Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

Lời tựa gia phả họ Nguyễn- Thuận Hoà, Nam Cát, Nam Đàn, Nghệ An

家之有譜猶國之有史國無史則無以改其政治得失之微家無譜則無由改其世次始終之序
敬曰改世系知終始不有家譜甚奇何以哉然則譜之關族也甚大
我族順和一大族也溯其始之興原府楊舍社
李朝揚武宣力功臣傳十二世至
黎聖尊內管錦衣金吾衛此東安侯阮相公又傳四世至
固存公生下三男二女各有成立但此時舊譜失落故公之職爵名諡並長男三男生下如何均是欠錄只記公之次男
阮公諱進榮始避居于我村出身管軍該社壽林侯妻
胡夫人生下四男三女為我族今日之始祖也但其四男三女名爵如何亦不見載
絲只摘錄公之第三男阮公進賢為正流阮公進榮為第一祖由公始避居于我村則公乃我祖之始祖舊譜以阮公進賢為始祖欠妥清改正之
從世次記編畫出圖版幾各支亦各畫出一別圖以便改充
飲河當思源
愛國莫忘祖
後之孝子賢孫其筆而續之以垂永久是默所厚望也
保大拾陸年歲在辛巳捌月既望即西曆壹千玖百肆拾   
第拾壹世孫上項學生秀才翰林院檢籍默謹書

Chú quốc ngữ của người giữ Phả hiện nay - Ông Nguyễn Văn Thanh- là người duy nhất trong họ còn biết chữ Nho-: Nếu theo Âm lịch thì Dương lịch phải là năm 1941 chứ không phải 1940; Nếu theo Dương lịch thì Âm lịch phải là năm Canh thin chứ không phải năm Tân tỵ. Hay là ông Mặc ghi thiếu mất chữ Nhất  sau chữ Thập và trước chữ Niên
Gia phả chữ Hán lâu ngày bị rách nát. Người giữ gia phả của họ là ông Nguyễn Văn Nghị (Bố ông Thanh)  căn cứ theo bản gốc  chép lại phiên âm chữ Quốc Ngữ và ghi Lời nói đầu cho con cháu đời sau được biết nguồn gốc dòng họ. 
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét