Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

Hoàng Việt thi tuyển 皇 越 文 選 (theo Trần văn Giáp khảo, trích từ Lược truyện các tác gia Việt Nam)


Hoàng Việt thi tuyển (theo Trần văn Giáp khảo, trích từ Lược truyện các tác gia Việt Nam)

Ảnh tờ bìa lưu tại TVQG
 
Tác giả Bùi Huy Bích (1744 - 1802)

8 quyển đóng thành 2 tập, cộng 168 tờ 2 trang, trang 9 dòng, dòng 22 chữ. Ký hiệu A.203, A.3163, A.903.

Nội dung:

Trang đầu sách đề Hoàng Việt văn tuyển, 4 chữ to ở giữa trang, phía phải 4 chữ nhỏ hơn: Tồn Am Gia tang, phía trái 3 chữ Hi Văn đường, dưới 3 chữ này có 2 dấu triện: a) Hi Văn đường. b) Các gia hội tuyển, cũng như sách Hoàng Việt thi tuyển. Thứ đến bài tựa sách Thi tuyển của Nguỹên Tập đề năm Minh Mạng thứ 6 (1825), nói về việc in sách Thi tuyển không liên quan gì đến Văn tuyển cả, hoặc giả sách Văn tuyển cũng xuất bản đồng thời với sách Thi tuyển.

Kế đó đến ngay bản mục lục sách Văn tuyển:

Quyển 1: Cổ phả, 15 bài.

Quyển 2: bài ký, 15 bài.

Quyển 3: bài minh, 9 bài.

Quyển 4: Văn tế, 9 bài.

Quyển 5: Chế, Chiếu, Sách, 25 bài (trong đó có chiếu 6, chế 9, sách 10)

Quyển 6: Biểu, Khải, 22 bài.

Quyển 7: Tản văn, 11 bài.

Quyển 8: Biểu, Tấu, Công văn, 6 bài.

Cộng: 112 bài.

Sau các Tiểu mục ở trong sách, như Cổ phú, v.v … có chua tên sách xuất xứ; dưới từng bài, có chua tên người, nhưng không chua tiểu truyện, chỉ chua văn đời nào. Thí dụ: Trần văn, v.v…. và chua Điển tích, lai lịch đầu đề bài văn ấy, trong bài văn, sau câu nào có điển tích cũng có chua nghĩa.

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét