Thứ Ba, 15 tháng 5, 2018

Martin Luther đã thay đổi thế giới như thế nào/Wie Martin Luther die Welt veränderte


TOP-THEMA – LEKTIONEN


Wie Martin Luther die Welt veränderte

Eigentlich wollte Martin Luther über den Glauben und die katholische Kirche diskutieren. Doch was am 31. Oktober 1517 in Wittenberg geschah, hat nicht nur Deutschland, sondern auch Europa und die ganze Welt verändert.
Das Leben im Europa des späten Mittelalters war von Vorschriften der katholischen Kirche bestimmt. Man glaubte an den bestrafenden Gott, der alle Fehler der Menschen sieht. 1483 wurde ein Mann geboren, der diesen Glauben ändern wollte: Martin Luther. 1512 machte er seinen Doktor der Theologieund wurde Professor für Bibelauslegung an der Universität Wittenberg. Im Mittelpunkt seines theologischen Studiums stand die Glaubenslehre der Kirche.

Luther beschäftigte sich lange mit der Frage, wie man Gottes Gnade bekommen kann. Dann fand er eine Antwort: Nicht durch seine Taten, sondern allein durch den Glauben an Gott und Jesus Christus erhält man sie. Dieser Gedanke war 
revolutionär, denn er hob die gesamten Moralvorstellungen des Mittelalters aus den Angeln. Luther erneuerte die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Der Mensch konnte sich jetzt direkt an Gott wenden und brauchte dazu nicht die Kirche.

Luther hielt deshalb die Macht der Kirche für falsch. Die Bibel war für Luther der einzige Maßstab. Er 
sprach sich gegen den Papst und den Ablasshandel aus. Denn damals erzählte die Kirche, dass man eine Bestrafung Gottes verhindern kann, indem man ihr Geld gibt. In 95 Thesen zusammengefasst gab Luther seine Meinung in Predigten und im Unterricht an der Universität weiter. Mit Hilfe des noch neuen Buchdrucks verbreitete Luther seine Lehre schnell im ganzen Land.

Am 31. Oktober 1517 hat Luther seine 95 Thesen angeblich an die Tür der Wittenberger Schlosskirche geschlagen. Darum feiern evangelische Christen diesen Tag als Reformationstag. Das, was vor 500 Jahren geschah, gilt als Beginn des Protestantismus und zahlreicher Veränderungen in fast allen gesellschaftlichen Bereichen.

Martin Luther đã thay đổi thế giới như thế nào
Trên thực tế, Martin Luther chỉ muốn thảo luận về Đức tin và Giáo hội Công giáo. Nhưng những gì đã xảy ra ở Wittenberg vào ngày 31/10/1517 đã không chỉ thay đổi nước Đức, mà còn thay đổi cả Châu Âu và cả thế giới.
Đời sống ở châu Âu vào thời kỳ Trung cổ bị chi phối bởi các quy tắc của Nhà thờ Công giáo. Người ta tin vào sự Trừng phạt của Chúa, về tất cả những sai lầm của con người. Năm 1483, một người được sinh ra, là cái người muốn thay đổi Niềm tin ấy: Đó là Martin Luther. Năm 1512, ông làm Tiến sĩ về Thần học và trở thành giáo sư giảng giải Kinh Thánh tại Đại học Wittenberg. Trung tâm điểm nghiên cứu thần học của ông là Giáo lý Đức tin của Giáo hội.
Luther đã mất một thời gian với câu hỏi: làm thế nào để có được ân điển của Đức Chúa Trời. Và ông đã tìm thấy một câu trả lời: Không phải qua những hành động của mình, nhưng chỉ bởi đức tin, duy nhất nơi Thiên Chúa và Đấng Christ mà người ta có thế thu nhận được điều đó. Ý tưởng này đã mang tính cách mạng vì nó gỡ bỏ toàn bộ những lưỡi câu thiết lập Đạo đức của thời Trung Cổ. Luther đã làm cách tân làm mới lại mối quan hệ giữa con người và Thiên Chúa. Con người ta có thể đến với Đức Chúa Trời trực tiếp và không cần đến Nhà thờ.
Chính quan điểm đó của Luther làm cho quyền lực của Hội thánh là sai trật. Chỉ Kinh Thánh là thước đo tiêu chuẩn duy nhất của Luther. Ông lên tiếng chống lại Giáo hoàng và phép Giải tội bị mê đắm trong thương mại. Vì tại thời điểm đó, Giáo hội giải thích rằng,con người ta có thể ngăn chặn sự trừng phạt của Thiên Chúa, bằng cách dâng tiền của mình cho Chúa. Trong luận thuyết 95 điểm của mình, Luther tiếp tục đưa ra ý kiến ​​của mình trong các bài giảng và giảng dạy tại trường đại học. Với sự hỗ trợ của in ấn mới được lan rộng, Luther đã giao giảng giáo lý của mình nhanh chóng trong khắp cả nước. Ngày 31/ 10/1517,  Luther đã đóng luận thuyết 95 điểm của mình ở cửa Nhà thờ Lâu đài Wittenberg. Đó là lý do tại sao các Kitô hữu Tin lành ăn mừng ngày này như là một Ngày của Cải Cách. Những gì đã xảy ra 500 năm trước, đã được áp dụng như là sự khởi đầu của Tin Lành Kháng Cách và nhiều thay đổi trong hầu hết mọi lĩnh vực của xã hội.
Glaube (m., nur Singular) — hier: der Glaube an Gott; die Religion
Theologie, -n (f.) — die Lehre einer Religion
Auslegung, -en (f.) — hier: das Finden eines Sinns und der Bedeutung von etwas
Gnade, -n (f.) — hier: die Tatsache, dass Gott jemandem verzeiht und ihm Gutes tut
revolutionär — hier: so, dass etwas ganz neu ist und die Gesellschaft stark verändert
revolutionär — hier: so, dass etwas ganz neu ist
etwas aus den Angeln heben — etwas komplett verändern
Moralvorstellung, -en (f.) — die Gedanken darüber, was gut und richtig ist
etwas erneuern — etwas neu machen; etwas stark verändern
sich an jemanden wenden — mit jemanden sprechen; jemanden um etwas bitten
der einzige Maßstab sein — hier: das Einzige sein, wovon man sein Verhalten beeinflussen lässt
Ablasshandel (m., nur Singular) — die Tatsache, dass die Menschen im 15. und 16. Jahrhundert der Kirche Geld bezahlten, damit sie nicht von Gott bestraft werden
These, -n (f.) — hier: ein Satz, der behauptet, dass etwas so ist
Predigt, -en (f.) — hier: die Rede mit religiösem Inhalt
Buchdruck (m., nur Singular) — das Verfahren, mit dem man Bücher herstellt
Reformation (f., nur Singular) — hier: der religiöse Protest im 16. Jahrhundert, aus dem die evangelische Kirche entstanden ist
Protestantismus (m., nur Singular) — der evangelische Glaube

Đức tin (m.,) - ở đây: niềm tin vào Thượng đế; tôn giáo
Thần học, -n (f.) - giáo lý của một tôn giáo
Giải thích, -en (f.) - ở đây: tìm ý nghĩa của một cái gì đó
Ân điển, -n (f.) - ở đây: sự Đức Chúa Trời tha thứ và làm điều tốt cho ai đó
tính cách mạng - ở đây: để cái gì đó hoàn toàn mới và thay đổi xã hội mạnh mẽ
cách mạng - ở đây: để cái gì đó hoàn toàn mới
để lấy một cái gì đó ra khỏi móc câu - thay đổi một cái gì đó hoàn toàn, miếng mồi móc khỏi lưỡi câu
Nhận thức đạo đức, -en (f.) - những suy nghĩ về cái gì là tốt và đúng
làm mới một cái gì đó - làm một cái gì đó mới; thay đổi điều gì đó mạnh mẽ
để quay sang ai đó - để nói chuyện với ai đó; hỏi ai đó về một cái gì đó
là thước đo duy nhất - ở đây: thứ duy nhất cho phép ảnh hưởng đến hành vi của một người
Niềm đam mê (m.,) - thực tế là trong thế kỷ 15 và 16 người ta trả tiền cho nhà thờ để họ không bị trừng phạt bởi Thượng đế
Luận văn, -n (f.) - ở đây: một câu tuyên bố rằng một cái gì đó là như vậy
Bài giảng, -en (f.) - ở đây: bài diễn văn có nội dung tôn giáo
In ấn sách (m.,) - phương pháp làm sách
Cải cách (f.,) - ở đây: sự phản đối tôn giáo trong thế kỷ 16, từ đó nhà thờ Tin Lành được sinh ra
Tin lành (m.,) - đức tin Tin LànhKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét