Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

Hoàng Việt Phong Nhã thống biên 皇 越 風 雅 統 編/ Theo Trần Văn Giáp khảo trong Lược truyện các tác gia Việt Nam.


30. Hoàng Việt Phong Nhã thống biên / Theo Trần Văn Giáp khảo trong Lược truyện các tác gia Việt Nam.

 

Tác giả Phan Thanh Giản (?-1867)

https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Thanh_Gi%E1%BA%A3n

1 quyển, 135 tờ, giấy bản, khổ giấy 25x14, tờ 2 trang, trang 7 dòng, dòng 20 chữ; sách viết tay, không có tựa bạt, mục lục, đã rách nát, đầu sách đề „Mai Xuyên Phan thị biên tập“. Ký hiệu A. 1798.

Nội dung

Một tập thơ, trong đó có các thi gia triều Nguyễn, trong sách đề rõ:

1.     (tờ 1-5) Hoàng triều thân phiên Tùng quốc công (tự Thận Minh, tự Trọng Uyên, hiệu Thương Sơn) sau có phụ thêm từ tờ 58 – 73

2.     (Tờ 52 – 57) Nguyễn Cư Trinh (hiệu Đạm Am, người huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên, đậu Cống sĩ, làm quan đến  thượng thư bộ Lại, được phong là Tân Minh hầu.

3.     (tờ 74- 135) Hoàng triều Thân phiên Tuy quốc công (tự Khôn Chương, hiệu Tĩnh Phố)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét