Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

Bài Châm về cảnh đẹp Yên Sơn Biều Giang(Sông Bầu)


Facebook Lê Quốc Việt đăng trên Học Quán Bích Câu:

Nguyên bc châm này , không rõ ngun gc ngoài mt vài đa danh nghi vùng Hà Nam. Không lâu thì bc này tán lc trong dân và không còn được nhìn li.
C
u có chút hiếu c, thi thong ung riu vt ri ngâm nga la t, dch ra Quc âm dâng lên đ mi người cùng đc và thưởng bình.

安山何 高

滿 Ba chữ này tôi không luận được, xin thỉnh giáo người cao minh chỉ cho.Anh Lê Quc Vit đọc là 滿
 rời cắm
Sông Bầu một nguồn sinh

Bên sông có cây đức
Người xưa sớm ươm cành
đ
ơm bên nhánh trẽ
Rào vun ấy nay thàn
Yên Sơn sao chót vót?
Rẽ mạch thế tung hoành...
Núi Voi cột trời cắm
Sông Bầu một nguồn sinh

Bên sông có cây đức
Người xưa sớm ươm cành
Lá đơm bên nhánh trẽ
Rào vun ấy nay thành
Đêm qua khí Xuân ấm
Say xưa ngủ trước hiên
Bóng tùng đi vào mộng
Ánh trăng rợp ngoài sân
Gió xuân không kén cội
Hun đúc há vô tình?
Chở che tin có chốn
Mưa gió chẳng nên kinh
Mây núi trắng lại trắng
Nước sông trong càng trong
Ngắm lầu mây sóng biển
Xui ta phác nên tranh
Lê Quốc Việt dịch.

Đêm qua khí Xuân ấm
Say xưa ngủ trước hiên
Bóng tùng
đi vào mộng
Ánh tr
ăng rợp ngoài sân

Gió xuân không kén cội
Hun
đúc há vô tình?
Chở che tin có chốn
Mưa gió chẳng nên kinh

Mây núi trắng lại trắng
Nước sông trong càng trong
Ngắm lầu mây sóng biển
Xui ta phác nên tranh

Lê Quốc Việt dịch.

 i Voi ct tri cm
Sông B
u mt ngun sinh

Bên sông có cây đc
Ng
ười xưa sm ươm cành
L
á
đơm bên nhánh tr
Rào vun
y nay thành

Đêm qua khí Xuân m
Say x
ưa ng trước hiên
Bóng tùng
đi vào mng
Ánh tr
ăng rp ngoài sân

Gió xuân không kén ci
Hun
đúc há vô tình?
Ch
che tin có chn
M
ưa gió chng nên kinh

Mây núi trng li trng
N
ước sông trong càng trong
Ng
m lu mây sóng bin
Xui ta phác nên tranh

Lê Quc Vit dch.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét