Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Câu đối - đại tự

Có những bức Đại tự, Đối liên để lại cho tôi những ấn tượng khó fai.
Hung Hữu Trúc
Kim Ngọc Quân tử
Thiểu Cao Đại
Vô Cương hưu
Câu khánh đường
Trú khai lư hạp
Thiện kế thuật
Tứ hải uyên nguyên
Hương huân ngọc vũ
Lâu vũ thần công
Khí nhược xung hiên
Nhật nhược yết
Văn giáo xiển phu
Tố kì hành
Xuất như kiến
Dụ hậu côn
Đức bất tại hiểm


Văn chương kiều nhạc tòng giáng trướng
Lễ nghĩa kinh luân tự hạnh đàn

Đạo mạch bắc nhi nam, thù tứ uyên nguyên thiên tải thượng
Văn đàn kim diệc cổ hồng lam phong cảnh bát phương trung

Phú quý phong lưu thọ dư thất cổn
Văn chương đức nghiệp khánh dẫn tam chi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét