Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

Bài Châm về Từ đường họ Nguyễn tiểu tôn ở Gia Sơn


Facebook Tuấn Đồ Cổ trên trang Học Quán Bích Câu
Quang Chỉnh phiên âm
Duy Tân Giáp Dần Qúy Thu:
Gia sơn truyền thế trạch.
Nguyễn phái tiểu tôn đường.
Bồi triệu nhân cơ cố
Hàm nh
phúc mạch trường.
Dao hoàn phiên tích dận
Thử tắc vĩnh đằng hương.
Cảnh ngưỡng tư đình cận
Y y đức thụ quang.
Cử nhân Vũ Huyền Tuyên ? soạn(Chữ Tuyên chúng tôi đồ chừng là chữ Quế
; chữ soạn không xác nhận được qua ảnh)

Dịch:
Cuối thu năm Giáp dần niên hiệu Duy Tân 1914
Núi Gia sơn truyền dòng mạch.
Họ Nguyễn phái tiểu tôn.
Bồi đắp nền nhân vững
Nhuần tưới dòng phúc trường.
Ngọc hoàn đời con cháu
Thóc lúa mãi dư hương.
Cúi ngưỡng ngôi đình đó
Cây đức dựng sáng trương


Diễn thơ:
Gia Sơn dòng mạch dõi truyền
Là chi họ Nguyễn tiểu tôn lâu dài
Nền nhân vun đắp tài bồi
Làm cho dòng phúc trong tươi tưới nhuần
Như dây ngọc nối cháu con
Thực thơm thóc lúa vẫn còn mùi hương
Cúi mong đình ấy vĩnh trường
Mãi còn cây đức sáng dương lâu dài.
Cử nhân Vũ Huyền Tuyên (Quế) soạn


-----------------------------------------------
8.4.2017
Ngồi ở Deutschland giải khuây bằng việc dịch thơ các Di sản đạo hữu gần xa đăng tải. Cái nào có người dịch giải thì để nguyên tên nguồn, không có ý tranh hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét