Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

Thơ trên cổ vật: Cổ ngoạn nhàn thưởng-Giai cú dư hương

Bác Hội đồng Tạ nhờ đọc mấy câu thơ trên cổ vật, không biết giờ cổ vật có còn lưu tại nhà họ Tạ. Lục câu cũ lưu đây để thưởng thức. 
Bức 1
  情多最恨花无语, 愁破方知酒有权。
Tình đa tối hận hoa vô ngữ Sầu phá phương tri tửu hữu quyền
Đa tình chỉ hận hoa không nói;
Tiêu sầu mới biết rượu là hay.
郑谷(851?—910?),字守愚,袁州宜春(今属江西)人。Trịnh Cốc (851?—910?)tự Thủ ngu người Nghi Xuân Viên Châu (nay thuộc Giang Tây ).
Bức 2
高低看世局,  應教若仙棋
Cao đê khan thế cục , Ứưng giáo nhược tiên kì
Nhàn xem thế cục thấp cao;
Cũng đem phó gửi như bao cuộc cờ
Bức 3
明月琴三弄清风酒一尊
Minh nguyệt cầm tam lộng , Thanh phong tửu nhất tôn
Sáng trăng ba tiếng đàn cầm;
Đấy vơi gió mát rượu nồng một ly
Lấy ý trong thơ của Dung Mâu người đời Hán, tả cái tình của Bá Nha và Chung Tử Kỳ牟融(- ?)字子优,北海安丘人。Có bài Tả ý nhị thủ  写意二首có câu: 
寂寥荒馆闭闲门,
苔径阴阴屐少痕。
白发颠狂尘梦断,
 青毡泠落客心存。
高山流水琴三弄,
明月清风酒一樽。
醉后曲肱林下卧,
此生荣辱不须论。
Tịch liêu hoang quán bế nhàn môn
Đài kính âm âm kịch thiếu ngôn
Bạch phát điên cuồng tiêm mộng đoạn
Thanh chiên lãnh lạc khách tâm tồn
Cao sơn lưu thủy cầm tam lộng
Minh nguyệt thanh phong tửu nhất tôn
Túy hậu khúc quăng lâm hạ ngọa
Thử sinh vinh nhục bất tu luận
                             Tịch liêu quán đóng cửa buồn
                             Đường râm bóng lặng thiếu mòn gót rêu
                             Đảo điên giấc mộng bạc đầu
                             Chiên xanh để lạnh lòng rầu với ai
                             Non cao nước chảy cầm dài
                             Trăng thanh gió mát rượu ai bạn bầy
                             Gác tay kê gối nằm say
                             Một đời vinh nhục ta đây chẳng màng
Bức 4 
開卷方知詩有色閉書還覺筆生香 
Khai quyển phương tri thi hữu sắc , Bế thư hoàn giác bút sanh hương
Mở quyển mới hay thơ sắc đẹp,
Thư song mới biết bút lưu hương.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét