Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

Bia ông Quận Quế

Bia cụ Quận Nguyễn Đức Uyên: Phụng sai Đề lĩnh tứ thành quân vụ sự, kiêm Lạng Sơn, Hải Dương, Yên Quảng đẳng xứ trấn thủ quan, Hậu Nội cơ cai quan Tham đốc, Quế quận công Nguyễn Đức Uyên bi.
 Bia viết theo lối chữ viết Bài vị, sít và bẹp in rít vào nhau.
Mặt sau bia
 Mặt bên bia
 Góc nhìn nghiêng
Tỉ lệ bia với 1 cháu 5-6 tuổi. Trưởng nam cụ Hàn Phạm Trường Phong, thửa nhỏ đã được theo cha hầu đi kinh lý danh thắng di tích của tiền nhân. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét