Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

Câu đối - đại tự tân chế cung tiến nhà họ Nguyễn

Trụ trì chùa Vạn Niên có nhờ làm 4 đại tự, 4 đôi đối để phụng tự gia tiên. Tôi lưu tâm cổ tịch, chọn lựa câu hay. Trích dẫn ra mà thành lời để trình. Không rõ có được đúc thành khí hay chăng. Cũng mong thành khí mà truyền cho lâu thì cũng thỏa cái khí của kẻ văn chương, không thành khí thì lưu truyền trên Blog cũng là quý hóa.
 履永 
      
      
PHÚC LÝ VĨNH  TUY 
(Nền phúc còn tiếp nối mãi)
Khắc  kính  khắc  thành  thừa  tiên  tự 
Duy  trung  duy  hiếu  kế  gia  thanh 
(Giữ lòng kính thành thừa kế sự nghiệp tổ tiên;
Duy đức trung hiếu để nối tiếp nền nếp gia phong)
   
      
      
THẬN  CHUNG  TRUY  VIỄN
(Kính thận truy ơn tiên tổ)
Vạn  đại  chưng  thường  bằng  tổ  ấm 
Thiên  thu  hương  hoả  vọng  tiên  ân 
(Muôn đời tế lễ nhờ ơn tổ;
Nghìn thu hương khói nhớ công xưa)
    
TRƯỜNG PHÁT  KỲ  TƯỜNG
(Mãi phát cát tường) 
 族源流遠    
        
Nguyễn  tộc  nguyên lưu  viễn  hiếu  trung  cần  kiệm 
Danh  gia  phát  thế  trường lễ  nghĩa  trí  nhân
(Họ Nguyễn dòng chảy mãi, nhờ hiếu trung cần kiệm
Danh gia muôn đời phát, phát lễ nghĩa trí nhân) 
滿   
MÃN  ĐƯỜNG  HOÀ  KHÍ 
(Hòa khí đầy nhà)
  滿       
         
Xuân  sắc  mãn  viên  trung thiên  điều  phô tú  lệ 
Hoà  khí  nhất  đường  thượng vạn  phái  phụ  nguyên  xương 
(Sắc xuân đầy vườn, muôn cành khoe sắc đẹp

Hòa khí cả một nhà, muôn dòng họ Nguyễn phồn xương)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét