Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

30 bài Tiếng-Đức cơ sở

Trong quá-trình tìm-hiểu về Văn-hóa Ngôn-ngữ Đức trên IT chúng-tôi có copy được gần 30 bài-học cơ-bản của Trung-tâm tiếng Đức TP.HCM. Nhưng do lâu ngày không nhớ địa-chỉ website, không biết dẫn link giới-thiệu thế nào nên xin đem các bài đã copy được cung-tiến cho mọi người có nhu-cầu tìm-hiểu. Chúng tôi không copy được các bài 14, 15 và 30.

https://www.dropbox.com/s/submmkvr759njym/Lektion1.doc
https://www.dropbox.com/s/submmkvr759njym/Lektion1.doc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét