Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Cụ Đồ nhoChú Chiêu Nhuận đưa đã từ lâu. Ý tứ đã sửa sẵn, nhưng nhà chú cũng quên. Tôi lâu cũng quên mất ý. Nay phải đem châu về Hợp Phố. May có Blog để lưu. Sửa tạm mấy chữ híc không biết thế nào

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét