tiện nhỏ
12. Wo ist das Parken verboten? Ở đâu cấm đỗ?
Unmittelbar hinter Fußgängerüberwegen Ngay sau lối người đi bộ
Am Fahrbahnrand, wenn hierdurch die Benutzung gekennzeichneter Parkflachen verhindert wird Lề đường nơi xe sẽ cản chở các xe từ trong bãi đậu đi ra
Vor BordsteinabsenkungenNơi có làn bo đường thấp
13. Sie sind an einem Verkehrsunfall beteiligt. Wozu sind Sie verpflichtet?Bạn có phần trong 1 vụ tai nạn. Trách nhiệm của bạn là gì?
Sie müssen Bạn phải:
-bei geringfügigem Schaden unverzüglich zur Seite fahren Ngay lập tức lái sang 1 bên để giảm thiệt hại
- den anderen Beteiligten angeben, dass Sie am Unfall beteiligt sind Thông báo mình có trách nhiệm trong vụ đó
-auf Verlangen den Berechtigten Ihren Namen und Ihre Anschrift angeben sowie Führerschein und Fahrzeugschein (ggf. Betriebserlaubnis) vorweisen Để lại tên tuổi địa chỉ cũng như bằng lái, số biển (giấy phép)
14. Zwei Fahrzeuge kommen sich entgegen und wollen beide links abbiegen. In welchen Fällen Sie darauf verzichten, links abzubiegen? Hai xe cùng đến và cùng muốn rẽ trái. Trong trường hợp nào phải nhường đường để người khác rẽ
Wenn der entgegenkommende Linksabbieger kurz vor der Kreuzungsmitte anhältKhi bạn nhìn thấy xe ngược chiều của xe muốn rẽ trái dừng trước ngã tư 1 đoạn ngắn
Wenn Sie erkennen, dass der entgegenkommende Linksabbieger hinter Ihnen abiegen will Khi bạn nhận ra rằng xe ngược chiều sau xe rẽ trái đằng sau muốn rẽ
Wenn Markierungen auf der Fahrbahn es verbieten Khi mà vạch đánh dấu trên đường cấm rẽ
15. Während der Hauptverkehrszeiten verbraucht Ihr Fahrzeug im mehr Kraftstoff als sonst. Warum? Trong giờ cao điểm xe của bạn sài tốn nhiên liệu hơn bình thường. Vì sao?
Weil öfter in höheren Gängen gefahren werden muss Vì thường phải lái với vòng số cao
Weil häufiger gebremst und beschleunigt werden mussVì thường xuyên phải phanh và tăng tốc
16. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý nào là đúng
Der blaue Pkw muss warten Xe xanh phải chờ
Ich lasse den blauen Pkw abbiegen Tôi phải để xe xanh rẽ
Das Motorrad darf vor mir abbiegen Xe máy được rẽ trước tôi
17. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý nào là đúng
Ich muss den gelben Pkw durchfahren lassen Tôi phải để xe màu vàng đi qua
Ich fahre zuerstTôi đi trước
18. Sie fahren außerhalb geschlossener Ortschatten und wollen nach rechts in eine Vorfahrtstraße einbiegen. Worauf müssen Sie achten? Bạn lái xe ngoài khu dân cưu và muốn rẽ phải vào 1 phố có ưu tiên. Bạn phải tính đến điều gì?
Ich muss beim Rechtsabbiegen nur nach links schauen Tôi rẽ phải chỉ cần chú ý tới bên trái
Von rechts konnte sich ein überholendes Fahrzeug nähern Phía phải cũng có thế có xe vượt gần đến
19. Was ist bei diesen Verkehrszeichen zu beachten? Bạn chú ý gì ở biển hiệu này?
Sie dürfen nicht rechts abbiegen oder geradeaus fahren Bạn khồng được rẽ phải hoắc đi thẳng
Sie bleiben auf der Vorfahrtstraße, wenn Sie nach links abbiegen Bạn vẫn trong đường ưu tiên nếu bạn rẽ trái
Sie müssen die Vorfahrt der von rechts kommenden Fahrzeuge beachten, wenn Sie geradeaus weiterfahren Bạn phải chú ý để quyền ưu tiên cho xe bên phải đến nếu bạn đi thẳng
20. Wer darf in eine so beschilderte Straße einfahren? Ai được phép đi vào con phố có biển này?
Bewohner Dân ở đây
Besucher der Bewohner Dân ở đây và người đến thăm họ
Fahrzeuge im DurchgangsverkehrNhững xe lái lách qua lưu thông

21. Dürfen Sie auf dieser Autobahn den schwarzen Pkw rechts überholen? Bạn được phép vượt xe đen trên Autobahn không ?
Ja, wenn Sie dabei nicht schneller als 80 km/h fahren Được, nếu bạn không nhanh hơn 80km/h
Nein, weil auf dem linken Fahrstreifen keine Fahrzeugschlange ist Không, vì làn bên trái không phải dòng lưu thông xe
Ja, weil zum Überholen ausreichend Platz ist Được vì đường vượt vừa đủ chỗ
22. Unter welchen Bedingungen darf die Ladung nach vorne über das Fahrzeug hinausragen ?Dưới điều kiện nào thì được phép chất hàng quá ra phía sau?
Wenn die Ladung oberhalb einer Höhe von 2,50 m nicht mehr als 50 cm hinausragt Khi hàng chất phía trên cao không quá 2,5 m và không quá ra sau 50 cm
Wenn die Ladung mit einer roten Leuchte kenntlich gemacht ist Khi hàng hòa có đèn báo đánh dấu màu đỏ
23. Sie fahren auf einer Landstraße und wollen einen Pkw überholen. Wo muss das Überholen spätestens beendet sein? Bạn đi trên đường Land và muốn vượt 1 xe Pkw. Chỗ nào muộn nhất phải kết thúc đường vượt
Vor dem Beginn einer durchgezogenen Linie feban (Fahrstreifenbegrenzung) Trước khi bắt đầu đoạn vạch kẻ liền
Vor dem Beginn einer Leitlinie Trước khi bắt đầu đoạn có hướng dẫn
Vor einem Überholverbotszeichen Trước đoạn cấm vượt
24. Nachdem Sie längere Zeit auf der Landstraße einem ziemlich langsam fahrenden Pkw hinterher fahren mussten, worüber Sie sich geärgert haben, können Sie endlich überholen. Wie verhalten Sie sich? Sau 1 khoảng thời gian đi trên đường Land bị 1 xe chậm cản trở. Bạn bực tức, bạn có thể vượt, bạn làm gì?
ich kontrolliere meinen Arger und überhole. Dabei halte ich ausreichenden Abstand, auch beim Einschere Tôi kiềm chế tức giận và vượt, rồi giữ khoảng cách vừa đủ để lách vào.
Ich weise den Bummelanten zurecht, indem ich nach dem Überholen schneiden Tôi sửa cho đồ lười đúng hơn, sau cắt ra khi vượt được
25, was ist bei Kopfstützen zu beachten? Chú ý gì ở gối đầu xe?
Sie sind nach der Kopfhohe anleitung einzustellen Thiết lập gối đầu xe theo hướng dẫn
Sie werden werksseitig optimal eingestellt Lắp đặt ưu điểm hơn ở các xưởng
Auf den Rücksitzen ersetzen sie den sicherheitsgurt Ở ghế sau thì chỉ cài dây an toàn
26. Wie müssen Sie Ihren Pkw gegen Diebstahl sichern? Bạn làm gì đề bảo đảm xe không bị trộm mất?
Zündschlüssel abziehen, Lenkradschloss einrasten lassen und Fenster schließen Khóa điện, Khóa tay lái, Đóng cửa
Differentialsperre einschalten (aktivieren) Kích hoạt các khóa khác
Türen und Kofferraum abschließenKhóa cửa và Cốp
27. Wo ist die Feinstaub-Plakette zur Kennzeichnung schadstoffarmer Fahrzeuge anzubringen? Nhãn bảo vệ môi sinh để ở đâu trong xe?
Deutlich sichtbar auf der Außenseite der WindschutzscheibeĐể rõ ràng bên ngoài kính chắn gió
Deutlich sichtbar auf der Innenseite der Windschutzscheibe. Để rõ ràng bên trong kính chắn gió
Deutlich sichtbar auf der Innenseite der Heckscheibe Để rõ ràng ở cửa sau xe
28. Das Abblendlicht eines Scheinwerfers leuchtet schwächer als das andere. Woran kann das liegen? Đèn chạy 1 bên tối hơn bên kia là do đâu?
Blinder Reflektor im Scheinwerfer Do khúc xạ đèn kém
Lichtmaschine defekt Máy đèn hỏng
Falsche Glühlampe eingesetzt Lắp bóng sai
29. Wie schnell dürfen Sie mit einem Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von 3,0 t außerhalb geschlossener Ortschaften auf mit einem Fahrstreifen für jede Richtung höchstens fahren?Bạn được phép lái xe Tải tổng tải trọng trên 3 tấn ngoài khu dân cư với đường 1 làn mỗi hướng_tốc độ bao nhiêu?
Antwort 100km/h
30. Wo dürfen Sie innerorts einen Anhanger mit einer zulässigen Gesamtmasse mehr als 2t an Sonn und Feiertagen sowie zwischen 22.00 und 6.00 Uhr regelmatig parken? Ở đâu theo quy định được phép đậu mooc tải trọng hơn 2 tấn vào các ngày Chủ nhật, ngày nghỉ từ 22 giờ đến 6 giờ_?
In Gewerbegebieten Khu thương mại
In reinen Wohngebieten auf entsprechend gekennzeichneten Parkplätzen Khu dân cư với biển hiệu phù hợp đỗ theo quy định
In Sondergebieten, die der Erholung dienen, auf ausreichend breiten 
Prüfbogen42: Mẫu kiểm tra 42
1. Wann kann das Verhalten der Radfahrerin für sie gefährlich werden? Cách xử lý của người nữ đi xe đạp như thế nào gây nên nguy hiểm?
Wenn die Radfahrerin Khi người nữ đi xe đạp
-am Ende des Radweges anhält Dừng lại khi hết đường xe đạp chạy
-auf die Fahrbahn überwechselt, ohne auf den Verkehr zu achten Đổi làn xuống đường không chú ý giao thông
-unerlaubt auf dem Gehweg weiterfährt Cứ lái tiếp trên lối người đi bộ
 2. Bei welcher Person müssen Sie mit einer schweren Sehbehinderung rechnen? Người nào phải tính đến là người bị khuyết tật năng?
Dem Kind. Trẻ em
Dem Mann. Người đàn ông
Der Frau, Người phụ nữ
3. Was müssen Sie an solchen Haltestellen beachten? Bạn phải chú ý gì ở điểm dừng như thế này?
Fußgänger verlassen manchmal unachtsam die Verkehrsinsel Người đi bộ thường không chú ý đến đảo dừng trên lưu thông
Solange Türen der Straßenbahn geöffnet sind, ist vorbeifahren verboten Khi cửa tàu điện còn mở, thì nghiêm cấm lái qua
Fußgänger rennen oft über die Fahrbahn, um die straßenbahn noch zu erreichenNgười đi bộ thường chạy băng qua đường để đến kịp tàu điện


 4. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation?Xử lí như thế nào trong tình huống nay?
 Unverändert weiterfahren, weil die Zugmaschine warten mussLái tiếp không đổi, vì xe nông cụ phải chờ bạn
Anhalten, wenn ein gefahrloses Vorbeifahren nicht möglich ist Dừng lại nếu lái qua không thể tránh được nguy hiểm
5. Worauf kann Warnblinklicht hinweisen? Phải bật đèn nháy cảnh báo khi nào
Auf liegen gebliebene Fahrzeuge Xe bị nắm đường
Auf Schulbusse, bei denen Kinder ei oder aussteigen Xe bus cho trẻ em lên xuống
Auf einen Stau Đoạn đường tắc
6. Zu welcher Tageszeit ist mit verstärktem Wildwechsel zu rechnen? Thời điểm nào trong ngày phải tính đền việc thú rừng chạy qua đường nhiều?
In der Mittagszeit Giữa ngày
Während der Abenddämmerung Lúc chạng vạng tối
Im Morgengrauen Tờ mờ sáng
7. Wie wirkt sich Müdigkeit beim Fahren aus? Mệt mỏi tác động gì đến lái?
Eingeschränkte Wahrnehmung Giảm sự chú ý
Verzögerte Reaktionen Giảm nhận thức
Nachlassende Aufmerksamkeit chậm phản ứng
8. Worauf müssen Sie innerorts an Kreuzungen und Einmündungen besonders achten? Bạn cần chú ý điều gì ở ngãn 3 hoặc ngã 4 trong thành phố?
Die breitere Straße ist immer bevorrechtigt Bề rộng của đường luôn luôn tính đến
Kreuzende oder einmündende Straßen können bevor. rechtigt sein, obwohl sie schmal und weniger gut ausgebaut sind. Ở ngã 3 và ngã 4, có thể có quyền ưu tiên dù nó nhỏ và hẹp hơn.
An allen Kreuzungen und Einmündungen gilt ausnahms- los die Regel rechts vor links"Ở tất cả các đoạn giao nhau đều có áp dụng luât phải trước trái sau
 9, Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý nào là đúng_?
Ich darf vor dem Radfahre abbiegen Tôi rẽ trước xe đạp
Ich muss an der Haltlinie zunachst anhalten Tôi phải dừng ở vạch kẻ tiếp theo
Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen Tôi phải để xe đạp đi qua
10, Sie fahren auf einem Waldweg und nähern sich einem Bahnübergang ohne Andreaskreuz. Wie verhalten Sie sich? Bạn lái xe gần đường rừng có đường sắt cắt qua, như thế nào?
Mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren und beobachten, ob sich ein Schienenfahrzeug nähert Tốc độ chậm, chú ý có xe đến gần không
Ohne weiteres durchfahren, da Schienenfahrzeuge hier wartepflichtig sind Không cần, cứ đi qua tiếp vì xe trên đường ray có tránh nhiệm đợi
Horchen, ob sich durch Pfeifen oder Läuten ein Schienenfahrzeug ankündigt Chú ý nghe tiếng còi hay kẻng báo xe trên đường ray
11. Sie haben auf einer Landstraße außerhalb einer geschlossene Ortschaft nach einer unübersichtlichen Stelle einen Unfall. Wie sichern Sie diese Unfallstelle ab?Ở khu vực đường land ngoài thành thị, đến điểm mù khuất có 1 vụ tai nạn. Bạn bảo vệ hiện trường tai nạn như thế nào?
Warndreieck gut sichtbar in ca. 100 m Entfernung aufstellen Đặt tam giác cảnh cáo rõ ràng khoảng 100m
Nur Warnblinklicht einschalten Chỉ nhay đèn cảnh báo
Andere Fahrzeuge, falls erforderlich, z.B. durch Handzeichen warnenVớiCác xe khác trong trường hợp cần thiết, ra hiệu thông báo bằng tay
12. Was kann schon durch eine 20%ige Überladung eintreten? Xu hướng gì khi chở hàng quá 20%?
Überbeanspruchung der Bremsen Tác dụng phanh bị ảnh hưởng
Verschlechterung des Lenkverhaltens Hành vi chỉ đạo lái kém
Schäden an tragenden Fahrzeugteilen Thiệt hại cho các thiết bị, bộ phận xe
13. Welche Fahrzeuge dürfen nur mit besonders großem überholt werden? Những loại xe nào chỉ được vượt với khoảng cách an toàn lớn?
Fahrräder Xe đạp
Motorräder Xe máy
Straßenbahnen Tàu điện đường
 14. Wie weit darf eine Ladung über die Rückstrahler nach hinten höchstens hinausragen, ohne dass eine Kennzeichnung erforderlich ist?Hàng hóa chất phía sau cao được bao nhiêu, khi không có biển báo đặc biệt?
Antwort: 1m
15. Andere Fahrer machen Sie auf anhaltend starkes Qualmen Ihres Auspuffs aufmerksam. Was müssen tun? Xe đi đường ra hiệu cho bạn vì khói bô quá nhiều. Bạn phải làm gì
Motor umgehend überprüfen lassen Kiểm tra lại máy
Sofort die Kraftstoffmarke wechseln Lập tức đổi nhãn hiệu nhiên liệu
Nichts, weil niemand gefährdet wirdKhông làm gì vì chẳng có ai bị nguy hiểm
16. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý nào là đúng?
Der Radfahrer muss warten Xe đạp phải chờ
Ich muss wartenTôi phải chờ
 17. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý nào là đúng?
Der gelbe Pkw muss warten Xe vàng phải chờ
Ich muss wartenTôi phải chờ
18. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý nào là đúng?
Der Traktor muss mich durchfahren lassen Xe nông cụ phải để tôi đi qua
Ich muss den blauen Lkw durchfahren lassen Tôi phải để xe xanh đi qua
Ich muss den Traktor abbiegen lassen Tôi phải để xe nông cụ đi qua
19. Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen? Xử lý thế nào trước biển giao thông này?
Sie müssen mindestens mit 60km/h fahren, sofern Sie nicht aus Gründen der Verkehrssicherheit langsamer fahren müssen Bạn phải lái tốc độ tối thiểu 60km/h, trừ khi bạn lái chậm vì an toàn giao thông
Sie dürfen nicht schneller als 60 km/h fahren Bạn không được nhanh hơn 60km/h
Sie dürfen diese Straße nicht benutzen, wenn Sie nicht mindestens 60 km/h fahren können oder dürfenBạn không được dùng đường này, nếu tốc độ tối thiểu không đủ 60km/h
 20. Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen? Xử lý thế nào trước biển giao thông này?
 Geschwindigkeit vermindern Giảm tốc
Bremsbereit sein Sẵn sàng phanh
Nur den von rechts kommenden Verkehr beobachtenChỉ phải chú ý lưu thông từ bên phải
21. Wie verhalten Sie sich auf einer Autobahn bei diesem Verkehrszeichen? Xử lý thế nào trước biển giao thông này trên đường Cao tốc?
Bei Stau auf den Seitenstreifen wechseln und dort weiterfahren Bị tắc đường thì đổi làn và lái tiếp
Aufmerksamkeit erhöhen, vorsorglich Abstand vergrößern Chú y cao độ, giữ khoảng cách lớn hơn
Bei stau abbremsen und Warnblinklicht einschalten Phanh vì tắc đường và bật đèn cảnh báo
22. Wie sichert man einen Pkw mit automatischer Kraftübertragung gegen Wegrollen? Làm sao để bảo đảm 1 xe hơi không bị trôi trên dốc?
Wählhebel in N-Stellung bringen Về số N
Feststellbremse betätigen Kéo phanh tay
Wählhebel in P-Stellung bringen Về số P
23. Worauf müssen Sie sich einstellen, wenn es nach längerer Trockenheit anfängt zu regnen? Tính đến điều gì, khi đường khô lâu mới bị mưa ướt?
Auf eine gefährliche Schmierschicht auf der Fahrbahn Nguy hiểm trơn bẩn trên đường
Auf schlechtere Sicht gleich nach Einschalten der Scheibenwischer Tầm nhìn kém sau khi bật quạt kính
Auf einen kürzeren BremswegĐường phanh bị ngắn hơn
 24. Sie wollen auf der Autobahn eine Kolonne zügig über ca holen. Daran werden Sie durch ein etwas langsamer fahrendes Fahrzeug gehindert, was Sie ärgert und frustriert. Wie verhalten Sie sich? Đi trong đoàn xe vượt nhanh, nhưng bị 1 xe chậm cản trở. Bạn tức giận vì bị cản. Bạn xử lý thế nào?
ich beherrsche mich und warte ab, bis ich überholen kann Kiềm chế và đợi đến khi có thể vượt
Ich fahre dicht auf und signalisiere dem Bummelanten, mir den Überholfahrstreifen schleunigst frei zu machenTôi áp sát hơn và ra hiệu cho kẻ lười biếng đó là lập tức tránh ra khỏi đường vượt của tôi
25. Welche Bedeutung haben weiße Tafeln mit einem schwarzen einem Lkw? Xe tải với biển trắng chữ A màu đen có ý nghĩa gì?
Der Lkw Xe tải đó
- transportiert Gefahrgut chở hàng nguy hiểm
- wird von einem Anfänger gefahren người mới lái
- transportiert Abfall Xe trở rác
26. Wo ist das Halten verboten? Ở đâu cấm đỗ?
An Bus-Haltestellen Bến xe Bus
Auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen außerhalb der Parkplätze Trên đường cao tốc và đường xe cơ giới ngoài khu đậu
Im Bereich von scharfen Kurven Trên bề mặt đường cua sắc nét
27. Auf einer schmalen Straße wollen Sie in einer Steigung einen Radfahrer überholen. Wie verhalten Sie sich? Trên con phố hẹp bạn muốn vượt 1 xe đạp trên 1 con dốc. Bạn xử lý thế nào?
Größeren Seitenabstand einhalten, weil der Radfahrer zu pendeln beginnen kann Giữ khoảng cách lớn, vì xe đạp có thế dao động
Dicht am Radfahrer vorbeifahren, um den Gegenverkehr nicht zu behindern Đi sát qua xe đạp để không cản trở xe ngược chiều
Den Gegenverkehr vor dem Uberholen passieren lassen Để xe ngược chiều qua hết trước khi vượt
28. Während der Fahrt leuchtet die Airbagkontrollleuchte ständig. Was müssen Sie tun? Đang chạy xe, đnè báo túi khí nhấp nháy. Bạn làm gì?
Das Fahrzeug sofort aus dem Straßenverkehr entfernen Đưa xe ra khỏi lưu thông ngay
Eine Werkstatt aufsuchen Tìm 1 xưởng sửa chữa
Nichts, weil das ein Signal für die Werkstatt ist Không làm gì. Vì dấu hiệu đó dành cho xưởng sửa chữa
 29. Wodurch kann Lärm vermieden werden? Làm cách nào để giảm tiếng ồn?
Starkes Beschleunigen möglichst vermeiden Giảm tăng tốc mạnh nếu có thể
Durch Abschalten des Motors bei längerem Warten oder HaltenTắt máy khi chờ và dừng
Durch Fahren mit hoher Drehzahl Đi với vòng số cao
30. Das Auspuffgeräusch ist plötzlich lauter als normal. Was tun Sie? Tiếng ống bô bất ngờ kêu to hơn bình thường. Bạn làm gì?
Auspuffanlage überprüfe Kiểm tra bô
Nichts, weil niemand gefährdet wird Không làm gì vì chẳng có gì nguy hiểm

Motor-Luftfilter erneuernThay lọc khí máy xe.
Prüfbogen 43: Mẫu kiểm tra 43
1.Womit müssen Sie rechnen? Bạn phải tính đến điều gì?
vor ihnen kön Fußgänger auf die Fahrbahn treten Người đi bộ cắt xuống đường ở phía trước
Kinder könnten plötzlich zwischen den Fahrzeugen hervorkommen Trẻ con bất ngờ lao ra giữa 2 xe
Fußgänger warten auf jeden Fall, bis sie vorbeigefahren sindNgười đi bộ sẽ chờ trong mọi trường hợp, đến khi bạn đi qua
 2. Womit müssen Sie rechnen? Bạn phải tính đến điều gì?
Nur mit dem von rechts kommenden Bus Chỉ với xe Bus đến từ bên phải
Mit einem vor dem Bus fahrenden Pkw 1 xe hơi trước xe Bus đang đến
3. Warum müssen Sie auf dieser Straße besonders aufmerksam fahren? Vì sao phải đặc biệt chú ý ở phố như này?
 Weil die Fahrbahnoberfläche uneben und unterschiedlich griffig ist Vì bề mặt không bằng phẳng và sần
Weil eine Straßenbahn entgegenkommen könnte Tàu điện ngược chiều có thể đi đến
Weil das Fahren auf den Schienen gefährlich istLái trên đường rãnh là nguy hiểm


4. Sie wollen nach rechts abbiegen, Wie verhalten Sie sich? Bạn muốn rẽ phải, bạn phải làm sao
Den Radfahrer geradeaus durchfahren lassen Để xe đạp đi qua
Vor dem Radfahrer abbiegen, weil der motorisierte Verkehr Vorrang hatRẽ trước xe đạp, vì xe cơ giới quyền ưu tiên
5. Vor Ihrem Fahrzeug flüchten mehrere Rehe über die Straße. Womit müssen Sie rechnen? Bạn tính thế nào khi trước xe bạn có nhiều hươu đi qua?
Mit weiteren Tieren ist nicht zu rechnen Không phải tính đến những con tiếp
Dem Rudel können weitere Einzeltiere folgen Sẽ có thể có nhiều con nữa
Das Rudel kann zurückkommen und die Straße erneut überqueren Chúng có thể quay lại và qua đường
6. Wie können Sie beim Fahren gefahrlos feststellen, ob die Fahrbahn vereist ist?Bạn có thể thiết lập để không nguy hiểm như thê nào khi đường đóng băng?
Lenkung ruckartig hin- und herbewegen Đánh lái ngược và giữ chuyển động
Bei ganz langsamer Fahrt bremsen Lái chậm và phanh
Kräftig Gas geben Thêm ga mạnh
7. Sie nähern sich Kindern, die auf dem Gehweg spielen. Wie müssen Sie sich verhalten?Bạn đến gần chỗ trẻ con, đang chơi trên lối đi. Bạn xử lý như thế nào?
unverändert weiterfahren, um den nachfolgenden Verkehr nicht zu behindern Lái tiếp Không thay đổi
Langsamer fahren und bremsbereit sein Lái chậm và sẵn sàng phanh
Nur kräftig hupen und weiterfahren Bấm còi to và lái tiếp
8. Was ist bei einer Tunneldurchfahrt besonders zu beachten?
Ablenkung durch sehr starke Geräusche
Hinweise auf Sicherheitseinrichtungen wie NotausgängeHướng dẫn đến lối an toàn như cửa thoát hiểm
Ablenkung durch LichteffekteMất tập trung do khúc xạ ánh sáng
 9. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lí nào là đúng?
Vor der Kreuzung auf weitere Weisungen des Polizei- beamten warten Trước ngã tư dừng chờ tín hiệu từ người cảnh sát
Kreuzung zügig überqueren Anh chóng đi qua
10. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsichticht und gegenseitige Rücksicht. Was bedeutet das für Sie? Người tham gia giao thông luôn giữ chuẩn mực an toàn và tôn trọng các phía khác. Có ý nghĩa gì với bạn?
 Sie müssen:Tôi phải
- in jedem Fall auf Ihrem Vorfahrtrecht bestehen trong mọi trường hợp chú ý quyền ưu tiên của mình
- mit Fehlverhalten anderer rechnen tính trước những lỗi sai của người khác
- vorausschauend fahren luôn nhìn trước
11. Wie können Sie auf der Autobahn Hilfe anfordern? Bạn có thể tìm trợ giúp trên Cao tốc ở những đâu?
Uber Autobahnraststätten Trạm nghỉ Cao tốc
Über Notrufsäulen Trạm điện khẩn cấp
Über die Telefonnummern 112 oder 110 qua số 112 hoặc 110
12. Wie verhalten Sie sich in einem Tunnel mit Gegenverkehr? Xử lý thế nào với giao thông ngược chiều trong đường hầm?
Fahrstreifenbegrenzung nicht überfahren Không vượt qua lằn ranh giới
zum Überholen Fahrstreifenbegrenzung überfahren Khi vượt phải đè lên vạch
Nicht wenden Không quay đầu
13. Was müssen Sie beim Überholen hinsichtlich des Abstandes beachten? Phải chú ý khoảng cách gì khi vượt?
Ausreichenden Seitenabstand vor allem zu Fußgängern und Radfahrern einhalten Khoảng cách đủ cho người đi bộ và xe đạp
zu mehrspurigen Fahrzeugen größeren Seitenabstand einhalten als zu einspurigen Đường nhiều làn xe thì giữ khoảng cách lớn nhất so với đường 1 làn
Den Überholten beim Wiedereinordnen nicht behindernKhông cản trở người vượt vào làn trở lại
 14. Ladung nach vorn über das Kraftfahrzeug hinausragen? Hàng được phép quá ra sau hay không?
Ja, wenn die Ladung oberhalb einer Höhe von 2,50 m nicht mehr als 50cm hinausragtĐược khi hàng trên cao không quá 2,5m và không ra sau quá 50cm
Ja, wenn die Ladung gekennzeichnet ist Được khi hàng có biển báo
Ja, es reicht, wenn der Fahrer in seiner Sicht nach vorn nicht behindert wird Được đủ nếu xe đạp trong tầm nhìn phía trước không bị cản trở
15. Wie soll man schalten, um besonders umweltbewusst und sparsam zu fahren? Làm gì để thân thiện môi trường và tiết kiệm kinh tế?
So früh wie möglich hochschalten Lên số cao sớm
Gänge bis in den oberen Drehzahlbereich ausfahren und dann schalten Lên số cao khi đủ tầm ga
So spät wie möglich zurückschalten Về số thấp muộn
16. Sie wollen aus diesem Feldweg links abbiegen. Wer muss warten? Bạn muốn rẽ trái từ lối cánh đồng. Ai phải chờ?
Ich muss warten Tôi phải chờ
Das Kraftfahrzeug auf der LandstraßeXe ở trên đường
 17. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý nào là đúng?
Ich muss warten Tôi phải chờ
Ich darf vor dem Motorrad die Kreuzung überquerenTôi được rẽ trước xe Mô tô
 18. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý nào là đúng?
Der Radfahrer muss warten Xe đạp phải chờ
Ich muss warten Tôi phải chờ
19. Sie nähern sich folgender Verkehrszeichen-Kombination. Was ist hier zu beachten? Bạn đến gần nơi có biển hiệu như thế này. Chú ý điều gì?
Die im Kreis befindlichen Fahrzeuge haben Vorfahrt Các xe trong vòng tròn có quyền ưu tiên
Das Verlassen des Kreises muss durch Blinken angezeigt werdenRa khỏi vòng phải nháy đèn
Beim Einfahren in den Kreis muss geblinkt werden Lái vào vòng phải nháy đèn
20. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Biển hiệu này cho biết điều gì?
Auf eine Zollstelle Trạm Hải quan
Auf eine Ampel Đèn giao thông
Auf einen Bahnübergang mit rotem BlinklichtLối đường sắt với đèn nháy đỏ
21. Womit müssen Sie hier rechnen? Bạn phải tính gì ở đây?
Mit einem Fahrstreifenwechsel des Vorausfahrenden Xe trước sẽ đổi làn
Mit einer Verdichtung des Verkehrs hinter der Unter- führung Lưu lượng giao thông dày sau đường hầm
Mit dem Ende des rechten Fahrstreifens Ở cuối đường có làn bên phải
22. Was müssen Sie als Fahrer eines Zuges mit Anhänger vor Fahrtantritt überprüfen? Bạn phải kiểm tra gì khi trước 1 chuyền đi với xe mooc có phanh dồn?
Ob die Auflaufbremse wirkt Xem phanh dồn có tác dụng không
Ob die Druckluftschläuche angekuppelt sind Các ống nén khí có kết hợp với nhau không
23. Das Bremspedal lässt sich bis zum der durchtreten. Erst bei mehrmaliger Betätigung wird Pedalweg kürzer. Was müssen Sie tun? Bạn đạp phanh đến tận sàn, sau đó vài lần thì đường đạp bị ngắn đi. Bạn cần làm gì?
Fahrzeug sofort abstellen Dừng xe ngay
Bremse reparieren lassen Đem phanh đi sửa
Bremsflüssigkeit nachfüllen genügt Đổ thêm dầu phanh
24. Wie sichert man einen Pkw mit Schaltgetriebe am Berg gegen Wegrollen?
Feststellbremse betätigen Kéo phanh tay
Schalthebel in Leerlaufstellung bringen Để cần số về moor
Ersten Gang oder Rückwärtsgang einlegen Về số 1 hoặc cài số lùi
25. Wie kann Lärm vermindert werden? Làm thế nào để giảm tiếng ồn?
Durch Fahren mit hoher Motordrehzahl Lái với tốc độ máy số cao
Durch Fahren mit hoher GeschwindigkeitLái tốc độ cao
Durch Fahren im 4. oder 5. Gang in Ortschaften Lái số 4 hoặc 5 ở khu ngoại ô
26. Was ist bei der Verwendung eines Kindersitzes mit Prüfzeichen zu beachten? Cần chú ý gì khi dùng ghế cho trẻ em?
Der Kindersitz muss für die Größe und das Gewicht des Kindes geeignet sein Ghế phải phù hợp với chiều cao cân nặng của trẻ
Der Kindersitz muss für die Anbringung auf dem vorgesehenen Fahrzeugsitz geeignet sein Ghế phải đặt phù hợp theo hướng người lái về phía trước
Außer dem Prüfzeichen ist nichts weiter zu beachten Ngoài nhãn hiệu kiểm tra không cần chú zs gì thêm
27. Wie müssen Sie sich verhalten, wenn im Fernlicht plötzlich Wild auftaucht? Phải làm gì khi có thú rừng xuất hiện trước đèn chiếu xa
Sofort abblenden Tắt đèn ngay
Hupen und bremsen Còi và phanh
Mit Fernlicht unverändert weiterfahren Không thay đổi gì về đèn lái tiếp
28. Beim Fahren merken Sie, dass Ihr Pkw stets nach links zieht. Welche Ursachen sind möglich? Khi lái bạn nhận ra, rằng xe của bạn bị lệch về trái. Vấn đề gì có thể xảy ra?
Zu wenig Luft im linken Vorderreifen Lốp bánh trước bên trái ít hơn
Falsche Radeinstellung an der Vorderachse (Spur, Sturz) Lắp đặt lốp phía trái không đúng
Linker Hinterreifen stark abgefahrenLốp trái phái sau mạnh hơn
 29. Sie sind mit einem Lkw mit Anhänger unterwegs und wollen gefälligkeitshalber eine Person mitnehmen. Wo dürfen Sie diese unterbringen? Bạn lái 1 xe tải với nhà mooc trên đường, tiện đường có người đi cùng. Bạn cho người đó đi cùng như thế nào?
Auf der Ladefläche des Lkw Trên nền xe tải
Im Führerhaus Trong buồng lái
Auf der Ladefläche des Anhängers Trên nền xe mooc
30. Sie fahren mit höherer Geschwindigkeit. Wo können Sie besonders von Hindernissen überrascht werden?Bạn lái xe tốc độ cao, chỗ nào bạn phải chú ý, có lực cản trở bất ngờ?
Auf Autobahnen Trên cao tốc
In Waldgebieten (Wildwechsel) Khu vực rừng

Hinter BergkuppenKhu vực đồi núi
Prüfbogen 44: Mẫu kiểm tra 44
1. Worauf müssen Sie sich einstellen? Bạn tính đến điều gì ở đây?
Auf ein Fahrzeug, das hinter der Kurve in Ihrer Richtung langsam fährt 1 xe ở sau đoạn cua đang đi chậm về phía bạn
Auf schnellen Gegenverkehr, der die Kurve schneiden wird 1 phương tiện nhanh ngược chiều cắt cua
Auf Wildwechsel hinter der Kurve Thú rừng đang sang đường sau đoạn cua
2. Worauf stellen Sie sich ein? Bạn tính đến điều gì ở đây?
Dass der Đó là
-Bremsweg länger wird Đường phanh sẽ dài hơn
-Bus sofort anfährt  Xe bus sẽ đi ngay
-Busfahrer Sie vorbeifahren lässtNgười lái xe bus sẽ để bạn đi qua
3. Was müssen Sie in dieser Situation beachten? (Warnblinklicht an) Bạn phải chú ý điều gì? (đèn xe vẫn nháy)
Sie dürfen: Bạn được
- den Bus so lange nicht überholen, wie er noch fährt Không được vưỡte Bus, như khi nó đang chạy
-den Bus überholen, solange er noch fährt Vượt qua xe Bus dù nó đang chạy
- an dem haltenden Bus mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren, eine Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen istXe Bus đang đậu thì lái qua thật thận trọng, khi mà các nguy hiểm cho hành khách đã được loại bỏ


 4. Womit müssen Sie rechnen? Bạn phải tính đến điều gì ở đây?
Mit einer gefährlichen Linkskurve Đường cua trái nguy hiểm
Mit Querverkehr vor der Kurve Với lưu thông ngay sau đoạn cua
Mit einem hinter der Kuppe liegen gebliebenen Fahrzeug Với khả năng 1 xe hư nằm lại sau đoạn dốc
5. Womit ist zu rechnen, wenn man sich Kindern nähert? Bạn tính đến điều gì khi lái gần chỗ trẻ con?
Mit schnellem und richtigem Reagieren der Kinder Với phản ứng nhanh và không chính xác của trẻ
Mit verkehrsgerechtem Verhalten der Kinder Quyền lưu thông ứng xử với trẻ con
Mit unüberlegtem Verhalten der Kinder Với hành vi thiếu cân nhắc của trẻ
6. Welche Fehler machen das Überholen auch aufübersichtlichen und gerade Fahrbahnen gefährlich ? Lỗi nào khi vượt gây ra nguy hiểm dù đường thẳng và rõ ràng?
Der eigene Überholweg wird zu lang eingeschätzt Đánh giá tính đường vượt quá dài
Die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeugs wird zu groß eingeschätzt Đánh giá khoảng cách với xe ngược chiều quá lớn
Der eigene Überholweg wird zu kurz eingeschätzt Đánh giá tính đường vượt quá ngắn
7.     Wie müssen Sie sich verhalten, wenn ein Zusammenstoß mit Wild nicht mehr zu vermeiden ist? Bạn xử lí thế nào khi va chạm với thú rừng không thể tránh khỏi?
In jedem Fall ein Ausweichmanöver durchführen Trong mọi tình huống, cố tránh lái qua
Bremsen, Lenkrad bzw. Lenker gut festhalten und versuchen, die Fahrtrichtung beizubehalten Phanh lại, giữ vô lăng. Giữ lái thẳng và hướng lái đúng
8. Sie nähern sich einer Schule. Kinder verlassen das Schulgelände. Womit müssen Sie rechnen? Bạn ở gần khu vực trường học. Trẻ đang tan trường. Bạn phải tính đến điều gì?
Das Kinder Trẻ con sẽ:
-ausgelassen aut die Fahrbahn stürmen chạy loạn phố
-sich immer verkehrsgerecht verhalten luôn giữ gìn luật giao thông
xe đạp ra
-mit ihren Fahrrädern unvorsichtig auf die Fahrbahn fahren không thận trọng lái
9. Alle drei Fahrzeuge wollen links abbiegen. Wer hat sich richtig eingeordnet? Cả 3 xe đếu muốn rẽ trái, xe nào đã vào làn đúng?
Der gelbe Pkw Xe vàng
Der Lkw Xe tải
Der grüne Pkw Xe xanh
10. Ein Fußgänger will die Fahrbahn auf dem Zebrastreifen überqueren. Wie verhalten Sie sich? Một người đi bộ muốn băng quan đướng trên lối vạch kẻ. Bạn xử lý như thế nào?
An wartenden Fahrzeugen darf vorbeigefahren werden Những xe đang chờ được đi qua
Mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren, nötigenfalls warten Vận tốc chậm lái đến, khẩn cấp thì phải dừng chờ
Keinesfalls überholen Không được vượt
11. Zu welchem Zweck darf die Hupe innerorts benutzt werden? Trong trường hợp nào thì được bấm còi trong khu dân cư?
Als Überholsignal Dấu hiệu vượt
Als Warnsignal Dấu cảnh báo
Als Rufzeichen Chào gọi nhau
12. Sie kommen als Erster an eine Unfallstelle mit Verletzten. In welcher Reihenfolge gehen Sie vor? Bạn đến đầu tiên ở nơi có vụ tai nạn với thương vong. Thứ tự hỗ trợ như thế nào ?
Erste Hilfe leisten Rettungsdienst alarmieren Unfallstelle absichern Sơ cứu – Gọi cứu hộ - bảo vệ hiện trường
Unfallstelle absichern Erste Hilfe leisten Rettungsdienst alarmieren Bảo vệ hiện trường – Sơ cứu – Gọi cứu hộ
Rettungsdienst alarmieren Unfallstelle absichern Erste Hilfe leisten Gọi cứu hộ- bảo vệ hiện trường – Sơ cứu
13. Wo ist das Halten verboten? Chỗ nào cấm đỗ?
Auf der Fahrbahn, wenn rechts ein geeingneter Seitenstreifen vorhanden ist. Bên đường mà làn phải đã bị sử dụng
Auf markierten Fahrstreifen mit Richtungspfeilen. Đoạn có đánh dấu hướng đi
An der Taxenständen Nơi cho xe Taxi
 14. In einer links und rechts neben der Straße sind Fahrbahn zum Längsparken vorhanden. Wo dürfen Sie parken? Đoạn đường trái và phải đều có xe đậu. Bạn được phép đậu ở đâu_?
In Straßen für beide Fahrtrichtungen auch auf dem linken Parkstreife Đường 2 chiều chỉ đỗ làn trái
In Straßen für beide Fahrtrichtungen nur auf dem rechten Parkstreifen Đường 2 chiều chỉ có làn phải để đỗ
In Einbahnstraßen auf dem rechten oder dem linken Parkstreifen Đường 1 chiều có thể làn đỗ cả trái và phải
15. In welchen Drehzahlbereichen des Motors ist der Kraftstoffverbrach günstiger?Mức động cơ nào của máy tiêu thụ nhiên liệu có lợi hơn?
In höheren Cao
In niedrigeren Thấp
16. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý nào là đúng?
Das Mofa muss warten Xe máy phải chờ
Ich muss warten Tôi phải chờ
 17. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý nào là đúng?
 Ich muss warten Tôi phải chờ
Der gelbe Pkw muss wartenXe vàng phải chờ
 18. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý nào là đúng?
Ich muss die beiden anderen Pkw durchfahren lassen Tôi phải để cả 2 xe đi qua
Ich darf vor den beiden anderen Pkw abbiegen Tôi được phép rẽ trước cả 2 xe
lch muss nur den blauen Pkw durchfahren lassen Tôi phải để xe xanh đi qua
19. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Biển này thông tin gì_?
In der nächsten Pannenbucht kann ein Fahrzeug stehen Gần nơi đỗ cho xe nổ lốp
um eine Pause zu machen, darf hier gehalten werden Nơi có thể dừng nghỉ
Im Falle einer Panne soll in der angekündigten Pannen- bucht werden Trong trường hợp nổ lốp có quyền được đậu
20. Was müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen beachten? Bạn phải chú ý gì ở biển báo này?
In dieser Fußgängerzone dürfen Sie mit einem Kraftfahrzeug mit Schrittgeschwindigkeit fahren Khu vực người đi bộ chỉ được lái với vận tốc thật chậm
Diese Fußgängerzone dürfen Sie mit einem Kraftfahrzeug nicht befahren Khu vực người đi bộ không được chạy xe cơ giới
Als Anlieger dürfen Sie in dieser Fußgängerzone mit Kraftfahrzeugen fahrenNhững người ở gần được phép lái xe vào
21. Wie müssen Sie sich verhalten, wenn sich auf dieser Außerortsstraße ein Stau gebildet hat? Bạn làm gì khi đi ở ngoài khu dân cư gặp cảnh tắc như trong hình?
So weit wie möglich zur Mitte fahren, um die Ursache des Staus feststellen zu können Lái tiếp có thể đến giữa, tận điểm tắc
Auf den Seitenstreifen wechseln und dort weiterfahren Đổi làn và lái tiếp
Auf die linke Seite lhres Fahrstreifens fahren und in der Mitte eine freie Gasse schaffen Từ làn trái rẽ vào để khoảng trống giữa cho xe làm nhiệm vụ
22. Was ist vorgeschrieben, wenn die Haftpflichtversicherung ihres Fahrzeugs erloschen ist? Bạn chuẩn bị gì khi hạn kiểm tra tổng quát sắp hết_?
Das Fahrzeug Xe đó
- darf im Straßenverkehr nicht mehr benutzt werden không được tham gia giao thông tiếp
-muss bei der Zulassungsstelle abgemeldet werden Phải báo cáo với sở giao thông
-muss bei der Zulassungsstelle vorgeführt werden Đưa đến nơi thẩm tra
23. Warum ist es gefährlich, Sicherheitsgurte nicht anzulegen?Vì sao nguy hiểm,khi không cài dây an toàn?                                                                                        
Weil man sich schon bei einer Aufprallgeschwindigkeit von ca.20km/h nicht mehr ausreichend abstützen kannVì chỉ với tốc độ 20km/giờ đã không đủ để đứng vững
Weil man bei einem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert werden kannVì khi xảy ra tai nạn, bạn có thể bị văng khỏi xe.
Im Stadtverkehr ist es wegen der geringen Geschwindigkeit ungefährlichLưu thông trong nội thị với tốc độ thấp thì không nguy hiểm
24. Beim Bremsen spüren Sie, dass Ihr Fahrzeug nach rechts zieht. Welche Ursachen sind möglich ?Khi nhấn phanh, bạn cảm thấy xe bạn nghiêng về phải. Nguyên nhân nào?
Die Bremse wirkt rechts geringer als links Tác dụng phanh bên phải mạnh hơn trái
Die Bremse wirkt links geringer als rechts Tác dụng phanh bên trái mạnh hơn phải
Das Lenkgetriebe hat zu viel Spiel Tay lái bị nghịch nhiều quá
25. Was ist beim Abschleppen zu beachten? Chú ý gì khi kéo xe?
Motomador durfen nur mit fester Verbindung abgeschloppt Xe máy chỉ được kết nối chắc chắn
Der Abstand zwischen den Fahrzeugen darf nicht groenr als 5 m sein Khoảng cách giữa các xe không được lớn hơn 5m
AbschieppseilAbschleppstange muss deutich gekenn zeichnet sein Thừng kéo hoặc đoạn kéo phải được đánh dấu rõ ràng
26 Wo ist die Feinstaub-Plakette zur Kenrzeichnung schadstoffarmer Fahrzeuge anzubringen? Nhãn dán dấu hiệu xe đảm bảo môi sinh dán ở đâu?
Deutlich sichtbar aut der Außenseite der WindschutzschenbeRõ ràng ở bên ngoài kính chắn gió
Deutlich sichtbar auf der Innenseite der Heckscheibe Rõ ràng ở bên trong gương sau
Deutlich sichtbar auf der innenseite der Windschutzscheibe Rõ ràng bên trong kính chắn gió
27. Was müssen Sie beim Verlassen Ihres Pkw tun?Bạn rời khỏi xe, cần làm những gì
 Vor dem Öffnen der Tür den nachfolgenden Verkehr beachten Trước khi mở cửa, chú ý giao thông phía sau
Das Fahrzeug gegen Wegrollen sichern Đảm bảo xe không bị trôi
Das Fahrzeug gegen unbefugte Benutzung sichernĐảm bảo xe không bị sử dụng phi pháp (không bị ăn cắp)
28. 
Was ist bei Fahrzeugen mit Planen zu beachten? Chú ý gì khi có kế hoạch đi xe?
Die Planen dürfen die Sicht des Fahrers uber die Außenspiegel nach hinten nicht behindern Tầm nhìn trước và sau không bị hạn chế
Bei Fahrzeugen mit Planen kann auf eine besondere Sicherung der Ladung verzichtet werden Xe có kế hoạch phải đặc biệt an toàn với tải trọng hàng hóa
Unbeladene Anhanger mit hohen Planenaufbauten sind gegen Seitenwind bersondere empfindlich Xe mooc không hàng hóa là nhạy cảm với gió tạt ngang
29. Wann dürfen Sie auch am Tage Nebelscheinwerfer einschalten? Khi nào trong ban ngày mà phải bật đèn sương mù?
Bei erheblicher Sichtbehinderung durch Khi tầm nhìn bị
-Nebel oder Schneefall Sương mù hoặc tuyết
-Eis auf der Windschutzscheibe Đóng băng và gió
-Regen mưa
30. Sie haben auf der Autobahn eine Reifenpanne. Wie müssen Sie sich verhalten? Bạn bị nổ lốp trên Cao tốc. Bạn phải chú ý gì_?
Warnblinklicht einschalten und moglichst weit rechts anhalten (Seitenstreifen, Haltebucht)Bật đèn cảnh báo và có thể lái dần vào lề phải(giải bên đường, lối được đậu)
 Andere Fahrer durch deutliche Handzeichen zum Anhalten auffordern Ra hiệu cho xe khác dừng lại hỗ trợ
Warndreieck in etwa 100 m Enternung aufstellenĐể tam giác cảnh báp cách 100m 
Prüfbogen 45: Mẫu kiểm tra 45
1. Was ist in dieser Situation richtig? Hoàn cảnh nào là đúng (Warnblinklicht an) Đèn cảnh báo bật
Auf beiden Fahrstreifen darf mit Schrittgeschwindigkeit an dem Bus werden Cả 2 làn được phép lái với độ thận trọng cao nhất
Die Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen dürfen ohne besondere Vorsicht an dem Bus vorbeifahrenXe bên làn trái được phép lái qua không cần chú ý gì đặc biệt
Auf beiden Fahrstreifen muss angehalten werden, wenn sonst Fahrgäste gefährdet würden Cả 2 làn đều phải dừng nếu hành khách có nguy hiểm
2. Worauf müssen Sie sich einstellen?Bạn phải tính đến điều gì ở đây?
Fußgänger wechseln häufig die Straßenseite Người đi bộ thường đi lại trên làn đường
Parkende Fahrzeuge erschweren die Sicht Xe đang đậu có thể che chắn tầm nhìn
Fußgänger betreten manchmal unachtsam die FahrbahnNgười đi bộ thường cắt ngang mà không chú ý đường
3. Wie müssen Sie sich verhalten? Bạn xử lý như thế nào?
Früh abbremsen, um den Fußgängern deutlich zu machen, dass Sie ihnen Vortritt gewähren Phanh sớm và ra hiệu rõ ràng cho người đi bộ, rằng họ có thể đi trước
Nur anhalten, wenn die Fußgänger nicht stehen bleiben Chỉ dừng lại khi người đi bộ không dừng
Einfach durchfahren Cứ đi tiếp

 4. Wie müssen Sie sich verhalten? Bạn xử lý như thế nào?
Ausreichend Seitenabstand zur Fußgängerin einhalten Giữ khoảng cách đủ bên đường với người phụ nữ đang đứng
Den Fußgänger mit dem Mofa durch Hupen auffordern, auf den Gehweg überzuwechseln Nhấn còi cho người đi bộ với xe Mofa sang làn
Vorsichtig links vorbeifahren Lái qua thật thận trọng
5. Auf einer Straße mit starkem Verkehr haben Sie sich zum Linksabbiegen eingeordnet. An der Kreuzung merken Sie, dass Sie an sich nach rechts wollten. Wie verhalten Sie sich? Bạn lái xe trên 1 phố lưu thông đông đúc, bạn đã vào làn rẽ trái. Nhưng đến ngã tư, bạn nhận ra là phải rẽ phải. Bạn xử lý như thế nào?
Sie biegen nach links ab und nehmen einen Umweg in Kauf Bạn rẽ trái rồi „mua đường“ quay lại
Sie halten an und versuchen, sich durch Rückwärtsfahren richtig einzuordnen Bạn dừng lại và tìm cách quay lại vào làn cho đúng
Sie warnen die anderen Verkehrsteilnehmer und biegen dann nach rechts ab
Bạn ra hiệu cảnh báo với các xe khác rồi quay lại
6. Wann wird ein Überholender gefährdet? Khi nào thì 1 cuộc vượt mặt bị coi là nguy hiểm
Wenn der EingeholteKhi xe bị vượt:
- plötzlich beschleunigt Bất ngờ tăng tốc
- seine Geschwindigkeit stark verringertgiảm vận tốc anh ta xuống nhanh
- zum Überholen ausschert lách ra để vượt
7. Im Herbst kommen Ihnen am Tage eine Reihe von Pkw mit eingeschaltetem Abblendlicht entgegen. Womit müssen Sie besonders rechnen? Trời thu quang đãng, ban ngày bạn gặp đoàn xe với đèn chiếu đêm bật ngược chiều. Bạn đặc biệt phải tính đến điều gì?
Mit plötzlich auftretenden Nebelbänken Bất ngờ có sương mù
Mit verschmutzter Fahrbahn Đường bẩn
Mit starken Regenschauern Cơn mưa mạnh
8. Was müssen Sie tun, wenn vor Ihnen ein Nebelfeld die Sicht stark behindert?Bạn phải làm gì khi sương mù cản trở dày đặc?
Geschwindigkeit rechtzeitig den Sichtverhältnissen anpassen Chú ý tốc độ vừa phải và giữ tầm nhìn
Dicht aufschließen, um sich an den Schlussleuchten des vorausfahrenden Fahrzeugs zu orientieren Khóa đuôi chặt, theo các đèn đuôi của xe trước để định hướng lái về phía trước
Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug vergrößern Giữ khoảng cách lớn với xe trước
9. Wie haben Sie sich zu verhalten? Bạn xử lý như thế nào?
Beide Radfahrer durchfahren lassen Để hai xe đạp đi qua
Nur den in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer durchfahren lassen Chỉ để xa đạp cùng chiều đi qua
Hupen und vor den beiden Radfahrern abbiegen Bấm còi và rẽ trước cả 2 xe
10. Sie nähern sich einem Linienbus, der auf 1hrer Fahrbahn in an einer Haltestelle hält und licht eingeschaltet hat. Worauf stellen Sie sich ein? Bạn đến gần 1 xe Bus dài, ở bên làn ngược chiều của bạn, tại bến đậu và nháy đèn cảnh báo. Bạn thiết lập xử lí như thế nào?
Die Fahrgäste überqueren die Fahrbahn erst, wenn der Bus das Blinklicht ausgeschaltet hat Có hành khách băng qua đường khi Bus còn nháy đèn
Fahrgäste wechseln die Seite der Fahrbahn, um den Bus noch zu erreichen Hành khách thay đổi trên làn đường để đến xe Bus
Aus dem Bus aussteigende Fahrgäste überqueren unvermittelt die Fahrbahn Người khách từ Bus xuống xe băng qua đường bất ngờ
11. Ein Polizeifahrzeug überholt und schert vor Ihnen ein. Auf dem Dach erscheint in roter Leuchtschrift ,,BITTE FOLGEN“ . Für wen gilt dies? Một xe cảnh sát vượt lên xe bạn và cắt vào, trên nóc xe hiện chữ „Xin đi theo“. Điều này áp dụng cho ai?
Nur für vor dem Polizeifahrzeug fahrende Fahrzeuge Cho những xe đi sau xe cảnh sát
Nur für Sie Chỉ cho bạn
Für alle Fahrzeuge, die in gleicher Richtung fahren Cho tất cả các xe lái cùng hướng
12. Sie haben ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Trotz angemessener Wartezeit ist der Geschädigte nicht erschienen. Was müssen Sie tun? Bạn gây tổn hại cho 1 xe đang đậu, dù đợi lâu nhưng chủ xe bị hại chưa ra. Bạn làm gì?
Sie dürfen den Unfallart ohne weiteres verlassen Bạn không được dời khỏi hiện trường
Ihren Namen und Ihre Anschrift am beschadigten Fahrzeug hinterlassen und den Unfall unverzüglich der Polizei melden Tên và địa chỉ của bạn để lại cho xe bị hư hại, và báo ngay cho cảnh sát
Es genügt, Ihren Namen und Ihre Anschrift einem unbeteiligten Zeugen zu geben Để lại tên và địa chỉ là đủ.
13, was müssen Sie bei der Wahl Ihrer Geschwindigkeit berücksichtigen? Phải tôn trọng điều gì khi lựa chọn tốc độ
Sicht- und Wetterverhaltnisse Tầm nhìn và thời tiết
 Fahrbahnzustand und Verkehrsverhaltnisse Tình trạng đường và tình huống giao thông
 Persönliche FähigkeitenNăng lực cá nhân
 14. Ein Polizeibeamter regelt auf einer Kreuzung den Verkehr, die Ampeln in Betrieb. Was gilt?Nhân viên cảnh sát điều hành ở ngã tư, trong khi đèn tín hiệu vẫn hoạt động. Điều gì được áp dụng?
Die Lichtzeichen der Ampeln Theo đèn
Die Zeichen des PolizeibeamtenTheo hướng dẫn của cảnh sát
 Die vorfahrtregelnden Verkehrszeichen Biển hiệu được ưu tiên
15. Wann sollten Sie den Motor abstellen, um Kraftstoff zu sparen und die Umweltbelastung zu vermindern?Khi nào Thiết lập Máy nghỉ, để tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu ô nhiễm môi trường?
Wenn Sie einem Verkehrsstau länger warten müssen Khi bạn chờ tắc đường lâu
Wenn Sie vor Bahnübergängen oder Baustellen warten Khi đợi ở Đường sắt cắt ngang hay khu công trường
Wenn Sie bei einem Stop- schild anhalten Khi bạn dừng ở biển Stop
16. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý thế nào là đúng?
ich muss den roten Lkw abbiegen lassen Tôi phải để xe tải đỏ đi qua
Ich darf als Erster die Kreuzung überqueren Tôi được phép rẽ trước tiên ở ngã tư
Ich muss den Radfahrer abbiegen lassen Tôi phải để xe đạp rẽ
17. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý thế nào là đúng?
 Ich muss warten Tôi phải đợi
Der Radfahrer muss warten Người đi xe đạp phải đợi
 18. An welchen Stellen ohne vorfahrtregelnde Verkehrs- zeichen gilt die Regel rechts vor links"? Ở chỗ nào không có biển báo ưu tiên phải áp dụng luật phải trước trái?
An Einmündungen mit abgesenktem Bordstein Ở chỗ giao cắt có vỉa đá ngăn hạ thấp
Wo Feld- oder Waldwege in eine andere StraBe münden Nơi có cánh đồng hoặc đường rừng giao với phố
An Straßenkreuzungen und -einmündungen Ở các ngã ba ngã tư
19. Worauf können rot-weiße Warntafeln an Fahrzeugen hinweisen? Biển cảnh báo đỏ trắng trên xe hướng dẫn điều gì?
Auf einen Anhänger, der innerhalb einer geschlossenen Ortschaft auf der Fahrbahn abgestellt ist Một xe mooc trong khu dân cư đang nằm đường
Auf ein Fahrzeug mit Überbreite Xe với bề ngang quá khổ
Auf ein Gefahrgutfahrzeug Xe chở hàng nguy hiểm
20. Welches Verhalten ist auf Straßen mit solchen Schutzstreifen für Radfahrer richtig? Xử lý như thế nào với con phố có vạch bảo vệ lối xe đạp_?
Sie dürfen den Schutzstreifen in keinem Fall befahrenKhông được lái đè lên vạch
Sie dürfen die Markierung bei Bedarf uberfahren, wenn eine Gefährdung von Radfahrern ausgeschlossen ist bạn được phép lái lên vạch đánh dấu, khi mà các nguy hiểm cho người đi xe đạp đã bị loại bỏ
Sie dürfen den Schutzstreifen zum Parken mitbenutzenBạn có thể sử dụng để đậu  xe

 21. Sie nähern sich dem Lastzug, der gerade mit etwa 60 km/h auf Ihren Fahrstreifen wechselt. Welche Möglichkeiten haben Sie? Bạn lái gần xe tải, đang chạy thẳng với tốc độ 60km/h phía trước bạn đổi làn. Bạn sẽ có những khả năng gì_?
Fahrstreifen beibehalten, Lichthupe betätigen und Gas geben Giữ nguyên làn của mình, nház còi đèn và thêm ga
Dem Lastzug das Uberwechseln ermöglichen und den Fahrstreifen beibehaltenXe tải đổi làn qua và duz trì ở làn chạy chậm này
Unter sorgfältiger Beachtung nachfolgender Fahrzeuge auf den linken Fahrstreifen wechseln Cẩn thận chú ý xe sau phía làn trái và đổi làn
22. Auf welchen Straßen gilt die Richtgeschwindigkeit von 130 km/h?Con đường nào áp dụng chuẩn 130km/h?
Auf Autobahnen Cao tốc
Auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften mit baulich getrennten Fahrbahnen für jede Richtung Đường ngoài thành phố với làn đường tách riêng mỗi hướng
Auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften mit mindestens zwei markierten Fahrstreifen für jede Richtung Đường ngoài thành phố tối thiểu 2 làn riêng cho mỗi hướng
23. Wann muss ein Pkw mit Anhänger außerorts auf Straßen mit nur einem Fahrstreifen für jede Richtung vom Vorausfahrenden einen so großen Abstand halten, dass ein Uberholer einscheren kann?Khi nào 1 xe hơi với mooc ngoài thành phố với đường chạy mỗi hướng 1 làn phải giữ khoảng cách với xe trước rộng đủ để có thể vượt và lách_?
 Antwort: Bei einer Zuglänge über 7 m Độ dài đủ hơn 7 m
24. Währed einer Pause stellen Sie fest, dass ein Zurrgut gerissen ist. Was tun Sie? Trong lúc nghỉ ngơi phát hiện ra dây buộc bị đứt. Bạn làm gì?
Fahrt fortsetzen, weil die Ladung beim Verrutschen durch die Bordwände aufgefangen wird Đi ngay, vì hàng trượt bên hông có thể thu được
Fahrt fortsetzen, sobald der Zurrgurt ausgetauscht ist Đi ngay sau khi các dây buộc đã được thay
Fahrt fortsetzen, wenn durch andere ausreichende Sicherungsmittel die Ladung gesichert ist Đi ngay sau khi đã đảm bảo hàng hóa bởi những dây khác
25. Ihr Fahrzeug hat auf den Rücksitzen keine Kopfstützen. Was kann geschehen, wenn Sie dort Personen mitnehmen?Xe bạn ghế sau không có gối đỡ đầu. Cần chú ý điều gì khi bạn cho người đi cùng ở ghế đó
Es besteht kein erhöhtes Verletzungsrisiko không có nguy cơ thương vong cao
Bei einem Heckaufprall erhöht sich das Verletzungsrisiko für diese Personen Người đó có nguy cơ bị thương nặng nếu xảy ra tai nạn phía sau
26, Wie sichert man einen Pkw mit automatischer Kraftübertragung gegen Wegrollen? Làm sao đảm bảo xe có số tự động không bị lắn ở dốc?
Wählhebel in N-Stellung bringen Về More
Feststellbremse betätigen Kéo phanh tay
Wählhebel in P-Stellung bringen Về số Park
27, Was ist bei amtlichen Kennzeichen wichtig? Điều gì quan trọng ở biển số xe?
Sie müssen an den vorgesehenen Stellen fest angebracht sein Phải đặt chỗ thích hợp
Sie müssen immer gut lesbar sein Phải luôn dễ nhìn
Die hinteren Kennzeichen müssen bei DunkelheitPhía sau luôn sáng đèn lúc tối
28. Was wirkt auf langen Fahrten der Ermüdung entgegen? Có thể làm gì để chống mệt mỏi trong những chuyến đi dài?
Rechtzeitige und ausreichende Pausen Nghỉ ngơi đủ và đúng lúc
Kaffeetrinken statt Pausen Thay cho nghỉ ngơi thì uống cà phê
Gymnastische Übungen Während der PausenLàm động tác thư giãn trong khi nghỉ
29. Um wie viel Prozent erhöht sich bei Tempo 160 km/h im Allgemeinen der Kraftstoffverbrauch (L/100km) eines Mittelklasse-Pkw gegenüber der Fahrt mit Richtgeschwindigkeit 130 km/h? Tỷ lệ phần trăm cao khi chạy tốc độ 160km/h tính chung tiêu hao nhiên liệu (Lít/100km). 1 xe Trung bình chạy vơi tốc độ chuẩn 130km/h là bao nhiêu phần trăm
Um bis zu 5%
um bis zu 35%
Um bis zu 10%
30. Was geschiert, wenn Sie mit wesenlich zu niedrigen Reifenluftdruck fahren? Xaỷ ra điều gì khi lái xe với lốp non hơi?
Die Reifen erhitzen sich übermäßig Sự nóng lên của lốp
Die Fahrstabilität nimmt ab Khả năng lái bị giảm

Der Reifenverschleiß nimmt ab Giảm độ ma sát lốp
Prüfbogen 46: Mẫu kiểm tra 46
1. Womit müssen Sie rechnen? Bạn phải tính đến điều gì?
vor ihnen kön Fußgänger auf die Fahrbahn treten Người đi bộ cắt xuống đường ở phía trước
Fußgänger warten auf jeden Fall, bis sie vorbeigefahren sindNgười đi bộ sẽ chờ trong mọi trường hợp, đến khi bạn đi qua
Kinder könnten plötzlich zwischen den Fahrzeugen hervorkommen Trẻ con bất ngờ lao ra giữa 2 xe
2. Sie wollen nach rechts abbiegen, Wie verhalten Sie sich? Bạn muốn rẽ phải, bạn phải làm sao
Den Radfahrer geradeaus durchfahren lassen Để xe đạp đi qua
Vor dem Radfahrer abbiegen, weil der motorisierte Verkehr Vorrang hatRẽ trước xe đạp, vì xe cơ giới quyền ưu tiên
3. Womit müssen Sie in dieser Situation rechnen? Bạn cần tính đến điều gì trong trường hợp này?
Die Radfahrerin wird absteigen, um Sie vorbeizulassen Cô gái đi xe đạp sẽ lên lề để cho bạn đi qua
Die Radfahrerin wird links an dem parkenden Pkw vorbeifahrenCô gái lái xe đạp sẽ rẽ trái và đi qua xe đang đậu
Mit GegenverkehrGiao thông ngược chiều


4. Womit müssen Sie rechnen? Bạn phải tính đến điều gì ở đây_?
Nur mit dem von rechts kommenden Bus 1 xe Bus đến từ phía phải
Mit einem vor dem Bus fahrenden Pkw 1 xe nhỏ đến trước xe Bus
5. Radfahrer und Fußgänger sind auf der Fahrbahn. Was ist beim Überholen zu beachten? Người đi xe và đi bộ trên đường. Phải chú ý điều gì khi vượt bên phải?
Sie dürfenBạn được phép
-Nur mit ausreichendem Seitenabstand (mindestens 1,5m) Chỉ với khoảng cách tối thiểu an toàn 1,5m
-Nicht überholen, wenn Sie einen ausreichenden Seitenabstand wegen Gegenverkehr nicht einhalten können Không vượt khi không đủ khoảng cách an toàn. Vì xe ngược chiều không thể ngừng lại
-Mit einem Seitenabstand von weniger als 1,0m überholen wenn Sie rechtzeitig hupen Với khoảng cách an toàn thấp hơn 1 m, khi bạn bấm còi đúng lúc
6. Ist es leichtsinnig, noch kurz vor einer Kreuzung einen Lastzug zu überholen?Có quá nhẹ lòng không (có quá bất cẩn không), khi còn 1 đoạn ngắn trước ngã tư vượt mặt xe tải?
Ja, weil der Lastzug die Sicht auf wichtige Verkehrszeichen verdecken kann Có, vì xe tải che khuất tầm nhìn các biển báo quan trọng
Ja, weil der Lastzug die Sicht auf den Querverkehr verdeckt Có, vì xe tải che khuất tầm nhìn các phương tiện rẽ
Nein, weil Lastzüge meist langsam fahren Không vì xe tải thường đi chậm
7. In welchen Fällen muss das Überholen abgebrochen werden? Trong trường hợp nào phải bỏ 1 cuộc vượt?
Wenn der Eingeholte plötzlich beschleunigt Khi người bị vượt bất ngờ tăng tốc
Wenn durch unerwarteten Gegenverkehr Gefahr entsteht Khi có xe ngược chiều không mong muốn
Wenn der Eingeholte seine Geschwindigkeit stark verringert Khi người bị vượt giảm tốc mạnh
8. Womit müssen Sie in Wohnvierteln mit geringem Verkehr rechnen?Bạn phải tính đên điều gì khi ở khu tập thế với giao thông hẹp?
Dass spielende Kinder auf die Fahrbahn laufen Trẻ con chơi chạy qua đường
Dass Erwachsene sich immer verkehrsgerecht verhalten Người lớn luôn giữ luật giao thông
Dass Fußgänger und Radfahrer häufig unaufmerksamNgười đi bộ và xe đạp thường không giữ chú ý
9. Wo ist bei dieser Ampel mit Grünpfeilschild vor dem Abbiegen nach rechts anzuhalten? Chỗ nao cần dừng khi có đèn giao thông với mũi tên xanh trước lối rẽ phải?
An der Haltlinie Chỗ vạch
Wenn keine vorhanden ist, vor der Kreuzung Ha oder Einmündung Nếu không có vạch thì trước ngã ba, ngã tư
Es muss nicht angehalten werden Không phải dừng
10. Sie nähern sich einem beschrankten Bahnübergang. Wo müssen Sie warten, wenn Sie bei stockendem Verkehr auf dem Bahnübergang zum Stehen kommen würden? Bạn đến gần đường cắt đường ray có rào chắn. Bạn phải đợi ở đâu khi lưu thông trên đường ray đang đến?
Unmittelbar vor den Schienen Trước đoạn đường ray không chính giữa
Vor dem Andreaskreu Trước ngã tư
in Höhe der Schranke Cao hơn rào chắn
11. Womit ist bei Dunkelheit eine Ladung zu kennzeichnen, die mehr als 1 m über die Rückstrahler des Fahrzeugs hinausragt? Treo biển lúc trời tối, hàng hóa che biển dài ra sau hơn 1m, đèn phản xạ như thế nào?
Mit orangefarbener Warntafel Biển cảnh bảo màu cam
Mit roter Leuchte und rotem Rückstrahler Đèn đỏ và đèn phản quang đỏ
Durch Einschalten der Nebelschlussleuchte Bật đèn sương mù
12. Sie bemerken im Tunnel einen Unfall. Was ist zu tun? Nhận ra trong đường hầm có tai nạn. Bạn làm gì?
Warn blinklicht einschalten Bật cảnh báo
Notdienste über Notrufstation informierenKhẩn cấp thông tin đến cứu hộ
Fahrzeug nicht verlassen không dời khỏi xe
13. Sie hören ein Einsatzhorn. Welche Fragen müssen Sie sich in diesem Moment stellen? Bạn nghe thấy tiếng còi hú. Câu hỏi gì đặt ra ngay lúc đó
Woher kommt das Einsatzfahrzeug? Xe đến từ đâu
Könnte  das Einsatzfahrzeug durch mich behindert werden? Có bị cản trở gì do xe mình không
Darf das Fahrzeug das Einsatzhorn überhaupt benutzen?Xe đó có được phép dùng còi hú không
14. sie wollen innerorts vor einem Andreaskreuz parken, Welche Entfernung mussen Sie mindestens einhalten? Bạn muốn đậu xe trước ngã tư đường ray trong khu dân cư. Bạn phải giữ khoảng cách như thế nào?
Antwort: 5m
15 Andere Fahrer machen Sie auf anhaltend starkes Qualmen Ihres Auspuffs aufmerksam. Was müssen tun? Xe đi đường ra hiệu cho bạn vì khói bô quá nhiều. Bạn phải làm gì
Sofort die Kraftstoffmarke wechseln Lập tức đổi nhãn hiệu nhiên liệu
Nichts, weil niemand gefährdet wirdKhông làm gì vì chẳng có ai bị nguy hiểm
Motor umgehend überprüfen lassen Kiểm tra lại máy
16. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý thế nào là đúng?
Ich darf vor dem Motorrad die Kreuzung überqueren Tôi được vượt trước xe máy ở ngã tư
Ich muss warten Tôi phải đợi
17. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý thế nào là đúng?
Die Straßenbahn muss mich vorher abbiegen lassenTàu điện phải để tôi qua trước
ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen Tôi phải để tàu điện đi qua
ich muss das Motorrad durchfahren lassenTôi phải để xe máy đi qua
18. Sie fahren außerhalb geschlossener Ortschaften und wollen nach rechts in eine Vorfahrtstraße einbiegen. Worauf müssen Sie achten? Bạn lái xe ngoài khu dân cư và muốn rẽ phải vào 1 con đường có ưu tiên. Bạn chú ý điều gì_?
Ich muss beim Rechtsabbiegen nur nach links schauen Tôi chỉ nhìn chú ý về bên trái
Von rechts könnte sich ein uberholendes Fahrzeug nähernTừ phía phải có thể có xe vượt đang đến
19. Was ist hier beim Parken zu beachten?Chú ý điều gì khi đậu ở đây?
 Die auf dem Parkschein angegebene Parkzeit darf nicht überschritten werden Phải có đồng hồ đậu, và thời gian đậu không được vượt quá
Der Parkschein muss für Kontrollen gut lesbar ausgelegt Đồng hồ đậu xe phải được đặt rõ ràng
Parkschein und Parkscheibe sind gleichgestellt Đồng hồ và số đồng hồ phải được đánh dấu thời gian đúng
20, Wann müssen Sie blinken? Bạn nháy đèn như thế nào?
Beim Einfahren in den Kreisverkeh Nháy đèn khi vào vòng
Beim Verlassen des Kreisverkehrs Nháy đèn khi ra khỏi vòng xoay
21. Was müssen Sie beachten, wenn Sie überholen wollen? Bạn chú ý gì khi muốn vượt?
Da kein Gegenverkehr zu sehen ist, können Sie unbedenklich überholen Khi không thấy có phương tiện ngược chiều, bạn có thể không cần suy nghĩ để vượt
Der Transporter könnte zum Überholen des vor ihm fahrenden Fahrzeugs ansetzen Những xe tải hàng có thể vượt bạn trước khi bạn bắt đầu
Es könnte Gegenverkehr auftauchen Xe ngược chiều có thể xuất hiện
22. Sie wollen Ihren einachsigen Anhänger (Auflaufbremse, 1.000 kg zulässige Gesamtmasse) im Gefälle abstellen. Was müssen Sie tun?Bạn muốn để 1 xe mooc 1 trục (có phanh, tải trọng tổn 1000kg) trên đường dốc. Bạn phải làm gì?
Feststellbremse anziehen Kéo phanh tay
Rückfahrsperre verriegeln Vào số lùi
Unterlegkeile vor die Räder legen Đặt chèn bánh
23. Wodurch lässt sich Kraftstoff einsparen? Qua đâu có thể tiết kiệm nhiên liệu?
Durch frühes Hochschalten Lái số cao sớm
Durch häufiges Fahren im oberen Drehzahlbereich Thường xuyên lái với vòng số trên
Durch spätes Zurückschalten Về số thấp muộn
24. Sie fahren auf einer sehr schmalen Straße und haben 50 m Sichtweite. Wie lang darf Ihr Anhalteweg höchstens sein? Bạn lái xe trên phố hẹp, tầm nhìn xa là 50 m. Đường dừng phản ứng của bạn sẽ là bao nhiêu?
Antwort 25m
 25. Die Kontrollleuchte des Blinkers blinkt erheblich schneller als üblich. Welche Ursache kann vorliegen?Đèn kiểm soát nháy nhanh hơn bình thường. Do đâu?
 Der Blinkerschalter ist defekt Công tắc nháy bị hỏng
Eine Glühlampe ist defekt Bóng hỏng
26. Was ändert sich durch das Mitführen eines Wohnanhängers? Điều gì bị thay đổi khi kéo theo xe mooc du lịch?
Der Bremsweg wird wesentlich kürzer Đường phanh sẽ bị ngắn lại
Der Uperholweg wird wesentich langer Đường vượt sẽ dài đáng kể
Hastige Lenkbewegungen erhöhen die Schleudergefahr Đánh lái vội vàng tăng nguy cơ trơn trượt
27. Sie mussten nach einer Reifenpanne das Notrad montieren. Was ist bei der Weiterfahrt verboten? Bạn vừa bị nổ lốp và phải lái với bánh phụ. Điều gì bị cấm?
Schneller als 80 km/h zu fahren Cấm nhanh hơn 80km/h
Personen mitzunehmen Cấm người đi cùng
Mit dem Notrad länger als unbedingt erforderlich zu fahren Cấm sử dụng bánh phụ khẩn cấp lái lâu dài là cần thiết
28. Worauf müssen Sie sich einstellen, wenn Sie auf dem Dach Ihres Pkw Gepäck befördern? Bạn phải chú ý gì khi muốn trở hàng trên nóc?
Dass sich das Fahrzeug in Kurven stärker neigt Xe sẽ nghiêng mạnh khi vào cua
Dass das Fahrverhalten durch die erhöhte Schwerpunktlage verbessert wird Hành vi lái xe được cải thiện vì trọng lực hàng hóa tăng thêm
Dass die Seitenwindempfindlichkeit zunimmtGió tạt ngang sẽ tăng lên
29. Was müssen Sie tun, wenn sie bei einer nächtlichen Fahrt auf freier Strecke Erschrecken spüren (Lidschwere, Frösteln, plötzliches Erschrecken usw.)?Bạn làm gì khi lái tối để giải tỏa mệt mỏi (nặng măt, ớn lạnh, sợ hãi đột ngột, v.v...)
Fahrt für ausreichende Pause unterbrechen Ngừng Lái đến chỗ dừng nghỉ đủ
Radio einschalten und weiterfahren Bật Radio lái tiếp
30. Während der Fahrt leuchtet die Airbagkontrollleuchte ständig. Was müssen Sie tun? Trong khi lái, đèn báo túi khí nháy liên tục. Bạn phải làm gì?
Eine Werkstatt aufsuchen Tìm ngay xưởng sửa chữa
Das Fahrzeug sofort aus dem Straßenverkehr entfernen Xe đó lập tức dời khỏi lưu thông

Nichts, weil das ein Signal für die Werkstatt ist Không làm gì, vì dấu hiệu đó chỉ dành cho xưởng sửa chữa
Prüfbogen 47: Mẫu kiểm tra 47
1. Worauf stellen Sie sich ein? Bạn tính đến điều gì ở đây?
Dass der Đó là
-Bremsweg länger wird Đường phanh sẽ dài hơn
-Bus sofort anfährt  Xe bus sẽ đi ngay
-Busfahrer Sie vorbeifahren lässtNgười lái xe bus sẽ để bạn đi qua
2. Was ist hier richtig?(Bremslicht an) Điều gì là đúng ở đây (đèn phanh đang sáng)
Wenn niemand behindert oder gefährdet wird, darf vorbeifahren schneller als Schrittgeschwindigke Khi không có ai cản trở hoặc không có nguy hiểm, thì được đi qua nhanh chóng hơn tốc độ thận trọng
Man darf mit Schrittgeschwindigkeit rechts vorbeifahren, wenn Fahrgäste nicht behindert werden und eine Gefährdung ausgeschlossen ist Người ta được phép lái qua từ từ bên phải, khi mà không gây trở ngại gì và các nguy hiểm đã bị loại trừ
Die Fahrgäste müssen vor dem Einsteigen den fließenden Verkehr durchlassen Các hành khách phải để các phương tiện lưu thông đi qua trước khi xuống tàu.
3. Was müssen Sie in dieser Situation beachten? (Warnblinklicht an) Bạn phải chú ý điều gì? (đèn xe vẫn nháy)
Sie dürfen: Bạn được
-in keinem Fall vorbeifahren Không trường hợp nào được phép lái qua
-nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren chỉ được lái qua với tốc độ thận trọng
-nur vorbeifahren, wenn eine Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen chỉ lái qua khi mọi nguy hiểm cho hành khách đã bị loại trừ


4. Womit müssen Sie rechnen? Bạn phải tính đến điều gì?
Mit einer gefährlichen Linkskurve Đường cua trái nguy hiểm
Mit einem hinter der Kuppe liegen gebliebenen Fahrzeug Với khả năng 1 xe hư nằm lại sau đoạn dốc
Mit Querverkehr vor der Kurve Với lưu thông ngay sau đoạn cua
5. Sie nähern sich einer Schule. Kinder verlassen das Schulgelände. Womit müssen Sie rechnen? Bạn ở gần khu vực trường học. Trẻ đang tan trường. Bạn phải tính đến điều gì?
Das Kinder Trẻ con sẽ:
-ausgelassen aut die Fahrbahn stürmen chạy loạn phố
-mit ihren Fahrrädern unvorsichtig auf die Fahrbahn fahren không thận trọng lái
-sich immer verkehrsgerecht verhalten luôn giữ gìn luật giao thông
xe đạp ra
6. Welche Fehler machen das Uberholen auch auf übersichtlichen und geraden Fahrbahnen gefährlich? Lỗi nào khi vượt gây ra nguy hiểm dù đường thẳng và rõ ràng?
Die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeugs wird zu groß eingeschätzt Đánh giá khoảng cách với xe ngược chiều quá lớn
Der eigene Überholweg wird zu kurz eingeschätzt Đánh giá tính đường vượt quá ngắn
Der eigene Überholweg wird zu lang eingeschätzt Đánh giá tính đường vượt quá dài
7. Wie müssen Sie sich verhalten, wenn ein Zusammenstoß mit Wild nicht mehr zu vermeiden ist? Bạn xử lí thế nào khi va chạm với thú rừng không thể tránh khỏi?
In jedem Fall ein Ausweichmanöver durchführen Trong mọi tình huống, cố tránh lái qua
Bremsen, Lenkrad bzw. Lenker gut festhalten und versuchen, die Fahrtrichtung beizubehalten Phanh lại, giữ vô lăng. Giữ lái thẳng và hướng lái đúng
8. Sie nähern sich Kindern, die auf dem Gehweg spielen. Wie müssen Sie sich verhalten?Bạn đến gần chỗ trẻ con, đang chơi trên lối đi. Bạn xử lý như thế nào?
unverändert weiterfahren, um den nachfolgenden Verkehr nicht zu behindern Lái tiếp Không thay đổi
Langsamer fahren und bremsbereit sein Lái chậm và sẵn sàng phanh
Nur kräftig hupen und weiterfahren Bấm còi to và lái tiếp
9. Wie verhalten Sie sich hier? Bạn xử lý như thế nào?
Mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren und warten Lái đến với vận tốc ổn định
Weiterfahren, weil die Fahrbahn nur für den Gegenverkehr gesperrt ist Lái tiếp vì làn đường chỉ khóa dành cho xe ngược chiều
10. Sie kommen aus einer Straße mit abgesenktem Bordstein und wollen in eine andere Straße einbiegen. Von links kommt ein Pkw. Was gilt hier? Bạn muốn đi từ đường thấp (đường đá cũ)vào khu đường phố chính. Từ bên trái đi ra 1 Ôtô. Áp dụng quy tắc gì ở đây
Die Regel rechts vor links" Phải được đi trước
Der abgesenkte Bordstein ist für die Wartepflicht ohne Bedeutung Từ đường thấp hơn, nghĩa vụ phải chờ không có ý nghĩa gì.
Wer über einen abgesenkten Bordstein in eine Straße einfährt, ist wartepflichtigAi đi ra từ đường thấp hơn thì có nghĩa vụ chờ
11. Ein Radfahrer verhält sich falsch, indem er abzusteigen die Fahrbahn auf einem Zebrastreifen will. Was ist richtig? Xe đạp đi sai vượt băng qua đường. Thế nào là đúng?
Weiterfahren, weil der Radfahrer warten muss Lái tiếp vì người đi xe đạp phải chờ
Nachgeben und den Radfahrer überqueren lassen Nhường đường cho xe đạp họ qua
12. Darf eine Ladung nach vorn über das Kraftfahrzeug hinausragen? Hàng được phép quá ra sau hay không?
Ja, wenn die Ladung gekennzeichnet ist Được khi hàng có biển báo
Ja, wenn die Ladung oberhalb einer Höhe von 2,50 m nicht mehr als 50cm hinausragtĐược khi hàng trên cao không quá 2,5m và không ra sau quá 50cm
Ja, es reicht, wenn der Fahrer in seiner Sicht nach vorn nicht behindert wird Được đủ nếu xe đạp trong tầm nhìn phía trước không bị cản trở
13. Sie kommen als Erster an eine Unfallstelle mit Verletzten. Was sollten Sie in der Regel zuerst tun? Bạn là người đầu tiên đến nơi có 1 vụ tai nạn có thương vong. Thứ tự việc cần làm của bạn trước tiên là gì?
Zur nachsten Telefonzelle fahren und Rettungsdienst alarmieren Đến trạm điện thoại và gọi cứu thương
Untallstelle absichern Bảo vệ hiện trường
Prüfen, wie schwer die Verletzungen sind Kiểm tra thương vong
14. Sie nähern sich einem Bahnüergang, desen Schranken geöffnet sind. Wie verhalten Sie sich? Đoạn đường sắt có cây chắn đã mở. Bạn xử lí như thế nào? 
Mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren, Bahnstrecke beobachten Lái tới với tốc độ chậm, chú ý giao thông trên đường sắt
 Mit unverminderter Geschwindigkeit weiterfahren, weil in solchen Fällen der Straßverkehr immer Vorrang hat. Không giảm tốc độ lái tiếp, vì mọi trường hợp giao thông trên đường luôn được ưu tiên
Vor dem Bahnübergang warten, wenn auf ihm wegen Stau angehalte werden müsste Đợi ở chỗ đường ray khi mà tắc đường không thể vượt qua.
15. Ihr Kraftfahrzeug verliert etwas Öl. Wie viel Trinkwasser kann bereits durch einen Tropfen ol ungenießbar werden? Xe bạn mất 1 ít dầu. Bao nhiêu nước có thể bị mất cho 1 giọt dầu
Bis zu Đến mức
600 Liter
50 Liter
1 Liter
16. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý thế nào là đúng?
Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen Tôi phải để xe đạp đi qua
 Ich darf vor dem Radfahrer links abbiegen Tôi được phép rẽ trước xe đạp
Ich verzichte auf meine Vorfahrt, um die Kreuzung nicht zu verstopfenTôi bỏ quyền ưu tiên để ngã tư không bị ngừng lưu thông
17. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý thế nào là đúng?
Ich lasse den blauen Lkw durchfahren Tôi để xe màu xanh dương đi qua
Ich darf vor dem gelben Pkw abbiegenTôi được rẽ trước xe vàng
Ich lasse den gelben Pkw durchfahrenTôi để xe vàng đi qua
 18, Sie wollen aus diesem Feldweg links abbiegen. Wer muss warten? Bạn muốn rẽ trái từ đường cánh đồng. Ai phải chờ?
Das Kraftfahrzeug auf der LandstraßeXe ở trên đường phải chờ
Ich muss warten Tôi phải chờ
19, was müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen berücksichtigen?Bạn phải xem xét điều gì ở biển báo này?
 Der Bremsweg ist im Gefälle langer als in der Ebene Đường phanh trên dốc sẽ dài hơn trên đường bằng
Die Bremswirkung wird besser, wenn kein Getriebegang eingelegt ist Ảnh hưởng của phanh sẽ tốt hơn khi không có phương tiện cản chở
Bei längerer Betätigung der Bremse kann die Bremswirkung nachlassen Xác nhận phanh lâu hơn thì ảnh hưởng của phanh sẽ giảm
20. Was bedeutet dieses Verkehrszeichen? Biển báo này có ý nghĩa gì?
Anfang einer geschlossenen Ortschaft Bắt đầu 1 khu dân cư (làng) khóa
Ende einer geschlossenen Ortschaft Kết thúc 1 khu dân cư (làng) khóa
Beginn einer UmleitungBắt đầu khu vực đổi hướng
 21. Wie verhalten Sie sich hier, wenn der weiße Pkw nicht stehen bleibt? Bạn xử lý thế nào khi xe màu trắng không dừng lại
Hupen und versuchen, noch vor dem Pkw vorbeizukommenNhấn còi và thử đi qua trước xe đó
 Geschwindigkeit verringern, auf die Vorfahrt verzichten Giảm tốc độ và từ bỏ quyền ưu tiên
22. Wie kann verhindert werden, dass ein Kind während der Fahrt die hintere Tür öffnet? Làm thế nào để ngăn cản trẻ em mở cửa sau trong khi lái?
Kindersicherung der hinteren Türen betätigen Bật bảo vệ cửa ở phía saucho trẻ
Türen fest schließen Đóng chặt cửa
23. Worauf weisen Sie Mitfahrer vor dem Aussteigen hin? Cần biết gì khi Để người đi cùng xuống xe?
Darauf, dass Những điều:
-beim Aussteigen nach links der fließende Verkehr zu beachten ist Người xuống xe bên trái phải chú ý lưu thông
-beim Aussteigen an Radwegen Radfahrer wartepflichtig sind. xuống xe bên lối người đi xe đạp, người lái xe đạp phải chú ý có trách nhiệm chờ
-man beim Aussteigen nach rechts auf Fußgänger achten muss Người xuống xe bên lối người đi bộ phải chú ý người đi bộ
24. Sie fahren 50 km/h und führen eine normale Bremsung durch. Wie lang ist der Bremsweg nach der Faustformel? Bạn lái 50km/h đường phanh bình thường là bao nhiêu theo công thức?
Antwort: 25m
 25. Worauf müssen Sie achten, wenn Sie hinter Ihrem einen Anhänger mit Auflaufbremse mitführen wollen?Bạn phải chú ý gì khi lái theo đằng sau với mooc có phanh dồn?
 Dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit dieses Zuges auch auf Autobahnen 60 km/h beträgtTốc độ tối đan trên Cao tốc là 60km/h
Dass die tatsächliche Gesamtmasse des Anhängers nicht größer ist als die für den Pkw zugelassene Anhängelast Tổng trọng tải của mooc không được lớn hơn lực kéo cho phép
Dass das Abreißseil mit dem Zugfahrzeug verbunden istCác kết nối với xe phải được thực hiện
26. Sie fahren mit Ihrem Pkw und Wohnanhänger (Zuglänge mehr als 7m) außerorts auf einer Straße mit nur einem Fahrstreifen für jede Richtung. Worauf müssen Sie achten? Phải chú ý gì với xe mooc nhà kéo (dài hơn 7m) ở ngoài khu dân cư với đường 1 làn mỗi hướng?
Die Geschwindigkeit von 60 km/h dürfen Sie nicht überschreiten Tốc độ không được quá 60km/h
Der Abstand zum Vorausfahrenden darf nicht größer als Ihre Zuglänge sein, um den Verkehrsraum auszunutzen Khoảng cách với xe trước không được quá chiều dài của xe để đủ không gian cho các xe sử dụng
Der Abstand zum Vorausfahrenden muss in der Regel so groß sein, dass ein Uberholender einscheren kann Khoảng cách với xe trước phải đủ lớn theo quy định để người vượt có thể lách vào
27. Wann müssen Sie mindestens mit Abblendlicht fahren? Tối thiểu khi nào bạn phải bật đèn chạy_?
Während der Dämmerung Chạng vạng tối
Am Tage, wenn es die Sichtverhältnisse erfordernBan ngày khi tầm nhìn bị cản trở
 Beim Durchfahren schlecht peleuchteter Unterführungen Khi chạy vào khu vực ánh sáng kém
28. Warum muss eine durchgerostete Auspuffanlage unverzüglich repariert werden? Tại sao ống bô rỉ sét phải sửa ngay lập tức?
Wegen der Lärmbelästigung Vì gây tiếng ồn
Weil der Motor sonst zu heiß wird Vì máy sẽ bị nóng
Weil Teile der Auspuffanlage auf die Fahrbahn fallen könnenVì các bộ phận của ống bô có thể bị rơi ra ngoài
 29. Ab welcher Aufprallgeschwindigkeit müssen Sie mit schweren oder tödlichen Verletzungen rechnen, wenn Sie keinen Sicherheitsgurt angelegt haben?Tốc độ nào phải tính đến thương vong và tử nạn khi không cài dây an toàn?
 Ab 50 km/h
Ab 30 km/h
Ab 80 km/h
30. Welche Effekte treten beim Fahren mit hoher Geschwindigkeit auf? Hậu quả của xu hướng lái xe tốc độ cao?
Erhöhter KraftstoffverbrauchTốn nhiên liệu
Verringerter Lärmpegel Giảm tiếng ồn

Erhöhter SchadstoffausstoßXả nhiều khói
Prüfbogen 48: Mẫu kiểm tra 48
1. Was ist in dieser Situation richtig? Hoàn cảnh nào là đúng (Warnblinklicht an) Đèn cảnh báo bật
Auf beiden Fahrstreifen darf mit Schrittgeschwindigkeit an dem Bus werden Cả 2 làn được phép lái với độ thận trọng cao nhất
Die Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen dürfen ohne besondere Vorsicht an dem Bus vorbeifahrenXe bên làn trái được phép lái qua không cần chú ý gì đặc biệt
Auf beiden Fahrstreifen muss angehalten werden, wenn sonst Fahrgäste gefährdet würden Cả 2 làn đều phải dừng nếu hành khách có nguy hiểm
2. Was ist in dieser Situation richtig? Hoàn cảnh nào là đúng
(Warnblinklicht aus) Đèn cảnh báo tắt
die entgegenkommenden Pkw dürfen nur vorsichtig an Bus vorbeifahren Xe ngược chiều chỉ được phép lái qua thận trọng
Sie dürfen nur vorsichtig an dem Bus vorbeifahren Bạn chỉ được phép lái qua xe Bus 1 cách thận trọng
Als Gegenverkehr brauchen Sie den Bus nicht besonders zu beachten Nếu bạn là xe ngược chiều, bạn không cần chú ý gì đến xe Bus
3. Warum müssen Sie hier besonders vorsichtig sein? Vì sao phải cẩn thận ở đây?
Weil das von links kommende Auto Vorfahrt hat Vì xe ô tô bên trái đến có quyền ưu tiên
Weil beim Bremsen erhöhte Rutschgefahr besteht Vì đường trượt nguy hiểm khi phanh
Weil ein Fahrzeug von rechts kommen könnte Vì có thể có xe từ bên phải đến


4. Wie verhalten Sie sich? Bạn xử lí tình huống này như thê nào?
Unverändert weiterfahren, damit der Lkw gezwungen wird, wieder rechts einzuscheren Không làm gì khác tiếp tục lái đến, do đó xe tải kia buộc phải cắt đường về bên phải
Bremsen und nach rechts ausweichen Phanh lại và lách sang phải
5. Mit welchem Verhalten von Kindern müssen Sie an Zebrastreifen rechnen?Bạn phải tính đến cách cư xử của trẻ em như thế nào trên lối dành cho người đi bộ?
Sie laufen auf den Zebrastrejfen, ohne auf den Verkehr zu achten Chúng chạy qua đường không chú ý đến giao thông
Sie kehren ohne erkennbaren Grund auf dem Zebrastreifen um und laufen zurück Chúng quay lại không có lý do trên lối đi và lại chạy lại
Sie schätzen Geschwindigkeit und Entfernung heran- Fahrzeuge immer richtig ein und warten a Fahrbahnrand Chúng đánh giá tốc đọ và khoảng cách với xe luôn luôn chính xác và chúng chờ ở bên đường
6. Was können Drogen bewirken? Tác động của ma túy như thế nào?
Rauschzustände Nghiện
Abhängigkeit, Sucht Bị phụ thuộc và Nghiện
Anhaltende Verbesserung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit Giữ và cải thiện khả năng hướng dẫn tinh thần lẫn thể chất
7. Wodurch kann eine Gefährdung entstehen? Qua đâu mà có những nguy hiểm?
Durch liegen gebliebene Faheuge, die nicht vorschriftsmäßig abgesichert sindQua 1 xe bị nằm đường không đảm bảo quy định
Durch zu hohe Geschwindigkeit Qua tốc độ cao
Durch Einschalten der Beleuchtung am TageQua việc bật đèn vào ban ngày
8. Womit müssen Sie rechnen, wenn vor ihnen ein Lastzug in eine enge Straße nach rechts abbiegen will_?Bạn phải tính đến điều gì khi trước bạn có xe tải muốn rẽ phải vào phố hẹp?
Er wird Nó sẽ:
-seine Geschwindigkeit stark vermindern giảm tốc mạnh
sich besonders weit rechts einordnen  đặc biệt lạng về bên phải
- vor dem Abbiegen nach links ausscherenTrước khi rẽ sẽ lạng về trái
9.Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý thế nào là đúng?
Ich muss an der Haltlinie zunächst anhalten Tôi phải dừng ở vạch gần nhất
Ich muss den Radfahrer durchfahren lassenTôi phải để xe đạp đi qua
Ich darf vor dem Radfahrer abbiegen Tôi được rẽ trước xe đạp
10. Zu welchem Zweck darf die Hupe außerorts benutzt werden? Trong trường hợp nào cần bấm còi ở ngoài khu dân cư?
Als Warnsignal Cảnh báo
Als Rufzeichen Chào gọi nhau
Als ÜberholsignalDấu hiệu vượt
11. Sie nähern sich einem Linienbus, der auf 1hrer Fahrbahn in an einer Haltestelle hält und licht eingeschaltet hat. Worauf stellen Sie sich ein? Bạn đến gần 1 xe Bus dài, ở bên làn ngược chiều của bạn, tại bến đậu và nháy đèn cảnh báo. Bạn thiết lập xử lí như thế nào?
Fahrgäste wechseln die Seite der Fahrbahn, um den Bus noch zu erreichen Hành khách thay đổi trên làn đường để đến xe Bus
Die Fahrgäste überqueren die Fahrbahn erst, wenn der Bus das Blinklicht ausgeschaltet hat Có hành khách băng qua đường khi Bus còn nháy đèn
Aus dem Bus aussteigende Fahrgäste überqueren unvermittelt die Fahrbahn Người khách từ Bus xuống xe băng qua đường bất ngờ
12. Sie haben auf einer Landstraße außerhalb einer geschlossene Ortschaft nach einer unübersichtlichen Stelle einen Unfall. Wie sichern Sie diese Unfallstelle ab?Ở khu vực đường land ngoài thành thị, đến điểm mù khuất có 1 vụ tai nạn. Bạn bảo vệ hiện trường tai nạn như thế nào?
Warndreieck gut sichtbar in ca. 100 m Entfernung aufstellen Đặt tam giác cảnh cáo rõ ràng khoảng 100m
Nur Warnblinklicht einschalten Chỉ nhay đèn cảnh báo
Andere Fahrzeuge, falls erforderlich, z.B. durch Handzeichen warnenVớiCác xe khác trong trường hợp cần thiết, ra hiệu thông báo bằng tay
13. Was kann es bedeuten, wenn an einem Fahrzeug blaues Blinklicht- jedoch kein Einsatzh eingeschaltet ist? Xe có đèn nháy xanh mà không bật còi hú có thể có ý nghĩa gì?
An einer Unfallstelle wird vor Gefahren gewarnt Cảnh báo 1 tai nạn
Ein Abschleppwagen fährt zu einem Einsatz Xe kéo nối
Es wird vor einer Einsatzstelle der Feuerwehr gewarnt Cảnh báo mở đường cho xe cứu hỏa
 14. Was müssen Sie tun, wenn Sie den Fahrstreifen wechseln wollen?Bạn phải làm gì khi muốn đổi làn?
 Fahrstreifenwechsel rechtzeitig ankündigen Ra hiệu đổi làn đúng lúc
Vor dem Fahrstreifenwechsel immer stark abbremsen Phanh mạnh trước khi đổi làn
Auf den nachfolgenden Verkehr achten Chú ý lưu thông xe sau
15. Wodurch können Sie bei längerem Warten vor geschlossenen Bahnschranken die Umwelt schonen und Kraftstoff sparen? Qua cách nào, khi chờ lâu ở đường ray có rào chắn để tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường?
Durch Abstellen des Motors Tắt máy
Durch Schalten in den LeerlaufChuyển sang chế độ nhàn
16. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý thế nào là đúng?
Ich muss den gelben Lkw vorbeilassen Tôi phải để xe vàng đi qua
Ich muss den grünen Pkw durchfahren lassen Tôi phải để xe xanh đi qua
Ich darf vor dem grünen Pkw abbiegenTôi được rẽ trước xe xanh
17. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý thế nào là đúng?
Ich muss den blauen Lkw durchfahren lassen Tôi phải để xe xanh đi qua
Der Traktor muss mich durchfahren lassen Xe nông cụ phải để tôi đi qua
Ich muss den Traktor abbiegen lassenTôi phải để xe nông cụ đi qua
 18. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý thế nào là đúng?
Der gelbe Pkw muss warten Xe vàng phải chờ
Ich muss warten Tôi phải chờ
19. Worauf müssen Sie sich hier einstellen? Bạn phải thiết lập như thế nào ở khu này
Dass hier Kinder unter Anleitung auf der Fahrbahn spielen Trẻ em dưới sự hướng dẫn chơi trên đường
Dass der fließende Verkehr angehalten wird, um Kinder über die Straße zu lassen Lưu lượng giao thông phải ngừng lại cho trẻ em đi qua
Dass hier Kinder häufiger als sonst über die Fahrbahn laufen Ở đẫy thường xuyên có trẻ đi qua
20. was haben Sie bei diesem Verkehrszeichen zu beachten? Bạn phải chú ý gì ở biển giao thông này?
Sie dürfen halten zum Be- oder Entladen Được phép dừng bốc xếp hàng
Sie dürfen nicht halten Bạn không được dừng
Sie dürfen halten, um Mittahrer aussteigen zu lassen Được dừng để cho người xuống xe

 21. Dürfen Sie mit Ihrem Pkw mit Ottomotor ohne Feinstaub-Plakette in eine so gekennzeichnete Umweltzone einfahren?Bạn được phép lái xe động cơ Otto không có nhãn bảo vệ môi trường vào khu vực môi trường khí thải thấp hay không?
Nein, weil mein Pkw nicht mit einer Feinstaub-Plakette gekennzeichnet ist Không, vì xe của tôi không có nhãn bảo vệ môi trường
Ja, weil ich einen Pkw mit geregeltem Katalysator fahre Có, vì tôi lái xe có chất xúc tác quy định
Ja, weil nur Dieselfahrzeuge von diesem Verbot betroffen sind Có, vì ở đây chỉ cấm xe chạy Dầu Diesel
22. Was müssen Sie am Tage bei einer plötzlich auftretenden Nebelbank tun? Bạn làm gì khi ban ngày bất ngờ có sương mù?
Nur Standlicht einschalten Chỉ bật đèn chuẩn
Geschwindigkeit sofort den Sichtverhältnissen anpassenNgay lập tức giảm tốc thích hợp với tầm nhìn bị hạn chế
Abblendlicht einschalten Bật đèn chạy
23. Was kann die Ursache für den Ausfall eines Schlusslichtes sein?Nguyên nhân gì dẫn đến đèn Schluss bị hỏng?
 Glühlampe defekt Bóng hỏng
Anlasser defekt Công tắc hỏng
Sicherung durchgebranntCầu chì cháy
24. In welchen Fällen müssen Sie die Verlegung des Fahrzeugstandortes in den Bezirk einer anderen Zulassungsstelle melden?Trong trường hợp nào bạn phải thay đổi phạm vi và báo cáo chuyển vùng ở sở giao thông khác?
 Bei vorübergehender Verlegung für mehr als 3 Monate Khi chuyển vùng hơn 3 tháng
Bei vorübergehender Verlegung für weniger als 3 Monate Khi chuyển vùng dưới 3 tháng
Bei endgültiger Verlegung Chuyển vùng tạm thời có giới hạn
25. Was müssen Sie als Fahrer eines Zuges mit auflaufgebremsten Anhänger beachten? Bạn cần chú ý gì khi lái xe nông cụ với mooc có phanh dồn?
Rückwärtsfahren mit dem Zug ist nicht bei allen Anhängern ohne weiteres möglichLái lùi với xe không thể thiếu với tất cả các mooc tiếp
Bei manchen Anhängern muss vor dem Rückwärtsfahren die „Rückfahrsperre” eingelegt warden Một số mooc trước khi lùi phải có khóa đảo lùi
Bei manchen Anhängern muss vor dem Vorwärtsfahren die „Rückfahrsperre” eingelegt warden Một số mooc trước khi tiến phải có khóa đảo lùi
26. Sie fahren schon lange mit höherer Geschwindigkeit. Welche Auswirkungen kann dies haben? Bạn lái xe lâu với tốc độ cao. Điều gì có thể ảnh hưởng?
Das Gefühl für die Geschwindigkeit lässt nach Cảm nhận về tốc độ giảm
Die Konzentrationsfähigkeit nimmt abTập trung kém
 Das Gefühl für die richtige Kurvengeschwindigkeit wächstCảm nhận chính xác tốc tộ vào cua tăng
27. Was müssen Sie einstellen, wenn Sie ein fremdes Fahrzeug fahren wollen? bạn phải làm gì khi lái xe lạ?
Sit Kopfstütze, Sicherheitsgurt Dựa đầu, giây an toàn
Tageskilometerzähler Số km
Innenspiegel, Außenspiegel Gương trong và gương ngoài
28. Sie erkennen nachts auf einer Landstraße Fußgänger auf Ihrer Seite. Wie verhalten Sie sich, wenn Sie durch ein entgegenkommendes Fahrzeug geblendet werden? Bạn nhận ra trên đường Land có người đi bộ bên phía của bạn lái. Bạn sử lý thế nào khi có xe ngược chiều làm chói mắt bạn?
Aufblenden und mit unverminderter Geschwindigkeit weiterfahren Nháy đèn nhưng không giảm tốc độ cứ đi tiếp
Geschwindigkeit vermindern und nottalls anhalten Giảm tốc độ, cần thiết thì dừng lại
Beschleunigen, um möglichst schnell aus dem Bereich der Blendung herauszukommenTăng tốc, cần thiết nhanh để ra khỏi vùng bị chói
 29. An einer Ampel, die Rot zeigt, hält neben Ihnen ein Pkw mit einem jungen Mann am Steuer, der mit dem Gas spielt und beim Umschalten der Ampel offenbar als Erster lospreschen und Sie abhängen will. Wie reagieren Sie? Ở đèn giao thông đang bật đỏ, gần bạn có 1 người lái trẻ, ở chỗ tắc ấy nhấn ga khi đèn chuyển mầu để được đi trước và làm bạn bực. Bạn phản ứng thế nào?
Ich nehme die Herausforderung an und versuche das Gleiche Tôi chấp nhận khiêu chiến và làm lại như thế
Ich lasse mich nicht herausfordern, bleibe cool und lasse den anderen fahren Tôi không đáp lại khiêu khích, giữ bình tĩnh và để xe khác đi qua
30. Was müssen Sie beim Verlassen lhres Pkw tun? Bạn phải làm gì khi rời xe?
Vor dem Öffnen der Tür den nachfolgenden Verkehr beachtenMở cửa chú ý lưu thông
Das Fahrzeug gegen Wegrollen sichern Đảm bảo xe không bị trôi

Das Fahrzeug gegen unbefugte Benutzung sichernĐảm bảo xe không bị dùng bất hợp pháp (bị lấy trộm)
Prüfbogen 49: Mẫu kiểm tra 49
1. Womit müssen Sie in dieser Situation rechnen? Bạn cần tính đến điều gì trong trường hợp này?
Die Radfahrerin wird links an dem parkenden Pkw vorbeifahrenCô gái lái xe đạp sẽ rẽ trái và đi qua xe đang đậu
Die Radfahrerin wird absteigen, um Sie vorbeizulassen Cô gái đi xe đạp sẽ lên lề để cho bạn đi qua
Mit GegenverkehrGiao thông ngược chiều
2. Warum müssen Sie auf dieser Straße besonders aufmerksam fahren? Vì sao phải đặc biệt chú ý ở phố như này?
 Weil die Fahrbahnoberfläche uneben und unterschiedlich griffig ist Vì bề mặt không bằng phẳng và sần
Weil eine Straßenbahn entgegenkommen könnte Tàu điện ngược chiều có thể đi đến
Weil das Fahren auf den Schienen gefährlich istLái trên đường rãnh là nguy hiểm
3. Womit müssen Sie rechnen? Bạn phải tính đến điều gì?
Personen überqueren vor dem Bus die Straße Người ta sẽ băng qua trước đầu Bus để sang đường
Personen rennen von links uber die Straße, um den Bus zu erreichen Người ta sẽ từ phía trái băng ra để lên Bus
Der Bus fährt plötzlich rückwärtsXe Bus bất ngờ lùi lại

4. Womit müssen Sie rechnen? Bạn phải tính đến điều gì?
Der Junge Người trẻ tuổi sẽ
-könnte  im nächsten Augenblick losfahren Đi tiếp trong chớp mắt
-wird vielleicht noch nach links schauen, aber trotzdem losfahrenCó thể nhìn về phía trái nhưng vẫn phóng đi
-wird Sie in jedem Fall vorbeifahren lassen trong mọi trường hợp sẽ để bạn đi qua
5. Ist es leichtsinnig, noch kurz vor einer Kreuzung einen Lastzug zu überholen?Có quá nhẹ lòng không (có quá bất cẩn không), khi còn 1 đoạn ngắn trước ngã tư vượt mặt xe tải?
Ja, weil der Lastzug die Sicht auf wichtige Verkehrszeichen verdecken kann Có, vì xe tải che khuất tầm nhìn các biển báo quan trọng
Nein, weil Lastzüge meist langsam fahren Không vì xe tải thường đi chậm
Ja, weil der Lastzug die Sicht auf den Querverkehr verdeckt Có, vì xe tải che khuất tầm nhìn các phương tiện rẽ
6. In welchen Fällen muss das Überholen abgebrochen werden? Trong trường hợp nào phải bỏ 1 cuộc vượt?
Wenn der Eingeholte plötzlich beschleunigt Khi người bị vượt bất ngờ tăng tốc
Wenn der Eingeholte seine Geschwindigkeit stark verringert Khi người bị vượt giảm tốc mạnh
Wenn durch unerwarteten Gegenverkehr Gefahr entsteht Khi có xe ngược chiều không mong muốn
7. Radfahrer und Fußgänger sind auf der Fahrbahn. Was ist beim Überholen zu beachten? Người đi xe và đi bộ trên đường. Phải chú ý điều gì khi vượt bên phải?
Sie dürfenBạn được phép
-Nur mit ausreichendem Seitenabstand (mindestens 1,5m) Chỉ với khoảng cách tối thiểu an toàn 1,5m
-Mit einem Seitenabstand von weniger als 1,0m überholen wenn Sie rechtzeitig hupen Với khoảng cách an toàn thấp hơn 1 m, khi bạn bấm còi đúng lúc
-Nicht überholen, wenn Sie einen ausreichenden Seitenabstand wegen Gegenverkehr nicht einhalten können Không vượt khi không đủ khoảng cách an toàn. Vì xe ngược chiều không thể ngừng lại
8. Wo müssen Sie besonders mit Fahrbahnvereisung rechnen? Chỗ nào phải tính đến đường đóng băng trơn?
Auf BrückenCầu
 Auf stark befahrenen Strecken Đoạn đường căng
Auf Strecken, die durch Wald führenĐoạn đường căng băng qua rừng
9. Wer muss die Fahrtrichtungsänderung anzeigen? Xe nào phải đổi hướng đi?
Das Motorrad Xe máy
Ich selbst Chính tối
Keiner Không xe nào
10. Welche Fahrzeuge dürfen neben anderen Fahrzeuge in zweiter Reihe halten? Xe nào được phép dừng gần các xe khác chỗ đường 2 làn?
 Alle Fahrzeuge, wenn das Warnblinklicht eingeschaltet ist Tất cả các xe khi đã nháy đèn cảnh cáo
Taxen, um Fahrgäste ein- oder aussteigen zu lassen, wenn die Verkehrslage dies zulässt Taxi khi cho hành khách lên xuống xe, trong điều kiện giao thông cho phép
11. Sie wollen aus einem Grundstück nach rechts in eine Straße einbiegen. Von links kommt ein Radfahrer. Wer muss warten? Bạn từ khu nhà riêng muốn rẽ phải ra phố. Phía trái có xe đạp đi lại, ai phải chờ?
Der Radfahrer muss warten Xe đạp phải chờ
Sie müssen wartenBạn phải chờ
 Beide müssen anhalten und sich dann verständigen Cả 2 phải chờ và thương lượng
12. Zu welchem Zweck darf die Hupe innerorts benutzt werden? Trong trường hợp nào thì được bấm còi trong khu dân cư?
Als Überholsignal Dấu hiệu vượt
Als Warnsignal Dấu cảnh báo
Als Rufzeichen Chào gọi nhau
13. Sie sind an einem Verkehrsunfall beteiligt. Wozu sind Sie verpflichtet?Bạn có phần trong 1 vụ tai nạn. Trách nhiệm của bạn là gì?
Sie müssen Bạn phải:
-bei geringfügigem Schaden unverzüglich zur Seite fahren Ngay lập tức lái sang 1 bên để giảm thiệt hại
- den anderen Beteiligten angeben, dass Sie am Unfall beteiligt sind Thông báo mình có trách nhiệm trong vụ đó
-auf Verlangen den Berechtigten Ihren Namen und Ihre Anschrift angeben sowie Führerschein und Fahrzeugschein (ggf. Betriebserlaubnis) vorweisen Để lại tên tuổi địa chỉ cũng như bằng lái, số biển (giấy phép)
14. In welchen Fällen dürfen Sie in eine Kreuzung nicht einfahren, obwohl Sie Vorfahrt haben? Trong trường hợp nào bạn không được đi, dù có quyền ưu tiên?
Wenn Sie khi bạn
-auf der Kreuzung warten mussten, weil der Verkehr stocktPhải chờ ở ngã tư vì đường tắc
-ein Fahrzeug mit Blaulicht und Einsatzhom behindern würden bị ngăn chở bởi xe có còi hú và nháy đèn xanh dương
-als Linksabbieger lediglich wegen des Gegenverkehrs auf der Kreuzung warten müssten là người rẽ trái đơn lẻ ở ngã tư mà vì thế sẽ gây ách tắc chờ cho xe ngược chiều
15. Wie wirkt sich eine wesentliche Unterschreitung des empfohlenen Reifendrucks aus? Tác động gì khi áp suất của lốp kém?
Der Kraftstoffverbrauch nimmt zuTiêu hao nhiên liệu
Der Reifenabrieb nimmt zuĐộ mài mòn lốp cao
Der Schadstoffausstoß nimmt abGiảm lượng khí thải
16. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý thế nào là đúng?
Der Radfahrer muss warten Xe đạp phải chờ
Ich muss warten Tôi phải chờ
17. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý thế nào là đúng?
Ich muss den Radfahrer abbiegen lassen Tôi phải để xe đạp đi qua
Ich muss den blauen Pkw durchfahren lassen Tôi phải để xe xanh đi qua
Der blaue Pkw muss mich abbiegen lassen Xe xanh phải để tôi rẽ
 18. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý thế nào là đúng?
Ich darf durchfahren Tôi được phép lái qua
Ich muss den gelben Pkw durchfahren lassen Tôi phải để xe màu vàng đi qua
19. Worauf können rot-weiße Warntafeln an Fahrzeugen hinweisen? Biển cảnh báo đỏ trắng trên xe hướng dẫn điều gì?
Auf einen Anhänger, der innerhalb einer geschlossenen Ortschaft auf der Fahrbahn abgestellt ist Một xe mooc trong khu dân cư đang nằm đường
Auf ein Gefahrgutfahrzeug Xe chở hàng nguy hiểm
Auf ein Fahrzeug mit Überbreite Xe với bề ngang quá khổ
20. Was müssen Sie bei dieser Linie in der Fahrbahnmitte beachten? Bạn phải chú ý gì với vạch kẻ liền giữa 2 làn?
Sie dürfen die Linie Vạch kẻ ấy, bạn
-nicht überqueren oder über ihr fahre không được lái đè lên
-nur zum Überholen überqueren Chỉ đè lên khi vượt
-nur überqueren, wenn es der Gegenverkehr zulässtChỉ đè lên khi điều kiện giao thông ngược chiều cho phép

21. Wie verhalten Sie sich, wenn Sie geradeaus weiterfahren wollen?Bạn xử lý thế nào khi mà bạn muốn đi thẳng?
Abbremsen und dem vorausfahrenden den Fahrstreifenwechsel ermöglichen Phanh lại và đổi làn theo xe trước có thể
Die anderen Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen überholen, weil die Ampel „Grün“ zeigt Vượt các xe khác bên làn trái, vì đèn đã chỉ xanh
Den Vorausfahrenden durch Hupen darauf hinweisen, dass er so kurz vor der Kreuzung nicht den Fahrstreifen wechseln darf thông báo bằng còi cho các xe trước, rằng anh ta không được đổi làn ngắn trước ngã tư
22. Worauf müssen Sie achten, wenn Sie einen Anhänger ohne Zugfahrzeug parken? Phải chú ý gì khi đậu xe mooc không có xe kéo?
Der Anhänger darf auf Xe mooc đó được phép
-ausreichend befestigten Seitenstreifen zeitlich unbegrenzt geparkt werdenCác giải bên phải vừa đủ để bảo vệ, để xe đậu vô thời hạn
-öffentlichen Straßen nicht länger als 2 Wochen geparkt werden Trên phổ công cộng thì không được phép quá 2 tuần
-entsprechend gekennzeichneten Parkplätzen länger als 2 Wochen geparkt werden phải có biển báo đậu xe hơn 2 tuần
23. Bei Dunkelheit und Regen kommen Ihnen auf einer Landstraße Fahrzeuge mit Abblendlicht entgegen. Was müssen Sie berücksichtigen? Trời tối và mưa trên đường liên vùng (Landstraße), có xe ngược chiều với đường trơn. Bạn cần phải tôn trọng những điều gì?
Durch Spiegelung auf der nassen Fahrbahn können Sie geblendet warden Qua gương, đường trơn ướt bạn có thể bị chói
Durch Einschalten von Fernlicht können Sie eine Blendung vermeiden Bật đèn pha lên có thể giảm bớt chói
Durch Schlieren auf der Windschutzscheibe verschlechtert sich die Sicht Các vệt trên kính chắn gió có thể cản mất tầm nhìn
24. Welche Folgen kann zu hoher oder zu niedriger Luftdruck in den Reifen haben? Điều gì có thể khi áp suất lốp quá cao hoặc quá thấp?
Das Fahrverhalten kann sich verschlechten khả năng lái, đỗ kém đi
Der Reaktionsweg kann sich verlängern Đường phản ứng sẽ dài hơn
Der Reifenvercschließ kann sich erhöhen Độ mài mòn lốp cao
25. Wann dürfen Sie Nebelschlussleuchten einschalten? Khi nào thi bạn được bật đèn sương mù?
Wenn durch Nebel die Sichtweite weniger als 50 m beträgt Khi sương mù hạn chế tầm nhìn dưới 50m
Wenn durch Nebel die Sichtweite 100 m beträgt Khi qua sương mù tầm nhìn đến 100m
Wenn durch starken Regen die Sicht behindert wird Khi qua mưa dày tầm nhìn bị hạn chế
26. Sie haben ihr zugelassenes Fahrzeug verkauft. Der Käufer hat bezahlt. Was müssen Sie tun?Bạn bán xe của mình, người mua đã thanh toán. Bạn phải làm gì?
Namen und Anschrift des Käufers unverzüglich der Zulassungsstelle mitteilen Tên và địa chỉ người mua thông báo với sở giao thông
Die Prüfplakette vom amtlichen Kennzeichen entfernen Xóa nhãn kiểm tra trên biển số
Dem Käufer die Fahrzeugpapiere (Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief oder Betriebserlaubnis) gegen Empfangsbestätigung aushändigen Giao cho người mua giấy tờ xe(Giấy xe, thư xe, quyền sử dụng xe) mục đích bắt đầu khẳng định đã giao hàng
27. Wo ist die Feinstaub-Plakette zur Kenrzeichnung schadstoffarmer Fahrzeuge anzubringen? Nhãn dán dấu hiệu xe đảm bảo môi sinh dán ở đâu?
Deutlich sichtbar aut der Außenseite der WindschutzschenbeRõ ràng ở bên ngoài kính chắn gió
Deutlich sichtbar auf der innenseite der Windschutzscheibe Rõ ràng bên trong kính chắn gió
Deutlich sichtbar auf der Innenseite der Heckscheibe Rõ ràng ở bên trong gương sau
28. Ein Pkw ist mit zwei Frontairbags ausgerüstet. Auf welchen Sitzplätzen müssen Sicherheitsgurte angelegt werden? 1 xe hơi có 2 túi khí. Ghế nào phải chằng giây an toàn?
Nicht auf den Vordersitzen Ghế trước không phải
Auf allen Sitzen Tất cả
Nur auf den Vordersitzen Chỉ mỗi ghế trước
29. Wie sichert man einen Pkw mit Schaltgetriebe am Berg gegen Wegrollen?
Feststellbremse betätigen Kéo phanh tay
Ersten Gang oder Rückwärtsgang einlegen Về số 1 hoặc cài số lùi
Schalthebel in Leerlaufstellung bringen Để cần số về moor
30. Sie fahren bei guter Sicht auf einer gut ausge bauten Straße. Innerhalb welcher Strecke müssen Sie spätestens anhalten können? Bạn đ ixe có tầm nhìn tốt, đường phố mới xây, trong trường hợp nào bạn cần lái chậm hơn?
Innerhalb der: Trong trường hợp
-         Sichtweite Tầm nhìn cho phép

-         Doppelten Strecke der Sichtweite Tầm nhìn gấp đôi
Prüfbogen 50: Mẫu kiểm tra 50
1. Worauf stellen Sie sich ein? Bạn tính đến điều gì ở đây?
Dass der Đó là
-Busfahrer Sie vorbeifahren lässtNgười lái xe bus sẽ để bạn đi
-Bremsweg länger wird Đường phanh sẽ dài hơn
-Bus sofort anfährt  Xe bus sẽ đi ngay
2. Wie müssen Sie sich verhalten? Bạn xử lý như thế nào?
Ausreichend Seitenabstand zur Fußgängerin einhalten Giữ khoảng cách đủ bên đường với người phụ nữ đang đứng
Vorsichtig links vorbeifahren Lái qua thật thận trọng
Den Fußgänger mit dem Mofa durch Hupen auffordern, auf den Gehweg überzuwechseln Nhấn còi cho người đi bộ với xe Mofa sang làn
3. Was müssen Sie an solchen Haltestellen beachten? Bạn phải chú ý gì ở điểm dừng như thế này?
Fußgänger verlassen manchmal unachtsam die Verkehrsinsel Người đi bộ thường không chú ý đến đảo dừng trên lưu thông
Solange Türen der Straßenbahn geöffnet sind, ist vorbeifahren verboten Khi cửa tàu điện còn mở, thì nghiêm cấm lái qua
Fußgänger rennen oft über die Fahrbahn, um die straßenbahn noch zu erreichenNgười đi bộ thường chạy băng qua đường để đến kịp tàu điện

4.  Wie müssen Sie sich verhalten?  bạn xử lí như thế nào?
Den Radfahrer erst hinter dem stehenden Pkw überholen.Người lái xe đạp đầu tiên đằng sau xe Pkw được phép vượt qua xe đang đậu
Vorsichtig an dem stehenden Pkw vorbeifahren, weil plötzlich Gegenverkehr kommen kannLái quan xe đang đậu thận trọng, vì bất ngờ có thể có phương tiện ngược chiều đi lại
Den Radfahrer in Höhe des stehenden Pkw zügig überholen Xe đạp nhanh chóng vượt qua xe Pkw đang đậu
5. Auf dem Gehweg läuft ein Kind mit einem Hund an der Leine. Kann hieraus eine Gefahr entstehen? Lối đi bộ có 1 trẻ em dắt chó đang chạy. Có thể có nguy hiểm xảy ra không?
Ja, wenn der Hund plötzlich auf die Fahrbahn läuft und das Kind hinter sich herzieht Có, khi con chó bất ngờ chạy qua đường kéo theo em bé
Nein, weil Hunde den Verkehr scheuen Không, vì con chó sẽ quan sát giao thông
Ja, wenn der Hund sich losreißt und das Kind hinterher Có, khi con chó tuột ra và em bé chạy theo sau
6. Sie fahren auf einer neu angelegten Straße durch bewaldetes Gebiet. Womit müssen Sie rechnen? Bạn phải tính đến điều gì?Wild überquert unerwartet die Fahrbahn Auf neu angelegten Straßen sind Wildunfälle nicht zu erwarten Mit einem Hindernis durch einen Wildunfall
7. Wie durchfahren Sie enge Kurven? Làm sao lái qua 1 đoạn cua hẹp?
Vor der Kurve Geschwindigkeit vermindern Giảm tốc trước đoạn cua
Erst im Scheitelpunkt der Kurve Geschwindigkeit vermindern Đến đỉnh cua thì giảm tốc
Erst beim Ubergang in die Gerade wieder beschleunigenTăng tốc khi đã qua đoạn cua
8. Sie nähern sich Kindern, die auf dem Gehweg spielen. Wie müssen Sie sich verhalten?Bạn đến gần chỗ trẻ con, đang chơi trên lối đi. Bạn xử lý như thế nào?
Langsamer fahren und bremsbereit sein Lái chậm và sẵn sàng phanh
unverändert weiterfahren, um den nachfolgenden Verkehr nicht zu behindern Lái tiếp Không thay đổi
Nur kräftig hupen und weiterfahren Bấm còi to và lái tiếp
9. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation?Bạn xử lí thế nào trong tình huống này?
 Ich schließe sofort zu dem Lieferwagen auf Tôi bám liền theo sau xe chở hàng
Ich lasse den Fußgänger die Fahrbahn überqueren Tôi để người đi bộ bằng qua
Ich warte vor dem Zebrastreifen, bis der Lieferwagen abgebogen ist Tôi chờ trước vạch kẻ cho đến khi xe chở hàng chuyển hướng hoàn toàn
10. Ein Fußgänger will die Fahrbahn auf dem Zebrastreifen überqueren. Wie verhalten Sie sich? Một người đi bộ muốn băng quan đướng trên lối vạch kẻ. Bạn xử lý như thế nào?
Mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren, nötigenfalls warten Vận tốc chậm lái đến, khẩn cấp thì phải dừng chờ
Keinesfalls überholen Không được vượt
An wartenden Fahrzeugen darf vorbeigefahren werden Những xe đang chờ được đi qua
11. Welche Bedeutung haben orangefarbene Warntafeln an einem Fahrzeug? Xe có biển cảnh báo màu Cam là mang ý nghĩa gì?
Es handelt sich um einen Nó là:
Viehtransport Trở hàng nhiều
Gefahrguttransport Hàng nguy hiểm
Transport leicht verderblicher LebensmittelTrở thực phẩm dễ hư hỏng
12. Sie kommen als Erster an eine Unfallstelle mit Verletzten. Was sollten Sie in der Regel zuerst tun? Bạn là người đầu tiên đến nơi có 1 vụ tai nạn có thương vong. Thứ tự việc cần làm của bạn trước tiên là gì?
Zur nachsten Telefonzelle fahren und Rettungsdienst alarmieren Đến trạm điện thoại và gọi cứu thương
Untallstelle absichern Bảo vệ hiện trường
Prüfen, wie schwer die Verletzungen sind Kiểm tra thương vong
13. Wo ist das überholen verboten? Ở đâu cấm vượt
Wo die Verkehrslage unklar ist Ở đâu giao thông không rõ ràng
Wo der Gegenverkehr behindert werden könnteChỗ lưu thông ngược chiều bị cản chở
In allen Einbahnstraßen Đường 1 chiều
14. Ein Bahnbediensteter schwenkt an einem Bahnübergang eine rote Leuchte. Was bedeutet dies? Nhân viên đường sắt vẫy đèn đỏ trước đường ray. Có ý nghĩa gì?
Sie müssen vor dem Bahnübergang warten Bạn phải chờ trước đường ray
Sie dürten die Gleise vorsichtig uberqueren Bạn được đi qua 1 cách thận trọng
Die rote Leuchte hat für Sie keine BedeutungĐèn đó không có ý nghĩa gì
15. Wann sollten Sie den Motor abstellen, um Kraftstoff zu sparen und die Umweltbelastung zu vermindern?Khi nào Thiết lập Máy nghỉ, để tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu ô nhiễm môi trường?
Wenn Sie einem Verkehrsstau länger warten müssen Khi bạn chờ tắc đường lâu
Wenn Sie bei einem Stop- schild anhalten Khi bạn dừng ở biển Stop
Wenn Sie vor Bahnübergängen oder Baustellen warten Khi đợi ở Đường sắt cắt ngang hay khu công trường
16. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý thế nào là đúng?
Der gelbe Pkw muss warten Xe vàng phải chờ
Ich muss wartenTôi phải chờ
17. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý thế nào là đúng?
Ich darf als Erster die Kreuzung überqueren Tôi được rẽ trước ngã tư
Ich muss den roten Lkw abbiegen lassen Tôi phải để xe tải đỏ rẽ trước
Ich muss den Radfahrer abbiegen lassen Tôi phải để xe đạp rẽ trước
 18. Welches Verhalten ist richtig? Cách xử lý thế nào là đúng?
Ich muss den gelben Pkw durchfahren lassen Tôi phải để xe vàng đi qua
ich fahre zuerst Tôi được đi trước
19, wie verhalten sie sich im Bereich dieses Verkehrszeichens? Bạn xử lý thế nào với biển báo này?
Sie dürfen halten Bạn được dừng lại
Sie dürfen parken Bạn được đậu xe
Sie dürfen ein- oder aussteigende Fahrgäste nicht gefährden Bạn được phép không gây cản trở nguy hiểm cho hành khách lên xuống
20. Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen? Bạn xử lý thế nào với biển báo này?
Sie müssen links blinken Bạn phải nháy rẽ trái
Sie dürfen nur nach links weiterfahren Chỉ được phép rẽ trái
Sie dürfen nicht nach links abbiegenKhông được phép rẽ trái

21. Welche Kraftfahrzeuge dürfen die abgebildete Umweltzone?Xe nào được đi vào vùng bảo vệ môi sinh với những hình này?
 Ein Pkw mit einer roten Feinstaub PlaketteXe con với nhãn màu đỏ
Ein Pkw, der die Anforderungen an eine grüne Plakette erfüllt, auch wenn keine Feinstaub-Plakette angebracht ist Xe con với nhãn màu xanh và kể cả không có nhãn
Ein Motorrad Xe máy
22. Bei einer nächtlichen Fahrt mit dem Pkw auf dem Weg in die nächste Disco will die Gruppe junger Mitfahrerinen und Mitfabrer vermeinden, dass die Stimmung während der Fahrt durchhängt. So wird ausgelassen gesungen, gelacht und das Autoradio laut aufgedreht. Wie sollte sich in dieser Situation der Fahrer des Pkw verhalten? Sau khi đi nhảy, nhóm thanh niên đi cùng gây phấn khích, cười nói, bật loa to trên xe. Người lái làm gì để tránh?
Mitmachen, um nicht als Spielverderber zu gelten Cùng tham gia
Die Stimmung der Gruppe durch riskante Fahrmanöver weiter aufheizen Tâm trạng nhóm càng phấn khích với thao tác lái nguy hiểm
Der für die Sicherheit verantwortliche Fahrer muss sich in diesem Fall von der Gruppe abgrenzen und die Mitfahrer dazu veranlassen, ihn nicht abzulenken Người lái chịu trách nhiệm an toàn phải được bảo đảm tách rời nhóm và không bị phân tán bởi họ
 23. Bis zu welcher Höhe darf die Ladung nicht nach vorn über das Fahrzeug hinausragen?Hàng hóa được nhô ra phía sau xe tới mức nào?
 Antwort: 2,5m
24. Für welche Fahrzeuge gilt das Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen?Loại xe nào bị áp dụng cấm lái ngày Chủ nhật và ngày Nghỉ
Für Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 t Xe tải với tải trọng lớn hơn 7,5 tấn
Für Zugmaschinen mit Anhängern Xe cơ giới có kéo mooc
Für alle Lkw mit Anhänger Tất cả xe tải có kéo mooc
 25. Für welche Fahrzeugführer ist die Benutzung eines Mobil- oder Autotelefons ohne Freisprechelnrichtung während der Fahrt verboten? Người lái Loại xe nào sử dụng điện thoại, di động không có tiện ích rảnh tay trong khi lái bị cấm?
Führern vonNgười lái loại
Pkw Xe hơi nhỏ
Lkw Xe tải
Kraftradern Xe cơ giới lớn
26. Was erhöht die Gefahr, bei schneller Fahrt aus der Kurve zu „fliegen“? Những gì thuộc về nguy hiểm khi lao nhanh từ đường cua ra?
Auskuppeln Tắt máy
Bremsen Phanh
Beschleunigen Tăng tốc
27. Während der Fahrt zieht Ihr Fahrzeug nach rechts. Woran kann das liegen? Trong khi lái xe bị nghiêng sang phải. Do đâu?
Achslenker verbogen Vòng tay lái bị cong
Radeinstellung nicht in Ordnung Lốp chưa lắp chuẩn
Lenkungsdämpfer lose Chỉ đạo lái bị lỏng
28. Während der Fahrt leuchtet die Airbagkontrollleuchte ständig. Was müssen Sie tun? Trong khi lái, đèn báo túi khí nháy liên tục. Bạn phải làm gì?
Das Fahrzeug sofort aus dem Straßenverkehr entfernen Xe đó lập tức dời khỏi lưu thông
Eine Werkstatt aufsuchen Tìm ngay xưởng sửa chữa
Nichts, weil das ein Signal für die Werkstatt ist Không làm gì, vì dấu hiệu đó chỉ dành cho xưởng sửa chữa
29. Es fängt an zu regnen. Warum müssen Sie den Sicherheitsabstand sofort vergrößern?Trời bắt đầu mưa, làm sao khoảng cách an toàn phải giữ lớn hơn?
 Weil sich ein Schmierfilm bilden kann, der den Bremsweg verlängertVì lốp trơn và đường phanh bị kéo dài
 Weil die Bremsen schneller ansprechen Phanh xử lý nhanh hơn
Weil die Sicht schlechter werden kann und die Scheiben- wischer nicht sofort ein klares Sichtfeld schaffen Vì tầm nhìn kém và quạt gương không thể ngay lập tức quạt rõ
30. Wie sichert man einen Pkw mit automatischer Kraftübertragung gegen Wegrollen? Làm sao đảm bảo xe có số tự động không bị lắn ở dốc?
Wählhebel in N-Stellung bringen Về More
Feststellbremse betätigen Kéo phanh tay

Wählhebel in P-Stellung bringen Về số Park

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét